Ga direct naar: inhoud

Scan uw verzekering

U heeft een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden. U loopt daarbij risico’s waar u mogelijk niet dagelijks bij stilstaat. Toch is het belangrijk om te weten of uw verzekering nog past bij uw financiële doelen. Doe de scan en u weet binnen tien minuten of u actie moet ondernemen.

Start de scan

Over de scan

Deze gratis scan is voor iedereen die één of meerdere beleggingsverzekeringen heeft bij Nationale-Nederlanden. De scan helpt u om een beeld te krijgen van uw huidige situatie. Met behulp van deze scan kunt u zelf op elk moment bepalen of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Of dat u actie moet ondernemen. U heeft geen adviseur nodig om de scan te doen.

Met de scan krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Hoeveel risico loop ik?
 • Haal ik mijn doel?
 • Moet ik mijn beleggingsverzekering aanpassen?

Aan het eind van de scan krijgt u een overzicht met uw uitkomsten en uw mogelijkheden. Deze kunt u opslaan en printen.

Als u dat wilt kunnen we aan de hand van het overzicht samen met u bekijken of uw beleggingsverzekering nog past bij uw huidige situatie en financiële doel. We maken dan voor u een afspraak met een van onze adviseurs. Dit hersteladvies over uw beleggingsverzekering is bij Nationale-Nederlanden kosteloos.

Belangrijk om te weten!

 • De scan is geen financieel advies. Ook laat de scan niet alle mogelijkheden zien die u heeft met uw beleggingsverzekering. Een hersteladvies kan hierin meer inzicht geven.
 • Het resultaat van de scan is een momentopname.
 • Het resultaat is gebaseerd op de gegevens die u zelf invult. Deze zijn niet door ons gecontroleerd.
 • In de scan hanteren we bepaalde normen. Deze zijn verschillend per doel van een beleggingsverzekering:
  • Bij het vaststellen van de maximale hypotheek houden we ons aan de GHF (Gedragscode Hypothecaire Financieringen). Op de website www.nvb.nl vindt u meer informatie.
  • Bij het aanvullen van uw pensioen hanteren we de pensioennorm van 70% van het huidige (laatstverdiende) bruto inkomen.
 • Met eventuele (nadelige) fiscale gevolgen is in de scan geen rekening gehouden. Laat u adviseren door een adviseur zodat deze u hierover meer kan vertellen.
 • Omdat elke verzekering een ander doel en risico heeft kunt u maar één beleggingsverzekering tegelijk scannen. Heeft u meerdere verzekeringen? Vul dan in de scan de huidige waarde van de andere beleggingsverzekeringen in bij: ‘overige middelen’. U krijgt daardoor een completer beeld van uw situatie.

Privacy

Bescherming van uw privacy en veilig internetgebruik horen bij een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Ook als u gebruik maakt van de scan. We gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We slaan uw gegevens niet online op, we sturen ze niet door naar andere partijen en gebruiken ze niet voor commerciële doeleinden. Alleen onze adviesafdeling kan uw gegevens inzien, om u te adviseren of informeren in relatie tot uw beleggingsverzekering. En alleen als u daarom vraagt.

Lees meer over veilig internetgebruik

Aan de slag

Om uw beleggingsverzekering te kunnen scannen is het belangrijk dat u een aantal gegevens bij de hand heeft. Afhankelijk van het doel van uw verzekering heeft u de volgende gegevens nodig:

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • De huidige waarde van uw verzekering. Deze staat op de laatste jaaropgave van uw beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden.
 • Het voorbeeldbedrag op de einddatum premiebetaling. Dit staat op de laatste jaaropgave van uw beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden.
 • Het soort beleggingsverzekering. Op uw polis staat of uw beleggingsverzekering bijvoorbeeld een lijfrente is of een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of een spaarverzekering box 3.
 • De premie die u betaalt per jaar, kwartaal, halfjaar of maand. Dit staat op uw polis.
 • Uw huidige bruto jaarinkomen en dat van uw eventuele partner. Dit staat op de jaaropgave van uw inkomen.
 • Het te bereiken ouderdomspensioen per jaar op de AOW-datum en dat van uw eventuele partner. Dit staat op uw jaarlijks pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 • De groeifactor (factor A) van uw pensioen en dat van uw eventuele partner. Dit bedrag staat op uw jaarlijks pensioenoverzicht.
 • De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw huis dat u elk jaar ontvangt van uw gemeente. U kunt ook een geschatte verkoopwaarde invullen.
 • De waarde van andere verzekeringen op de einddatum van uw beleggingsverzekering.

U kunt de scan starten met het polisnummer van de verzekering die u wil scannen. Het polisnummer staat op de polis van de verzekering.

Meerdere verzekeringen scannen

U doet de scan voor elke beleggingsverzekering opnieuw Het is niet mogelijk om meerdere verzekeringen tegelijk te scannen. Omdat elke verzekering een ander doel en een ander risico heeft, is het nodig om elke beleggingsverzekering apart te scannen.

Heeft u de scan gedaan voor een beleggingsverzekering? Sluit de scan dan af en start hem opnieuw. U kunt dan een andere beleggingsverzekering scannen.

Tip: vul wel de huidige waarde van de andere beleggingsverzekeringen in bij ‘overige middelen’ in de scan. U krijgt daardoor een completer beeld van uw situatie.

Begrippen

In de scan kunt u begrippen tegenkomen die om meer uitleg vragen. Hier leest u wat we bedoelen.

Beleggen en het risico

Met een beleggingsverzekering wilt u een bedrag opbouwen door middel van beleggingen. Maar beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van de verzekering kan bijvoorbeeld anders zijn dan u dacht.

Fondsen presteren misschien minder

De waarde van uw beleggingsverzekering kan dalen als het slecht gaat met de economie. Beleggingsfondsen beleggen geld in veel verschillende bedrijven. Als het slecht gaat met de economie in de wereld, dan kan het ook slecht gaan met beleggingsfondsen. Fondsen die in het verleden goed presteerden, hoeven dit niet automatisch in de toekomst ook te doen. Het rendement van uw verzekering kan tegenvallen. Misschien bouwt u heel weinig of geen waarde op met uw beleggingsverzekering.

Misschien eigen middelen nodig

De waarde kan aan het einde van de looptijd onvoldoende zijn om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen genoeg aan te vullen. Dat betekent dat u hiervoor andere eigen middelen moet gebruiken, zoals spaargeld of de opbrengst van de verkoop van uw woning.

Uw situatie kan veranderen

Ook kunnen uw persoonlijke omstandigheden veranderen. Als u de verzekering afsluit, heeft u bijvoorbeeld een goede baan en een goed inkomen. Veranderen die omstandigheden? Dan pakken bepaalde afspraken daardoor mogelijk nadelig voor u uit. En een beleggingsverzekering sluit u vaak wel voor een langere periode van 20 of 30 jaar.

Beleggingsprofiel

Met het geld dat u inlegt (premie), kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u. Elk fonds heeft zijn eigen risico. Uw beleggingsprofiel geeft weer hoeveel risico u wilt nemen en daarmee welke fondsen het beste bij u passen. Uw beleggingsprofiel is afhankelijk van:

 • het risico dat u kunt en wilt nemen
 • uw wensen
 • uw financiële positie
 • kennis en ervaring met beleggen
Risicoprofiel

Elk fonds heeft een eigen risico- en opbrengstenprofiel. Op basis van uw beleggingsprofiel kunt u bepalen of het risico- en opbrengstenprofiel van de door u gekozen fondsen nog bij u past. Of dat u meer of minder risico wilt lopen. Het risiconiveau wordt door de fondsbeheerder weergeven op een schaal van 1 tot en met 7, waarbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe hoger het risico. Het risico- en opbrengstenprofiel vindt u in de Essentiële Beleggingsinformatie die u via onze website kunt raadplegen.

Soms moet u zelf het risicoprofiel invullen. Weet u het risicoprofiel van uw verzekering niet? Klik dan op ‘Onbekend’. Het is dan niet mogelijk om via de scan te bepalen of uw beleggingsprofiel aansluit bij het risicoprofiel van uw beleggingsverzekering.

Van alle actieve fondsen kunt u de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) inzien bij fondsinformatie op www.nn.nl/beleggen. In de EBI staat onder andere het risicoprofiel van het fonds. Voor meer informatie over het fondsbeheer kijkt u de website van NN Investment Partners.

Voorbeeldkapitaal

In de scan vragen we om een voorbeeldkapitaal in te vullen. Dit is het verwachte bedrag van uw beleggingsverzekering op de einddatum van de premiebetaling. U vindt de voorbeeldkapitalen in de laatste jaaropgave van de beleggingsverzekering die u van ons heeft ontvangen. Let op: het werkelijke kapitaal kan uiteindelijk hoger of lager zijn.

Het 4% bruto voorbeeldrendementspercentage

In ons advies gaan wij uit van een voorbeeldkapitaal op basis van het 4% bruto voorbeeldrendementspercentage. De gezamenlijke toezichthouders stellen dit percentage vooraf vast. Als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het percentage worden herzien. Dit percentage is gelijk voor alle producten van dezelfde soort en maakt het vergelijken van producten makkelijker.

Pensioen

In de scan bedoelen we met pensioen: het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Dit kan via uw werkgever of via een lijfrenteverzekering van Nationale-Nederlanden. Als we spreken van uw pensioen in combinatie met uw beleggingsverzekering, dan hebben we het over uw lijfrenteverzekering.

Uitgangspunten berekening

De AOW-datum van de oudste partner is uitgangspunt bij de berekeningen. Als u en/of uw eventuele partner aangeeft eerder te willen stoppen met werken, dan nemen wij dit mee in de berekeningen.

Bij de berekening maken we het volgende onderscheid:

 • Vanaf de AOW-datum voor een periode van 20 jaar.
 • Vanaf de opgegeven datum van eerder stoppen met werken tot de AOW-leeftijd (maximaal 7 jaar).

Als u, uw partner of beiden eerder wil stoppen met werken, dan gaan we in de berekening uit van 70% van het huidige inkomen per persoon.

In de scan kunt u aangeven wanneer u wilt stoppen met werken. Onze berekeningen gaan uit van een maximale leeftijd van 67 jaar voor het stoppen met werken. Vanaf de AOW-datum is het uitgangspunt van de berekening: 70% van het huidige inkomen minus de AOW en het pensioen.

Hoeveel is het te bereiken ouderdomspensioen per jaar op uw AOW-datum?

De vraag in de scan gaat over het totale pensioen dat u (bij werkgevers) heeft opgebouwd of nog kunt opbouwen. Dit kunt u vinden op uw jaarlijkse pensioenoverzichten (UPO) of op mijnpensioenoverzicht.nl. Neem het totale bedrag exclusief AOW. Het automatisch ingevulde ouderdomspensioen op de AOW-datum is gebaseerd op:

 • geldende AOW-richtlijnen
 • aannames voor pensioenopbouw (de gegevens die u zelf invoert in de scan)

Vanaf 2015 kunnen werknemers minder pensioen opbouwen. Het kan zijn dat met deze aanpassing in de pensioenopgave nog geen rekening is gehouden in deze scan. Hierdoor kan het pensioenbedrag dat u ontvangt bij ongewijzigde voortzetting van uw baan te hoog zijn in de scan. Neem voor meer informatie over de actuele status van uw pensioen contact op met uw pensioenuitvoerder.

Uitkeringsvrijstelling

Als uw verzekering een rentebestanddeel heeft, dan heeft u mogelijk recht op een uitkeringsvrijstelling. Het rentebestanddeel is het verschil tussen de opgebouwde waarde en het totaal aan premies dat u heeft betaald.
Het recht op een uitkeringsvrijstelling en de hoogte ervan zijn afhankelijk van:

 • De oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering, én
 • De voorwaarden van uitkeringsvrijstelling
Uitkeringsvrijstelling bij een beleggingsverzekering (geen KEW)

Onbeperkte uitkeringsvrijstelling

U heeft recht op een onbeperkte uitkeringsvrijstelling als de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering ligt vóór 1 januari 1992 en als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
U heeft ten minste 12 jaar jaarlijks premie betaald, waarbij:

 • de hoogste premie bij een looptijd van 15 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 5 keer de laagste premie
 • de hoogste premie bij een looptijd van 20 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 10 keer de laagste premie
 • de hoogste premie bij een looptijd van 30 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 15 keer de laagste premie
 • de hoogste premie bij een looptijd van langer dan 30 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 20 keer de laagste premie
 • de premie mag na 1 januari 1992 niet zijn verhoogd (tenzij optieclausule)

Hoge uitkeringsvrijstelling

U heeft recht op de hoge uitkeringsvrijstelling van € 123.428 als de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering ligt na 31 december 1991 en vóór 1 januari 2001 en als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de verzekering heeft ten minste 20 jaar gelopen
 • u heeft ten minste 20 jaar jaarlijks premie betaald
 • de hoogste premie in een jaar is niet hoger geweest dan 10 keer de laagste premie
 • u heeft de (KEW-)uitkeringsvrijstelling nog niet eerder gebruikt

Lage uitkeringsvrijstelling

U heeft recht op de lage uitkeringsvrijstelling van € 28.134 als de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering ligt na 31 december 1991 en vóór 1 januari 2001 en als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de verzekering heeft ten minste 15 jaar gelopen
 • u heeft ten minste 15 jaar jaarlijks premie betaald
 • de hoogste premie in een jaar is niet hoger geweest dan 10 keer de laagste premie
 • u heeft de (KEW-) uitkeringsvrijstelling nog niet eerder gebruikt

Geen uitkeringsvrijstelling

Heeft uw verzekering een oorspronkelijke ingangsdatum van na 31 december 2000, dan komt u niet in aanmerking voor een uitkeringsvrijsteling. U heeft jaarlijks al vermogensrendementsheffing betaald over de waarde van de verzekering.

Uitkeringsvrijstelling bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Is uw beleggingsverzekering een 'Kapitaalverzekering Eigen Woning' (KEW) dan gelden aanvullend onderstaande voorwaarden.

Hoge uitkeringsvrijstelling (KEW) bij ingangsdatum vóór 1 januari 1992

U heeft recht op de hoge KEW-uitkeringsvrijstelling van maximaal € 162.000 (2016) plus de waarde van uw verzekering op 31 december 2000 als:

 • de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering ligt vóór 1 januari 1992
 • u uw verzekering in 2001 heeft omgezet naar een 'Kapitaalverzekering Eigen Woning' en
 • u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de verzekering heeft ten minste 20 jaar gelopen
  • u heeft ten minste 20 jaar jaarlijks premie betaald, waarbij:
   - de hoogste premie bij een looptijd van 20 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 10 keer de laagste premie.
   - de hoogste premie bij een looptijd van 30 jaar in een jaar niet hoger is geweest dan 15 keer de laagste premie.
  • u gebruikt de hele uitkering voor het aflossen van uw eigenwoningschuld
  • de uitkeringsvrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld
  • u voldoet aan de andere voorwaarden die gelden voor een 'Kapitaalverzekering Eigen Woning' (KEW)
  • u heeft de (KEW-)uitkeringsvrijstelling nog niet gebruikt

Hoge uitkeringsvrijstelling (KEW)

U heeft recht op de hoge uitkeringsvrijstelling van maximaal € 161.500 (2015) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de verzekering heeft ten minste 20 jaar gelopen
 • u heeft ten minste 20 jaar jaarlijks premie betaald
 • de hoogste premie in een jaar is niet hoger geweest dan 10 keer de laagste premie
 • u gebruikt de hele uitkering voor het aflossen van uw eigenwoningschuld
 • de uitkeringsvrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld
 • u voldoet aan de andere voorwaarden die gelden voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
 • u heeft de (KEW-)uitkeringsvrijstelling nog niet gebruikt

Lage uitkeringsvrijstelling (KEW)

U heeft recht op de lage uitkeringsvrijstelling van maximaal € 36.600 (2015) als de oorspronkelijke ingangsdatum van uw verzekering ligt na 31 december 1991 en als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de verzekering heeft ten minste 15 jaar gelopen
 • u heeft ten minste 15 jaar jaarlijks premie betaald
 • de hoogste premie in een jaar is niet hoger geweest dan 10 keer de laagste premie
 • u gebruikt de hele uitkering voor het aflossen van eigenwoningschuld
 • de uitkeringsvrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld
 • u voldoet aan de andere voorwaarden die gelden voor een 'Kapitaalverzekering Eigen Woning' (KEW)
 • u heeft de (KEW-)uitkeringsvrijstelling nog niet gebruikt
Hypotheek

Met hypotheek bedoelen we in de scan: alle leningen die u op uw eigen woning heeft afgesloten. De hypotheek kan bestaan uit een lening waarvan u de rente kunt aftrekken en een lening waarvan u de rente niet kunt aftrekken. Het is bij ons onbekend of u de rente wel of niet kunt aftrekken. In de scan gaan we uit van volledige aftrekbaarheid.

Kunt u de hypotheek (blijven) betalen?

Bij de betaalbaarheid van uw hypotheek kijken we of de maandlasten van uw hypotheek nu en later verantwoord zijn. De premie voor de beleggingsverzekering maakt geen onderdeel uit van de betaalbaarheid.

Huis ‘onder water’

Als uw huis ‘onder water’ staat, dan is uw hypotheek hoger dan de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw huis. U ontvangt de opgave van de WOZ-waarde elk jaar van uw gemeente.

Is het doel van uw beleggingsverzekering het (deels) aflossen van uw hypotheek? Dan vragen we in de scan om de meest actuele WOZ-waarde. Heeft u de WOZ-waarde niet bij de hand? Dan kunt u een geschatte verkoopwaarde invullen.

Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de periode waarin wij nog voor u beleggen. Als uw beleggingshorizon korter is dan vijf jaar, dan kan beleggen minder geschikt voor u zijn. Eventuele koersdalingen kunnen we dan mogelijk niet meer corrigeren.

uniqueid

Kunnen wij u helpen?