Ga direct naar inhoud

Duurzaam beleggingsbeleid en de SFDR

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (Nationale-Nederlanden) vindt het rendement van beleggingen belangrijk. Maar ook dat onze activiteiten en beleggingen duurzaam zijn. We betrekken risico’s en kansen voor duurzaamheid in onze beslissingen over beleggingen. We volgen de richtlijnen van de Europese Unie (EU) in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Hieronder lees je meer.

Wat is de SFDR?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een regel (wet) van de Europese Unie. Volgens de SFDR moeten financiële instellingen inzicht geven hoe ze risico's en kansen over duurzaamheid betrekken in hun beleggingsbeslissingen. Onder duurzaamheid verstaan we milieu, maatschappij en governance (bestuur). De afkorting hiervoor is ESG. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. De SFDR stelt eisen aan informatie over sommige financiële producten. Die eisen zijn op een bepaalde manier geordend in een classificatiesysteem.

Vanaf wanneer geldt de SFDR?

De SFDR hangt samen met andere regels voor duurzame financiering. Daarom duurt de invoering van de SFDR waarschijnlijk van 10 maart 2021 tot eind 2022.

Hoe voldoet Nationale-Nederlanden aan de SFDR?

In de SFDR staan eisen voor het geven van informatie op algemeen niveau (niveau 1). Deze eisen gelden vanaf 10 maart 2021.

Nationale-Nederlanden heeft de informatie waar het om gaat op de website en in de fondsinformatie aangepast. Zo kunnen klanten, beleggers en andere betrokken partijen (stakeholders) de ESG-risico's en duurzame beleggingsdoelen van verschillende fondsen vergelijken. Daarmee voldoen we aan de eisen die nu in de wet staan.

Er is ook een SFDR-conceptwet (niveau 2) met meer details. Deze conceptwet geldt nog niet. Je mag er niet van uit gaan dat onze informatie al aan deze conceptwet voldoet. We volgen de ontwikkelingen van de SFDR-conceptwet. En we voeren de SFDR-wet op niveau 2 uit wanneer deze gaat gelden.

Hierna lees je over onze aanpak van de SFDR. En wat we tot nu toe hebben gedaan. Dit is informatie over:

 • ons beleid over duurzaamheidsrisico’s
 • nadelige gevolgen voor duurzaamheid
 • hoe we rekening houden met duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid
 • onze fondsindeling volgens de SFDR

Ons beleid over duurzaamheidsrisico’s

In ons beleid staat hoe we rekening houden met duurzaamheidsrisico’s bij beleggingsbesluiten. Volgens artikel 3 van de SFDR moet Nationale-Nederlanden hierover bepaalde informatie verstrekken. Hieronder beschrijven we die informatie.

Nationale-Nederlanden past het Beleidskader Verantwoord Beleggen (ofwel Beleidskader VB) van NN Group toe. Het Beleidskader VB ondersteunt de ‘systematische integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)factoren in het beleggingsproces, waardoor zowel risico’s als kansen worden beheerst.’

NN Group omschrijft het ESG-risico als ‘het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van milieu- en maatschappelijke standaarden en normen’.

NN Group omschrijft het ESG-beleggingsrisico als ‘het risico dat ESG-factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden gemist’.

NN Group gebruikt in het Beleidskader VB de term ‘ESG-risico’. In de SFDR wordt de term ‘duurzaamheidsrisico’ gebruikt. Je kunt deze termen met elkaar vergelijken.

Het Beleidskader VB geldt voor alle beleggingscategorieën, eigen activa van NN Group en beleggingsportefeuilles die we voor onze klanten beheren (zoals die in het Beleidskader VB staan). Hiermee hebben we meer informatie om beleggingsbeslissingen te nemen. En kunnen we het risicorendementsprofiel van onze beleggingsportefeuilles verbeteren.

Daarnaast zorgt het Beleidskader VB dat je de waarden van NN Group terugziet in het beleggingsproces. En dat we onze activiteiten afstemmen op de doelstellingen en verwachtingen van de samenleving over duurzaamheid.

Hieronder lees je hoe we het Beleidskader VB toepassen voor de vermogensbeheerders van NN Group en externe vermogensbeheerders.

 • Wanneer we beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door vermogensbeheerders die eigendom zijn van NN Group

  De vermogensbeheerders van NN Group die beleggingsfondsen beheren, passen enkele onderdelen van het Beleidskader VB toe. Dit zijn de onderdelen die overeenstemmen met hun vertrouwenstaken voor het beleggingsfonds. En met de beleggingsrichtlijnen voor het fonds. De vermogensbeheerders van NN Group gebruiken de zogenaamde Restricted List (ofwel restrictielijst) van NN Group. De Restricted List staat in het Beleidskader VB. Is er sprake van passief beheerde fondsen, zoals ETF’s en indexfondsen? En moet een beleggingsfonds volgens het prospectus van dat fonds de samenstelling van indices volgen? Dan tellen we het gewicht van emittenten die volgens de wet niet gefinancierd mogen worden bij elkaar op. En we zorgen dat dit gewicht niet groter is dan 5% van het fonds of index. Met emittenten bedoelen we financiële instellingen die aandelen of obligaties uitgeven.
 • Wanneer we beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door externe vermogensbeheerders

  Wordt een beleggingsfonds beheerd door externe vermogensbeheerders? Dan kunnen we het Beleidskader VB van NN Group niet toepassen, omdat er meer beleggers in het fonds deelnemen. Om dezelfde reden kunnen we ook de Restricted List van NN Group niet toepassen. Bij dit soort fondsen bewaken we de samenstelling van het fonds. En we vragen de vermogensbeheerder naar zijn beleid voor verantwoord beleggen en restrictielijsten. Is deze informatie niet beschikbaar? Dan baseren we onze benadering op risico’s.

Wat je hierboven leest volgt uit de informatie die er op dit moment is. Informatie die we van derden kregen is daarin inbegrepen. Hebben derden ons geen of onvoldoende informatie verstrekt? Dan blijven we moeite doen om die informatie alsnog te krijgen. Wanneer meer of voldoende informatie beschikbaar komt, passen we onze informatie daarop aan.

Meer informatie over het Beleidskader Verantwoord Beleggen van NN Group

Nadelige gevolgen voor duurzaamheid

Beleggingsbeslissingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor duurzaamheid. Volgens de SFDR moeten we ook informeren hoe we met die nadelige gevolgen rekening houden.

Nationale-Nederlanden houdt rekening met de belangrijkste gevolgen voor milieu, maatschappij en bestuur. Hierboven staat dat we dit doen door het Beleidskader VB van NN Group toe te passen. Dit betekent dat we materiële ESG-risico’s en -mogelijkheden betrekken in ons onderzoek naar en analyses van investeringen.

We laten telkens op dezelfde manier zien dat we de ESG-factoren betrekken bij elke individuele beleggingsanalyse. En we leggen dat op dezelfde manier vast.

Hiervoor dienen als richtlijnen:

 • risicocriteria gebaseerd op normen van NN Group
 • relevante wetten
 • waarden van NN Group
 • internationaal erkende normen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen

In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 °C. Op dit moment hebben we dat voor activa van klanten nog niet opgenomen in ons beleid. Maar NN Group heeft de eerste stappen gezet voor haar eigen activa.

Dit is een proces in stappen, dat we steeds zullen verbeteren. We willen meer informatie geven over de gevolgen van de belangrijkste negatieve effecten wanneer de SFDR-eisen op niveau 2 gelden.

Hoe houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid?

Het Beloningskader verbetert het maken van waarde op lange termijn voor al onze stakeholders. We besturen onze prestaties met een aantal financiële en niet financiële prestatiedoelen. Dat is in lijn met het Beloningskader. De prestatiedoelen zijn gericht op sterke en effectieve risicobeheersing. En op het nemen van evenwichtig verdeelde risico's. Hiermee bedoelen we alle soorten risico, ook ESG-gerelateerde risico’s.

Meer informatie over het Beloningskader van NN Group

Hoe zijn onze fondsen ingedeeld volgens de SFDR?

Wil je weten hoe de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden aanbiedt zijn geordend? Voor meer informatie verwijzen we je naar de afzonderlijke fondsinformatie van NN Investment Partners. En naar de fondsinformatie van andere fondshuizen, bij wie je fondsen kunt kiezen in onze verzekeringsproducten.


Kunnen wij u helpen?