Ga direct naar inhoud

Beleggingsbeleid Beheerd Beleggen

Nationale-Nederlanden Bank is onderdeel van NN Group. Wij beheren het vermogen van particuliere klanten. We maken hierbij gebruik van beleggingsfondsen en indextrackers.

Beleggingsfondsen

In een beleggingsfonds wordt het ingelegde geld van verschillende beleggers samengevoegd, belegd en beheerd door fondsmanagers. Een fonds kan beleggen in verschillende soorten beleggingscategorieën. Zoals aandelen, obligaties of onroerend goed of in een combinatie hiervan. De fondsmanager spreidt de beleggingen over verschillende bedrijven, sectoren en/of regio’s. Beleggen in een fonds is daardoor meestal minder risicovol dan beleggen in één aandeel of obligatie.

Indextrackers (Exchange Traded Funds)

Exchange Traded Funds (ETF's) zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om de koers van een onderliggende waarde (zoals een index) zo goed mogelijk te volgen. Deze fondsen worden ook wel trackers genoemd. ETF’s zijn doorlopend verhandelbaar tijdens de openingsuren van de beurs. Daarin verschillen ETF’s van indexfondsen. Die kunnen maar één keer per dag aan- of verkocht worden.

Ons doel is om goede en stabiele rendementen te behalen, met een risico dat bij jou past. Daarom volgen we een gestructureerd beleggingsproces.

Hieronder leggen wij uit hoe dat proces werkt en wat ons beleid is.

Past ons beleggingsbeleid bij jou?

Past het beleggingsbeleid van Nationale-Nederlanden Bank bij jou? Dat is belangrijk om te weten voordat je bij ons start met beleggen.

Op deze pagina vind je meer informatie over:

1. Onze beleggingsovertuigingen

De wereld is altijd in beweging. Daarom houden we met onze manier van beleggen altijd rekening met de laatste economische ontwikkelingen en verwachtingen. Ons doel is vermogensgroei voor de langere termijn. We doen er alles aan om zo goed mogelijke en stabiele rendementen voor jou te behalen op basis van jouw beleggingsprofiel. En binnen het risico dat bij jou past. Daarbij houden we rekening met het milieu, sociale factoren en goed bestuur.

Hoe doen wij dit?

 • We kiezen voor verschillende beleggingscategorieën zoals bedrijfs- en staatsobligaties en aandelen, verspreid over verschillende regio’s en sectoren.
 • We hebben een actief beleggingsbeleid. Dit betekent dat onze experts de marktontwikkelingen op de voet volgen. Zij zoeken actief naar fondsen waarvan zij verwachten dat ze beter presteren dan vergelijkbare fondsen. En ze passen de modelportefeuilles aan als zij vinden dat de marktomstandigheden daarom vragen.
 • We beleggen minimaal 75% van je inleg in beleggingsfondsen die op z’n minst duurzaamheid promoten. We beleggen daarbij minimaal 3% tot 10% van je inleg in beleggingsfondsen die het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering promoten. Dit percentage is afhankelijk van je beleggingsprofiel.
 • We selecteren alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

Wensen en doelen

Jouw financiële wensen en doelen zijn altijd ons uitgangspunt. Heb je een bedrag dat je met je beleggingen wilt behalen (een beleggingsdoel) en een datum dat je dat doel wilt bereiken (een doeldatum)? Dan houden we daar rekening mee. We beleggen met het risico dat je wilt en kunt lopen (je risicobereidheid). Ook houden we rekening met jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

Risico afbouwen

Komt je doeldatum dichterbij? Dan kunnen we het risico voor je afbouwen. Dit doen we met de lifecycle-methode. Dit betekent dat we steeds minder risico nemen in je beleggingen, naarmate je doeldatum dichterbij komt. Hierdoor beleg je aan het einde van de looptijd steeds minder risicovol.

Beleggingsprofiel updaten

We vragen je ieder jaar om opnieuw de vragenlijst ‘Beleggingsprofiel’ in te vullen. Zo zorgen we er samen voor dat we blijven beleggen op een manier die bij je past. Verandert er iets aan je situatie of verandert het doel waarvoor je belegt? Dan kun je je beleggingsprofiel op ieder moment zelf updaten bij je beleggingsrekening in mijn.nn. Kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Beleggingsprofiel updaten’ en vul opnieuw de profielvragen in. Daaruit blijkt welk beleggingsprofiel dan het beste bij je past.

2. Onze aanpak, strategie en beleggingsstijl

Onze aanpak

Wij bepalen je risicoprofiel. Samen met jouw doeldatum geeft dat een beleggingsprofiel. Jouw beleggingsprofiel geeft aan welk risico je kunt en wilt lopen.

Voor elk beleggingsprofiel berekenen we een gemiddeld risico en een boven- en ondergrens aan dat risico. We berekenen dit risico met de voorkeursverdeling die bij het beleggingsprofiel hoort.

Deze voorkeursverdeling geeft aan welke verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (strategische asset allocatie) bij elk beleggingsprofiel past. Voor alle beleggingsprofielen hebben wij een voorkeursverdeling gemaakt. De voorkeursverdeling gebruiken we als basis voor de manier waarop we beleggen.

Bij elk beleggingsprofiel hoort een modelportefeuille. Het risico van deze modelportefeuille moet binnen de risicogrenzen van het beleggingsprofiel liggen. Als je geld inlegt op je rekening, dan beleggen we dit volgens de verdeling van de modelportefeuille. Bij een rebalance zorgen we ervoor dat de verdeling van de beleggingen op jouw beleggingsrekening weer gelijk wordt aan de verdeling van de modelportefeuille.

De verdeling van de beleggingen op jouw beleggingsrekening kan veranderen door koersontwikkelingen. Ook het risico van de daadwerkelijke verdeling van de beleggingen op jouw beleggingsrekening moet binnen de risicogrenzen van jouw beleggingsprofiel liggen.

We bekijken altijd verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en grondstoffen. Vanuit onze visie op grote economische ontwikkelingen en verwachtingen (macro-economische visie) kijken we hoe aantrekkelijk een beleggingscategorie is, vergeleken met de andere beleggingscategorieën. Dit noemen we de fundamentele analyse.

We gebruiken de fundamentele analyse op korte termijn om:

 • Te bepalen of we willen afwijken van de voorkeursverdeling.
 • Vast te stellen met welke beleggingsfondsen we de beleggingscategorieën invullen.

Daarnaast bekijken we dagelijks of:

 • Het risico van de modelportefeuilles nog binnen de bandbreedtes van de beleggingsprofielen valt.
 • Het risico van je beleggingsportefeuille nog binnen de bandbreedtes van je beleggingsprofiel zit.

Onze strategie

Wij beleggen alleen via beleggingsfondsen en indextrackers. Bij de selectie van deze beleggingen kijken we bijvoorbeeld naar de volgende factoren:

 • De waarde die deze beleggingen naar onze verwachting gaan toevoegen aan de modelportefeuilles.
 • Of ze passen binnen het risico van het beleggingsprofiel.
 • Of ze passen bij de duurzame kenmerken die wij proberen te halen.

We doen eerst een kwantitatieve en een kwalitatieve screening van een beleggingsfonds of indextracker. Daarna bepalen we of dit beleggingsfonds of deze indextracker in een modelportefeuille opnemen. Bij de kwantitatieve screening kijken we naar de volgende zaken:

 • Het behaalde rendement en met welk risico dit behaald is.
 • De kosten van een fonds en/of indextracker en hoe eenvoudig het fonds en/of indextracker te verhandelen is. Wij kiezen voor fondsen en/of indextrackers die dagelijks verhandeld worden.

Bij de kwalitatieve screening kijken we onder andere naar:

 • Het beleggingsproces van een fonds.
 • Waarin het fonds exact mag beleggen.
 • De kwaliteit en ervaring van het fondsmanagement.
 • De aandelen en/of obligaties waar het fonds in belegt.
 • De duurzame kenmerken van het fonds.

Onze beleggingsstijl

We kiezen wereldwijd voor verschillende aanbieders van beleggingsfondsen. Dit noemen we een ‘open architectuur’. Hierbij kiezen we voor de beleggingsfondsen die wij het beste vinden en waarmee we het risico spreiden.

3. Welke rol heeft verantwoord beleggen?

De basis voor onze verantwoorde beleggingsaanpak is de 'Responsible Investment Framework policy' van NN Group.

Vanuit dit beleid zijn er ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we liever niet willen beleggen. Dit noemen we restricties. Wij houden hier rekening mee bij het selecteren van beleggingsfondsen. Het gaat daarbij om:

 • Bedrijven die betrokken zijn bij:
  • het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens.
  • wapenhandel met landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde Naties of de Europese Unie.
  • de productie van tabak.
  • het winnen van olie uit teerzand of thermische kool.
 • Obligaties van landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde Naties.
 • Ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Wij kiezen alleen voor fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ondertekend hebben.

Uitzonderingen op dit beleid

Wij selecteren beleggingsfondsen van meerdere fondsbeheerders. Deze fondsbeheerders zijn geen onderdeel of eigendom van NN Bank of NN Group. Dit zijn beleggingsfondsen waarin ook andere partijen deelnemen. Daarom kunnen we op de volgende punten niet volledig voldoen aan de 'Responsible Investment Framework policy':

 • We willen niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Maar we kunnen niet afdwingen dat externe fondsbeheerders zich houden aan de restricties uit het beleid van NN Group. Daarom monitoren we de samenstelling van de beleggingsfondsen (waaronder ETF’s en indexfondsen). De beleggingen van een beleggingsfonds in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens, mogen niet groter zijn dan 5% van de beleggingen van dat fonds of de samenstelling van de betreffende index.
 • We kunnen de bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) niet direct toepassen. NN Bank is namelijk niet zelf de eigenaar van de beleggingen.

Wij verwachten wel dat de fondsbeheerders de bepalingen en restricties uit ons beleid naleven. Als dat niet het geval is, gaan wij actief met hen in gesprek. Als dit dan niet verbetert, dan zullen wij de beleggingen in dat fonds heroverwegen.

4. Hoe wij jouw portefeuille samenstellen

Wil je weten hoe wij jouw beleggingsportefeuille samenstellen? Dat doen we door de volgende punten in kaart te brengen:

 • Je financiële positie.
 • Hoe lang je wilt beleggen.
 • De mate waarin je risico wilt en kunt lopen: je risicobereidheid.
 • Jouw duurzaamheidsvoorkeuren.

Je kiest uit twee typen beleggingsportefeuilles:

 1. Wereld
 2. Trends

Of je nu kiest voor Wereld of Trends, voor beide portefeuilles hebben we zeventien beleggingsprofielen vastgesteld. Elk met een eigen voorkeursverdeling. Zij vormen de basis voor het samenstellen van de modelportefeuilles. Binnen het type portefeuille dat je hebt gekozen én het risico dat je wilt en kunt nemen, krijg je het beleggingsprofiel dat het beste bij je past.

Voorkeursverdeling

In elk beleggingsprofiel is de voorkeursverdeling (strategische allocatie) de basis voor het samenstellen van de portefeuille. De voorkeursverdeling is de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën in een beleggingsprofiel. Elke beleggingscategorie heeft een bepaald risico. Per profiel verschilt de verhouding tussen de soorten beleggingen. Bij een offensief profiel beleggen we het grootste gedeelte in aandelenfondsen. Bij een defensief profiel beleggen we het grootste deel in obligatiefondsen.

Samenstelling modelportefeuilles

Bij het samenstellen van de modelportefeuilles houden we rekening met het rendement en het risico tussen de verschillende beleggingscategorieën. Dit doen we zodat het risico in de modelportefeuilles binnen het minimum en maximum risico (de zogenaamde risicobandbreedte) blijft dat we voor je bepaald hebben. Komen wij daar door marktontwikkelingen buiten? Dan passen wij de portefeuilles aan.

Risicobandbreedtes geven ons de ruimte om meer of minder risico te nemen dan het risico dat hoort bij de voorkeursverdeling in de modelportefeuille. Wij willen zoveel mogelijk kansen voor je benutten tegen een risico dat bij jou past. Daarom heeft elk beleggingsprofiel een eigen risicobandbreedte.

Bij het samenstellen van de modelportefeuilles kiezen we bij voorkeur beleggingsfondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.

Het Investment Office van Nationale-Nederlanden is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van onze klanten. Het Investment Office heeft drie commissies:

 • De macrocommissie
 • De aandelencommissie
 • De obligatiecommissie

De macrocommissie bepaalt de uitgangspunten voor het beleggen op de middellange termijn. Deze commissie bepaalt de verdeling over bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquiditeiten. Hierbij kijken we naar in welke regio’s we willen beleggen, welke beleggingscategorieën interessant zijn, wat de marktkansen zijn en hoeveel risico we willen nemen.

De aandelen- en de obligatiecommissie doen allebei een voorstel voor de invulling van de modelportefeuilles met beleggingsfondsen en indextrackers. Dit doen zij na een uitgebreid selectieproces. Hierna bepalen zij de definitieve samenstelling van onze modelportefeuilles. Het Investment Office houdt de beleggingen in de modelportefeuilles in de gaten en past de samenstelling aan als dat nodig is.

5. Onze beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten

Wij beleggen in onze modelportefeuilles alleen in beleggingsfondsen en indextrackers. Deze kunnen bestaan uit:

 • Obligatiefondsen
 • Aandelenfondsen
 • Geldmarktfondsen
 • Vastgoedfondsen
 • Hedgefondsen
 • Grondstoffenfondsen

Bij aandelenfondsen beleggen we in bedrijven. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de groeiverwachting en de huidige waarde van die bedrijven.

We beleggen wereldwijd en in alle sectoren van de economie. Bij de beleggingsstrategie Trends richten we ons bij de keuze van de beleggingen bijvoorbeeld op langdurige maatschappelijke en technologische trends.
Bij obligatiefondsen letten we juist op een goede spreiding tussen overheids- en bedrijfsobligaties. Ook meer risicovolle obligaties en obligaties die aan de inflatie gekoppeld zijn, kunnen onderdeel uitmaken van de fondsen die wij selecteren.

6. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt Nationale-Nederlanden tot deze verwachtingen?

Wij laten het rendement zien bij een gemiddeld verwacht rendement. En in een zeer positief of zeer negatief scenario. Heb je een beleggingsdoel? Dan laten we zien hoe groot de kans is dat je dat beleggingsdoel haalt. De verhouding tussen de beleggingscategorieën bepaalt voor een belangrijk deel het rendement dat we behalen. De rendementsverwachtingen baseren we op:

 • Rendementen die in het verleden zijn behaald.
 • De samenhang tussen de koersbewegingen van verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en liquide middelen.
 • Hoe sterk de koersen van de beleggingscategorie bewegen. Dit is een maatstaf voor het risico van je beleggingen. Hoe groter de beweging van de koers, hoe hoger het risico. Een hoger risico betekent dat er grotere verschillen zijn tussen het gemiddelde verwachte rendement, en het rendement in een zeer positief of negatief scenario.

Welke kosten berekenen we?

De kosten van Beheerd Beleggen hebben invloed op het te behalen rendement. Deze kosten bestaan uit de kosten die wij als aanbieder in rekening brengen en de kosten die de beleggingsfondsen rekenen. Meer uitleg over de kosten en de actuele kosten vind je op nn.nl. Bij de selectie van beleggingsfondsen houden we rekening met de hoogte van de kosten die de fondsen rekenen.

7. Hoe beoordeel je als (potentiële) klant ons beleggingsbeleid?

Je kunt ons beleggingsbeleid beoordelen door het rendement te vergelijken met het rendement van de benchmark. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee je de prestaties van je beleggingsportefeuille kunt vergelijken. Voor elke beleggingsprofiel hebben wij een benchmark beschikbaar.

De rendementen die we per beleggingsprofiel verwachten, zijn verwachtingen voor de langere termijn. En deze bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Wij leggen de keuzes die we maken in onze beleggingen ieder kwartaal uit in de ‘Kwartaalupdate’, ons digitale magazine. En passen we de modelportefeuilles aan omdat de markt daarom vraagt? Dan ontvang je daarover direct een e-mail van ons.

Heb je een vraag over ons beleggingsbeleid of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Op nn.nl/contact lees je hoe je dat kunt doen.


Disclaimer

De tekst op deze pagina is opgesteld namens Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. Ze is alleen bedoeld om algemene informatie over het beleggingsbeleid te verstrekken. Deze tekst is geen beleggingsaanbeveling en geen beleggingsadvies. En ook geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument.

Deze informatie is aan wijzigingen onderhevig. Op deze tekst is het auteursrecht van toepassing. Het overnemen van gegevens uit deze tekst is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Nationale-Nederlanden Bank N.V.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je gehele inleg verliezen. Nationale Nederlanden is statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 52605884 ‘s-Gravenhage en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lees meer over Beheerd Beleggen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur