Ga direct naar inhoud

Beleggingsbeleid Beheerd Beleggen

Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van NN Group en beheert het vermogen van particuliere klanten. Wij bieden online vermogensbeheer aan. Hierbij maken we gebruik van beleggingsfondsen en indextrackers (ETF's/ETP's). Wij streven naar het behalen van goede en stabiele rendementen, met een risico dat bij u past. Dit doen wij met behulp van een gestructureerd beleggingsproces. Hieronder leggen wij uit hoe dat proces werkt en wat ons beleid is.

Inzicht in ons beleggingsbeleid

Voordat u bij ons gaat beleggen, is het belangrijk dat u vaststelt of het beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden Bank bij u past. Om dat te kunnen bepalen, hebben wij een aantal vragen voor u opgesteld. Met ons antwoord op die vragen, geven wij u inzicht in ons beleggingsbeleid. Ook laten we zien hoe wij uw vermogen beheren om zo de kans op het bereiken van uw beleggingsdoelen zo groot mogelijk te maken.

1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert Nationale-Nederlanden Bank haar dienstverlening?

Wij zien de economische ontwikkelingen en verwachtingen in de wereld als belangrijk uitgangspunt voor het toewijzen van het vermogen aan de verschillende regio’s en beleggingscategorieën. Met beleggingscategorieën bedoelen we bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Spreiding is daarbij een belangrijk middel om het risico te beperken.
Wij streven met een actief beleggingsbeleid naar lange termijn vermogensgroei. Dat doen wij door de verhouding tussen risico en rendement zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Uw financiële wensen en doelen zijn daarbij het uitgangspunt. Centraal staat uw risicobereidheid en beleggingshorizon. Daarmee bedoelen we hoeveel risico u wilt lopen, hoeveel risico u financieel kunt dragen en op welke termijn u weer wilt beschikken over uw vermogen. Dit vormt uiteindelijk uw persoonlijke beleggingsprofiel. Dit profiel kan variëren van liquide, defensief, neutraal tot offensief. Als u vermogen opbouwt voor een specifiek doel en een concrete doeldatum, dan vinden wij het verstandig dat daarbij de lifecycle-methode wordt toegepast. Staat de lifecycle-methode voor u aan? Dan passen wij uw beleggingsprofiel en de daaraan gekoppelde beleggingsportefeuille periodiek aan, naarmate uw doeldatum dichterbij komt. Dit doen we om het risico af te bouwen. Als de lifecycle-methode niet aan staat, dan houdt u in principe hetzelfde beleggingsprofiel, totdat u zelf uw beleggingsprofiel wijzigt.

2. Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl voert Nationale-Nederlanden Bank?

Voor alle beleggingsprofielen hebben wij een voorkeursverdeling (strategische asset allocatie) gemaakt over de verschillende beleggingscategorieën. Vanuit onze visie op de grote economische ontwikkelingen (macro-economische visie) kijken we hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is ten opzichte van de andere beleggingscategorieën. Dit noemen we fundamentele analyse. We gebruiken de fundamentele analyse voor de kortere termijn voor twee zaken. Ten eerste om de invulling van de beleggingscategorieën vast te stellen. Ten tweede om te bepalen of we willen afwijken van de voorkeursverdeling. De voorkeursverdeling gebruiken we hierbij als basis. Daarnaast monitoren we dagelijks of:

 • Het risico van de modelportefeuilles nog binnen de bandbreedtes van de beleggingsprofielen zit
 • Het risico van uw beleggingsportefeuille nog binnen de bandbreedtes van uw beleggingsprofiel zit

Wij beleggen alleen via beleggingsfondsen en indextrackers (ETP's/ETF's). We selecteren deze beleggingen op basis van onder andere de volgende factoren:

 • De waarde die deze beleggingen naar onze verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles
 • Of ze passen binnen het risico van het beleggingsprofiel

Voordat we bepalen of een beleggingsfonds of indextracker in aanmerking komt voor opname in een modelportefeuille, vindt er zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve screening plaats. Bij de kwantitatieve screening kijken we naar de volgende elementen:

 • Het rendement dat gerealiseerd is en met welk risico dit gepaard ging
 • De kosten van een fonds en hoe eenvoudig het fonds te verhandelen is

Bij de kwalitatieve screening wordt o.a. gekeken naar:

 • Het beleggingsproces van een fonds
 • Waarin het fonds exact mag beleggen
 • De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement
 • De samenstelling van hun huidige beleggingsportefeuille

We streven naar een brede verdeling over verschillende aanbieders. Zo spreiden we het risico. Dit noemen we open architectuur. Met een open architectuur zijn we in staat om de beleggingsfondsen van aanbieders wereldwijd te selecteren die wij het beste vinden.

3. Vermogensbeheer van uw portefeuille: Hoe stellen wij uw portefeuille samen?

Wij starten met het in kaart brengen van uw financiële positie, de periode waarover u niet over uw vermogen hoeft te beschikken en uw risicobereidheid. Deze informatie leidt tot het beleggingsprofiel dat het beste bij u past. U kunt kiezen uit twee typen beleggingsportefeuilles: Wereld en Trends. Maakt u geen keuze, dan beleggen we voor u in type Wereld. Wij hebben per type zeventien beleggingsprofielen vastgesteld voor onze klanten, elk met hun eigen voorkeursverdeling (strategische asset allocaties). Zij vormen de basis bij het samenstellen van de modelportefeuilles. Binnen de type portefeuille die u heeft gekozen, krijgt u het beleggingsprofiel dat het beste bij u past.

In elk beleggingsprofiel is de voorkeursverdeling (strategische allocatie) de basis voor het samenstellen van de portefeuille. De voorkeursverdeling is de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën in een beleggingsprofiel. Elke beleggingscategorie heeft een bepaald risico.
Bij de voorkeursverdeling is sprake van een zogenaamd neutraal risico in de totale portefeuille.

Bij het bepalen van de samenstelling van de modelportefeuilles houden wij rekening met de samenhang van het rendement en het risico tussen de verschillende beleggingscategorieën. Dit doen we zodanig dat het risico in de modelportefeuilles blijft binnen het minimum en maximum risico (de zogenaamde risicobandbreedte) dat we voor u bepaald hebben. Komen wij daar buiten door marktontwikkelingen? Dan zullen wij de portefeuilles aanpassen.
Risicobandbreedtes geven ons de ruimte om het risico in uw portefeuille te laten afwijken van het neutrale risico volgens de voorkeursverdeling. Dit doen we om kansen te kunnen benutten, maar ook om het risico binnen uw portefeuille te verlagen. Wij willen zoveel mogelijk kansen voor u benutten tegen een voor u acceptabel risico. Daarom heeft elk beleggingsprofiel een eigen risicobandbreedte.

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van onze klanten. Het Investment Office onderscheidt drie commissies: de macro-, aandelen- en obligatiecommissie. De macrocommissie bepaalt de middellange termijn uitgangspunten. In welke regio’s willen we beleggen en welke beleggingscategorieën zijn interessant? Ook bepaalt deze commissie op basis van marktkansen of het goed is om de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten aan te passen. Of dat het juist beter is om het totale risico in de modelportefeuilles terug te brengen. Op basis van deze uitgangspunten, komen de aandelen- en de obligatiecommissie elk met een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Dit leidt vervolgens tot de definitieve samenstelling van onze modelportefeuilles. Meer in het algemeen monitort het Investment Office continu de beleggingen in de modelportefeuilles en past deze aan als zij dit op basis van de marktontwikkelingen nodig vindt.

4. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten belegt Nationale-Nederlanden?

Zoals hierboven aangegeven beleggen wij alleen in beleggingsfondsen en indextrackers (ETF's/ETP's). De beleggingsfondsen en indextrackers in onze modelportefeuilles kunnen bestaan uit onder andere de volgende fondssoorten: obligatiefondsen, aandelenfondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen, hedgefondsen en grondstoffenfondsen.
Bij bijvoorbeeld aandelenfondsen kijken we onder andere naar de verhouding tussen groeiverwachtingen en de huidige waarde van de bedrijven waarin wordt belegd. Bij obligatiefondsen letten we op een goede spreiding tussen overheids- en bedrijfsobligaties. Ook meer risicovolle obligaties en obligaties die aan de inflatie gekoppeld zijn, kunnen onderdeel uitmaken van de selectie.
We beleggen wereldwijd en in alle sectoren van de economie. Bij de type beleggingsportefeuille Trends focussen we in de portefeuille bijvoorbeeld op langdurige maatschappelijke en technologische trends.

5. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt Nationale-Nederlanden tot deze verwachtingen?

De verhouding tussen de beleggingscategorieën bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke rendement. De rendementsverwachtingen worden gebaseerd op:

 • Historische rendementen
 • De samenhang tussen de beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten

De mate waarin de koersen bewegen, is een maatstaf voor het risico van uw beleggingen. Dit houden wij in de gaten. U kunt zien hoe groot de kans is dat u uw einddoel haalt. Dit kan op mijn.nn. De kosten hebben invloed op het te behalen rendement. We geven de kosten die van toepassing zijn weer als totale kosten. Dit zijn de kosten die wij als aanbieder in rekening brengen en de kosten die de fondsen rekenen. Bij de selectie van beleggingsfondsen houden we rekening met de kosten die de fondsen rekenen.

6. Hoe kunt u als (potentiële) klant het beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden beoordelen?

U kunt ons beleggingsbeleid beoordelen door de rendementen te toetsen. Onze prestaties kunt u vergelijken met de benchmark die voor elk beleggingsprofiel beschikbaar is. De verwachte rendementen per beleggingsprofiel zijn verwachtingen voor de langere termijn, maar zijn geen garantie voor de toekomst.
Wij lichten ons beleggingsbeleid periodiek aan u toe.

Heeft u een vraag over ons beleggingsbeleid of wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

De tekst op deze pagina is opgesteld namens Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. Deze tekst is slechts bedoeld om algemene informatie over het beleggingsbeleid te verstrekken. Deze tekst is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies en ook geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze informatie is aan wijzigingen onderhevig. Op deze tekst is het auteursrecht van toepassing. Overneming van gegevens uit deze tekst is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Nationale-Nederlanden Bank N.V.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nationale Nederlanden is statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 52605884 ‘s- Gravenhage en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM).