Ga direct naar inhoud

Stap 3: Implementatie

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Dus kiest u ervoor zelf de regie te voeren over uw arbeidsongeschiktheidsbeleid. Als eigenrisicodrager voor de WGA lukt dat veel beter dan als verzekerde bij UWV. Is een overstap ook voor u een goede oplossing?

Kunnen wij je helpen?

Scan

Scherp zicht op verzuim

Wordt u eigenrisicodrager? Vraag Nationale-Nederlanden voor u een scan uit te voeren. Dit levert u een actueel en gedetailleerd beeld op van:

A: Frequentie, duur en oorzaak van verzuim in uw organisatie.

B: Dreigende arbeidsongeschiktheid nu en verwacht langdurig verzuim in de toekomst.

C: De maatregelen die nodig zijn om arbeidsongeschikte en zieke werknemers snel weer aan het werk te krijgen. We geven ook aan wat de kosten en vergoedingen hiervan zijn.

De uitkomsten van de scan zetten we in een rapport. Aan de hand daarvan adviseren we u over uw verzuimbeleid en de implementatie van het eigenrisicodragerschap. Daarbij heeft de begeleiding van langdurig zieke medewerkers uiteraard prioriteit.

Neem de tijd voor een zorgvuldige implementatie

Eigenrisicodrager wordt u niet van de ene op de andere dag. Houd daarom rekening met een doorlooptijd van gemiddeld vijf maanden. Voor een zorgvuldig proces moet u denken aan:

 • Twee maanden voor het proces van bewustwording en besluitvorming en het aanvragen van offertes bij verzekeraars
 • Anderhalve maand voor de selectie van een verzekeraar en het sluiten van een contract
 • Twee maanden voor de implementatie van eigenrisicodragerschap in uw organisatie

Let op, u kunt maar op twee momenten in het kalenderjaar eigenrisicodrager voor de WGA worden: per 1 januari en 1 juli!

Ik wil advies

Afspraken

Duidelijke afspraken

Eigenrisicodrager worden en zijn is voor elk bedrijf en iedere organisatie anders. De concrete invulling vraagt een goede afstemming tussen uw organisatie en onze specialisten. Daarom maken we van tevoren duidelijke afspraken. Over wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden. Over hoe we contact onderhouden en welke informatie we wanneer uitwisselen.

Eén contactpersoon

U krijgt een vast contactpersoon bij Nationale-Nederlanden. Bij hem of haar kunt u altijd terecht.

Interne afstemming

Vaak worden HR-medewerkers niet (op tijd) betrokken bij de besluitvorming rondom eigenrisicodragerschap. Terwijl juist zij de benodigde HR-activiteiten zullen gaan doorvoeren in de organisatie. Daarom is het belangrijk dat HR-professionals al in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming worden betrokken.

Regie

Eigenrisicodragerschap is in wezen een strategisch thema, omdat het van wezenlijke invloed is op de realisatie van bedrijfsdoelen. Daarom is regie nodig op het implementatieproces. Een private verzekeraar kan die rol voor u vervullen.

Ik wil advies

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Verzuim is er altijd. Om in de aanpak ervan succesvol te zijn, is doordacht beleid nodig. Net als ondersteuning door professionals van binnen of buiten de organisatie. Brengt u het eigen risico onder bij Nationale-Nederlanden, dan krijgt u de deskundige ondersteuning van onze specialisten.

Over verzuimmanagement

Verzuimmanagement gaat over veel meer dan ziek- en betermeldingen. Het bestaat uit:

 • Preventie en risicomanagement om te voorkomen dat medewerkers langdurig ziek worden en in de WGA instromen
 • Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Het nemen van maatregelen als medewerkers niet meewerken aan hun re-integratie
 • Controleren of de WGA-beschikking van UWV klopt (hierin wordt nagegaan of uw werknemer terecht WGA-uitkering ontvangt)
 • Verhaal bij schade die is veroorzaakt door derden

Voorkom erger

 • Met goed verzuimmanagement voorkomt u langdurig verzuim zoveel mogelijk.
 • Daarmee beperkt u de effecten op uw medewerkers en uw bedrijf, en houdt u verzuimkosten binnen de perken.

Wat doet Nationale-Nederlanden?

Nationale-Nederlanden ondersteunt u als eigenrisicodrager bij het inrichten van uw verzuimmanagement. Inclusief:

 • registratie van ziek- en betermeldingen
 • de administratie van bestaande ziektegevallen
 • advies over de inrichting van uw (volg)systemen
 • opleidingen voor uw (HR-)medewerkers
 • consultancydiensten

Ik wil advies

Dienstenoverzicht

Hulp bij eigenrisicodragen

Als een van de grootste aanbieders van WGA eigenrisicodragen verzekeringen weten wij uit ervaring dat eigenrisicodragen meer is dan alleen een verzekering sluiten. Daarom bieden we u ondersteunende diensten. Die zijn speciaal gericht op situaties waar u als eigenrisicodrager mee te maken kunt krijgen. Voor iedere fase in het implementatieproces, zijn er specifieke hulpmiddelen:

Oriëntatiefase

Algemene informatie over eigenrisicodragen van de WGA

Kiezen voor eigenrisicodragen vraagt om te beginnen duidelijk inzicht in de voordelen én mogelijke kanttekeningen voor uw organisatie. Welke verplichtingen zijn er? Waar moet u als eigenrisicodrager rekening mee houden? Welke oplossingen en diensten biedt Nationale-Nederlanden? Een speciale powerpointpresentatie beantwoordt deze en andere vragen.

Waar bestaat deze dienst uit

In de presentatie vindt u: een toelichting op de WIA en de verschillende regelingen, de verplichtingen en aandachtspunten bij eigen risicodragen van de WGA, de verzekeringsoplossing van Nationale-Nederlanden en de aanvullende dienstverlening op het gebied van verzuimmanagement. Mogelijk heeft u interesse in een gesprek met een adviseur van Nationale-Nederlanden. Neem in dat geval contact met ons op. Een adviseur komt de presentatie dan persoonlijk toelichten.

Handboek sociale zekerheid van eigenrisicodragen WGA

De WGA is onderdeel van de WIA. Deze relatief ‘jonge’ wet maakt deel uit van een bredere beweging binnen de sociale zekerheid om meer verantwoordelijkheden bij de werkgever te leggen. Nationale-Nederlanden biedt met het Handboek WGA Eigenrisicodragen een heldere toelichting op actuele wet- en regelgeving en de gevolgen voor u.

Waar bestaat de dienst uit

HR-adviseurs, managers en andere betrokkenen vinden in het handboek belangrijke aanknopingspunten voor het vormgeven van verzuimbeleid. U vindt er een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Behalve de huidige situatie zijn ook relevante historische gegevens beschreven. Ook komen toekomstige ontwikkelingen aan bod waarmee uw onderneming te maken kan krijgen.

Informatieset voor de OR of PVT

Informatieset voor de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)

U bent wettelijk verplicht de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) te betrekken bij het besluit om eigenrisicodrager te worden. Nationale-Nederlanden heeft hiervoor een informatieset samengesteld.

Waar bestaat de dienst uit

De informatieset geeft een duidelijke uitleg over onder meer de WIA, de WGA en eigenrisicodragen. Zo heeft u een praktisch handvat om de keuze voor eigenrisicodragen toe te lichten en hierover binnen de onderneming het gesprek aan te gaan.

Keuzefase

Persoonlijk advies van uw verzekeringsadviseur

Wat eigenrisicodragen voor u betekent, hangt direct samen met uw specifieke bedrijfssituatie. Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen. Met behulp van die kennis van zaken kunt u een goede bewuste keuze maken.

Waar bestaat de dienst uit

Uw verzekeringsadviseur is deskundig op het terrein van eigenrisicodragen. Aan de hand van een analyse van uw bedrijfssituatie en uw eigen wensen en eisen zorgt de adviseur voor een onderbouwd advies.

Kosten

Afhankelijk van de afspraken met uw verzekeringsadviseur

Opleiding, training en advies

Via Nationale-Nederlanden heeft u toegang tot een aanbod van interessante opleidingen en trainingen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U kunt daarnaast beschikken over ervaren specialisten voor gedegen advies. In veel gevallen profiteert u, als klant van Nationale-Nederlanden, van kortingen.

Waar bestaat de dienst uit

Succesvol aanpakken van verzuim vraagt op diverse terreinen inzicht. Hoe is het gesteld met de inzetbaarheid en vitaliteit van uw werknemers? En met de productiviteit, of de potentiële verzuimrisico’s? Nationale-Nederlanden heeft de specialisten in huis om u verder te helpen. Ook met een raming van de toekomstige uitval van werknemers kunnen zij ondersteunen, natuurlijk aangevuld met een plan van aanpak om uitval te voorkomen.

Kosten

Afhankelijk van de specifieke dienst.

Korting voor NN relaties

Oplopend van 5% tot 10%

Handboek sociale zekerheid van eigenrisicodragen WGA

De WIA is een relatief ‘jonge’ wet die past bij een bredere ontwikkeling binnen de sociale zekerheid. Kern hiervan is dat er meer verantwoordelijkheden bij de werkgevers worden gelegd. Denk aan Loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de Wet Poortwachter, Wajong, WWB en allerlei andere regelingen. Nationale-Nederlanden biedt met het Handboek WGA Eigenrisicodragen een heldere toelichting op actuele wet- en regelgeving en de gevolgen voor u.

Waar bestaat de dienst uit

HR-adviseurs, managers en andere betrokkenen vinden in het handboek belangrijke aanknopingspunten om verzuimbeleid vorm te geven. U vindt er een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Behalve de huidige situatie zijn ook relevante historische gegevens beschreven. Ook komen toekomstige ontwikkelingen aan bod waarmee uw onderneming te maken kan krijgen.

Implementatiefase

Ik heb een WGA EBD verzekering gesloten. Wat nu?

Is uw organisatie klaar om inhoud te geven aan eigenrisicodragen? Zodra u een polis bij Nationale-Nederlanden heeft afgesloten, maken we een risicoscan om dat in kaart te brengen. Ook voeren we dossierscans uit. Door concrete verbetervoorstellen en individuele adviezen per werknemer is een goede start als eigenrisicodrager gegarandeerd.

Waar bestaat de dienst uit

Met de risicoscan brengen we algemene kenmerken van uw onderneming, zoals personeelssamenstelling, ziekteverzuim, en het verzuimbeleid in beeld. Op die manier wordt duidelijk waar eventueel aanvullingen nodig zijn. De dossierscan richt zich op het opstellen van een plan van aanpak voor meeverzekerde zieke werknemers en werknemers die al een WIA-uitkering ontvangen. Het resultaat is een tastbaar en concreet startdocument om WGA eigenrisicodragen in te bedden binnen de organisatie.

Kosten

 • Bedrijfsbezoek, maximaal 2 dagdelen (€ 800,-)
 • Dossierscan langdurig zieke werknemers / werknemers met een WIA-uitkering, 1 uur per dossier (€ 100,-)
 • Rapportage, maximaal 2 dagdelen (€ 800,-)
 • Bespreken en implementeren, 1 dagdeel (€ 400,-)
 • Totaal (o.b.v. 10 meeverzekerde zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers)
 • Vaste kosten € 2.000,-
 • Plan van aanpak 10 werknemers € 1.000,-
 • Totaal € 3.000

Vergoeding NN

100%

Inrichten verzuimbeleid voor werknemers met WIA-uitkering

Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor het begeleiden van werknemers met een WGA-uitkering. U huidige verzuimbeleid is logischerwijs vooral gericht op de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter gedurende de eerste twee ziektejaren. Daarom zijn aanvullingen gewenst.

Waar bestaat de dienst uit

Nationale-Nederlanden biedt ondersteuning bij het aanpassen van uw huidige verzuimbeleid naar een preventie-, verzuim en re-integratiebeleid, ook voor de periode na 104 weken. We beginnen met een beschrijving van het huidige verzuimbeleid, met de bijbehorende processen. Dit dient als uitgangspunt om een plan van aanpak op te stellen voor werknemers met een WIA-uitkering. Resultaat is een totaalaanpak voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tijdens de complete periode van 12 jaar.

Kosten

 • Projectmanagement en organisatieanalyse, € 175,- per uur
 • Inzet arbeidsdeskundige en re-integratiemanagers, € 150,- per uur

Vergoeding NN

Nee

Korting voor NN relaties

Korting op de uurtarieven

 • € 25,- op het uurtarief van € 175,- (wordt € 150,-)
 • € 15,- op het uurtarief van € 150,- (wordt € 135,-)
Trainen en opleiden management/leidinggevenden

Managers en leidinggevenden hebben hun handen vol aan de primaire taakstellingen en de dagelijkse gang van zaken binnen de teams. Terugdringen van verzuim en de kosten voor arbeidsongeschiktheid hebben daardoor vaak een lagere prioriteit dan wenselijk is. Nationale-Nederlanden biedt diverse opleidingen om uw organisatie beter toe te rusten.

Waar bestaat de dienst uit

U kunt als werkgever uiteenlopende redenen en doelen hebben om medewerkers gericht te trainen. Van bewustwording met betrekking tot de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid (training Kostenbewustzijn), tot meer aandacht voor verzuimpreventie en begeleiding van zieke werknemers (training Casemanagement). De investering die u in het opleiden van medewerkers doet, betaalt zich zeker uit. Een verlaging van het verzuimpercentage met 1% (absoluut) leidt al tot een besparing van 2,5% van de loonsom!

Kosten

 • Opleiding kostenbewustzijn € 900,- per dagdeel (maximaal 17 deelnemers per sessie).
 • Driedaagse opleiding basis casemanagement op locatie € 995,- pp.

Vergoeding NN

Nee

Registratie nieuwe en lopende WIA-uitkeringen

Wilt u een actueel en compleet overzicht van de lopende WIA-uitkeringen en van (ex) werknemers die nog kunnen instromen in de WIA? Het voeren van zo’n aparte administratie is van grote waarde voor de bedrijfsvoering. Doe daarom een beroep op Nationale-Nederlanden voor ondersteuning bij het opzetten van de administratie en het beheer.

Resultaat

Nationale-Nederlanden helpt bij het realiseren van een goede administratie en registratie. Als u nieuwe WIA-instroom binnen uw onderneming tijdig signaleert dan bestaat nog de mogelijkheid bezwaarprocedures op te starten. Lukt het een ten onrechte afgegeven beschikking te herroepen, dan kan dat een besparing opleveren van € 100.000,- aan uitkeringslasten. Daarnaast stroomlijnen we de financiële afwikkeling tussen het UWV, uw bedrijf en Nationale-Nederlanden.

Kosten

 • Licentie op de applicatie € 2.500,-
 • Per dossier € 200,- per jaar
 • Inhoudelijke ondersteuning € 135,- per uur

Vergoeding NN

Nee

Grip op verzuim en productiviteit

Steeds meer organisaties zetten gezondheidsmanagement en vitaliteitsbeleid in om verzuim te voorkomen en de productiviteit van medewerkers te vergroten. De vraag is waar uw organisatie het meest mee gebaat is. Nationale-Nederlanden helpt u hiervoor beleid te ontwikkelingen en/of te evalueren.

Waar bestaat de dienst uit

Advisering door onze specialisten gebeurt vanuit een integrale benadering van het gezondheidsbeleid in uw onderneming. Door vanuit een duidelijke visie, missie en strategie te werken profiteert u van een lager verzuim, verhoogde productiviteit en toegenomen motivatie. Een verlaging van het verzuimpercentage met 1% (absoluut) leidt al tot een besparing van 2,5% van de loonsom.

Kosten

 • Inhoudelijke ondersteuning € 480,- dagdeeltarief (bij een traject van 1 a 2 jaar ongeveer 20 dagdelen)

Vergoeding NN

Nee

Korting voor NN relaties

5% op advies, 10% op inzet WAI/WerkvermogensMonitor

Overig

Ondersteuning bij re-integratie

Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden biedt werkgevers en HR-managers pro-actieve ondersteuning bij het begeleiden van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Zo geven we in nauwe samenspraak met u en uw werknemer vorm aan zowel re-integratie als preventie.

Waar bestaat de dienst uit

De dienstverlening bestaat uit gerichte interventies door specialisten en hulpmiddelen die bijdragen aan succesvolle re-integratie. We helpen u onder meer samen met uw werknemer vorm te geven aan het re-integratietraject. Ook maken we een analyse welke (zieke) werknemers een verhoogd risico hebben op instroom in de WIA. We adviseren over maatregelen om dit te voorkomen. Dat betaalt zich uit.

Kosten

 • Advies en casemanagement € 100,-
 • Inzet interventies vanaf € 500,- tot € 15.000,- (indicatie, kosten kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van de interventie)

Vergoeding NN

 • Advies en casemanagement volledig
 • Inzet interventies oplopend tot maximaal 100% (afhankelijk van kosten/baten analyse)
Als een werknemer niet mee wil werken aan re-integratie

Een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie kunt u een sanctie opleggen in de vorm van een korting op de WGA-uitkering. Ook hierin kan Nationale-Nederlanden ondersteunen. Wij voeren de sanctie dan namens u uit, rekening houdend met alle wettelijke vereisten.

Waar bestaat de dienst uit

De ondersteuning door Nationale-Nederlanden behelst het totale sanctietraject, inclusief de behandeling van een eventueel bezwaar van uw werknemer. U heeft hiermee een extra middel in handen om werknemers alsnog te motiveren actief met hun re-integratie aan de slag te gaan. Een conform de regels opgelegde sanctie levert een besparing op de uitkeringslasten op van maximaal 6 weken.

Kosten

 • Dossieropbouw en opleggen sanctie € 1.530,-
 • Behandeling bezwaarschrift (incl. organisatie hoorzitting) € 1.190,-
 • Behandeling beroepszaak € 595,-
 • Totaaltraject € 3.315,-

Vergoeding NN

Volledig

Als u het niet eens bent met een beslissing van UWV

UWV besluit over bijvoorbeeld toekenning, herziening, intrekking of weigering van een WGA-uitkering aan een van uw werknemers. Bent u het oneens met een beslissing, of twijfelt u aan de juistheid? Nationale-Nederlanden kan een besluit voor u toetsen en namens u bezwaar aantekenen bij UWV.

Waar bestaat de dienst uit

Door een foutieve beslissing van UWV kunnen uitkeringslasten ten onrechte voor uw rekening komen. Een succesvol bezwaar kan een besparing van de uitkeringslasten betekenen. Zo dringt u de schadelast terug en blijft de verzekeringspremie beheersbaar en stabiel.

Vergoeding NN

Volledig

Als arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een derde

Bent u van mening dat een werknemer door toedoen van een aanwijsbare derde ziek is of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geraakt? In dat geval kunt u de mogelijkheden onderzoeken om (een deel van) deze kosten te verhalen. Nationale-Nederlanden kan u van juridisch advies voorzien en de verantwoordelijke partij daadwerkelijk aansprakelijk stellen.

Waar bestaat de dienst uit

Schade en/of uitkeringslasten waar u als werkgever mee te maken krijgt, kunnen we namens u verhalen op een aanwijsbare derde.

Vergoeding NN

Volledig

Opleiding, training en consultancy

Via Nationale-Nederlanden heeft u toegang tot advies door specialisten en een breed aanbod van interessante opleidingen en trainingen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bovendien profiteert u als klant van Nationale-Nederlanden van kortingen.

Waar bestaat deze dienst uit

Inzicht in verzuimbeleid en wat er beter kan, krijgt u zowel door het opleiden van medewerkers als gerichte advisering. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de inzetbaarheid en vitaliteit van uw werknemers? En met de productiviteit, of de potentiële verzuimrisico’s? Ook met een raming van de toekomstige uitval van werknemers kan Nationale-Nederlanden u ondersteunen, altijd in combinatie met een plan van aanpak om uitval te voorkomen.

Kosten

Afhankelijk van de specifieke dienst.

Korting voor NN relaties

Oplopend van 5% tot 10%

Ik wil advies

_1508264_