Ga direct naar: inhoud

Overlijdensrisicoverzekering

Laat uw nabestaanden verzorgd achter

 • Lage premie voor niet-rokers
 • Jaarlijks verhogen zonder medische verklaring
 • Ruime voorlopige dekking
 • Eenvoudig digitaal aanvraagproces

Zoek een adviseur van Nationale-Nederlanden

Zoek een onafhankelijk adviseur

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering biedt u zekerheid bij overlijden van de verzekerde. Vaak wordt deze verzekering afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden van de verzekerde wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen. U kunt de verzekering ook gebruiken voor een ander doel. Bijvoorbeeld om de huur te kunnen blijven betalen als uw partner overlijdt.

Kenmerken van onze Overlijdenrisicoverzekering

Niet-rokers betalen een lagere premie. Deze korting kan ook ingaan als de verzekering al is gestart.

De aanvraag is volledig digitaal. U ontvangt alle informatie via e-mail. Ook de gezondheidsverklaring vult u elektronisch in. In de meeste gevallen ontvangt u daarna direct uw polis.

Ruime voorlopige dekking.

Jaarlijks verhogen zonder medische verklaring.


Kenmerken

Waar is deze verzekering voor?

De overlijdensrisicoverzekering biedt u zekerheid bij overlijden van de verzekerde. Vaak wordt deze verzekering afgesloten bij een hypotheek. Bij overlijden van de verzekerde wordt dan de hypotheek (deels) afgelost. Degene die achterblijft kan daardoor in de woning blijven wonen.

U kunt de verzekering ook gebruiken voor een ander doel. Bijvoorbeeld om de huur te kunnen blijven betalen als uw partner overlijdt. Of als extra zekerheid voor uw gezin als u start als ondernemer en geen nabestaandenpensioen meer verzekerd is. U kunt de overlijdensrisicoverzekering ook zakelijk gebruiken: als compagnons- of als keymanverzekering. Zo zorgt u voor financiële continuïteit als een van de compagnons komt te overlijden.

Deze kenmerken gelden voor nieuwe verzekeringen die afgesloten zijn na 17 november 2018.

Wie kunt u verzekeren?

U kunt de verzekering afsluiten voor uw eigen overlijden. Of voor het overlijden van iemand anders, zoals uw partner. Sluit u de verzekering af voor u en uw partner samen? En overlijdt een van de beiden? Dan krijgt de ander direct het afgesproken bedrag. We betalen het bedrag in een keer. Daarna stopt de verzekering. De verzekerde moet op de ingangsdatum minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar zijn. Op de einddatum mag de (oudste) verzekerde maximaal 75 jaar zijn.

Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering?

Dan keren we een bedrag uit. U kunt zelf aangeven wie dit bedrag moet krijgen. Bijvoorbeeld uw nabestaanden, bedrijf of compagnons. Overlijdt de verzekerde na de einddatum? Dan keren we niets uit. Soms keren we niet of een lager bedrag uit dan waarvoor u verzekerd bent. De nabestaanden krijgen bijvoorbeeld geen uitkering als de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering. Of als de verzekerde overlijdt door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over.

Het kan zijn dat het bedrag belast is. Er moet dan belasting betaald worden. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hoe hoog is de uitkering?

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert en dus hoe hoog de uitkering is. En u bepaalt ook zelf hoe lang u de verzekering wilt laten lopen. Hiervoor hanteren we wel bepaalde grenzen. Zo moet bijvoorbeeld de verzekering minimaal vijf jaar lopen. Het verzekerde kapitaal moet minimaal € 9.250,- zijn bij gelijkblijvend verzekerd kapitaal. Het moet minimaal € 18.500,- bij een dalend verzekerd kapitaal. Maximaal kunt u € 5.000.000,- verzekeren.

U kunt het verzekerde kapitaal de hele looptijd gelijk laten. U kunt het ook laten dalen (lineair of annuïtair). Dit laatste kan handig zijn bij een hypotheek die u tijdens de looptijd aflost. In dat geval kan het verzekerde kapitaal dalen.

Gelijkblijvend

Lineair dalend

Annuïtair dalend

Jaarlijks verhogen zonder medische waarborgen

U kunt het verzekerde kapitaal ieder jaar verhogen. U betaalt dan wel meer premie. We vragen daarvoor geen medische waarborgen. Hiervoor zijn wel regels:

 • het verzekerde kapitaal is in het jaar van de verhoging niet eerder verhoogd
 • het verzekerde kapitaal wordt niet in het eerste jaar na de ingangsdatum verhoogd
 • het verzekerde kapitaal wordt met minimaal 1% en maximaal 15% per keer verhoogd
 • het verzekerde kapitaal is na de verhoging niet hoger dan twee keer het verzekerde kapitaal op de ingangsdatum
 • het verzekerde kapitaal is na verhoging niet hoger dan € 1.000.000,-
 • de vorige verhoging is niet langer geleden dan vijf jaar
 • de verzekerde(n) is/zijn niet ouder dan 59 jaar

Hebben we uw verzekering of een verhoging eerder geaccepteerd op basis van een verhoogd overlijdensrisico? Dan kunt u het verzekerde kapitaal niet verhogen zonder medische waarborgen

Wat kost deze verzekering?

Voor deze verzekering betaalt u premie en kosten. Onze kosten zijn al in de premie verwerkt. Hiervan krijgt u dus geen aparte rekening. De kosten voor het aanvragen van de verzekering en advies betaalt u aan uw adviseur.

Hoeveel premie betaalt u?

De premie die u betaalt blijft tijdens de looptijd gelijk. De hoogte van de premie hangt af van:

 • de hoogte van het verzekerde kapitaal
 • hoe lang de verzekering nog duurt
 • de gezondheid van de verzekerde
 • of de verzekerde rookt of niet
 • hoe oud de verzekerde is bij de start van de verzekering

Wanneer krijgt u niet-rokerskorting?

U betaalt een lagere premie als de verzekerde niet rookt. U krijgt de korting als de verzekerde aangeeft de afgelopen twee jaar niet gerookt te hebben. Hiervoor vult de verzekerde een niet-rokersverklaring in. Deze korting kan ook ingaan als de verzekering al is gestart.

U geeft het direct aan ons door als u niet-rokerskorting krijgt en de verzekerde begint (weer) met roken. Ook als de verzekerde maar af en toe rookt. Het maakt dus niet uit hoeveel de verzekerde rookt. De niet-rokerskorting komt dan altijd te vervallen.

Wat doen we met de premie?

We gebruiken de premie voor:

 • de uitkering bij overlijden van de verzekerde
 • beheer- en administratiekosten.

Kunt u deze verzekering afkopen?

De verzekering bouwt geen waarde op. Bij beëindiging van de verzekering voor de einddatum keren we niets uit.

Kunt u deze verzekering premievrij maken?

U kunt de overlijdensrisicoverzekering niet premievrij maken.

Kunnen we de voorwaarden aanpassen?

We hebben geen ‘en bloc clausule’. Dit betekent dat we de voorwaarden en de premie niet kunnen aanpassen zonder uw toestemming.

Aanvragen

Wilt u deze verzekering?

Ga dan naar uw adviseur. Hij kan u alles vertellen over deze verzekering. Hij houdt ook rekening met uw wensen en kan u persoonlijk advies geven. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Wat doet uw adviseur?

Uw adviseur helpt u om te beslissen over de hoogte van het verzekerde kapitaal. Hoe lang de verzekering moet lopen en in welke vorm. De adviseur kan samen met u bepalen welke dienstverlening nodig is als u deze verzekering wilt sluiten. Dat kan betekenen dat hij u eerst adviseert en dan de verzekering voor u aanvraagt. Of dat hij alleen de verzekering voor u aanvraagt zonder u eerst te adviseren. Dit laatste heet ‘execution only’ dienstverlening.

Wat doen wij?

Welke vorm van dienstverlening u met uw adviseur heeft afgesproken weten we niet. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten.

Heeft u zelf of samen met uw adviseur uw keuzes gemaakt? En de aanvraag bij ons gedaan? Dan krijgt u van ons informatie over onze producten en dienstverlening binnen de afgesproken reactietermijnen.

De aanvraag is volledig digitaal. U ontvangt alle informatie via e-mail. Ook de gezondheidsverklaring vult u elektronisch in.

Voorlopige dekking

Overlijdt de verzekerde voordat uw verzekering tot stand is gekomen? Met de voorlopige dekking heeft u in bepaalde situaties recht op een uitkering. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de voorlopige voorwaarden? Lees dan de voorwaarden voorlopige dekking.

Wanneer valt de verzekerde onder de voorlopige dekking?

De verzekerde valt automatisch onder de dekking zodra we uw complete aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering hebben ontvangen. Hebben we de aanvraag nog niet medisch geaccepteerd? Dan keren we alleen uit als de verzekerde overlijdt door een ongeval.

 • De voorlopige dekking is maximaal een maand.
 • Sluit u de overlijdensrisicoverzekering in verband met de aankoop van een woning? En hebben we uw aanvraag medisch geaccepteerd? Dan geldt er vanaf dat moment een uitgebreidere dekking. De voorlopige dekking is dan maximaal 12 maanden.

Wat keren we uit?

 • Overlijdt de verzekerde in de periode waarin de voorlopige dekking geldt? Dan keren we het aangevraagde verzekerde kapitaal uit. Dit bedrag is niet hoger dan € 200.000,-.
 • Sluit u de overlijdensrisicoverzekering in verband met de aankoop van een woning? En hebben we uw aanvraag medisch geaccepteerd? Dan keren we het aangevraagde verzekerde kapitaal uit. Dit bedrag is niet hoger dan € 290.000,-. Dit bedrag is gelijk aan de Nationale Hypotheek Garantie koopsomgrens zonder energiebesparende voorzieningen (2019).
Medische beoordeling

Gezondheidsverklaring en keuringsgrenzen

Vraagt u een overlijdensrisicoverzekering aan? Dan is een gezondheidsverklaring of medische keuring nodig. Of een gezondheidsverklaring of keuring nodig is, is afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerd kapitaal. Een gezondheidsverklaring sturen we u digitaal en vult u online in.

Hieronder vindt u informatie over de keuringsgrenzen die gelden voor het invullen van een elektronische gezondheidsverklaring en de keuringsgrenzen voor het maken van een afspraak voor een bloedtest of met een internist. Zodra u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt via uw financieel adviseur, ontvangt u automatisch per e-mail van Nationale-Nederlanden de juiste gezondheidsverklaring of een uitnodiging voor een medische keuring.

Leeftijd Digitale gezondheidsverklaring Digitale gezondheidsverklaring en een bloedtest Internistenkeuring
18 t/m 45 jaar t/m € 500.000 € 500.001 t/m € 750.000 ≥ € 750.001
46 t/m 55 jaar t/m € 500.000 n.v.t. ≥ € 500.001
56 t/m 65 jaar t/m € 160.000 € 160.001 t/m € 278.004 ≥ € 278.005

Wilt u meer informatie over waarom u een gezondheidsverklaring moet invullen, wat dit betekent en wat u wel en niet moet opgeven? Kijk dan op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring.

Wat houdt een medische keuring in?

U kunt van onze medische dienst bericht krijgen dat u een bloedonderzoek of een internistenkeuring moet ondergaan. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

 • Bloedtest: Uw bloed wordt bij een medische keuring onderzocht op glucose en cholesterol. Wilt u meer dan € 500.000,- verzekeren? Dan wordt uw bloed ook onderzocht op HIV-antistoffen.
 • Internistenkeuring: Deze keuring bestaat uit het invullen van een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek, een bloed- en urineonderzoek, een hartfilmpje (met en zonder inspanning) en soms een longfoto. Uw bloed zal afhankelijk van het aangevraagde verzekerde kapitaal ook onderzocht worden op HIV-antistoffen.

Uiteraard bent u vrij om voor uw keuring naar een arts of keuringsinstituut van uw keuze te gaan. U mag alleen niet naar uw eigen huisarts. Download de keuringsformulieren en neem deze mee naar uw afspraak.

Aanvullende informatie nodig?

In sommige gevallen hebben we aanvullende informatie nodig over de antwoorden in de gezondheidsverklaring of de vragenlijst die is ingevuld bij de keuring. In dat geval kunnen we de volgende gegevens opvragen:

 • Een aanvullende vragenlijst om meer duidelijkheid te krijgen over uw klachten.
 • Een machtiging waarmee u de medisch adviseur schriftelijk toestemming geeft om informatie op te vragen, over uw klacht, bij uw huisarts en/of behandelend specialist.
 • Een klein lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een keuringsinstantie of een onafhankelijke huisarts.

Medische beoordeling

Een medisch adviseur beoordeelt uw aanvraag en geeft ons daarna een advies. We bieden u de verzekering het liefst aan zoals in uw aanvraag. Soms is dit niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een hoger medisch risico. We bekijken dan of we u een aanbieding kunnen doen tegen een hogere premie en/of afwijkende voorwaarden. U bent uiteraard vrij om dit aanbod te accepteren of niet.

uniqueid


Nationale-Nederlanden Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Nationale-Nederlanden heeft een groot netwerk van adviseurs waarmee we graag samenwerken.