Ga direct naar inhoud

De Sustainable Finance Disclosure Regulation

Sinds 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het geven van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels opgesteld en opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt onder andere voor bepaalde beleggingsondernemingen en bepaalde financieel adviseurs. Ook voor Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank, LEI 724500BICUQ0LF1AH770) geldt de SFDR.

Verschillende fases van de SFDR

De SFDR wordt vanaf 10 maart 2021 in verschillende fases van kracht. Men verwacht dat dit duurt tot eind 2022. Dit heeft ook te maken met de verbanden tussen de SFDR en andere regelgeving voor duurzame financiering. De regels van de eerste fase van de SFDR zijn op 10 maart 2021 ingegaan. Dit zijn vooral regels op algemeen niveau. We hebben de informatie op onze website en in de productdocumentatie aangepast om te voldoen aan de regels van deze eerste fase. De gedetailleerde regels van de SFDR zijn nog niet definitief. Onze informatie voldoet (nog) niet aan deze gedetailleerde regels. We blijven de ontwikkelingen van de SFDR-regels volgen. Uiterlijk op het moment dat de nieuwe regels ingaan, zullen we de nieuwe vereiste informatie geven.

Transparante informatie

Door de SFDR moeten financiële instellingen laten zien hoe ze omgaan met duurzaamheid. Zo kunnen klanten en andere belanghebbenden de informatie over de duurzaamheid van verschillende financiële producten en beleggingsadvies met elkaar vergelijken.

We vinden dit een goede zaak. De SFDR zorgt voor transparante informatie over de duurzaamheid van onze producten. De SFDR introduceert ook een nieuw classificatiesysteem voor bepaalde financiële producten en beleggingsadvies. Hierbij stelt de SFDR specifieke eisen aan de informatie die we hierover moeten verstrekken.

Op deze pagina lees je meer over hoe we met de SFDR omgaan. En wat we tot nu toe hebben gedaan. Het gaat om de volgende informatie:

De informatie die we op deze pagina verstrekken laat zien hoe we risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid meenemen in onze beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Onder duurzaamheidsrisico’s verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op Ecologisch, Sociaal of Governance gebied (afgekort ESG) die een negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen hebben. Deze informatie laat ook zien hoe we omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid.

Beleggen en duurzaamheidsrisico's

Ons beleggingsbeleid vormt de basis voor ons vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met duurzaamheidsrisico’s.

NN Group onderscheidt twee soorten duurzaamheidsrisico’s:

1. ESG-risico’s:

NN Group omschrijft ESG-risico als ‘het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van milieu- en maatschappelijke standaarden en normen'.

2. ESG-beleggingsrisico’s:

Dit is het risico dat ESG-factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden gemist. Dit is dus het risico dat beleggingen van klanten minder waard worden door de negatieve gevolgen van ESG-factoren.

Om de visie van NN Group op de aanpak van verantwoord beleggen te laten zien en toe te lichten, heeft NN Group de NN Group Responsible Investment Framework Policy ontwikkeld. Zeven belangrijke principes onderbouwen de maatregelen die we nemen om het vermogen van onze klanten verantwoord te beleggen, dan wel hier verantwoord over te adviseren. Deze aanpak weerspiegelt de beleggingsovertuigingen van NN Group, de waarden van onze organisatie, relevante wetten en internationaal erkende normen en standaarden. Op basis hiervan zijn minimumvereisten ontwikkeld waaraan in het beleggingsproces moet worden voldaan.

NN Bank verwacht van bedrijven waarin we via beleggingsfondsen het vermogen van klanten beleggen of waarover over we adviseren, dat zij handelen in overeenstemming met internationale normen. Bijvoorbeeld het Global Compact van de Verenigde Naties, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Als NN Group oordeelt dat bedrijven deze normen op ernstige en systematische wijze overtreden, dan moedigen we onze fondsbeheerders aan om, waar mogelijk en haalbaar, met deze bedrijven in gesprek te gaan. NN Group zal alleen besluiten om bedrijven uit te sluiten wanneer overleg niet of niet langer haalbaar wordt geacht om het gedrag of de betrokkenheid bij specifieke bedrijfsactiviteiten van die bedrijven te wijzigen. Een dergelijk besluit zal niet lichtvaardig worden genomen en alleen wanneer NN Group van mening is dat uitsluiting een evenwichtig en evenredig antwoord is.

We verwachten van onze fondsbeheerders dat ze dezelfde of vergelijkbare processen hebben als de op normen gebaseerde Responsible Investment-criteria van NN Group.

Hieronder beschrijven we hoe wij de Responsible Investing Framework Policy toepassen bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies.

 • Als we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waar NN Group volledig zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt belegd

  De fondsbeheerders passen dan de NN Group Responsible Investing Framework Policy toe. Ze hanteren daarbij dus de uitsluitingslijst van NN Group. De uitsluitingslijst van NN Group is openbaar beschikbaar op de Responsible Investment-beleidspagina van de website van NN Group.

 • Als we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waar NN Group niet volledig zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt belegd

  Dan kunnen we de uitsluitingslijst niet één-op-één afdwingen. Beleggingsfondsen die worden beheerd door externe fondsbeheerders hebben hun eigen beleid voor verantwoord beleggen. Dit beleid kan afwijken van onze uitgangspunten . Bij deze beleggingsfondsen bewaken we waar het beleggingsfonds in belegt. Bij een indexfonds bewaken we de samenstelling van de onderliggende index. Maximaal 5% van het vermogen van het beleggingsfonds mag bestaan uit ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we niet willen beleggen. Bij een indexfonds mag dit maximaal 5% van de index zijn. We vragen externe partijen naar hun beleid en naar de lijst van ondernemingen waarin zij niet willen of mogen beleggen. Als deze niet beschikbaar zijn, beslissen we op basis van risico.

De informatie hierboven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Informatie die we van derden hebben gekregen, is daarbij inbegrepen. Hebben zij ons geen of onvoldoende informatie gegeven? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

Hoe we omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Verklaring over belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Legal Entity Identifier: 724500BICUQ0LF1AH770

Samenvatting

Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank, wij) biedt vermogensbeheer en beleggingsadvies aan particuliere klanten. Wij hebben de plicht te handelen in het belang van rekeninghouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Daarom vinden we het belangrijk dat we Ecologische, Sociale en Governance factoren (ESG-factoren) systematisch opnemen in ons beleggingsbeleid, onze besluitvorming en de daaraan gerelateerde processen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor betere beleggingsbeslissingen zorgt en dat dit helpt het risico-rendementsprofiel van beleggingsportefeuilles te optimaliseren. Ook zorgt het opnemen van ESG-factoren ervoor dat de waarden van onze organisatie in het beleggingsproces terugkomen. En dat we onze dienstverlening beter af kunnen stemmen op de bredere doelstellingen en verwachtingen van de samenleving.

Wij beleggen in en adviseren over beleggingsfondsen van door ons gekozen fondsbeheerders. Wij selecteren deze fondsbeheerders zorgvuldig, zo zorgen wij ervoor dat hun beleggingsfilosofie en beleggingsaanpak voldoet aan de eisen van ons beleid voor verantwoord beleggen.

Als onderdeel van onze benadering van verantwoord beleggen, streven we ernaar de negatieve gevolgen van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te beperken. Deze negatieve gevolgen worden ook wel ongunstige effecten genoemd. Hierbij worden de meest significante ongunstige effecten aangeduid als de belangrijkste ongunstige effecten. Deze belangrijkste ongunstige effecten kunnen zich voordoen op verschillende gebieden, zoals milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptie en omkopingskwesties.

We houden rekening met de ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen bij onze financiële producten door het volgen van specifieke richtlijnen. De mate waarin en de manier waarop de belangrijkste ongunstige effecten in het beleggingsproces worden meegewogen, hangen af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het type beleggingsfonds of de beleggingsstrategie, de activaklasse, de fondsbeheerder en de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens. Hierdoor kan de exacte toepassing van deze richtlijnen verschillen tussen verschillende financiële producten. In overeenstemming met de vereisten van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie lichten we dit toe in de informatieverschaffing over deze financiële producten.

NN Bank is onderdeel van NN Group. Als NN Group volledige zeggenschap heeft over de beleggingsfondsen waarin we voor onze klanten beleggen of ze over adviseren, dan is de fondsbeheerder verplicht om de belangrijkste ongunstige effecten in hun onderzoek naar beleggingen en bij beleggingsbeslissingen op basis van onze specificaties in overweging te nemen en hierover te rapporteren. Wanneer NN Group geen volledige zeggenschap heeft, moedigen we de fondsbeheerder aan om over geschikte methoden, gegevens en processen te beschikken om de belangrijkste ongunstige effecten in hun onderzoek naar beleggingen en bij beleggingsbeslissingen in overweging te nemen. Voor beleggingsfondsen van externe beheerders die milieu- of sociale kenmerken bevorderen of die een duurzame beleggingsdoelstelling hebben, verwachten we dat ze aan ons rapporteren over hun activiteiten om de belangrijkste ongunstige effecten aan te pakken en de behaalde resultaten daarvan. In overeenstemming met de vereisten uit de SFDR zullen we de prestaties van de fondsbeheerders waarmee we werken op dit gebied in toenemende mate monitoren en actief met hen samenwerken om hun praktijken en resultaten verder te verbeteren.

In deze verklaring over belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, geven we meer informatie over onze algemene aanpak voor het identificeren, prioriteren en aanpakken van de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op verschillende duurzaamheidsfactoren. Hieronder vallen ook de verwachtingen die we hebben van onze fondsbeheerders. Deze verklaring bestaat uit de volgende vier onderdelen:

 • I. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
 • II. Beschrijving van beleidsmaatregelen om de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren te identificeren en te prioriteren
 • III. Betrokkenheidsbeleid
 • IV. Verwijzingen naar internationale normen

I. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Als onderdeel van NN Group heeft NN Bank een lange geschiedenis met verantwoord beleggen. De NN Group Responsible Investment Framework Policy beschrijft onze algemene benadering van verantwoord beleggen.

NN Bank houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Deze verklaring gaat over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van NN Bank.

Er zijn verschillende methoden om de belangrijkste ongunstige effecten te beperken. De belangrijkste daarvan zijn de uitoefening van stemrechten, in gesprek gaan met bedrijven waarin wordt belegd en het uitsluiten van bepaalde bedrijven waarin we willen beleggen. Omdat NN Bank alleen belegt in en adviseert over beleggingsfondsen van fondsbeheerders die geen onderdeel zijn van NN Group, selecteren we waar mogelijk en haalbaar fondsbeheerders die deze methoden toepassen.

Het uitsluiten van bedrijven waar we in willen beleggen heeft als gevolg dat onze fondsbeheerders hen niet langer kunnen beïnvloeden om hun ongunstige effecten te beperken. Daarom sluiten we bedrijven alleen uit wanneer het in gesprek gaan met het betrokken bedrijf niet haalbaar wordt geacht. Of als het onwaarschijnlijk is dat het gedrag of de betrokkenheid van een bedrijf bij specifieke bedrijfsactiviteiten zal veranderen.

Meer informatie hierover vind je in de NN Group Responsible Investment Framework Policy.

II. Beschrijving van het beleid van NN Group om de belangrijkste duurzaamheidsfactoren met een ongunstig effect te identificeren en te prioriteren (NN Group – Responsible Investment Policy Framework)

Om de visie van NN Group op de aanpak van verantwoord beleggen te laten zien en toe te lichten, heeft NN Group de NN Group Responsible Investment Framework Policy ontwikkeld. Zeven belangrijke principes onderbouwen de maatregelen die we nemen om het vermogen van onze klanten verantwoord te beleggen, dan wel hier verantwoord over te adviseren. Deze aanpak weerspiegelt de beleggingsovertuigingen van NN Group, de waarden van onze organisatie, relevante wetten en internationaal erkende normen en standaarden. Op basis hiervan zijn minimumvereisten ontwikkeld waaraan in het beleggingsproces moet worden voldaan.

We beoordelen bedrijven waarin we beleggen structureel op basis van de op normen gebaseerde Responsible Investment-criteria van NN Group. We verwachten van onze fondsbeheerders dat ze dezelfde of vergelijkbare processen hebben.

NN Group verwacht van de bedrijven waarin we via beleggingsfondsen het vermogen van klanten beleggen of waarover over we adviseren dat zij handelen in overeenstemming met internationale normen. Bijvoorbeeld het Global Compact van de Verenigde Naties, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Als NN Group oordeelt dat bedrijven deze normen op ernstige en systematische wijze overtreden, dan moedigen we onze fondsbeheerders aan, waar mogelijk en haalbaar, met deze bedrijven in gesprek te gaan. NN Group zal alleen besluiten bedrijven uit te sluiten wanneer overleg niet of niet langer haalbaar wordt geacht om het gedrag of de betrokkenheid bij specifieke bedrijfsactiviteiten van die bedrijven te wijzigen. Een dergelijk besluit zal niet lichtvaardig worden genomen en alleen wanneer NN Group van mening is dat uitsluiting een evenwichtig en evenredig antwoord is.

NN Group zet bedrijven op de uitsluitingslijst wanneer ze aantoonbaar activiteiten hebben in het leveren van wapens aan centrale overheden of niet-statelijke actoren die zijn gesanctioneerd door een VN- of EU-wapenembargo. Dat geldt ook voor bedrijven die 'controversiële wapens' ontwikkelen, produceren, onderhouden of verhandelen. NN Group definieert antipersoneelsmijnen, clustermunitie, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium, witte fosforwapens en kernwapens als controversieel. NN Group heeft ook bedrijven op de uitsluitingslijst geplaatst die betrokken zijn bij de productie van tabak, bij de winning van olie uit teerzanden of bij thermische steenkoolwinning. Tot slot sluit NN Group overheden uit waartegen de VN-Veiligheidsraad wapenembargo's heeft uitgevaardigd. Per geval kan NN Group besluiten om ook landen op andere gronden uit te sluiten. De uitsluitingslijst van NN Group is openbaar beschikbaar op de Responsible Investment-beleidspagina van de website van NN Group.

Wanneer we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waarvoor NN Bank of een ander onderdeel van NN Group voor alle aspecten beslist hoe het ingelegde geld wordt belegd (d.w.z. volledig discretionair), dan kunnen we de uitsluitingslijst volledig toepassen. Wanneer we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waar we geen volledige zeggenschap hebben over de manier waarop het ingelegde geld wordt beheerd, dan kunnen we de uitsluitingslijst niet één-op-één afdwingen.

Investeringen die niet in strijd zijn met de uitsluitingscriteria van NN Group kunnen nog steeds ongunstige effecten hebben. Deze kunnen worden aangepakt door het uitoefenen van stemrechten op aandeelhoudersvergaderingen of door in gesprek te gaan met deze bedrijven. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf III.

Het ene belangrijkste ongunstige effect heeft geen prioriteit boven een ander belangrijkste ongunstig effect. Wij en onze fondsbeheerders prioriteren echter wel de middelen die worden toegewezen aan het aanpakken van de belangrijkste ongunstige effecten. Dit doen we op basis van verschillende factoren, zoals beschikbaarheid van gegevens, type beleggingsinstrumenten, impact op de samenleving of het milieu en de verwachte waarschijnlijkheid om deze effecten met succes te beperken. Verschillende fondsbeheerders hebben verschillende benaderingen om de belangrijkste ongunstige effecten aan te pakken. Daarom is er een verscheidenheid aan manieren waarop de belangrijkste ongunstige effecten worden aangepakt in de beleggingsfondsen waarin we beleggen dan wel waar we over adviseren.

III. Betrokkenheidsbeleid

Wij geloven dat in gesprek gaan met bedrijven en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen effectieve manieren zijn voor beleggers om het management van het bedrijf verantwoordelijk te houden en zo gunstige veranderingen te creëren. NN Bank is echter niet zelf aandeelhouder van de betreffende bedrijven, maar belegt via beleggingsfondsen van externe fondsbeheerders. We verwachten daarom van deze fondsbeheerders dat ze waar mogelijk en haalbaar de belangrijkste ongunstige effecten aanpakken via structurele stem- en overlegactiviteiten, ondersteund door hoogwaardig onderzoek en gegevens. Waar nodig werken we actief samen met fondsbeheerders om hun praktijken, resultaten en informatieverstrekking op dit gebied verder te verbeteren.

Wij hebben een vertrouwensplicht voor het geld dat namens onze klanten wordt belegd en voor onze eigen beleggingen. We moedigen de door ons gekozen fondsbeheerders aan om actief in gesprek te gaan met de bedrijven waarin zij beleggen. Wanneer NN Group volledige zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt beheerd, dan moet het betrokkenheidsbeleid van NN Group worden nageleefd.

Naast het aangaan van het gesprek met bedrijven die internationale normen ernstig en systematisch schenden (zoals beschreven in paragraaf II), moedigen we onze fondsbeheerders aan om zich bezig te houden met ESG-thema's waarvan wij denken dat ze een materiële impact hebben op de samenleving en waarvan wordt verwacht dat in gesprek gaan met het management van bedrijven nuttige veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Verder verwachten we van onze fondsbeheerders dat ze periodiek rapporteren over hun activiteiten ten aanzien van gesprekken met bedrijven en resultaten daarvan. We gaan met hen in gesprek waar dit structureel niet het geval is.

IV. Verwijzingen naar internationale normen

Onze beleggingsaanpak houdt rekening met internationaal erkende normen, waaronder het UN Global Compact, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Op basis van deze normen bevat ons Responsible Investment Framework-beleid minimumvereisten waaraan moet worden voldaan in het beleggingsproces. We volgen actief aanwijzingen voor schendingen van de op normen gebaseerde criteria voor verantwoord beleggen van NN Group. Dergelijke aanwijzingen kunnen voortkomen uit onderzoek van externe ESG-onderzoeks- of engagementprovider(s) van NN Group, input van eigen (beleggings-)medewerkers, onze fondsbeheerders of informatie van NGO's of mediabronnen. Als NN Group geen volledige zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt beheerd, dan moedigen we onze fondsbeheerders aan om deze internationale normen te overwegen.

NN Group gelooft dat we als verantwoord belegger, in samenwerking met andere spelers in de investeringswaardeketen, actief moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het veld. NN Group onderschrijft of ondertekent daarom relevante normen en verklaringen, is actief lid van verschillende netwerken en ondertekenaar van initiatieven voor verantwoord beleggen. We moedigen onze externe fondsbeheerders actief aan om hetzelfde te doen. Daarnaast houdt NN Group rekening met een aantal richtlijnen voor verantwoord zakelijk gedrag en internationaal erkende normen voor onderzoek naar bedrijven en rapportage.

Hieronder sommen we een aantal voorbeelden op van lidmaatschappen en richtlijnen en initiatieven voor verantwoord ondernemen die NN Group heeft onderschreven of ondertekend:

 • De UN Global Compact Principles
 • Doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs
 • Financial Standards Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Inzet financiële sector voor Nederlands Klimaatakkoord
 • Partnerschap voor Carbon Accounting Financials (PCAF)
 • Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)
 • De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • IMVO-convenant voor de Nederlandse verzekeringssector
 • Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment

De volledige lijst vind je op de website van NN Group.

Beloningsbeleid NN Bank

We hanteren het beloningsbeleid van NN Group (het Beloningskader). Het Beloningskader is afgestemd op de strategie, doelstellingen, waarden en risicobereidheid van NN Group. Het bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden.

In lijn met dit Beloningskader heeft NN Bank financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn ook gericht op het robuust en effectief beheersen van risico’s. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Hiermee worden alle soorten risico’s bedoeld, ook ESG-gerelateerde risico’s. Meer informatie vind je op de website van NN Group.


Lees hoe wij de SFDR toepassen voor Beheerd Beleggen