Ga direct naar inhoud

Pensioen Continu Plan

 • Pensioenopbouw boven het maximaal pensioengevend salaris
 • Automatische verzekering van partnerpensioen
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid altijd meeverzekerd

Nettopensioen voor werknemers met een hoger salaris

Met het Pensioen Continu Plan biedt u werknemers met een salaris boven het maximaal pensioengevend salaris de mogelijkheid hun partner- en/of ouderdomspensioen vrijwillig aan te vullen met nettopensioen.

Kunnen wij u helpen?

Interesse in het Pensioen Continu Plan?

Wilt u weten of het Pensioen Continu Plan een passende oplossing is voor uw organisatie en uw specifieke wensen?
Neem contact op met uw adviseur.

Zoek een adviseur

Fondsen & Koersen

Bekijk de actuele koersen van de beleggingsfondsen voor het Pensioen Continu Plan.

Fondsen & Koersen

Bekijk de nettolijfrente en/of niet-fiscale oplossing

Deze kunt u individueel of collectief aanbieden. Neem contact op met uw adviseur of bekijk de website.

Bekijk FitVoorLater

Wat is het?

Wat voor pensioenregeling is het Pensioen Continu Plan?

Sinds 2015 geldt er een maximum voor het pensioengevend salaris. In 2020 is dit € 110.111,-. Heeft u werknemers met een hoger salaris? Dan bouwen zij over het salarisdeel boven dit maximum geen pensioen op. Ook is voor dit deel geen partner- en wezenpensioen verzekerd. Dit betekent dat uw werknemers (flink) in inkomen kunnen terugvallen als ze met pensioen gaan. En dat geldt ook voor hun nabestaanden als een werknemer overlijdt. Hoe hoger het salaris, hoe groter de terugval. In de afbeeldingen ziet u wat dit betekent voor het pensioen vóór en ná de pensioendatum per 1 januari 2015.

Grafiek: sinds 2015 is er minder verzekerd partnerpensioen voor de pensioendatum.
Grafiek: Per 2015 is er minder opbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum.

Pensioen Continu Plan vult het lagere pensioen aan

De overheid biedt werknemers met een salaris boven het maximum de mogelijkheid hun (bruto) pensioen aan te vullen met een netto-oplossing. Nationale-Nederlanden biedt hiervoor het Pensioen Continu Plan nettopensioen.

Het Pensioen Continu Plan is een pensioenregeling in de tweede pijler (pensioenopbouw via de werkgever). Biedt u deze regeling aan? Dan kunnen uw werknemers zelf bepalen of ze deelnemen. Wij brengen de premies en kosten dan maandelijks bij u in rekening. U int deze uit het nettosalaris. De pensioenuitkeringen zijn ook netto. Uw werknemers betalen daarover later dus geen belasting of premies meer.

Het Pensioen Continu Plan bestaat uit twee modules:

 • Module 1: partnerpensioen en eventueel wezenpensioen op risicobasis. Overlijdt de werknemer voor de pensioendatum? Dan ontvangt de partner een levenslang nettopartnerpensioen en de eventuele kinderen mogelijk een tijdelijk nettowezenpensioen.
 • Module 2: ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Op de pensioendatum koopt de werknemer met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en eventueel een nettopartnerpensioen.

U kunt kiezen voor één of beide modules. Uw werknemer bepaalt zelf of hij deelneemt. Meer over de modules leest u bij ‘Keuzes’.

Wanneer is het Pensioen Continu Plan interessant voor uw werknemers?

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als uw werknemer in totaal minimaal € 1.200,- premie kan inleggen voor module 1 en 2 of voor alleen module 2.

Alleen module 1 is interessant als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel ziet u bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum.

Richtlijn bij alleen module 1: Uitkering partnerpensioen € 100,- per maand

Aantal dienstjaren tot 68 Huidig salaris
40 € 110.500,-
35 € 111.000,-
30 € 112.000,-
25 € 114.000,-
20 € 116.000,-
15 € 119.000,-
10 € 127.000,-
5 € 148.000,-
Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het Pensioen Continu Plan

Kenmerk Pensioen Continu Plan
Soort regeling Beschikbare premieregeling (defined contribution), aanvullend nettopensioen op vrijwillige basis
Aantal deelnemers Minimaal één
Mogelijk voor DGA Nee
Partnerpensioen Ja, automatisch dekking in module 1
Wezenpensioen Mogelijk
Anw-hiaat Nee
Arbeidsongeschiktheidspensioen Nee
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ja, altijd meeverzekerd
Inkoop gegarandeerd pensioen mogelijk Nee
Beleggingsvrijheid Werkgever kan onder voorwaarden een afwijkende standaard manier van beleggen vastleggen in de pensioenregeling. Individuele deelnemers kunnen zelf hun risicoprofiel vaststellen en kiezen in welke lifecycle ze willen beleggen of kiezen voor ‘Zelf beleggen’.
Administratie en mutaties Mutaties voor de basispensioenregeling in uw Pensioen Services Online of Pensioen Administratie Online voeren wij ook door in het Pensioen Continu Plan
Inzicht werknemers Deelnemers krijgen toegang tot Mijn NN en ontvangen een e-mail als daar nieuwe informatie voor hen klaarstaat, zoals hun Pensioen 1-2-3, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), jaarlijks kosten- en waardeoverzicht en jaarlijks polisblad
Begeleiding deelnemer Via Pensioen Services Online als een deelnemer hier toegang voor heeft, anders per e-mail of post
Communicatie deelnemer Wettelijke communicatie én communicatie op voor deelnemer relevante momenten

Keuzes

Wat bepaalt u en wat kiest uw werknemer?

Het Pensioen Continu Plan bestaat uit twee modules die u uw werknemers afzonderlijk of samen kunt aanbieden. Uw werknemer bepaalt of hij gebruik wil maken van het Pensioen Continu Plan. Wij raden aan om hiervoor een adviseur te raadplegen. Biedt u beide modules? Dan kiest uw werknemer aan welke module(s) hij wil deelnemen. Binnen module 2 bepaalt hij ook de inleg en hoe we beleggen.

Module 1

 • Verzekering van levenslang aanvullend partnerpensioen en eventueel aanvullend wezenpensioen vóór de pensioendatum
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Binnen module 1 bepaalt u of wezenpensioen wordt meeverzekerd. Werknemers met module 1 zijn dan altijd voor beide verzekerd. De partner en eventueel ook de kinderen van uw werknemer ontvangen dan een gegarandeerd nettopensioen als uw werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zo lang de partner leeft.

Voor module 1 geldt een automatische risicodekking. Dit betekent dat uw werknemers altijd automatisch zijn verzekerd, ook als ze geen partner hebben. Zij zijn dit bij de start van de regeling of vanaf het moment dat zij hieraan kunnen deelnemen, zoals wanneer het salaris boven de grens komt of als ze een partner krijgen. Willen ze dat niet, dan moeten zij zich binnen één maand afmelden.

Module 2

 • Aanvullend ouderdoms- en partnerpensioen ná de pensioendatum
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Uw werknemer bepaalt (in overleg met de adviseur) hoeveel premie hij inlegt voor module 2. Wij beleggen deze premie. Verderop leest u meer over de beleggingskeuzes die uw werknemer daarbij heeft. Op de pensioendatum koopt uw werknemer van het opgebouwde kapitaal een levenslange nettopensioenuitkering aan.

Uw werknemer kan modules kosteloos aan- of uitzetten of een ander premiepercentage kiezen. Zo kan hij het Pensioen Continu Plan steeds aanpassen aan zijn persoonlijke situatie.

Beleggingskeuzes binnen het Pensioen Continu Plan

Binnen het Pensioen Continu Plan beleggen wij het pensioengeld van uw werknemers. Zolang een werknemer geen risicoprofiel heeft vastgesteld en geen keuze heeft gemaakt voor zijn beleggingen, hanteren we hiervoor een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. Maar u kunt onder voorwaarden een andere standaard manier van beleggen kiezen.

Collectief beleggen op maat
U kunt (onder voorwaarden) afwijken van de standaard manier van beleggen in lifecycles van Nationale-Nederlanden. U neemt dan een andere standaard op in uw pensioenregeling, die beter aansluit bij uw werknemersbestand. Werknemers kunnen zelf weer andere keuzes maken voor beleggen in een lifecycle, die bij hen persoonlijk het beste passen. Ze kunnen ook besluiten om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen uit de beschikbare fondsen. Zo is er echt sprake van collectief beleggen op maat.

Binnen het Pensioen Continu Plan zijn de volgende keuzes mogelijk:

 • De beleggingsvorm: dit is onze aanpak voor beleggen, en hoe we de risico’s spreiden. De werkgever kiest uit twee beleggingsvormen: Index Volgend en Actief Beheerd. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor de andere beleggingsvorm.
 • Het beleggingsrisico. Binnen iedere beleggingsvorm kunnen we meer en minder risicovol beleggen. Zolang bij ons geen risicoprofiel bekend is, beleggen we voor een werknemer standaard in een lifecycle die hoort bij het risicoprofiel ‘gebalanceerd’. De werkgever kan hier onder voorwaarden van afwijken en ook kiezen voor ‘voorzichtiger’ of ‘ambitieuzer’. Meer over deze risicoprofielen kunt u lezen in het document ‘Standaard lifecycle voor uw deelnemers’. De deelnemer stelt eerst zijn risicoprofiel vast en kan vervolgens kiezen uit alle vijf de soorten lifecycles (van minst naar meest risicovol): ‘voorzichtiger +’, ‘voorzichtiger’, ‘gebalanceerd’, ‘ambitieuzer’ en ‘ambitieuzer +’.
 • We bouwen de risicovolle beleggingen af als een deelnemer zijn pensioendatum nadert, en beleggen dan een steeds groter deel van de beleggingswaarde in risicomijdende matchingfondsen. Standaard gaan we bij het afbouwen uit van de (verwachte) AOW-leeftijd als einddatum. De werkgever kan hiervan afwijken en kiezen voor afbouwen naar de pensioenleeftijd in de regeling.
 • Standaard bouwen we de risicovolle beleggingen af naar 0% op de (verwachte) AOW-leeftijd of de pensioenleeftijd. Dit sluit aan bij een vaste pensioenuitkering. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor risicoafbouw naar een variabele uitkering. We bouwen het risico dan minder ver af.

Meer over de beleggingskeuzes leest u op de werknemerspagina Beleggen met uw pensioengeld.

‘Zelf beleggen’
Standaard beleggen we voor uw werknemers in een lifecycle. Uw werknemers kunnen er ook besluiten om zelf hun beleggingsfondsen te kiezen uit de beschikbare fondsen (‘Zelf beleggen’). De werknemers is dan zelf verantwoordelijk voor hoeveel beleggingsrisico hij loopt. We bouwen dit risico ook niet automatisch af als de pensioenleeftijd dichterbij komt. De deelnemer kan dit wel doen door zelf een steeds groter deel van hun kapitaal te beleggen in bijvoorbeeld de matchingfondsen. Op deze manier kan hij ook zelf zijn beleggingen zo goed mogelijk laten aansluiten op een vaste of variabele pensioenuitkering.

Kosten

Welke kosten betaalt u en welke uw werknemer?

Uw werknemer betaalt de premie voor het Pensioen Continu Plan.

Kosten voor u

U heeft mogelijk kosten voor aanvullende diensten die niet zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Ook vragen wij een kostenvergoeding als u de polissen (de waarde van de beleggingen) collectief wilt overdragen naar een andere uitvoerder.

Geen kosten bij individuele waardeoverdracht
U betaalt geen kosten als individuele werknemers pensioen opgebouwd bij andere werkgevers overdragen naar het Pensioen Continu Plan. Of als vertrekkende werknemers hun opgebouwde pensioen overdragen naar een nieuwe werkgever.

Premies en kosten voor uw werknemers

De premies en kosten voor uw werknemers zijn (afhankelijk van de regeling en de keuzes van de werknemer):

 • risicopremie voor verzekerd partner- en eventueel wezenpensioen (module 1)
 • premie voor opbouw ouderdoms- en partnerpensioen (module 2)
 • beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten in module 2)
 • administratiekosten (apart in rekening gebracht)
 • risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (apart in rekening gebracht)

Kijk voor de actuele beleggingskosten op nn.nl/pensioenbeleggen.

De overheid heeft de hoogte van de premie voor module 2 fiscaal gemaximeerd. Dit betekent dat de premie binnen een bepaald opbouwpercentage, de zogenaamde staffel, moet blijven. De premies binnen deze staffels zijn leeftijdsafhankelijk. Voor het Pensioen Continu Plan gebruiken wij een staffel die uitgaat van 3% rekenrente. Dit is de staffel waarbij de hoogste inleg mogelijk is.