Ga direct naar inhoud

Duurzaamheidsinformatie

Sinds 10 maart 2021 gelden nieuwe regels voor het geven van informatie over duurzaamheid. De Europese Commissie heeft deze regels opgesteld en opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR geldt onder andere voor bepaalde beleggingsondernemingen en bepaalde financieel adviseurs. Ook voor Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN Bank, LEI 724500BICUQ0LF1AH770) geldt de SFDR.

Transparante informatie

Door de SFDR moeten financiële instellingen laten zien hoe ze omgaan met duurzaamheid. Zo kunnen klanten en andere belanghebbenden de informatie over de duurzaamheid van verschillende financiële producten en beleggingsadvies met elkaar vergelijken.

We vinden dit een goede zaak. De SFDR zorgt voor transparante informatie over de duurzaamheid van onze producten. De SFDR introduceert ook een nieuw classificatiesysteem voor bepaalde financiële producten en beleggingsadvies. Hierbij stelt de SFDR specifieke eisen aan de informatie die we hierover moeten verstrekken.

Op deze pagina lees je meer over hoe we met de SFDR omgaan. En wat we tot nu toe hebben gedaan. Het gaat om de volgende informatie:

De informatie die we op deze pagina verstrekken laat zien hoe we risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid meenemen in onze beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Onder duurzaamheidsrisico’s verstaan we gebeurtenissen of omstandigheden op Ecologisch, Sociaal of Governance gebied (afgekort ESG) die een negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen hebben. Deze informatie laat ook zien hoe we omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid.

Beleggen en duurzaamheidsrisico's

Ons beleggingsbeleid vormt de basis voor ons vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met duurzaamheidsrisico’s.

NN Group onderscheidt twee soorten duurzaamheidsrisico’s:

1. ESG-risico’s:

NN Group omschrijft ESG-risico als ‘het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van milieu- en maatschappelijke standaarden en normen'.

2. ESG-beleggingsrisico’s:

Dit is het risico dat ESG-factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden gemist. Dit is dus het risico dat beleggingen van klanten minder waard worden door de negatieve gevolgen van ESG-factoren.

Om de visie van NN Group op de aanpak van verantwoord beleggen te laten zien en toe te lichten, heeft NN Group de NN Group Responsible Investment Framework Policy ontwikkeld. Zeven belangrijke principes onderbouwen de maatregelen die we nemen om het vermogen van onze klanten verantwoord te beleggen, dan wel hier verantwoord over te adviseren. Deze aanpak weerspiegelt de beleggingsovertuigingen van NN Group, de waarden van onze organisatie, relevante wetten en internationaal erkende normen en standaarden. Op basis hiervan zijn minimumvereisten ontwikkeld waaraan in het beleggingsproces moet worden voldaan.

NN Bank verwacht van bedrijven waarin we via beleggingsfondsen het vermogen van klanten beleggen of waarover over we adviseren, dat zij handelen in overeenstemming met internationale normen. Bijvoorbeeld het Global Compact van de Verenigde Naties, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Als NN Group oordeelt dat bedrijven deze normen op ernstige en systematische wijze overtreden, dan moedigen we onze fondsbeheerders aan om, waar mogelijk en haalbaar, met deze bedrijven in gesprek te gaan. NN Group zal alleen besluiten om bedrijven uit te sluiten wanneer overleg niet of niet langer haalbaar wordt geacht om het gedrag of de betrokkenheid bij specifieke bedrijfsactiviteiten van die bedrijven te wijzigen. Een dergelijk besluit zal niet lichtvaardig worden genomen en alleen wanneer NN Group van mening is dat uitsluiting een evenwichtig en evenredig antwoord is.

We verwachten van onze fondsbeheerders dat ze dezelfde of vergelijkbare processen hebben als de op normen gebaseerde Responsible Investment-criteria van NN Group.

Hieronder beschrijven we hoe wij de Responsible Investing Framework Policy toepassen bij ons vermogensbeheer en beleggingsadvies.

  • Als we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waar NN Group volledig zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt belegd

    De fondsbeheerders passen dan de NN Group Responsible Investing Framework Policy toe. Ze hanteren daarbij dus de uitsluitingslijst van NN Group. De uitsluitingslijst van NN Group is openbaar beschikbaar op de Responsible Investment-beleidspagina van de website van NN Group.

  • Als we beleggen in of adviseren over beleggingsfondsen waar NN Group niet volledig zeggenschap heeft over de manier waarop het ingelegde vermogen wordt belegd

    Dan kunnen we de uitsluitingslijst niet één-op-één afdwingen. Beleggingsfondsen die worden beheerd door externe fondsbeheerders hebben hun eigen beleid voor verantwoord beleggen. Dit beleid kan afwijken van onze uitgangspunten . Bij deze beleggingsfondsen bewaken we waar het beleggingsfonds in belegt. Bij een indexfonds bewaken we de samenstelling van de onderliggende index. Maximaal 5% van het vermogen van het beleggingsfonds mag bestaan uit ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we niet willen beleggen. Bij een indexfonds mag dit maximaal 5% van de index zijn. We vragen externe partijen naar hun beleid en naar de lijst van ondernemingen waarin zij niet willen of mogen beleggen. Als deze niet beschikbaar zijn, beslissen we op basis van risico.

De informatie hierboven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Informatie die we van derden hebben gekregen, is daarbij inbegrepen. Hebben zij ons geen of onvoldoende informatie gegeven? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
Beloningsbeleid NN Bank

We hanteren het beloningsbeleid van NN Group (het Beloningskader). Het Beloningskader is afgestemd op de strategie, doelstellingen, waarden en risicobereidheid van NN Group. Het bevordert het creëren van waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden.

In lijn met dit Beloningskader heeft NN Bank financiële en niet-financiële prestatiedoelen. Deze doelen zijn ook gericht op het robuust en effectief beheersen van risico’s. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Hiermee worden alle soorten risico’s bedoeld, ook ESG-gerelateerde risico’s. Meer informatie vind je op de website van NN Group.


Lees meer over Beheerd Beleggen

Lees meer over Aanvullende PensioenOpbouw met beheerd beleggen

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur