Ga direct naar inhoud

Wat is het?

Meer over de Tegemoetkomingsregeling leest u op de volgende pagina’s.

Aanleiding

Rond 2000 kwam er een einde aan een lange periode van koersstijgingen op de beurs. Dat betekende minder rendement voor veel beleggingsverzekeringen. Veel consumenten werden teleurgesteld omdat hun beleggingsverzekering niet aan de hoge verwachtingen bleek te voldoen. In de media kwam meer aandacht voor de kosten die verzekeraars in rekening brachten.

In 2008 deed de Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekeringen. Op basis daarvan adviseerde hij verzekeraars om gemiddeld niet meer dan 3,5% tot 4,5% per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen.

Afspraken

De afspraken binnen de Tegemoetkomingsregeling tussen Nationale-Nederlanden en de belangenorganisaties van klanten staan hieronder beschreven. Alle klanten die op basis van de gemaakte afspraken over de maximaal in rekening te brengen kosten recht hebben op een vergoeding, hebben hierover eerder schriftelijk bericht ontvangen.

Maximale kosten over de hele looptijd van de beleggingsverzekering

Over de maximale kosten is het volgende afgesproken:

  • Het kostenmaximum is een percentage van de opgebouwde waarde per jaar over de hele looptijd van de verzekering.
  • Dit percentage ligt bij Nationale-Nederlanden tussen 2,45% en 3,5% en hangt af van het soort beleggingsverzekering. Dit kostenpercentage is bij Nationale-Nederlanden lager dan het maximale percentage in de aanbeveling van de Ombudsman.
Bekijk de kostenpercentages
Inleg eerste verzekeringsjaar Maximum kostenpercentage
Koopsom Premie inleg Garantie op het eindkapitaal?
U vindt deze gegevens terug op uw polisblad.
Aanbeveling Ombudsman ING-regeling
€ 12.000,- of meer € 1.200,- of meer Zonder garantie 3,5% 2,45%
Met garantie 4,5% 2,9%
Met garantie en belegd in een fonds met valutarisico 4,5% 3,1%
Minder dan € 12.000,- Minder dan € 1.200,- Zonder garantie 3,5% 2,85%
Met garantie 4,5% 3,3%
Met garantie en belegd in een fonds met valutarisico 4,5% 3,5%

Heeft u bij de start van uw beleggingsverzekering afgesproken om extra stortingen te doen? Dan moet u 10% van het totaal van uw extra stortingen bij uw jaarpremie optellen. Onder extra stortingen vallen koopsommen en incidentele stortingen. Heeft u de extra stortingen niet direct afgesproken bij de start van uw verzekering? Dan hoeft u deze ook niet mee te tellen.


Vergoeding uit de Tegemoetkomingsregeling

Wij berekenen de vergoeding aan de hand van voorbeeldkapitalen op basis van de maximale kosten en op basis van de werkelijke kosten. Is het voorbeeldkapitaal op basis van de maximale kosten hoger? Dan krijgt u een vergoeding. We voegen het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op het verleden direct toe aan de waarde van uw verzekering. Dit geeft direct duidelijkheid. De vergoeding over de toekomst wordt periodiek in gelijke delen aan de waarde van uw verzekering toegevoegd. Alle klanten die op basis van de gemaakte afspraken over de maximaal in rekening te brengen kosten recht hebben op een vergoeding, hebben hierover schriftelijk bericht ontvangen. Lees meer over de vergoeding uit de Tegemoetkomingsregeling.

Coulanceregeling

De coulanceregeling is een overeenkomst die Nationale-Nederlanden trof met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis. De regeling was bedoeld voor klanten met een beleggingsverzekering die zich door bijzondere omstandigheden in een schrijnende situatie bevonden. Onder bepaalde voorwaarden kwamen ze in aanmerking voor een (aanvullende) tegemoetkoming. Per 1 juli 2017 is aanmelden voor de coulanceregeling niet meer mogelijk.

Kostenmaximering 1,25% per jaar

Aanvullend heeft Nationale-Nederlanden besloten om het kostenmaximum verder te verlagen: 1,25% per jaar over de gemiddelde waarde van uw verzekering. Deze aanpassing is geldig vanaf 1 januari 2013 en geldt voor de resterende looptijd van de verzekering. Lees meer over kostenmaximering.

Accountantsverklaring

We hebben Ernst & Young Accountants (EY) opdracht gegeven om ons te controleren op de uitvoering van de Tegemoetkomingsregeling. In de opdrachtbevestiging van Ernst & Young Accountants kunt u lezen op welke onderdelen we zijn gecontroleerd. Daarin wordt ook verwezen naar de Vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken staan die we met de belangenorganisaties hebben gemaakt over de Tegemoetkomingsregeling. Hieronder vindt u de opdrachtbevestiging, de toelichting op het rapport en de rapporten.

Voor wie?

De Tegemoetkomingsregeling geldt voor alle klanten met een beleggingsverzekering. U hoeft dus niet aangesloten te zijn bij een belangenorganisatie.

U komt in aanmerking voor de Tegemoetkomingsregeling als uw verzekering:

  • Is afgesloten vóór 1 januari 2008
  • Niet binnen vijf jaar na aanvang is beëindigd. Dit is niet van toepassing als de verzekering is beëindigd door overlijden van de verzekerde of als de verzekering is vervallen door een negatieve waarde.

Controleer of u een beleggingsverzekering heeft

uniqueid

Kunnen wij u helpen?