Ga direct naar: inhoud

Schade melden zakelijke klanten

 • Bij schade helpen wij u graag verder
 • Zodat u door kunt gaan met ondernemen
 • Schade melden? Bel 088 663 31 11

Telefonisch staan we 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Maar u kunt uw schade ook online bij ons melden.

Schade melden

Hoe kunt u schade melden?

 • Via uw verzekeringsadviseur
 • Bij Nationale-Nederlanden: telefonisch of online

Via uw verzekeringsadviseur

U kunt contact opnemen met uw verzekeringsadviseur en hier uw schade melden. Hij regelt alles verder voor u en hij neemt u daarmee zo veel mogelijk werk uit handen.

Bij Nationale-Nederlanden

Telefonisch
Bel 088 663 31 11. Zorg ervoor dat u het polisnummer bij de hand heeft. Dat werkt het snelst. U kunt altijd op uw eigen manier vertellen wat er gebeurd is. Wel proberen wij daarbij zodanige vragen te stellen dat we geen belangrijke dingen over het hoofd zien. Daarna bespreken we met u wat er verder gebeurt. Dit is per verzekering en per situatie verschillend. U kunt dit verder lezen onder 'Schade-afhandeling'.

Online
U kunt de schade ook via onze website melden. Als we uw online-melding op werkdagen tijdens kantooruren ontvangen, dan nemen we binnen twee uur contact met u op. Gebruik onderstaande online-formulieren:

Schadeafhandeling

De schade is gemeld. En dan?

Wat er precies gebeurt bij en na het melden van de schade verschilt per verzekering en per situatie. Bij een complexe schade krijgt u in elk geval een vaste schademanager. Deze schademanager leidt u door de diverse stappen van het proces en houdt u op de hoogte van de voortgang. Het afhandelen van uw schade gaat in het algemeen als volgt.

 • Eerst willen wij van u weten of u onmiddellijk hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld van een hulp- of pechdienst. Of voor het uitvoeren van een spoedreparatie of het maken van een noodvoorziening.
 • Daarbij willen we ook graag weten of er sprake is van lichamelijk letsel. Wij gaan daar natuurlijk anders mee om dan met alleen materiële schade.
 • Daarna lopen we met u de punten langs die van belang zijn om vast te stellen wat wij gaan doen. Maar ook waar u eventueel zelf nog voor moet zorgen.
 • Als u bijvoorbeeld maatregelen kunt nemen om de schade te beperken, dan moet u dat doen. Ook moet u maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen. Als de schade gedekt is, dan komen de kosten daarvan voor onze rekening.
 • Heeft u schade aan een ander toegebracht? Beloof dan nooit zelf of de schade vergoed wordt. Ook niet als u vindt dat u aansprakelijk bent. Wij beoordelen uw aansprakelijkheid en of de schade gedekt is.
 • Laat de schade niet repareren voordat u dit met ons heeft besproken. En gooi beschadigde spullen niet weg.
 • Als er sprake is van een misdrijf en daarvan is nog geen aangifte gedaan, dan is het belangrijk dat u dit alsnog doet.
 • Soms hebben wij nog aanvullende gegevens nodig om de situatie en de schade goed te kunnen beoordelen. U kunt hierbij denken aan:
  - Een schriftelijke verklaring van u over de oorzaak en toedracht van de gebeurtenis
  - De aansprakelijkstelling als een ander de schade lijdt
  - Duidelijkheid over de vraag met wie wij de schade kunnen afhandelen
  - Een specificatie van het geclaimde bedrag
  - Offertes, facturen of nota's van herstel of aanschaf
  - Foto's, een proces verbaal of een nadere beschrijving van de schade
  - Rapportages van deskundigen
 • Als het nodig is om een schade-expert in te schakelen, dan doen wij dat. De kosten daarvan betalen wij natuurlijk zelf. Wilt u zelf ook een schade-expert (ook wel contra-expert genoemd) inschakelen? Overleg dan vooraf met ons, zodat wij u kunnen vertellen hoe dit in z'n werk gaat.
 • Als alle benodigde gegevens in ons bezit zijn, dan nemen wij een beslissing. Meestal is dat door betaling van een bedrag aan u of aan degene die de schade heeft geleden. En soms betalen wij rechtstreeks aan de reparateur, in ieder geval als wij die zelf hebben ingeschakeld.
 • In bepaalde gevallen nemen wij tussentijds beslissingen, of wij verstrekken een voorschot.
 • Soms gaan we niet over tot schadevergoeding. Bijvoorbeeld als u niet aansprakelijk bent (bij schade aan een ander). Of als de schade is uitgesloten volgens de polisvoorwaarden. Of als u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Bij een aantal specifieke verzekeringen geldt nog iets anders. Zie de aanvullende informatie hieronder.

Autoverzekering

U kunt het algemene nummer 088 663 31 11 bellen, maar u mag de schade ook rechtstreeks doorgeven aan de instanties waarmee wij samenwerken. U vindt hun namen en telefoonnummers op uw groene kaart. Daarop staat precies wat u moet doen, bij schade en bij pech onderweg. In Nederland, maar ook in het buitenland.

Glasverzekering

Bij een glasverzekering (glas in een gebouw) zorgen wij voor het herstel. Als de schade onder de dekking van de polis valt, dan schakelen wij meteen een hersteller in. Hij neemt meteen contact met u op om een afspraak te maken en de gebroken ruit te vervangen.

Rechtsbijstandverzekering

Als u rechtsbijstand nodig heeft, dan zorgen wij niet zelf voor juridische hulp. Het is wettelijk zo geregeld dat wij dit moeten uitbesteden. U kunt daarom rechtstreeks contact opnemen met SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer via telefoonnummer 070 344 81 81 of e-mail nieuwemelding@srk.nl. Maar u kunt ook ons algemene nummer 088 663 31 11 bellen. Wij verbinden u dan door.

Goederentransportverzekering

Is er schade aan goederen en vervoerde u de goederen niet zelf? Dan moet u de vervoerder aansprakelijk stellen. Wij leggen u graag uit wat u daarvoor moet doen.

Goed om te weten

DirectHerstel

Veel schades zijn te repareren. Daarom werken wij samen met herstelbedrijven. Wij doen dat onder de naam Nationale-Nederlanden DirectHerstel.
- Voor autoschade is een aparte regeling (zie onder 'Autoverzekering').
- Voor elke andere schade kunt u bellen met Nationale-Nederlanden DirectHerstel: 088 668 66 78.
Maar u mag ook ons algemene nummer 088 663 31 11 bellen. Dan zorgen wij voor de rest. DirectHerstel zorgt voor een snelle, vakkundige reparatie van hoogwaardige kwaliteit.

Uw voordelen bij DirectHerstel:

 • Altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • De rekening gaat rechtstreeks naar ons; alleen uw eigen risico betaalt u zelf.
 • Gegarandeerd kwaliteitsherstel. Niet tevreden? Wij lossen uw klacht binnen vijf dagen op.

Eigen risico of onderverzekering

Bij veel verzekeringen geldt een eigen risico. Soms voor elke schade, soms alleen voor bepaalde schadesoorten. Bedenk dat in zo een situatie een deel van de schade voor uw eigen rekening komt.

Ook komt het bij ondernemers helaas nog steeds voor dat zij onderverzekerd zijn. Dat kan gebeuren als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde. Als dat bij u zo is, dan kan het zijn dat u de schade niet geheel vergoed krijgt.

Schadevrije jaren en bonus/malus

Bij een autoverzekering is de premie afhankelijk van uw schadevrije jaren. Als u een schade meldt en aansprakelijk blijkt, dan gaat uw premie daarna vaak omhoog. Het gaat dan, zoals dat vroeger heette, 'ten koste van uw no claim'. Of, zoals het nu vaak genoemd wordt: u daalt één of meer treden op de bonus-malusladder. Maar laat u er daardoor niet van weerhouden om de schade te melden. Want als de schade lager is dan alle extra te betalen premies bij elkaar, dan kunt u de schade alsnog zelf betalen.

Expert en contra-expert

Als wij een expert inschakelen om de schade te beoordelen, dan zorgen we ervoor dat die snel contact met u opneemt. Nationale-Nederlanden werkt alleen met onafhankelijke experts. Ze zijn dus niet in onze dienst. Ze stellen het schadebedrag vast, maar ze doen geen uitspraak over de vraag of de schade gedekt is.

U kunt zelf ook een deskundige inschakelen om het schadebedrag vast te stellen. Wilt u dat? Dan kunt u dit meteen aangeven als u de schade meldt of als u met de door ons ingeschakelde expert heeft gesproken. De expert die u benoemt, wordt ook wel contra-expert genoemd.

Beide experts gaan daarna aan de slag om de schade vast te stellen. Verschillen de experts van mening? Dan kunnen ze samen een derde expert benoemen. Die derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag.

Wilt u een contra-expert inschakelen? Dat kan, en vaak betalen wij alle kosten. Elke expert moet zich wel aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties houden. Dus overleg eerst graag met ons. Dan weet u wie u kunt benaderen. En of we de kosten vergoeden.

_1592295_

Kunnen wij u helpen?