Ga direct naar inhoud

Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Afkoop Als u uw verzekering afkoopt, dan stopt uw verzekering en ontvangt u de huidige waarde min de verkoopkosten. Mogelijk betaalt u belasting over de afkoopwaarde.
Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten. Op sparen, beleggen, verzekeren en lenen.
Begunstigde Degene die bij de uitkering van de verzekering het verzekerde bedrag ontvangt. De begunstigde kan dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer en als de verzekerde. Op het polisblad van de levensverzekering staat wie de begunstigde(n) is of zijn.
Beleggingsfonds In een beleggingsfonds wordt geld van diverse beleggers verzameld. Vervolgens wordt het geld op de beurs belegd in meerdere beleggingen. Hiermee wordt het risico gespreid. Er zijn verschillende soorten fondsen. Voorbeelden van fondsen zijn: aandelenfondsen, obligatiefondsen, rentefondsen, indexfondsen, mixfondsen. Ieder beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder beslist over het kopen en verkopen van de beleggingen.
Beleggingskosten Voor het beheer van de beleggingsfondsen betaalt u per fonds een percentage op jaarbasis, de zogenaamde lopende kosten. Deze kosten bestaan uit provisies en kosten van een beleggingsfonds zoals de beheervergoeding, overige bedrijfskosten en rentelasten. De beleggingskosten zijn een percentage van het totaal belegd vermogen. Het percentage wordt per fonds apart en periodiek opnieuw vastgesteld.
Beleggingsprofiel Een beleggingsprofiel geeft een beeld van welk beleggingsrisico u wilt en kunt lopen. Dit kunt u vertalen naar een verdeling in uw portefeuille tussen verschillende soorten beleggingen (bijvoorbeeld aandelen en obligaties). Het risicoprofiel van het beleggingsfonds sluit aan op het beleggingsprofiel.
Beleggingsverzekering Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering. Hierbij wordt een bedrag opgebouwd door middel van beleggen. Met het geld dat u inlegt (premie), kopen wij participaties in beleggingsfondsen voor u. Het opgebouwde bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of als aanvulling op uw pensioen.
De Nederlandsche Bank (DNB) DNB is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit en levert zo een bijdrage aan een gezonde economie en welvaart in Nederland. Hiervoor houdt DNB onder andere scherp toezicht op soliditeit en integriteit van verzekeraars in Nederland.
Doelkapitaal of doelvermogen Doelkapitaal of doelvermogen is het beoogde en gewenste bedrag dat u bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering als doel heeft gesteld om aan het eind van de looptijd van de verzekering te ontvangen.
Eigenwoningschuld Uw eigenwoningschuld is het deel van uw hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken. Het gaat alleen om de hypotheek of lening die u heeft afgesloten voor uw eigen woning. Bijvoorbeeld om uw woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.
Expireren Uw verzekering stopt op de afgesproken einddatum. Dit heet expireren.
Fondsbeheerder Ieder beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder beslist over het kopen en verkopen van de beleggingen. De fondsbeheerder van Nationale-Nederlanden is NN Investment Partners. U kunt dus niet zelf beslissen welke beleggingen u wilt kopen.
Garantieregeling Sommige beleggingsverzekeringen keren een bepaald minimumbedrag uit op de einddatum of bieden u een bepaald minimumrendement. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.
Gezondheidsverklaring Bij sommige aanpassingen vragen we u om een gezondheidsverklaring. Een medisch adviseur beoordeelt de door u opgegeven informatie.
Hersteladvies Advies over uw beleggingsverzekering dat is bedoeld om uw (toekomstige) financiële situatie te verbeteren. Hersteladvies voor uw beleggingsverzekering is bij Nationale-Nederlanden altijd kosteloos.
Hybride verzekering Een hybride verzekering is een verzekering waarbij u kunt sparen door te kiezen voor een vaste rente in combinatie met beleggen.
Hypotheekverstrekker De instelling waar uw hypotheek loopt, bijvoorbeeld uw bank.
Koersen De koers is de waarde van een belegging (participatie) op een bepaald moment.
Lijfrente Met een lijfrenteverzekering bouwt u een bedrag op en laat dit op een later tijdstip periodiek uitkeren als aanvulling op uw pensioen.
Looptijd De looptijd is de periode tussen de startdatum en de einddatum van de verzekering.
Participaties Participaties zijn bewijzen van deelname in één of meer beleggingsfondsen.
Polisverjaardag De (jaarlijks terugkerende) dag van het jaar waarop de verzekering is ingegaan.
Rendement Rendement is de opbrengst van beleggingen min de kosten en risicopremie die u betaalt.
Risico- en opbrengstenprofiel Elk fonds heeft een eigen risico- en opbrengstenprofiel. Op basis van uw beleggingsprofiel kunt u bepalen of het risico- en opbrengstenprofiel van de door u gekozen fondsen nog bij u past. Of dat u meer of minder risico wilt lopen. Het risiconiveau wordt door de fondsbeheerder weergeven op een schaal van 1 tot en met 7, waarbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe hoger het risico. Het risico- en opbrengstenprofiel vindt u in de Essentiële Beleggingsinformatie die u via onze website kunt raadplegen.
Verdeelsleutel Dit is de wijze om het beleggingsdeel van uw premie te verdelen over de verschillende fondsen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage per fonds.
Verzekeringsjaar Een verzekeringsjaar is de periode die ligt tussen de ingangsdatum en 12 maanden na deze ingangsdatum.
Voorbeeldkapitaal Dit is de mogelijke opbrengst van uw beleggingsverzekering op de einddatum van de premiebetaling. We gebruiken de rendementstabellen die de AFM heeft vastgesteld.

Kunnen wij u helpen?