Ga direct naar inhoud

Risicodekking verzekeren of aanpassen

Heeft u bepaalde risico’s meeverzekerd? Dan kunt u deze in veel gevallen aanpassen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een risico niet meer mee te verzekeren of het verzekerde bedrag aan te passen. Hieronder leest u meer over de risicodekkingen.

Als u een risicodekking laat vallen en uw totale premie blijft gelijk, dan is er een groter deel van uw premie beschikbaar om kapitaal mee op te bouwen. Het omgekeerde geldt ook: als u een extra risico meeverzekert en uw premie blijft gelijk, dan is er een kleiner deel van uw premie beschikbaar voor kapitaalopbouw.

Een adviseur kan u helpen bij het aanpassen van uw verzekering. Heeft u geen adviseur? Zoek een onafhankelijk adviseur of neem contact met ons.

Risico op overlijden

Bij een beleggingsverzekering verzekert u altijd het risico op overlijden. Als de verzekerde komt te overlijden krijgen de nabestaanden een uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de gekozen dekking.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

Hoeveel premie u voor deze dekking betaalt is afhankelijk van de hoogte van de uitkering, het aantal mensen dat is verzekerd, de leeftijd en gezondheid van deze mensen en de duur van de verzekering. Naarmate iemand ouder wordt, neemt het overlijdensrisico toe. Hoe groter het risico, hoe meer premie u betaalt.

Heeft u een vooraf afgesproken bedrag bij overlijden verzekerd? Dan is daar vaak een goede reden voor. Bijvoorbeeld als inkomensvoorziening voor uw nabestaanden? Of om een deel van de hypotheek aflossen, zodat uw nabestaanden minder hoge hypotheeklasten hebben. Op het polisblad van uw verzekering ziet u of u een vooraf afgesproken bedrag heeft verzekerd.

Dekking bij overlijden verlagen

Misschien vindt u het nu belangrijker om op de einddatum van uw verzekering een zo groot mogelijk bedrag te hebben opgebouwd. U kunt dan overwegen de dekking bij overlijden te verlagen. Er blijft dan meer geld van uw premie over om waarde mee op te bouwen. Houd er wel rekening mee dat bij onverhoopt overlijden uw nabestaanden dan minder geld uitgekeerd krijgen. Maar ook op andere (fiscale) gebieden kan een aanpassing van de dekking bij overlijden gevolgen hebben. Is uw verzekering verbonden met uw hypotheeklening? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om de dekking te wijzigen.

Overlijdensrisico apart verzekeren

Het is mogelijk om onder voorwaarden de vaste risicodekking in uw beleggingsverzekering om te zetten in een 90% of 110% dekking en een losse overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten:

  • U heeft de mogelijkheid tot het sluiten van een losse lineair dalende ORV waarbij géén gezondheidsverklaring noodzakelijk is.
  • U heeft de mogelijkheid tot het sluiten van een losse gelijkblijvende ORV waarbij wel een gezondheidsverklaring noodzakelijk is.

Let op!

  • Wilt u het overlijdensrisico aanpassen? Neem dan contact op met uw adviseur!
  • Als u het overlijdensrisico apart verzekert, dan kan dit mogelijk fiscale gevolgen hebben.
  • Heeft u een beleggingsverzekering die in de toekomst mogelijk vervalt vanwege een gebrek aan waarde? Dan bieden wij een alternatief voor het vaste bedrag bij overlijden in de vorm van een losse overlijdensrisicoverzekering. Als dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u automatisch een brief hierover bij de jaaropgave van uw verzekering.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) het aanpassen van een dekking bij overlijden? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

Risico op arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een terugval in inkomen. Het kan dan moeilijk zijn om de verzekeringspremie te blijven betalen. Met de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt uw premie geheel of gedeeltelijk voor u betaald als u arbeidsongeschikt raakt.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

Hoeveel u voor deze arbeidsongeschiktheidsdekking betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de verzekerde premie en het soort werk dat u uitoefent. Bij sommige (zware) beroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid groter. Hoe groter het risico, hoe meer premie u betaalt.

Heeft u de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd? Dan is daar vaak een goede reden voor. Bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent en u niet kunt terugvallen op een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Op het polisblad van uw verzekering ziet u of u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd. U kunt het ook terugvinden in de jaaropgave van uw verzekering.

Dekking laten vervallen

Misschien vindt u het nu belangrijker om op de einddatum van uw verzekering een zo groot mogelijk kapitaal te hebben opgebouwd. U kunt dan overwegen de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te laten vervallen. Er blijft dan meer geld van uw premie over om waarde mee op te bouwen. Houd er wel rekening mee dat bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid de volledige premie verschuldigd blijft. Maar ook op andere (fiscale) gebieden kan deze aanpassing gevolgen hebben.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) het aanpassen van de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

Risico op overlijden verzorger

Bij een verzekering waarbij waarde wordt opgebouwd voor bijvoorbeeld een kind, dan kan een dekking voor verzorging zijn meeverzekerd. Dat betekent dat wanneer de verzorger (vaak een ouder of grootouder) overlijdt, de verzekeraar de premiebetaling van u overneemt. Zo wordt er altijd een kapitaal opgebouwd voor het kind.

Hoe groter het risico, hoe hoger de premie

Hoeveel u voor deze verzorgingsdekking betaalt, is afhankelijk van de hoogte van de verzekerde premie en de gezondheid van de verzorger. Hoe groter het risico van overlijden, hoe meer premie u betaalt.

Heeft u een dekking voor verzorging verzekerd? Dan is daar vaak een goede reden voor. Bijvoorbeeld als uw kind wil gaan studeren en deze verzekering een spaarpot is om de studie mee te betalen. Dan wilt u niet het risico lopen dat bij onverhoopt overlijden de studie van uw kind niet betaald kan worden.

Op het polisblad van de verzekering ziet u of u een dekking voor verzorging heeft. U kunt het ook terugvinden in het jaaroverzicht van uw verzekering.

Dekking laten vervallen

Misschien vindt u het nu belangrijker om op de einddatum van uw verzekering een zo groot mogelijk bedrag te hebben opgebouwd. U kunt dan overwegen de dekking voor verzorging te laten vervallen. Er blijft dan meer geld van uw premie over om waarde mee op te bouwen. Houd er wel rekening mee dat bij onverhoopt overlijden de volledige premie verschuldigd blijft. Maar ook op andere (fiscale) gebieden kan deze aanpassing gevolgen hebben.

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) het aanpassen van een dekking voor verzorging? Neem dan contact met ons op of raadpleeg uw adviseur.

uniqueid


Kunnen wij u helpen?