Duurzaamheidsinformatie Nationale-Nederlanden Bank

Sinds 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het geven van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels opgesteld en opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt onder andere voor bepaalde beleggingsondernemingen en bepaalde financieel adviseurs. Ook voor Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank, LEI 724500BICUQ0LF1AH770) geldt de SFDR.

Transparante informatie

Door de SFDR moeten financiële instellingen laten zien hoe ze omgaan met duurzaamheid. Zo kunnen klanten en andere belanghebbenden de informatie over de duurzaamheid van verschillende financiële producten en beleggingsadvies met elkaar vergelijken.

We vinden dit een goede zaak. De SFDR zorgt voor transparante informatie over de duurzaamheid van onze producten. De SFDR introduceert ook een nieuw classificatiesysteem voor bepaalde financiële producten en beleggingsadvies. Hierbij stelt de SFDR specifieke eisen aan de informatie die we hierover moeten verstrekken.

Op deze pagina lees je meer over hoe we met de SFDR omgaan. En wat we tot nu toe hebben gedaan. Het gaat om de volgende informatie:

De informatie die we op deze pagina verstrekken laat zien hoe we risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid meenemen in onze beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Onder duurzaamheidsrisico’s verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op Ecologisch, Sociaal of Governance gebied (afgekort ESG) die een negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen hebben. Deze informatie laat ook zien hoe we omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid.

Onze beleidsregels over duurzaamheidsrisico’s

Deze informatie is op 27 oktober 2023 veranderd:

 • We leggen uit wat we bedoelen met ecologische, sociale en governancefactoren en risico’s. En wat dit te maken heeft met de Risicotaxonomie van Nationale-Nederlanden Group.
 • We leggen uit welke voorwaarden we stellen op het gebied van duurzaamheidsrisico’s bij het kiezen van beleggingsfondsen.
 • De volgende voorwaarde stellen we niet meer bij het kiezen van beleggingsfondsen: het maximale percentage van het vermogen van een fonds dat bestaat uit ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we niet willen beleggen.

Wij zijn verplicht om informatie te geven over ons beleid voor het meewegen van duurzaamheidsrisico’s bij onze beleggingsbeslissingen. Dit staat in artikel 3 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Een duurzaamheidsrisico wordt in de SFDR uitgelegd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, als deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect kan hebben op de waarde van de beleggingen. We leggen hieronder ons beleid uit.

Ecologische, sociale en governancefactoren en -risico’s

Met duurzaamheidsrisico’s bedoelt Nationale-Nederlanden Bank:

 • Risico’s die te maken hebben met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren), en;
 • Die behoorlijk negatieve gevolgen kunnen hebben op de lange termijn prestaties, de reputatie, de waarde, de balans of de bedrijfsactiviteiten van Nationale-Nederlanden Bank.

In de context van de SFDR gaat het om ESG-factoren die een aanzienlijk negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van de klanten van Nationale-Nederlanden Bank.
Voorbeelden van deze ESG-factoren zijn:

Ecologische factoren:

 • 1. Klimaatverandering:
  • (a) transitie-effecten die het gevolg zijn van de transitie naar een koolstofarmere/groene economie en;
  • (b) fysieke effecten die het gevolg zijn van veranderingen in weerpatronen, temperatuur, hydrologische omstandigheden of natuurlijke ecosystemen (zowel veranderingen die nu al spelen als veranderingen op langere termijn).
 • 2. Andere vormen van milieuschade. Bijvoorbeeld luchtverontreiniging, waterverontreiniging, tekort aan schoon drinkwater, bodemverontreiniging, afname van biodiversiteit en ontbossing.
 • 3. Dierenwelzijn.
 • 4. Corrigerende beleidsmaatregelen van overheden die bedoeld zijn om ecologische factoren aan te pakken.

Sociale factoren:

De rechten, het welzijn en de belangen van mensen en gemeenschappen. Hieronder vallen ook mensenrechten, (on)gelijkheid, gezondheid, inclusiviteit, diversiteit, werknemersrechten en arbeidsrelaties, gezonde arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Governancefactoren:

Het nastreven of toepassen van juiste governancepraktijken. Zoals leiderschap van het management, beloning van bestuurders, audits, interne controles, belastingontduiking, onafhankelijkheid van de raad van bestuur, rechten van aandeelhouders, bestrijding van corruptie en van omkoping, en ook de manier waarop bedrijven of entiteiten ecologische en sociale factoren hebben opgenomen in hun beleid en procedures.

De Risicotaxonomie van Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Group heeft haar algemene risicolandschap vastgelegd en in categorieën ingedeeld in een Risicotaxonomie. In deze Risicotaxonomie zien we duurzaamheidsrisico’s als risico’s die tot uiting komen in risicotypes die zijn opgenomen in de Risicotaxonomie (‘transversale risico’s’). De risico’s in de Risicotaxonomie hebben te maken met risico’s op verschillende gebieden. Zoals onvoorziene externe risico’s, strategische risico’s, financiële risico’s en niet-financiële risico’s. Deze risico’s hebben niet alleen betrekking op onze eigen bedrijfsactiviteiten en producten, maar ook op de beleggingen die we doen voor onze klanten.

In de Risicotaxonomie hebben we ESG-factoren gekoppeld aan risicocategorieën die aan beleggingen gerelateerd zijn. Wij denken dat deze ESG-factoren het risiconiveau van de verschillende vastgestelde risicocategorieën van beleggingen kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van deze risicocategorieën zijn koersrisico, tegenpartijrisico en concentratierisico.

Hoe analyseren we duurzaamheidsrisico’s bij beleggingsbeslissingen

Nationale-Nederlanden Bank analyseert duurzaamheidsrisico’s op verschillende manieren bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Hoe we dit precies doen is niet statisch. Onze aanpak hierbij passen we aan op basis van nieuwe inzichten, praktijken die we in de markt zien, de beschikbaarheid van relevante en bruikbare gegevens en hulpmiddelen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

De belangrijkste twee onderwerpen waarbij we duurzaamheidsrisico’s meewegen bij beleggingsbeslissingen zijn:

Onderwerp Omschrijving
1. Toepassing van het Responsible Investment Framework-beleid bij de selectie van beheerders en fondsen, en op portefeuilleniveau. NN Group heeft een uitgebreid Responsible Investment Framework-beleid. Dit gaat over verschillende onderwerpen zoals actief eigenaarschap (betrokkenheid en stemgedrag), beperkingen ten aanzien van bedrijven en landen waarin we willen beleggen (restricties), en de systematische integratie van aanzienlijke duurzaamheidsrisico’s en -kansen in het onderzoek naar en de analyse van beleggingen. We zijn van mening dat we hiermee de duurzaamheidsrisico’s van de beleggingen die we doen direct of indirect verlagen. Hoewel we restricties vaak baseren op onze waarden en maatschappelijke normen, dragen ze ook bij aan een lager koersrisico. Restricties op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij steenkool kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een lager risico dat deze beleggingen waardeloze, niet meer te verkopen beleggingen worden.

Nationale-Nederlanden Bank belegt alleen via externe vermogensbeheerders die geen onderdeel zijn van NN Group. We nemen ESG-criteria mee bij de selectie van externe vermogensbeheerders en ook bij de selectie van beleggingsfondsen. Deze criteria zijn onderdeel van het due diligence-proces voor beheerders van beleggingsfondsen en van het selectie-, monitorings- en evaluatieproces dat Nationale-Nederlanden Bank gebruikt. Hiermee beoordelen we of de beheerder passende structurele processen en methodes gebruikt voor de belangrijkste onderwerpen van het Responsible Investment Framework-beleid van NN Group, waaronder duurzaamheidsrisico’s.

Wij beleggen alleen in beleggingsfondsen waarin ook andere partijen deelnemen. Daarom kunnen we op de volgende punten niet volledig voldoen aan de ’Responsible Investment Framework policy’:
• We kunnen niet afdwingen dat het beleid van NN Group over deze restricties ook door deze fondsen wordt nageleefd. Daarom bewaken we de samenstelling van deze fondsen (waaronder ETF’s en indexfondsen).
• We kunnen de bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) niet direct toepassen. NN Bank is immers niet zelf de eigenaar van de beleggingen.

Wij verwachten wel dat de fondsbeheerders de bepalingen en restricties uit ons beleid naleven. Als dat niet het geval is, dan gaan wij hierover met hen in gesprek. Als dit niet tot substantiële verbeteringen leidt, dan zullen we de beleggingen in dat fonds heroverwegen.
2. Risicobeoordelingen Risicobeoordelingen maken onderdeel uit van het beleggingsproces van Nationale-Nederlanden Bank. Het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank houdt bij de selectie en monitoring van beleggingsfondsen rekening met duurzaamheidsrisico’s.

We beoordelen en monitoren de mate waarin een beleggingsfonds duurzaamheidsrisico’s loopt. Zo kijken we bijvoorbeeld of de fondsbeheerders de beginselen van verantwoord beleggen van de UN hebben ondertekend.

We kijken ook in hoeverre de beleggingen in het fonds betrokken zijn bij ESG-incidenten. Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf waarin belegd is, betrokken is bij een milieuramp. Onze doelstelling is dat de fondsen waarin we beleggen in de categorieën ‘aanzienlijk’ en ’hoog’ een zo laag mogelijk percentage hebben.

We onderzoeken of er wordt geïnvesteerd in ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de UNGC-principes en de OESO-richtlijnen. Ook kijken we of een fonds beleggingen heeft in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde sectoren zoals controversiële wapens en tabak.
Beloningsbeleid NN Bank

We hanteren het beloningsbeleid van NN Group (het Beloningskader). Het Beloningskader is afgestemd op de strategie, doelstellingen, waarden en risicobereidheid van NN Group. Het bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden.

In lijn met dit Beloningskader heeft NN Bank financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn ook gericht op het robuust en effectief beheersen van risico’s. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Hiermee worden alle soorten risico’s bedoeld, ook ESG-gerelateerde risico’s. Meer informatie vind je op de website van NN Group.


Lees meer over Beheerd Beleggen

Lees meer over Aanvullende PensioenOpbouw met beheerd beleggen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur