Ga direct naar inhoud

Duurzaamheidsinformatie Beheerd Beleggen

Deze informatie geldt voor alle beleggingsprofielen van Beheerd Beleggen.

Deze informatie is op 15 januari 2024 veranderd:

 • De voorwaarde: maximaal 5% van het vermogen van een beleggingsfonds mag belegd zijn in aandelen of obligaties van bedrijven en overheden waarin wij niet willen beleggen is gewijzigd naar: bij voorkeur beleggen we in beleggingsfondsen die niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Maar wij kunnen niet afdwingen dat externe fondsbeheerders zich houden aan de restricties uit het beleid van NN Group. Daarom monitoren we de samenstelling van de beleggingsfondsen (waaronder ETF’s en indexfondsen). De beleggingen van een beleggingsfonds in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens, mogen niet groter zijn dan 5% van de beleggingen van dat fonds of de samenstelling van de betreffende index.
 • In de samenvatting staat nu goed dat de portefeuille tot 65% kan bestaan uit liquide middelen in plaats van 10%. Dit stond wel goed in de volledige tekst. Alleen voor het meest defensieve beleggingsprofiel Defensief 1 bestaat de modelportefeuille voor 65% uit liquide middelen. Voor beleggingsprofiel Defensief 2 is dat 30%, voor Defensief 3 is het 10%. In de overige modelportefeuilles zitten meestal geen liquide middelen.
 • Op een aantal punten hebben we de tekst duidelijker gemaakt. Door deze aanpassingen is de inhoud niet veranderd.

Samenvatting

Bij Beheerd Beleggen beleg je in een gespreide portefeuille van beleggingsfondsen. Beheerd Beleggen heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 • Het beperken van klimaatverandering en de gevolgen ervan.
 • Verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden.

Hiervoor selecteren we:

 • Bij voorkeur beleggingsfondsen die minimaal duurzaamheid promoten volgens artikel 8 van de SFDR. We streven ernaar:
  • Minimaal 75% van de belegde waarde te beleggen in beleggingsfondsen die op z’n minst duurzaamheid promoten, en;
  • Minimaal 3% tot 10% van de belegde waarde te beleggen in beleggingsfondsen die zich richten op het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Dat minimale percentage hangt af van het beleggingsprofiel.
 • Bij voorkeur beleggingsfondsen die niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Maar wij kunnen niet afdwingen dat externe fondsbeheerders zich houden aan de restricties uit het beleid van NN Group. Daarom bewaken we de samenstelling van de beleggingsfondsen (waaronder ETF’s en indexfondsen). De beleggingen van een beleggingsfonds in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens, mogen niet groter zijn dan 5% van de beleggingen van dat fonds of de samenstelling van de betreffende index.
 • Alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ondertekend hebben.
Lees meer

De portefeuille kan tot 65% bestaan uit liquide middelen. Dat is het geld op je beleggingsrekening waarmee onze experts niet beleggen. Dit percentage hangt af van het beleggingsprofiel. Hoe defensiever je belegt, hoe groter het liquide deel van de portefeuille is. Met het hele deel van de portefeuille dat belegd is in beleggingsfondsen, houden we rekening met de ecologische en sociale kenmerken die we promoten.

We houden bij of we deze ecologische en sociale kenmerken waarmaken. Dit doen we met de volgende duurzaamheidsindicatoren:

 • De totale broeikasgasemissies (Scope 1, 2 en 3).
 • De koolstofvoetafdruk.
 • De blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector voor fossiele brandstoffen.
 • Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens).
 • Schendingen van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC-principes) of van de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen).

Voor het meten van deze duurzaamheidsindicatoren gebruiken we de data die beleggingsfondsen publiceren. Voor elk beleggingsprofiel bepalen we de gewogen gemiddelde waarde per duurzaamheidsindicator. Dit doen we op basis van de verdeling van de beleggingen over verschillende beleggingsfondsen.

De data die de beleggingsfondsen rapporteren, kan onvolledig zijn. Wij geven aan voor welk deel van de beleggingen de gegevens beschikbaar zijn. Beleggingsfondsen rapporteren op vaste momenten over hun duurzaamheidsgegevens. Als wij rapporteren, dan doen we dat op basis van de meest recent beschikbare data van de beleggingsfondsen waarin wij beleggen.

Wij doen regelmatig ‘due diligence-onderzoek’ bij de fondsbeheerders waarvan wij beleggingsfondsen selecteren. Dit betekent het volgende:

 • We controleren of de fondsbeheerders voldoen aan Nederlandse wetgeving over het uitsluiten van beleggingen in controversiële wapens.
 • Ook controleren we of de fondsbeheerders de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

Wij maken gebruik van beleggingsfondsen van derde partijen. We zijn dus niet zelf eigenaar van de beleggingen in deze fondsen. Deze fondsbeheerders hebben een eigen actief beleid op het gebied van engagement. Dit beleid kan anders zijn dan het engagementbeleid van NN Group.

Wij hebben geen referentiebenchmark aangewezen voor het realiseren van de ecologische en/of sociale kenmerken van Beheerd Beleggen.


Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Beheerd Beleggen promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 • Het beperken van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
 • Verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden.

Beleggingsstrategie

Beheerd Beleggen is individueel vermogensbeheer. Wij beheren het vermogen van particuliere klanten. Ons doel is vermogensgroei voor de langere termijn met een actief beleggingsbeleid. Dat doen wij door de verhouding tussen risico en rendement van de beleggingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Op basis van onze visie stellen we een verdeling van de beleggingen vast over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en assetclasses.

Voor de invulling van de beleggingen selecteren we beleggingsfondsen die voldoen aan onze kwalitatieve en kwantitatieve selectiecriteria. Wij selecteren bij voorkeur beleggingsfondsen die minimaal duurzaamheid promoten volgens de definitie van artikel 8 van de SFDR. Onze modelportefeuilles bestaan uit meerdere beleggingsfondsen en mogelijk ook uit liquide middelen. Het deel dat van de modelportefeuille dat we in beleggingsfondsen beleggen, is de belegde waarde.

We beleggen minimaal 75% van je inleg in beleggingsfondsen die op z’n minst duurzaamheid promoten. Daarbij beleggen we minimaal 3% tot 10% van je inleg in beleggingsfondsen die het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering promoten. Hoeveel procent precies is afhankelijk van je beleggingsprofiel. Voor beleggingsprofielen Defensief 4 en hoger is dat 10% van de belegde waarde. Voor Defensief 3 is dat 7%, voor Defensief 2 is dat 5% en voor Defensief 1 is dat 3%.

Lees meer

Er zijn ondernemingen en/of overheidsobligaties waarin we liever niet willen beleggen. Wij houden hier rekening mee bij het selecteren van beleggingsfondsen.

Het gaat daarbij om:

 • Bedrijven die betrokken zijn bij:
  • het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens.
  • wapenhandel met landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde Naties of de Europese Unie.
  • de productie van tabak.
  • het winnen van olie uit teerzand of thermische kool.
 • Obligaties van landen die vallen onder een wapenembargo van de Verenigde Naties.
 • Ondernemingen die op ernstige en structurele manier internationale standaarden schenden, zoals de UNGC-principes en de OESO-richtlijnen.

Wij selecteren alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (United Nations Principles for Responsible Investing) ondertekend hebben. Ook monitoren we of hun beleggingsbeleid beleggingen uitsluit in bedrijven die de OESO-richtlijnen en UNGC-principes overtreden.


Aandeel beleggingen

Beleggingsprofiel Defensief 4 en hoger

Bij Beheerd Beleggen beleg je alleen in beleggingsfondsen. Je belegt niet direct in aandelen of obligaties. We beleggen niet in beleggingsfondsen die maar dan 5% van het vermogen beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of het onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Er wordt dus voor 95% tot 100% rekening gehouden met de ecologische en sociale kenmerken van de portefeuille.

Beleggingsprofiel Defensief 3

Bij Beheerd Beleggen beleg je alleen in beleggingsfondsen. Je belegt niet direct in aandelen of obligaties. De modelportefeuille voor dit beleggingsprofiel bestaat voor 90% uit beleggingen. We beleggen niet in beleggingsfondsen die meer dan 5% van het vermogen beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Voor 85% tot 90% van de portefeuille houden de beleggingsfondsen dus rekening met de ecologische en sociale kenmerken.

Beleggingsprofiel Defensief 2

Bij Beheerd Beleggen beleg je alleen in beleggingsfondsen. Je belegt niet direct in aandelen of obligaties. De modelportefeuille voor dit beleggingsprofiel bestaat voor 70% uit beleggingen. We beleggen niet in beleggingsfondsen die meer dan 5% van het vermogen beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Voor 66% tot 70% van de portefeuille houden de beleggingsfondsen dus rekening met de ecologische en sociale kenmerken.

Beleggingsprofiel Defensief 1

Bij Beheerd Beleggen beleg je alleen in beleggingsfondsen. Je belegt niet direct in aandelen of obligaties. De modelportefeuille voor dit beleggingsprofiel bestaat voor 35% uit beleggingen. We beleggen niet in beleggingsfondsen die meer dan5% van het vermogen beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en/of onderhouden van en handelen in controversiële wapens. Voor 33% tot 35% van de portefeuille houden de beleggingsfondsen dus rekening met de ecologische en sociale kenmerken.


Monitoring van ecologische of sociale kenmerken

We streven ecologische en sociale kenmerken na. Dit meten we met de volgende duurzaamheidsindicatoren:

 • Het beperken van (de gevolgen van) klimaatverandering:
  • De totale broeikasgasemissies (Scope 1, 2 en 3).
  • De koolstofvoetafdruk.
  • De blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector voor fossiele brandstoffen.
 • Verbetering op het gebied van sociale thema’s en van arbeidsomstandigheden.
  • Schendingen van de UNGC-principes of van de OESO-richtlijnen.
 • Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens).

We controleren regelmatig op status van deze duurzaamheidsindicatoren. Dit doen we met informatie die beheerders van beleggingsfondsen geven. Per modelportefeuille berekenen we voor elke duurzaamheidsindicator de gewogen gemiddelde waarde.

Methodologieën voor ecologische en sociale kenmerken

De beleggingsfondsen waarin we beleggen, brengen zelf ook verslag uit over de duurzaamheidsindicatoren die wij in de gaten houden. Met deze gegevens meten we het behalen van ecologische en sociale kenmerken die we promoten. We bepalen voor elk beleggingsprofiel de gewogen gemiddelde waarde per duurzaamheidsindicator. Dit doen we op basis van de verdeling van de beleggingen over verschillende beleggingsfondsen.

Databronnen en -verwerking

 • Wij beleggen alleen in beleggingsfondsen van externe fondsbeheerders. De beleggingsfondsen stellen de gegevens over de ecologische en sociale kenmerken van hun beleggingen zelf vast. Wij gebruiken Morningstar als primaire gegevensbron. Dit is een externe gegevensleverancier. Zijn gegevens niet beschikbaar bij Morningstar? Dan maken we gebruik van de gegevens die door de externe fondsbeheerder wordt aangeleverd. Het liefst via het European ESG Template (EET).
 • We ontvangen dus niet zelf de data over de duurzame kenmerken van de ondernemingen en landen waarin deze beleggingsfondsen beleggen. We vertrouwen op de kwaliteit van de data die de beheerders van beleggingsfondsen aan onze dataleverancier of aan ons geven. De kwaliteit van deze data is wel onderdeel van ons ‘due diligence-onderzoek’.
 • We verzamelen de data uit de EET’s van de beleggingsfondsen waarin wij beleggen. Per modelportefeuille berekenen we voor elke duurzaamheidsindicator de gewogen gemiddelde waarde.
 • Niet alle data van alle beleggingsfondsen is volledig beschikbaar. Zijn onze dataleverancier én de fondsbeheerder niet in staat om bepaalde data aan te leveren? Dan maken wij hier geen schatting van. We rapporteren op basis van de data die wel beschikbaar is. Daarbij geven we ook aan voor welk deel van de beleggingen de informatie beschikbaar is.

Methodologische en databeperkingen

Op dit moment brengen beleggingsfondsen nog geen verslag uit over alle data die gaat over de ecologische en sociale kenmerken die wij promoten. Of ze brengen verslag uit over een deel van hun beleggingen. Wij geven daarom aan voor welk deel van de beleggingsportefeuille we de gegevens beschikbaar hebben. We verwachten dat beleggingsfondsen steeds meer en steeds completere data zullen aanleveren.

We zijn afhankelijk van het moment dat de beheerder van een beleggingsfonds gegevens publiceert. Dit is meestal één of twee keer per jaar. De momenten waarop de fondsbeheerder gegevens publiceert, staan los van de momenten waarop wij aan onze klanten rapporteren. Wij stellen onze rapportages op met de gegevens die op dat moment bekend zijn.

Ondanks deze beperkingen vinden we het wel mogelijk om te meten in hoeverre we de ecologische en sociale kenmerken die het product promoot behalen. De beschikbare informatie is voldoende hiervoor, ook als deze soms niet volledig is. Als de scores van individuele fondsen zijn bepaald, zullen deze meestal niet veel wijzigen in een korte tijd. Daarnaast bestaan onze modelportefeuilles uit meerdere beleggingsfondsen. Wijzigingen in een individueel fonds hebben daardoor weinig invloed op de gewogen gemiddelde score van de hele portefeuille.

Due diligence

Wij doen regelmatig ‘due diligence-onderzoek' bij de fondsbeheerders waarvan wij beleggingsfondsen selecteren. We controleren of ze voldoen aan Nederlandse wetgeving op het gebied van het uitsluiten van beleggingen in controversiële wapens. Ook controleren we of ze de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties hebben ondertekend. ESG-integratie (Environmental, Social en Governance, oftewel Milieu, Maatschappij en Governance) is ook onderdeel van het onderzoek. We controleren dat de fondsaanbieders een actief ESG-beleid, engagement en uitsluitingsbeleid voeren.

Engagementbeleid

Engagement maakt geen deel uit van ons beleggingsproces. Bij Beheerd Beleggen beleg je alleen in beleggingsfondsen. Je belegt niet direct in aandelen of obligaties. Deze fondsbeheerders zijn geen onderdeel van NN Bank of NN Group. Ze hebben hun eigen beleid over engagement. Wij selecteren alleen fondsbeheerders die de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ondertekend hebben. Deze fondsbeheerders hebben een eigen actief beleid over engagement. Dit beleid kan anders zijn dan het engagementbeleid van NN Group.

Aangewezen referentiebenchmark

Wij hebben geen referentiebenchmark aangewezen voor het realiseren van de ecologische en/of sociale kenmerken van Beheerd Beleggen.

Overige informatie over duurzaamheid

Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

(rapportage naar aanleiding van artikel 4 van de SFDR)

Ecologische en sociale kenmerken Beheerd Beleggen

(verplichte informatie voor artikel 8 van de SFDR)

Rapportage Ecologische en sociale kenmerken Beheerd Beleggen

(verplichte periodieke rapportages voor artikel 8 van de SFDR)

Lees meer over Beheerd Beleggen

Bereken wat het je kan opleveren

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur