Ga direct naar inhoud

Lifecycles binnen de Dynamische beleggingsvorm

Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan

Bouw je pensioen op in het Persoonlijk Pensioen Plan of het Pensioen Continu Plan binnen de Dynamisch beleggingsvorm? Dan lees je hier alles over de manier waarop we voor jou beleggen. En over de verschillen tussen de lifecycles waaruit je zelf kan kiezen. Welke beleggingsvorm je werkgever heeft gekozen voor je pensioenregeling, vind je in laag 2 van Pensioen 1-2-3 of je pensioenreglement.

Wat is de beleggingsvorm Dynamisch?

De beleggingsvorm bepaalt op welke manier wij voor jou beleggen. Bij Dynamisch beleggen we in fondsen waarmee Goldman Sachs verwacht een beter resultaat te halen dan een bepaalde index. Dit heet ‘actief beleggen’. Een index is een verzameling van financiële producten, zoals de AEX-index of de MSCI World-Index. De index waarmee we vergelijken noemen we de ‘benchmark’. Omdat Goldman Sachs de fondsen invult, kunnen we daadwerkelijk extra nadruk leggen op het selecteren van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Daarnaast beleggen we in fondsen die risico’s voor jou beperken. We leggen graag uit hoe dit werkt.

In welke fondsen beleggen wij voor jou?

Binnen de beleggingsvorm Dynamisch beleggen wij voor jou in twee of drie soorten fondsen:

 • First Class Return Fund III (NL) - I
 • Hybrid Fund (NL) - I
 • Liability Matching Funds (NL)

Deze fondsen zijn weer samengesteld uit verschillende onderliggende fondsen. Door deze combinatie van fondsen kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van beleggingen. Ook kunnen we zo gericht fondsen selecteren op duurzaamheid. En we kunnen het beleggingsrisico en het renterisico zorgvuldig afbouwen als je pensioendatum dichterbij komt.

First Class Return Fund III (NL) - I

Het First Class Return Fund III (NL) - I is gebaseerd op het zorgvuldige risicobeheer van Goldman Sachs. Het fonds bestaat uit actieve fondsen. Het doel van deze fondsen is om een beter rendement te behalen dan een bepaalde index (benchmark). Het First Class Return Fund III (NL) - I zelf heeft geen index (benchmark).

Beleggingen in het First Class Return Fund III (NL) - I
Binnen het First Class Return Fund III (NL) - I belegt Goldman Sachs in:

 • Aandelen: een aandeel is een deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Het is dus een stukje eigendom van een bedrijf.
 • Obligaties: deelnemingen in leningen van overheden of ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Dit kunnen bijvoorbeeld obligaties zijn uit gevestigde of opkomende landen.
 • Vastgoed: grond of gebouwen, zoals woonhuizen en kantoorpanden.
 • Alternatieve beleggingen (‘liquid alternatives’): dit zijn andere beleggingen die passief (index volgend) moeilijk zijn in te vullen.

Zo kan Goldman Sachs de risico’s zoveel mogelijk spreiden. En zo kunnen de fondsmanagers afhankelijk van marktomstandigheden en verwachtingen de samenstelling van deze fondsen (binnen een bepaalde bandbreedte) direct aanpassen. Het doel hiervan is risico’s beheersen als het nodig is en rendement behalen als het mogelijk is.

Hybrid Fund (NL) - I

Het Hybrid Fund (NL) - I bestaat uit bedrijfsobligaties en hypotheekleningen. Bedrijfsobligaties zijn deelnemingen in leningen van ondernemingen, tegen een vaste vergoeding. Beleggen in obligaties is gemiddeld genomen minder risicovol dan beleggen in aandelen of vastgoed. Hypotheken zijn in dit geval geldleningen aan consumenten voor de aanschaf van een woning. Het Hybrid Index Fund (NL) – I zelf heeft geen index (benchmark).

Beleggingen in het Hybrid Fund (NL) - I
Het Hybrid Fund (NL) - I bestaat uit twee soorten bedrijfsobligaties en daarnaast hypotheekleningen:

 • Voor een deel belegt Goldman Sachs in duurzame bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hiervoor wordt een financiële index gevolgd. Meer over deze index vind je op Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Beleggingsbeleid’. Door obligaties te selecteren van hoge kwaliteit, verkleint Goldman Sachs het risico dat een bedrijf de verstrekte lening niet kan terugbetalen. Bedrijven met controversiële (omstreden) bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten.
 • Voor een deel belegt Goldman Sachs in groene bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, zogenaamde ‘Green Bonds’. Dit zijn obligaties waarmee duurzame projecten worden gefinancierd, met een duidelijke positieve impact op het milieu. Deze Green Bonds worden actief beheerd: Goldman Sachs beoordeelt voor de groene bedrijfsobligaties zelf welke samenstelling optimaal is. Het doel van dit deel is om een beter rendement te behalen dan een bepaalde index (benchmark). Meer over deze index vind je op Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Beleggingsbeleid’.
 • Voor een deel belegt Goldman Sachs in sociale bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, zogenaamde ‘Social Bonds’. Dit zijn obligaties waarmee sociale projecten worden gefinancierd, met name gericht op specifieke doelgroepen zoals kansarmen, werklozen of ander kwetsbare groepen. Deze Social Bonds worden actief beheerd: Goldman Sachs beoordeelt voor de sociale bedrijfsobligaties zelf welke samenstelling optimaal is. Het doel van dit deel is om een beter rendement te behalen dan een bepaalde index (benchmark). Meer over deze index vind je op Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm en Zelf Beleggen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Beleggingsbeleid’.
 • En voor een deel belegt Goldman Sachs in Nederlandse hypotheken. Dit houdt in dat Goldman Sachs geld investeert, zodat hypotheekverstrekkers hypotheken kunnen uitgeven. Het rendement bestaat uit de ontvangen hypotheekrente. Deze belegging past goed bij bedrijfsobligaties en zorgt voor extra spreiding. Dit deel heeft geen index (benchmark).

Het doel van het Hybrid Fund (NL) - I is om rendement te halen. Maar het neemt wat minder risico en behaalt daardoor naar verwachting een lager resultaat dan het First Class Return Fund III (NL) - I. Door de combinatie van onder andere aandelen en vastgoed in het First Class Return Fund III (NL) - I en obligaties en hypotheken in het Hybrid Fund (NL) - I, kunnen we zorgen voor de best mogelijke verhouding tussen risico en resultaat van de beleggingen.

Liability Matching Funds (NL)

Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van je pensioen. Op de pensioendatum koop je van je opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering. Hoe hoog de uitkering is die je krijgt voor je pensioenkapitaal, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Staat de marktrente laag? Dan heb je meer kapitaal nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen als wanneer de rente hoog staat. De matchingfondsen verkleinen dit renterisico. De beleggingen in deze fondsen worden namelijk meer waard als de rente daalt. Het omgekeerde geldt ook: als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de beleggingen. Maar door de hogere rente heb je dan ook minder geld nodig om een even hoge pensioenuitkering te kunnen kopen.

Beleggingen binnen de Liability Matching Funds (NL)
Binnen het Liability Matching Funds (NL) belegt Goldman Sachs vooral in:

 • vastrentende waarden in euro’s (een vorm van obligaties);
 • afgeleide financiële rente-instrumenten (‘rentederivaten’). Deze derivaten verhogen de rentegevoeligheid ofwel de gewogen gemiddelde looptijd (de ‘duratie’).

Beide hebben als doel om het renterisico op je pensioendatum (als je de pensioenuitkering koopt) te beperken.

Meer informatie

Wil je weten uit welke beleggingsfondsen het First Class Return Fund III (NL) - I, het Hybrid Fund (NL) - I en de Liability Matching Funds (NL) precies bestaan? Dit lees je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de beleggingsvorm Passief en Dynamisch’.

Hoe werkt beleggen in lifecycles?

Als je pensioendatum dichterbij komt, gaat we het beleggingsrisico geleidelijk voor jou afbouwen. Hoe dichterbij je pensioendatum komt, hoe minder tijd je namelijk nog hebt om tegenvallende beleggingsresultaten weer goed te maken. We verkleinen het beleggingsrisico, door steeds een groter deel van je pensioengeld onder te brengen in de Liability Matching Funds (NL). En een steeds kleiner deel in het First Class Return Fund III (NL) - I en het Hybrid Fund (NL) - I.

Op je pensioendatum koop je met de waarde van je beleggingen (je pensioenkapitaal) een uitkering. Hoe hoog de uitkering is die je kunt kopen, hangt onder meer af van de marktrente op dat moment. Ook daarom brengen we voor je pensioendatum geleidelijk een steeds groter deel van je kapitaal onder in de Liability Matching Funds (NL). Staat de marktrente laag? Dan stijgt de koers van de Matching Funds. Je hebt daardoor op de pensioendatum een wat hoger kapitaal. Dit maakt de lagere marktrente weer deels goed. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Uit welke lifecycles kun je kiezen?

Binnen de beleggingsvorm Dynamisch kun je kiezen uit vijf soorten lifecycles, die horen bij vijf verschillende risicoprofielen:

 • voorzichtiger + : je kunt of wilt zo min mogelijk risico lopen dat je pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van je pensioen. Je accepteert dat je beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • voorzichtiger: je kunt of wilt minder risico lopen dat je pensioenbeleggingen in waarde dalen tijdens het opbouwen van pensioen. Je accepteert dat je beleggingen dan ook minder in waarde stijgen bij goede beleggingsresultaten.
 • gebalanceerd: je zoekt de balans tussen de kans dat je pensioenbeleggingen in waarde stijgen en het risico dat ze in waarde dalen. Je wilt een goede kans houden dat je beleggingen meer waard worden tijdens de opbouw van je pensioen. Maar je kunt of wilt niet te veel risico lopen dat de waarde van je beleggingen tegenvalt bij slechte beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer: je wilt graag kans dat je pensioenbeleggingen in waarde stijgen tijdens het opbouwen van pensioen. En je kunt en wilt hiervoor meer risico nemen dat ze in waarde dalen. Je vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En je accepteert dat de waarde van jouw beleggingen kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.
 • ambitieuzer + : je wilt kans op een zo hoog mogelijke waarde van je pensioenbeleggingen tijdens het opbouwen van pensioen. En je kunt en wilt hiervoor behoorlijk veel risico nemen dat jouw beleggingen juist flink in waarde kunnen dalen. Je vertrouwt op goede toekomstige beleggingsresultaten. En je accepteert dat de waarde van jouw beleggingen flink kan tegenvallen bij minder goede beleggingsresultaten.

Aan ieder beleggingsrisico zijn eigen lifecycles gekoppeld. Wil je weten welk soort lifecycle bij jou past? Dit stel je vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van je beleggingskeuzes lees je op Beleggen met je pensioengeld.

Je kunt kiezen hoe ver we het beleggingsrisico afbouwen

Beleggen we voor jou in een lifecycle, dan bouwen we altijd het beleggingsrisico voor je af als je pensioenleeftijd dichterbij komt. Maar je hebt ook zelf een keuze. We kunnen het risico verder of minder ver voor je afbouwen.

Welke risicoafbouw het beste bij jou past, hangt ook af van een keuze die je pas later maakt. Op je pensioendatum kies je het soort uitkering:

 • Je koopt een variabele uitkering, waarbij met (een deel van) je pensioengeld wordt belegd.
 • Je koopt een vaste uitkering, waarbij niet meer met je pensioengeld wordt belegd.

Denk je dat je straks kiest voor een variabele uitkering? Dan sluit het goed aan om het beleggingsrisico voor je pensioendatum wat minder af te bouwen. Denk je dat je straks liever een vaste uitkering wilt? Dan past het goed om het beleggingsrisico zo ver mogelijk af te bouwen. De definitieve keuze voor een vaste of variabele uitkering maak je pas als je met pensioen gaat en een pensioenuitkering koopt. Als je hebt laten afbouwen naar een variabele uitkering, kun je dus alsnog een vaste uitkering kiezen. En omgekeerd.

Let op: laat je afbouwen naar een variabele uitkering, maar kies je op je pensioendatum toch een vaste uitkering? Dan verkopen wij al je risicovolle beleggingen in één keer op je pensioendatum. Staat de koers van deze beleggingen op dat moment toevallig laag? Dan verkopen we dus veel beleggingen in één keer, tegen die lage koers. Hierdoor kan je pensioen lager worden.

Ook welke mate van risicoafbouw bij jou past, stel je vast met de risicoprofielbepaler. Meer over de risicoprofielbepaler en het doorgeven van je beleggingskeuzes lees je op Beleggen met je pensioengeld.

Als je geen risicoprofiel vaststelt

Heb je nooit een risicoprofiel vastgesteld voor je pensioenregeling? Dan beleggen we volgens het standaard risicoprofiel dat hoort bij je pensioenregeling: voorzichtiger, gebalanceerd of ambitieuzer. En dan bouwen we het risico af naar een vaste pensioenuitkering vanaf je pensioendatum.

Heb je vroeger wel eens je risicoprofiel vastgesteld? En heb je daarna je beleggingskeuze doorgegeven? Dan blijven we volgens deze keuze voor jou beleggen totdat je zelf een aanpassing doorgeeft. Heb je langer dan een jaar geleden voor het laatst je risicoprofiel vastgesteld? Dan moet je opnieuw je risicoprofiel vaststellen, voordat je een aanpassing van je beleggingen kunt doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over de risicoprofielen en het afbouwen van het beleggingsrisico, vind je op de pagina Beleggen met je pensioengeld.

Wil je precies weten hoe we het beleggingsrisico voor jou afbouwen in de lifecycle die je kiest? Dit lees je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de beleggingsvormen Passief en Dynamisch’.

Kun je zelf jouw beleggingsfondsen kiezen?

Het kan zijn dat je ook de mogelijkheid hebt om zelf je beleggingsfondsen te kiezen. Dit noemen we ‘Zelf beleggen’. We beleggen dan niet voor jou in een lifecycle. En we bouwen niet automatisch het risico voor je af, als je pensioendatum dichterbij komt. Wil je weten of je zelf je beleggingsfondsen kunt kiezen? Je leest het in laag 2 van Pensioen 1-2-3 (of in je pensioenreglement).

Ruime keuze

Je hebt een ruime keuze uit beleggingsfondsen. Uit welke fondsen je precies kunt kiezen zie je bij Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm. Hoe je jouw beleggingskeuze aan ons kunt doorgeven lees je op Zelf je beleggingsfondsen kiezen.

Wat betaal je voor jouw beleggingen?

We zetten de kosten voor je beleggingen op een rij.

Lopende kosten

De lopende kosten bevatten alle kosten die het beleggingsfonds in rekening brengt voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten betaalt de fondsbeheerder uit het totale fondsvermogen. De kosten worden als percentage van de waarde uitgedrukt. Je ziet deze kosten niet apart terug in overzichten van je pensioenverzekering. De kosten zijn namelijk verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Je vindt de lopende kosten op de pagina Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Inkoop- en afgiftekosten

De lopende kosten bevatten niet de transactiekosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van de beleggingen in het beleggingsfonds. Als de fondsbeheerder voor jou extra beleggingen aankoopt of voor jou beleggingen verkoopt, dan geldt vaak een opslag of afslag op de transactiekoers. Deze opslag of afslag wordt in rekening gebracht om de huidige beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen kosten die ontstaan door de extra aan- of verkopen. Deze kosten worden ook wel instap- of uitstapvergoeding, of ‘spread’ genoemd. Ook deze kosten zie je niet in overzichten, omdat deze in de koers van het fonds zijn verwerkt. Onder het kopje ‘Actuele- op- en afslagen’ op deze pagina staat een actueel overzicht van de maximum op- en afslag van de fondsen van de lifecycle.

Beheerkosten

De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden als pensioenuitvoerder in rekening brengt voor onder andere het:

 • beheren van de lifecycles;
 • wijzigen van de beleggingen binnen de lifecycles;
 • samenstellen van het fondsaanbod van de beleggingsfondsen die je zelf kunt kiezen;
 • informeren over de beleggingen.

Denk daarbij aan het volgen van de beleggingsprestaties, het toetsen of de beleggingen nog voldoen aan de selectiecriteria en informeren over de afbouw van je beleggingsrisico. De beheerkosten zijn een percentage van de waarde van de beleggingen. Deze kosten brengen wij in mindering op de waarde van de beleggingen.

Als de waarde van de beleggingen in meerdere beleggingsfondsen is belegd, dan worden de beheerkosten periodiek op de waarde van de beleggingsfondsen in mindering gebracht. Uiteraard in de verhouding van de waarde van de beleggingsfondsen.

Deze kosten vind je in ‘Beleggingsfondsen en afbouw beleggingsrisico in de Dynamische beleggingsvorm’, in de schema’s afbouw beleggingsrisico.

Overige kosten

Mogelijk betaal je ook aankoop-, verkoop- en switchkosten. Of we hiervoor kosten berekenen en hoe hoog deze kosten zijn, vind je in je Startbrief of in laag 2 van Pensioen 1-2-3.

Hoe doen jouw beleggingen het?

Hoeveel pensioenkapitaal je op je pensioendatum hebt, hangt af van hoeveel premie is ingelegd én van het resultaat van je beleggingen. Daarom kun je altijd inzien hoe je beleggingen het doen.

Actuele koersen

Voor de actuele koersen kijk je bij Koersen en fondsinformatie Passieve en Dynamische beleggingsvorm. Hoe je beleggingen presteren, wordt uitgedrukt in een koers. Dat is de waarde van één aandeel in een fonds, op dat moment. Je ziet in het overzicht de huidige (laatste) koers en de koers van de vorige dag. Ook staat erbij met hoeveel de koers is gestegen of gedaald.

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur