Ga direct naar inhoud

Uitgangspunten indicatieve Wtp voorstellen

Indicatieve voorstellen

De indicatieve voorstellen zijn gebaseerd op het wetsvoorstel zoals dit in maart 2022 is ingediend in de Tweede Kamer. Nota’s van wijziging zijn hierin nog niet opgenomen.

Op een aantal punten hebben we aannames gedaan of wijken we af van het wetsvoorstel. Deze punten – inclusief een aantal onderdelen die nog van invloed kunnen zijn op de tarieven – lichten we hieronder toe. Dit is een niet-uitputtende lijst. We verbeteren periodiek onze productkenmerken als nodig. Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de indicatieve voorstellen.

Pensioenclick
  • In het indicatieve voorstel zit de optie om de Pensioenclick te selecteren.
  • In het wetsvoorstel zit deze optie alleen in een ‘premie-uitkeringsovereenkomst’. De Pensioenclick is alleen mogelijk voor deelnemers die vijftien jaar of korter voor de AOW-datum zitten. Of wij de premie-uitkeringsovereenkomst ook gaan aanbieden, hebben we nog niet besloten.
Uitloopdekking
  • De getoonde risicopremies houden rekening met de wettelijke uitloopdekking van drie maanden. Mits er geen sprake is van een nieuwe baan en de deelnemer nog niet met pensioen is.
  • Ook is er een dekking tijdens de WW-periode, die is verwerkt in risicopremies.
Restitutie
  • In het indicatieve voorstel is de restitutie in de hoofdregeling geen onderdeel van het voorbeeldpensioen, zoals het wetsvoorstel voorschrijft. Bij de keuze voor compensatie in de salarissfeer (en storting van extra inlegpremie) is bij het voorbeeldpensioen (voor het extra inleggedeelte) wel rekening gehouden met de restitutie. Het voorbeeldpensioen is daarom naar beneden bijgesteld.
  • In het wetsvoorstel is restitutie bij overlijden na uitdiensttreding niet meer toegestaan. In plaats hiervan heeft een oud-deelnemer de mogelijkheid om de dekking van het partnerpensioen vrijwillig voort te zetten. De premie hiervoor gaat ten laste van het persoonlijke pensioenvermogen dat wil zeggen dat een deel van het opgebouwde kapitaal voor ouderdomspensioen kan worden uitgeruild voor een dekking voor het nabestaandenpensioen.
Risicoknip en aftrekbedragen

In het indicatieve voorstel is het niet mogelijk om een risicoknip op te nemen. En het is niet mogelijk om aftrekbedragen op te geven.

Het is nog niet bekend of de risicoknip voor het risicopartnerpensioen toegestaan blijft. Zoals geintroduceerd bij de aanpassingen van het Witteveenkader. Ook schrijft het huidige wetsvoorstel voor dat het verzekerde partnerpensioen altijd een percentage van het salaris is.

Vlakke premie met compensatie in salaris

Werkgevers die een indicatief voorstel voor een vlakke premie met compensatie in salaris ontvangen, moeten met volgende rekening houden:

  • In de voorbeeldpensioenen houden we wel rekening met de premies voor extra inleggen (bijspaarpremies).
  • Maar deze premies zijn nog niet opgenomen in het overzicht met de werkgeverslasten.
Staffels

Bij de keuze voor de eerbiedigende werking is het mogelijk een staffel te selecteren.

Let op! Alle staffels uit het huidige aanbod kunnen tot 100% gekozen worden. We hebben nog geen aftopping op 38r gedaan. Belangrijk hierbij is dat de staffel niet hoger is dan de fiscale staffel voor de eerbiedigende werking (38r). Wordt de fiscaal maximale staffel uit 38r lager? Dan kan het zijn dat de premiestaffel voor de eerbiedigende werking ook moet worden aangepast.