Ga direct naar inhoud

Beleggingsbeleid Beheerd Beleggen

Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van NN Group. Wij beheren het vermogen van particuliere klanten. We maken hierbij gebruik van:

Beleggingsfondsen

In een beleggingsfonds wordt het ingelegde geld van verschillende beleggers samengevoegd, belegd en beheerd door fondsmanagers. Een fonds kan beleggen in verschillende soorten activa, zoals aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of in een combinatie hiervan. De beleggingen worden gespreid over verschillende bedrijven en sectoren. Beleggen in een fonds is daardoor meestal minder risicovol.

Indextrackers (Exchanged Traded Funds)

Exchange Traded Funds (ETF's) zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om de koers van een onderliggende waarde (zoals een index) zo goed mogelijk te volgen. Deze fondsen worden ook wel trackers genoemd. ETF’s zijn doorlopend verhandelbaar tijdens de openingsuren van de beurs. Daarin wijken ETF’s af van indexfondsen, die slechts één keer per dag aan- of verkocht kunnen worden.

Ons doel is om goede en stabiele rendementen te behalen, met een risico dat bij jou past. Daarvoor volgen we een gestructureerd beleggingsproces.

Hieronder leggen wij uit hoe dat proces werkt en wat ons beleid is.

Past ons beleggingsbeleid bij jou?

Past het beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden Bank bij jou? Dat is belangrijk om te weten voordat je bij ons start met beleggen.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

1. Onze beleggingsovertuigingen

De wereld is continu in beweging. Daarom houden we met onze manier van beleggen altijd rekening met de laatste economische ontwikkelingen en verwachtingen. Ons doel is vermogensgroei voor de langere termijn. Hierbij doen we er alles aan om een zo hoog mogelijk rendement voor jou te behalen op basis van jouw beleggingsprofiel. Binnen het risico dat bij jou past. Daarbij houden we rekening met het milieu, sociale factoren en goed bestuur.

Hoe doen wij dit?

 • We kiezen voor beleggingscategorieën zoals bedrijfs- en staatsobligaties en aandelen verspreid over verschillende regio’s.
 • We hebben een actief beleggingsbeleid. Onze experts volgen de marktontwikkelingen op de voet. Zij zoeken actief naar fondsen waarvan zij verwachten dat ze beter presteren dan vergelijkbare fondsen. En passen ze de modelportefeuilles als zij vinden dat de marktomstandigheden daarom vragen.
 • We beleggen minimaal 75% van je inleg in beleggingsfondsen die op z’n minst duurzaamheid promoten. We beleggen daarbij minimaal 3% tot 10% (afhankelijk van je beleggingsprofiel) van je inleg in beleggingsfondsen die het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering promoten.
 • We selecteren alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

Wensen en doelen

Jouw financiële wensen en doelen zijn altijd ons uitgangspunt. We houden rekening met het bedrag dat je wilt behalen, hoeveel risico je wilt en kunt lopen (je risicobereidheid). En over hoeveel jaar je je doel behaald wilt hebben (beleggingshorizon). Ook houden we rekening met jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

Op deze manier stellen we jouw persoonlijke beleggingsprofiel vast.

Risico afbouwen

Als de doeldatum van je belegging dichterbij komt, kunnen we het risico voor je afbouwen. Dit doen we met de lifecycle-methode. Dit betekent dat we steeds minder risico nemen in je beleggingen, naarmate je doeldatum dichterbij komt. Hierdoor beleg je aan het einde van de looptijd steeds minder risicovol.

Beleggingsprofiel updaten

We vragen je ieder jaar om opnieuw de vragenlijst ‘Beleggingsprofiel’ in te vullen. Zo zorgen we ervoor dat we blijven beleggen op een manier die bij je past. Verandert er iets aan je situatie of verandert het doel waarvoor je belegt? Dan kun je je beleggingsprofiel op ieder moment zelf updaten bij je beleggingsrekening in mijn.nn. Kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Beleggingsprofiel updaten’. Je vult daar opnieuw de vragenlijst in. Daaruit blijkt welk beleggingsprofiel dan het beste bij je past.

2. Onze aanpak, strategie en beleggingsstijl

Onze aanpak

Voor iedere klant bepalen we een risicoprofiel. In combinatie met de doeldatum van de klant geeft dat een beleggingsprofiel. Het beleggingsprofiel geeft weer welk risico de klant kan en wil lopen.

Voor elk beleggingsprofiel is een gemiddeld risico berekend, en een boven- en ondergrens aan dat risico. Dit risico is berekend op basis van de voorkeursverdeling die bij het beleggingsprofiel hoort.

De voorkeursverdeling geeft weer welke verdeling over de verschillende asset-categorieën (strategische asset allocatie) bij elk beleggingsprofiel past. Voor alle beleggingsprofielen hebben wij een voorkeursverdeling gemaakt. De voorkeursverdeling gebruiken we als basis voor de manier waarop we beleggen.

Bij elk beleggingsprofiel hoort één modelportefeuille. Het berekende risico van deze modelportefeuille moet binnen de risicogrenzen van het beleggingsprofiel liggen. Nieuwe inleg van klanten wordt volgens deze modelportefeuille belegd. Bij een rebalance zorgen we ervoor dat de beleggingen in de beleggingsportefeuille van de klant gelijk worden aan de modelportefeuille.

De verdeling van de beleggingen in de beleggingsportefeuille kan veranderen door koersontwikkelingen. Ook het berekende risico van de daadwerkelijke beleggingsportefeuille van de klant moet binnen de risicogrenzen van het beleggingsprofiel liggen.

We bekijken altijd verschillende beleggingscategorieën: zoals aandelen, bedrijfsobligaties en grondstoffen. Vanuit onze visie op de grote economische ontwikkelingen en verwachtingen (macro-economische visie) kijken we hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is ten opzichte van de andere beleggingscategorieën. Dit noemen we de fundamentele analyse.

We gebruiken de fundamentele analyse op korte termijn om:

 • Vast te stellen met welke beleggingsfondsen we de beleggingscategorieën invullen.
 • Te bepalen of we willen afwijken van de voorkeursverdeling.

Daarnaast bekijken we dagelijks of:

 • Het risico van de modelportefeuilles nog binnen de bandbreedtes van de beleggingsprofielen zit.
 • Het risico van je beleggingsportefeuille nog binnen de bandbreedtes van je beleggingsprofiel zit.

Onze strategie

Wij beleggen alleen via beleggingsfondsen en indextrackers. Bij de selectie van deze beleggingen kijken we bijvoorbeeld naar de volgende factoren:

 • De waarde die deze beleggingen naar onze verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles.
 • Of ze passen binnen het risico van het beleggingsprofiel.
 • Of ze passen bij de duurzame kenmerken die wij nastreven.

Voordat we bepalen of een beleggingsfonds of indextracker in aanmerking komt voor opname in een modelportefeuille, doen we een kwantitatieve en een kwalitatieve screening. Bij de kwantitatieve screening kijken we naar de volgende elementen:

 • Het behaalde rendement en met welk risico dit gepaard ging.
 • De kosten van een fonds en/of indextracker en hoe eenvoudig het fonds en/of indextracker te verhandelen is. Wij kiezen niet voor fondsen en/of indextrackers die maar één keer per maand te verhandelen zijn of waarbij het bijvoorbeeld zes dagen duurt voordat een order wordt uitgevoerd.

Bij de kwalitatieve screening kijken we onder andere naar:

 • Het beleggingsproces van een fonds.
 • Waarin het fonds exact mag beleggen.
 • De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement.
 • De aandelen en/of obligaties waar het fonds in belegt.
 • De duurzame kenmerken van het fonds.

Onze beleggingsstijl

We kiezen wereldwijd voor verschillende aanbieders van beleggingsfondsen. Dit noemen we een ‘open architectuur’. Hierbij kiezen we voor de beleggingsfondsen die wij het beste vinden en waarmee we het risico spreiden.

3. Welke rol heeft verantwoord beleggen?

De basis voor onze verantwoorde beleggingsaanpak is de “Responsible Investment Framework policy” van NN Group, met uitzondering van de bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) omdat we niet zelf de eigenaar zijn van de beleggingen.

In lijn met dit beleid zijn er ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we niet willen beleggen. Wij houden hier rekening mee bij het selecteren van beleggingsfondsen. Het gaat daarbij om:

 • Bedrijven die betrokken zijn bij:
  • Het ontwikkelen van, produceren van, onderhouden van en handelen in controversiële wapens.
  • Wapenhandel met landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde Naties of de Europese Unie.
  • De productie van tabak.
  • Het winnen van olie uit teerzand of thermische kool.
 • Obligaties van landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde naties.
 • Ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen.

Wij selecteren alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (United Nations Principles for Responsible Investing) ondertekend hebben.

Wij selecteren beleggingsfondsen van meerdere fondsbeheerders. Deze fondsbeheerders zijn geen onderdeel van NN Bank of NN Group. Dit zijn beleggingsfondsen waarin ook andere partijen deelnemen. Daarom kunnen we niet afdwingen dat het beleid van NN Group met betrekking tot restricties door deze fondsen wordt toegepast. We bewaken de samenstelling van deze fondsen (waaronder ETF’s en indexfondsen). Om er zeker van te zijn dat het totale gewicht van uitgevende instellingen zoals bedrijven en overheden die volgens geldende wetgeving niet gefinancierd mogen worden, niet groter is dan 5% van het betreffende fonds of de betreffende index.

4. Hoe wij jouw portefeuille samenstellen

Wil je weten hoe wij jouw beleggingsportefeuille samenstellen? Dat doen we door de volgende punten in kaart te brengen:

 • Je financiële positie.
 • Hoe lang je wilt beleggen.
 • De mate waarin je risico wilt en kunt lopen: je risicobereidheid.
 • Jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

Je kiest uit twee typen beleggingsportefeuilles:

 1. Wereld
 2. Trends

Of je nu kiest voor Wereld of Trends, voor beide portefeuilles hebben we zeventien beleggingsprofielen vastgesteld. Elk met een eigen voorkeursverdeling. Zij vormen de basis voor het samenstellen van de modelportefeuilles. Binnen het type portefeuille dat je hebt gekozen én het risico dat je wilt en kunt nemen, krijg je het beleggingsprofiel dat het beste bij je past.

Voorkeursverdeling

In elk beleggingsprofiel is de voorkeursverdeling (strategische allocatie) de basis voor het samenstellen van de portefeuille. De voorkeursverdeling is de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën in een beleggingsprofiel. Elke beleggingscategorie heeft een bepaald risico. Per profiel verschilt de verhouding tussen de soorten beleggingen. Bij een offensief profiel wordt het grootste gedeelte in aandelenfondsen belegd. Bij een defensief profiel wordt het grootste deel belegd in obligatiefondsen.

Samenstelling modelportefeuilles

Bij het samenstellen van de modelportefeuilles houden we rekening met het rendement en het risico tussen de verschillende beleggingscategorieën. Dit doen we zodat het risico in de modelportefeuilles binnen het minimum en maximum risico (de zogenaamde risicobandbreedte) blijft dat we voor je bepaald hebben. Komen wij daar door marktontwikkelingen buiten? Dan passen wij de portefeuilles aan.

Risicobandbreedtes geven ons de ruimte om het risico in de modelportefeuille te laten afwijken van het risico dat hoort bij de voorkeursverdeling. Wij willen zoveel mogelijk kansen voor je benutten tegen een voor jou acceptabel risico. Daarom heeft elk beleggingsprofiel een eigen risicobandbreedte.

Bij het samenstellen van de modelportefeuilles kiezen we bij voorkeur beleggingsfondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van onze klanten. Het Investment Office kent drie commissies:

 • De macrocommissie
 • De aandelencommissie
 • De obligatiecommissie

De macrocommissie bepaalt de middellange termijn uitgangspunten. In welke regio’s willen we beleggen, welke beleggingscategorieën zijn interessant en wat zijn de marktkansen? Ook bepaalt deze commissie of het goed is om de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten aan te passen. Of dat het juist beter is om het totale risico in de modelportefeuilles terug te brengen.

De aandelen- en de obligatiecommissie komen vervolgens elk met een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Dit leidt vervolgens tot de definitieve samenstelling van onze modelportefeuilles. Meer in het algemeen monitort het Investment Office continu de beleggingen in de modelportefeuilles en past deze aan als zij dit op basis van de marktontwikkelingen nodig vindt.

5. Onze beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten

Wij beleggen in onze modelportefeuilles alleen in beleggingsfondsen en indextrackers. Deze kunnen bestaan uit:

 • Obligatiefondsen
 • Aandelenfondsen
 • Geldmarktfondsen
 • Vastgoedfondsen
 • Hedgefondsen
 • Grondstoffenfondsen

Bij aandelenfondsen beleggen we in bedrijven. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de verhouding tussen de groeiverwachting en de huidige waarde van die bedrijven.

Bij obligatiefondsen letten we juist op een goede spreiding tussen overheids- en bedrijfsobligaties.
Ook meer risicovolle obligaties, en obligaties die aan de inflatie gekoppeld zijn, kunnen onderdeel uitmaken van de selectie.

We beleggen wereldwijd en in alle sectoren van de economie. Bij het type Trends focussen we in de portefeuille bijvoorbeeld op langdurige maatschappelijke en technologische trends.

6. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt Nationale-Nederlanden tot deze verwachtingen?

De verhouding tussen de beleggingscategorieën bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke rendement. De rendementsverwachtingen worden gebaseerd op:

 • Rendementen die in het verleden zijn behaald.
 • De samenhang tussen de beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquide middelen.

De mate waarin de koersen bewegen, is een maatstaf voor het risico van je beleggingen. Hoe groter de beweging van de koers, hoe hoger het risico. Dit houden wij in de gaten. Je kunt in mijn.nn zien hoe groot de kans is dat je jouw einddoel haalt.

Welke kosten berekenen we?

De kosten van Beheerd Beleggen hebben invloed op het te behalen rendement. We geven de kosten die van toepassing zijn weer als totale kosten. Dit zijn de kosten die wij als aanbieder in rekening brengen en de kosten die de fondsen rekenen. Bij de selectie van beleggingsfondsen houden we rekening met de kosten die de fondsen rekenen.

7. Hoe beoordeel je als (potentiële) klant ons beleggingsbeleid?

Je kunt ons beleggingsbeleid beoordelen door de rendementen te toetsen. Dit doe je door onze prestaties te vergelijken met het gemiddelde rendement bij andere aanbieders. Dit gemiddelde rendement is voor elk beleggingsprofiel beschikbaar.

De rendementen die we per beleggingsprofiel verwachten, zijn verwachtingen voor de langere termijn. Deze zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Wij lichten ons beleggingsbeleid ieder kwartaal toe in onze digitale kwartaalupdate. En op het moment dat we de modelportefeuilles aanpassen.

Heb je een vraag over ons beleggingsbeleid of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Op nn.nl/contact lees je hoe je dat kunt doen.


Disclaimer

De tekst op deze pagina is opgesteld namens Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. En is slechts bedoeld om algemene informatie over het beleggingsbeleid te verstrekken. Deze tekst is geen beleggingsaanbeveling en geen beleggingsadvies. En ook geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument.

Deze informatie is aan wijzigingen onderhevig. Op deze tekst is het auteursrecht van toepassing. Het overnemen van gegevens uit deze tekst is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Nationale-Nederlanden Bank N.V.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je gehele inleg verliezen. Nationale Nederlanden is statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 52605884 ‘s-Gravenhage en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur