Ga direct naar inhoud

De Sustainable Finance Disclosure Regulation

Sinds 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het geven van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels opgesteld en opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt onder andere voor bepaalde beleggingsondernemingen en bepaalde financieel adviseurs. Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank) valt ook onder de SFDR.

Transparante informatie

Door de SFDR moeten financiële instellingen laten zien hoe ze omgaan met duurzaamheid. We vinden dit een goede zaak. De SFDR zorgt voor transparante informatie op onze website en in bepaalde documenten over onze producten. De SFDR introduceert ook een nieuw classificatiesysteem voor bepaalde financiële producten en beleggingsadvies. Hierbij stelt de SFDR specifieke eisen aan de informatie die we hierover moeten verstrekken. Hierdoor kunnen klanten, beleggers en andere belanghebbenden de informatie over duurzaamheid van verschillende financiële producten en beleggingsadvies met elkaar vergelijken.

Deze informatie laat zien hoe we risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid meenemen in onze beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Het laat ook zien hoe we omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid. Onder duurzaamheidsrisico’s verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governance gebied die een negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen hebben. Deze worden ook wel afgekort tot ESG-risico’s (Environmental, Social en Governance).

Verschillende fases van de SFDR

De SFDR wordt vanaf 10 maart 2021 in verschillende fases van kracht. Men verwacht dat dit duurt tot eind 2022. Dit heeft ook te maken met de verbanden tussen de SFDR en andere regelgeving voor duurzame financiering. De regels van de eerste fase van de SFDR zijn op 10 maart 2021 ingegaan. Dit zijn vooral regels op algemeen niveau. We hebben de informatie op onze website en in de productdocumentatie aangepast om te voldoen aan de regels van deze eerste fase. De gedetailleerde regels van de SFDR zijn nog niet definitief. Onze informatie voldoet (nog) niet aan deze gedetailleerde regels. We blijven de ontwikkelingen van de SFDR-regels volgen. Uiterlijk op het moment dat de nieuwe regels ingaan, zullen we de nieuwe vereiste informatie geven.

Op deze pagina leest u meer over hoe we met de SFDR omgaan. En wat we tot nu toe hebben gedaan. Het gaat om de volgende informatie:

Hoe we met duurzaamheidsrisico's omgaan als we beleggen

Volgens SFDR moet NN Bank bepaalde informatie verstrekken. Hieronder sommen we deze informatie op. In ons beleggingsbeleid beschrijven we hoe we omgaan met duurzaamheidsrisico’s. Dit beleid gebruiken we als basis voor ons vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Responsible Investment Policy Framework

NN Bank is onderdeel van NN Group. We baseren onze aanpak van verantwoord beleggen op het beleid van NN Group: het Responsible Investment Policy Framework (de RI Framework policy). Dit beleid is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen, waarden, relevante wetgeving en internationaal erkende normen en standaarden. NN Bank is niet zelf de eigenaar van de beleggingen in de beleggingsfondsen. De bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) in het beleid kunnen we dus niet toepassen.

De RI Framework policy ondersteunt de systematische integratie van ESG-factoren bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hierdoor worden zowel risico’s als kansen op dit gebied beheerst. En kunnen we beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen. Het risico-rendementsprofiel van onze beleggingsportefeuilles en ons beleggingsadvies worden hierdoor verbeterd.

Door het toepassen van de RI Framework policy komen de waarden van NN Group tot uiting bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hierdoor worden onze activiteiten beter afgestemd op de bredere doelstellingen en verwachtingen van de samenleving rondom duurzaamheid.

In deze ondernemingen beleggen we niet

In het beleid van NN Group staat waar een onderneming waarin we beleggen aan moet voldoen. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die betrokken zijn bij:

  • Het ontwikkelen, produceren of onderhouden van controversiële wapens;
  • Het handelen in controversiële wapens;
  • Het leveren van wapens aan landen die onder een wapenembargo van de VN of de EU vallen;
  • Het produceren van tabak;
  • Het winnen van olie uit teerzanden of thermische kolen.

We beleggen ook niet in ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de principes van het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen. En we beleggen niet in overheidsobligaties van landen waartegen een wapenembargo van de Verenigde Naties van kracht is.

Risico’s op het gebied van duurzaamheid (ESG-risico’s)

NN Group omschrijft een ESG-risico als ‘het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van milieu- en maatschappelijke standaarden en normen'. En ESG-beleggingsrisico als 'het risico dat ESG-factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden gemist’.

Hieronder beschrijven we hoe wij de RI Framework policy toepassen bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De informatie hierboven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Informatie die we van derden hebben gekregen, is daarbij inbegrepen. Hebben zij ons geen of onvoldoende informatie gegeven? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

Hoe we omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Volgens de SFDR moet NN Bank informatie verstrekken over de wijze waarop we de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen. Zowel bij vermogensbeheer als bij beleggingsadvies.

NN Bank past de RI Framework policy van NN Group toe. Hiermee nemen we de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. NN Bank is niet zelf de eigenaar van de beleggingen in de beleggingsfondsen. De bepalingen over actief eigenaarschap (‘active ownership’) in de RI Framework policy kunnen we dus niet toepassen.

De RI Framework policy bevordert de systematische integratie van duurzaamheidsfactoren bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hierdoor worden zowel de risico’s als kansen op dit gebied beheerst.

Het toepassen van de RI Framework policy leidt ook tot de systematische en gedocumenteerde integratie van materiële ESG-risico’s in het onderzoek naar en de analyses van de beleggingsfondsen die wij opnemen in onze modelportefeuilles en waarover wij adviseren. Hierbij hanteren we de volgende richtlijnen:

  • De criteria voor verantwoord beleggen van NN Group;
  • Relevante wetgeving en internationaal erkende standaarden zoals het Global Compact van de Verenigde Naties;
  • De Richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO.

De aansluiting bij het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C is nog niet beleidsmatig vastgelegd voor het vermogen dat wij namens klanten beheren. Wel heeft NN Group stappen hiertoe ondernomen ten aanzien van haar eigen beleggingen.

We onderkennen dat het volledig in aanmerking nemen van de belangrijkste ongunstige effecten een stapsgewijs proces is dat we continu zullen verbeteren. Zoals hierboven beschreven verstrekken we waar nodig meer informatie over de gevolgen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren wanneer de gedetailleerde SFDR-regels van kracht worden.

Hieronder beschrijven we hoe de RI Framework policy door NN Bank wordt toegepast bij haar vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De informatie hierboven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Informatie die we van derden hebben gekregen, is daarbij inbegrepen. Hebben zij ons geen of onvoldoende informatie gegeven? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

Beloningsbeleid NN Bank

We hanteren het beloningsbeleid van NN Group (het Beloningskader). Het Beloningskader is afgestemd op de strategie, doelstellingen, waarden en risicobereidheid van NN Group. Het bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden.

In lijn met dit Beloningskader heeft NN Bank financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn ook gericht op het robuust en effectief beheersen van risico’s. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Hiermee worden alle soorten risico’s bedoeld, ook ESG-gerelateerde risico’s. Meer informatie vindt u op de website van NN Group.


Lees hoe wij de SFDR toepassen voor Beheerd Beleggen