Ga direct naar inhoud

Beleggingsbeleid Pensioen

Beleggen is nodig voor een het bereiken van een goed pensioen. Maar beleggen gaat hand in hand met het lopen van risico. En als je risico loopt wil je daar wel voor worden beloond. Met dat in het achterhoofd stellen wij ons zelf de vragen: Hoe past ons beleggingsbeleid in de pensioenregeling van onze klanten? En hoe houden we rekening met de bijbehorende risicohouding of risicobereidheid? Dit is het vertrekpunt voor het vaststellen van het (strategische) beleggingsbeleid en ook de basis voor onze klantcommunicatie.

Beleggingsvisie

Wij streven naar een evenwichtige risico-rendement verhouding op iedere belegde euro, rekening houdend met de standaardkeuzes van de werkgever en het risicoprofiel van de deelnemer.

Uitgangspunten

Door formulering van de verschillende uitgangspunten geven we aan waar we in geloven en kunnen we het beleggingsbeleid hieraan toetsen. De uitgangspunten vormen de bouwstenen voor het beleggingsbeleid en geven sturing aan de invulling daarvan.

We onderscheiden drie uitgangspunten op de volgende gebieden:

 • Governance:
  Governance bepaalt de aansturing en de mate en de frequentie waarmee het gekozen beleid wordt getoetst en geëvalueerd.

 • Pensioen:
  Pensioen geeft inzicht in de doelstelling van de lifecycles en de verschillende risicoprofielen die we aan willen bieden.

 • Beleggingen:
  Deze geven invulling aan onze beleggingsportefeuilles.

Governance

Wij geloven in een sterke onafhankelijke governance. Met governance bedoelen we het besturingsmodel dat Nationale-Nederlanden heeft voor het nemen van beslissingen en het houden van controle op de juiste uitvoering daarvan. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en de implementatie van de beleggingen en daarmee aan het pensioenresultaat van de klant.

Als pensioenuitvoerder zijn wij eindverantwoordelijk voor alle aspecten van het beleggingsbeleid en vermogensbeheer. Bij alle stappen in het beleggingsproces sturen we op basis van eigen opdrachten en criteria en zijn we actief betrokken. Belangrijke beslissingen op het gebied van vermogensbeheer laten we extern en onafhankelijk toetsen.

Pensioen

Binnen DC (defined contribution) beleggen we op basis van lifecycles. Dit is een manier van beleggen waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en de risicohouding van de deelnemer. Dit betekent meer risico nemen in de jonge jaren van de deelnemer, omdat er dan bij mindere resultaten voldoende tijd is om dat te compenseren. Het betekent ook: meer zeker stellen van opgebouwd pensioen richting pensioendatum, wat gepaard gaat met het (deels) afbouwen van beleggingsrisico. Dit alles afgestemd op de gewenste ambitie en specifieke risicohouding van de werkgever en deelnemer.

De beschikbaar gestelde premie, de beleggingsrendementen en de rente op het moment van aankoop bepalen het pensioen. Het nemen van beleggingsrisico leidt op de lange termijn naar verwachting tot een hoger kapitaal en daarmee tot een hoger pensioen. Deelnemers zijn gebaat bij het nemen van afgewogen beleggingsrisico’s om de premie van pensioen beheersbaar te houden, én met het uitzicht op een goed pensioen. Zonder het nemen van beleggingsrisico wordt een goed pensioen onbetaalbaar.

Beleggingen

Wij geloven dat lifecycles en beleggingsmixen moeten worden vastgesteld door middel van het principe van least regrets (geen spijt in alle mogelijke omstandigheden) zodat we komen tot een robuust beleggingsbeleid. Dit betekent dat we streven naar een beleggingsoplossing die zo robuust mogelijk is voor verschillende economische scenario’s (verschillende stochastische sets en verschillende stress testen (korte en lange termijn). Op deze manier wordt getoetst of de lifecycle naar verwachting een bewust en beheerst risico-rendement geeft los van de onderliggende economische scenario set. Dit is het principe van least regrets en geeft een robuuste beleggingsoplossing.

We beleggen in meerdere beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties, en vastgoed. We noemen dat spreiding, iets wat bijdraagt aan het beheersbaar houden van het risico.

Beleggingsbeleid

Bij het stuk over onze Beleggingsvisie hebben we aangegeven dat we binnen de beschikbare premieregeling beleggen op basis van lifecycles. Hier leggen we graag uit wat dat inhoudt.

Invulling beleggingsbeleid

Het pensioengeld wordt belegd op basis van een lifecycle. Dit houdt in dat de beleggingen worden ingevuld aan de hand van de levensfase waarin de deelnemer zich bevindt. Zo kan bijvoorbeeld een jonge deelnemer meer risico lopen met de beleggingen dan een deelnemer die bijna met pensioen gaat. Dat heeft te maken met de factor tijd. Een jonge deelnemer heeft bij een tegenvallend beleggingsjaar meer tijd om dat weer te compenseren dan een oudere deelnemer. Op jongere leeftijd kan je dus meer in risicovollere beleggingen investeren.

Daarnaast hangt de beleggingsmix ook af van het risicoprofiel van de deelnemer: de mate waarin de deelnemer risico kan en wil nemen om een zo hoog mogelijk pensioen te bereiken. Dat verschilt per persoon, een reden waarom we meerdere risicoprofielen aanbieden waaruit de deelnemer een keuze kan maken. Maar ook de eerste euro premie moet voor een deelnemer worden belegd. Daarom kent de pensioenregeling een zogenoemd default risicoprofiel, een standaardinstelling waarin iedere deelnemer begint.

Binnen de meeste pensioenregelingen van Nationale-Nederlanden kan een deelnemer vervolgens een keuze maken uit vijf risicoprofielen, een keuze die altijd weer kan worden aangepast als de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer daar aanleiding toe geven. Deelnemers doen dit eenvoudig zelf via hun persoonlijke online omgeving Mijn NN.

Verhouding beleggingsbeleid, risicohouding en risicoprofiel

Uitgangspunt van het beleggingsbeleid is de risicohouding van deelnemers. Daarbij houden we rekening met toepasselijke wet- en regelgeving. Voor elk risicoprofiel moeten we definiëren welke risicohouding leidend is geweest voor het daadwerkelijk invullen van het daarbij horende beleggingsbeleid en de lifecycle. We leggen ook de collectieve risicohouding vast waarop dit beleggingsbeleid is gebaseerd. De wet schrijft daarnaast voor dat we als een goed huisvader in het belang van de deelnemers moeten handelen. We bepalen het beleggingsbeleid van de lifecycles dan ook zodanig dat daaraan wordt voldaan.

Deelnemersonderzoek

We stellen via onderzoek vast welke beleggingsrisico’s de deelnemers bij Nationale-Nederlanden bereid zijn te nemen (om doelstellingen te realiseren). En we onderzoeken welke beleggingsrisico’s deze groep kan en wil lopen. De uitkomst gebruiken we als het standaard risicoprofiel voor alle deelnemers. In het recente verleden hebben wij bijvoorbeeld vastgesteld dat de meeste deelnemers kiezen voor het gebalanceerde (neutrale) beleggingsprofiel. Op basis van dit voor Nationale-Nederlanden representatieve deelnemersonderzoek is vastgesteld dat de gebalanceerde lifecycle aansluit bij het gewenste beleggingsprofiel van de gemiddelde deelnemer. Dat is dan ook meestal de standaardinstelling bij aanvang van de pensioenregeling.

“Prudent Person” lifecycles

Zoals hierboven aangegeven moeten wij als goed huisvader in het belang van de deelnemers handelen. Dit wordt ook wel de ‘prudent person’ regel genoemd. Binnen de beleggingsprofielen moet de pensioenuitvoerder dus als goed huisvader in het belang van de deelnemers een beleggingsbeleid opstellen. Dit doen we aan de hand van:

 • Rekenkundige risicohouding: Wij moeten per beleggingsprofiel een rekenkundige risicohouding vastleggen en hier periodiek op toetsen of het beleggingsprofiel van de lifecycle over de tijd nog constant is.

 • Vragenlijsten/profielbepaling voor vaststelling risicoprofiel: Met vragenlijsten worden de individuele risicoprofielen vastgesteld. De vragen gaan bijvoorbeeld over beleggingskennis, of -ervaring, de financiële afhankelijkheid van deze pensioenregeling en de emotie rondom beleggen. We volgen meerdere stappen. Na de vragen over het risicoprofiel voor en na de pensioendatum wordt een voorlopig risicoprofiel vastgesteld. Vervolgens krijgt de deelnemer de bijbehorende uitkomsten te zien om te controleren of de hierbij behorende risico-rendement verhouding ook passend is. Naar aanleiding hiervan kan hij nog bijsturen. Hiermee borgen we dat het risicoprofiel ook cijfermatig aansluit op de deelnemer.