Ga direct naar: inhoud

Verantwoord beleid

Bij Nationale-Nederlanden vinden wij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur moet zijn. Daar werken we continu aan. Wij voelen ons verantwoordelijk voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, zakelijke relaties en de samenleving. We zijn transparant over ons beleid en over ons handelen, altijd bereid om verantwoording af te leggen.

Verantwoord verzekeren

Wat wij doen, dat doen wij bewust. Omgaan met belanghebbenden, maar ook het bedenken, in de markt zetten, evalueren, verbeteren van onze producten en diensten. Op een verantwoorde wijze zaken doen.

Klantgedreven

Het vertrouwen van klanten vormt het bestaansrecht van
Nationale-Nederlanden. Om dat vertrouwen te winnen en te behouden, informeren wij onze klanten gedegen, volledig en duidelijk. Alleen zo kunnen wij onze relaties én onszelf verder helpen. Dat betekent onder meer dat onze producten en diensten moeten voldoen aan de behoefte van de klant gedurende de verschillende levensfasen.

Het reviewen van producten en diensten past bij een klantgedreven organisatie. Op die manier weten we zeker dat nieuwe en aangepaste producten voldoen aan een aantal voorwaarden waarbij het belang van de klant centraal staat. Zo hebben wij afgesproken dat de producten één keer per drie jaar kritisch worden bekeken, om tijdig in te grijpen als een product niet meer voldoet aan de tijd, de markt en de behoefte.

Bij onze dienstverlening staat het belang van klanten centraal. Wat betekent dit dan concreet? Nationale-Nederlanden:

 • Voldoet aan de behoeftes van klanten in verschillende fasen van hun leven
 • Biedt klanten waar voor hun geld
 • Legt uit wat de risico’s, opbrengsten en kosten zijn van haar producten en diensten
 • Evalueert regelmatig haar producten, diensten en de manier van aanbieden
 • Werkt alleen met professionele en officieel erkende distributeurs

Onze principes

Onze basisprincipes zijn inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen, duidelijkheid en daadkracht. Dit mag u van ons verwachten:

Inlevingsvermogen

 • Wij geven onze klanten de aandacht die zij verdienen
 • Wij stellen ons open op en doen er alles aan de klant verder te helpen
 • Wij stellen vragen om te controleren of wij de klant goed hebben begrepen

Verantwoordelijkheid

 • Wij verschuilen ons niet achter regels of anderen
 • Wij zijn open over gemaakte fouten en leren hiervan
 • Wij acteren proactief

Duidelijkheid

 • Wij communiceren duidelijk, mondeling en schriftelijk
 • Wij toetsen bij de klanten of de boodschap goed is doorgekomen
 • Wij zijn duidelijk over wat onze klanten van ons kunnen verwachten

Daadkracht

 • Wij maken heldere afspraken en doen wat wij beloven
 • Wij nemen snel en effectief beslissingen
 • Wij pakken problemen aan en lossen deze op

Tevreden? Alleen als ù het bent.

Onze 6.000 deskundige en betrokken medewerkers stellen alles in het werk om onze klanten optimaal te bedienen. Want we zijn pas tevreden als onze klanten enthousiast zijn over onze producten en dienstverlening. Daar gaat het om en onze principes, processen en gedragscode helpen hierbij.

Klanttevredenheidsrapportage

Verantwoord beleggen

Nationale-Nederlanden hecht belang aan verantwoord beleggen en het bieden van klantgerichte oplossingen. In onze aanpak van verantwoord beleggen staat een aantal elementen centraal: actief aandeelhouderschap, het integreren van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten in het beleggingsproces, beleggingsrestricties en het aanbieden van duurzame beleggingsfondsen en maatwerk oplossingen voor verantwoord beleggen.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Als financiële dienstverlener houdt NN Group een beleggingsportefeuille aan. Enerzijds om aan de verplichtingen tegenover onze klanten te voldoen en anderzijds voor het eigen vermogen (kapitaal). Op het niveau van onze moedermaatschappij NN Group bedroeg de omvang van deze beleggingen voor eigen rekening en risico circa 121 miljard euro per ultimo 2015. Zo’n 76% van deze beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden en hypotheken. Binnen vastrentende waarden belegt NN Group vooral in overheidsobligaties met een hoge externe kredietbeoordeling en in bedrijfsobligaties wereldwijd. Het resterende deel van het vermogen beleggen we gespreid over diverse beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde aandelen en vastgoed, beide in Europa. De (directe en indirecte) vastgoed investeringen zijn gespreid over een aantal sectoren zoals woningen, kantoren, en winkels. Verder beleggen we op een beperkte schaal in alternatieve beleggingen zoals private equity.
Het merendeel van de beleggingsportefeuille van NN Group wordt beheerd door vermogensbeheerder NN Investment Partners. In het portefeuillemanagement bestaat een strikte scheiding tussen de eigen gelden en de gelden die NN Investment Partners rechtstreeks belegt voor particulieren en institutionele klanten via fondsen en mandaten.

Beleidskader verantwoord beleggen

De basis voor de verantwoorde beleggingsaanpak van Nationale-Nederlanden is het beleidskader voor verantwoord beleggen "Responsible Investment Policy Framework" van NN Group. Hierin lichten we met zeven principes de maatregelen toe die wij nemen om op verantwoorde wijze ons vermogen te beleggen, alsmede het vermogen dat ons is toevertrouwd door onze klanten.

Het beleidskader reflecteert verscheidene internationale richtlijnen die NN Group en haar vermogensbeheerder NN Investment Partners ondersteunt, zoals de United Nations Global Compact en de Principles for Responsible Investment (PRI). We hebben tevens een specifiek beleid dat beleggen in controversiële wapens verbiedt. Ons verantwoord beleggen beleid sluit hiermee aan op de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Actief aandeelhouderschap

Nationale-Nederlanden streeft ernaar een optimaal rendement te leveren voor onze klanten, in lijn met de wet- en regelgeving en het beleggingsbeleid van elk afzonderlijk fonds. We geloven dat het uitoefenen van onze rechten als aandeelhouder bijdraagt aan het behalen van dit doel. Volgens ons stembeleid is niet alleen de informatie betreffende financiële, economische en bestuurlijke aspecten van belang bij het vaststellen van aandeelhouderswaarde, maar dienen ook sociale en milieuoverwegingen meegenomen te worden.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Het uitoefenen van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen is voor beleggers een van de meest effectieve manieren om het management ter verantwoording te roepen. NN Investment Partners stemt namens al haar Nederlandse, Belgische en Luxemburgse fondsen die een beheerd vermogen hebben van minimaal 100 miljoen euro. De stemmen die zij uitbrengt op de aandeelhoudersvergaderingen voor het klantvermogen, alsmede voor het vermogen van NN Group, kunt u terugvinden op de volgende Engelstalige website.

Dialoog en engagement met bedrijven

Dialoog en engagement met bedrijven is onderdeel van het beleggingsproces als actieve belegger. Door de voortdurende dialoog stimuleert NN Investment Partners bedrijven om te voldoen aan de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) werkwijzen die wij passend achten. NN Investment Partners verwacht dat alle bedrijven waarin ze belegt normen, beleid en beheerprocessen implementeert voor de potentiële ESG-risico’s. Om de dialoog en engagement meer kracht bij te zetten werken we regelmatig samen met andere beleggers.

Uitsluitingenbeleid

Nationale-Nederlanden verwacht dat bedrijven waarin zij belegt voldoen aan internationaal erkende standaarden van verantwoorde bedrijfsvoering. Hieronder vallen de richtlijnen zoals opgesteld door de Verenigde Naties en de OESO. Als Nationale-Nederlanden vindt een bedrijf op ernstige en systematische wijze deze standaarden schendt, zullen wij het gesprek aangaan met het bedrijf om verbeteringen te bewerkstelligen. Als dit na een bepaalde periode niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan Nationale-Nederlanden besluiten het bedrijf uit te sluiten voor onze beleggingen. Een dergelijke beslissing wordt niet licht genomen en nemen wij alleen daar waar wij geloven dat het de gepaste reactie is op de werkwijze van het betreffende bedrijf.

Nationale-Nederlanden hanteert ook beleggingsbeperkingen wanneer bedrijven betrokken zijn bij specifieke diensten en activiteiten. Wij beleggen niet in bedrijven die wapens leveren aan landen die onder een wapenembargo van de VN of de EU vallen. Ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, het onderhoud of handel van ‘controversiële wapens’ staan op onze uitsluitingenlijst. Onder controversiële wapens verstaan wij anti-persoonslandmijnen, clusterbommen, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium en witte fosfor wapens. Onder bepaalde omstandigheden worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij nucleaire wapens.

Daarnaast hanteren wij beleggingsbeperkingen voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten. En we beleggen niet in overheidsobligaties van landen waartegen een wapenembargo van de Verenigde Naties van kracht is.

Integreren van ESG aspecten

Door de risico’s en mogelijkheden op het gebied van milieu (’Environment’), sociaal beleid (’Social’) en goed ondernemingsbestuur (’Governance’) te combineren met een gedegen financiële analyse van bedrijven, kunnen we rekening houden met factoren die vaak buiten het gezichtsveld van traditionele financiële analyses vallen. Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de prestaties op de lange termijn. De ESG-factoren omvatten milieubelasting en klimaatverandering, corruptie, mensenrechten, gezondheid en veiligheid, en goed ondernemingsbestuur. Deze factoren zijn volledig geïntegreerd in ons beleggingsproces.

NN Investment Partners heeft een lange historie in het integreren van ESG factoren in het beleggingsproces. Sinds 2000 biedt zij gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen aan. Door het delen van de kennis met de andere beleggingsteams is de integratie van ESG factoren in het algemene beleggingsproces bevorderd. In 2008 heeft NN Investment Partners de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Dit is een geheel van wereldwijde ‘best practices’ die beleggers en vermogensbeheerders hulp bieden om ESG factoren te integreren in de beleggingspraktijk.

Lees meer over verantwoord beleggen door NN Group

Lees meer over beleggen in de NN-beleggingsfondsen

Klantbelang centraal

Bij alles wat we doen, stellen we het belang van onze klanten voorop. Dit betekent dat we producten en diensten van topkwaliteit bieden op de manier die onze klanten van ons willen zien: met eersteklas service en gemak en tegen een aantrekkelijke prijs.

Er voor de klant zijn

Bovendien verwachten onze klanten dat we er voor hen zijn wanneer ze ons nodig hebben, dat we hen een helder overzicht van hun financiële situatie kunnen bieden, snel en efficiënt op hun vragen kunnen ingaan, transparant zijn over onze producten en diensten en kundig, objectief en professioneel advies bieden. Hiervoor gaan we een stap verder dan de plicht ons te houden aan de regelgeving op het gebied voor consumentenbescherming en financiële dienstverlening.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Dat we daarin slagen laat het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zien, dat wij sinds 2010 mogen voeren. Een kwaliteitskeurmerk waarbij het klantgericht werken van een verzekeraar centraal staat, en dat we jaarlijks moeten verdienen.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Leren van klanten

Wij vinden het zeer waardevol om van onze klanten te weten of wij slagen in onze opzet. Daarom hebben we het Net Promoter Scoreprogramma (NPS) opgezet om verbeteringen in onze bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen in gang te zetten. NPS stelt ons in staat om actief aan de slag te gaan met feedback van klanten. Daarmee is het meer dan alleen een systeem om klanttevredenheid te meten. Dankzij NPS verbeteren we onze interne procedures en serviceniveaus en is klantgerichtheid voor ons iets tastbaars geworden, op basis waarvan we actie ondernemen.

Dialoog

Regelmatig organiseren we informatiesessies voor klanten. Bijeenkomsten waarbij we ingaan op een specifiek onderwerp, zoals ‘Blik op Pensioen’. Dit zijn informatieavonden voor klanten waarvan de lijfrente binnen afzienbare termijn tot uitkering komt. Met ‘Blik op Pensioen’ verstrekken we zoveel mogelijk relevante informatie en daarmee maken we een betere voorbereiding op het pensioen mogelijk.

Niet alleen klanten, maar ook stakeholders zijn van harte welkom, zoals Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, Verbond van Verzekeraars en Tweede Kamerleden. Om ze te informeren over wat de nieuwe pensioenwetgeving in de praktijk betekent voor werknemers, werkgevers en verzekeraars. Wij streven ernaar deze contacten verder uit te bouwen en praktische input te blijven geven op voorgestelde wet- en regelgeving. Om op die manier bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

Goed werkgeverschap

Nationale-Nederlanden hecht er veel waarde aan haar medewerkers een open, veilige, en stimulerende werkomgeving te bieden, waarin iedereen gelijkwaardig is. Daarom bieden we onze medewerkers alle instrumenten die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn, en creëren we een werkomgeving die bijdraagt aan hun welzijn. Onze medewerkers maken graag het verschil voor onze klanten. Daarom stimuleren we onze medewerkers te investeren in hun vakkennis, zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Investeren in vakmanschap

Bij Nationale-Nederlanden vinden we het vanzelfsprekend om onze mensen uit te dagen en te trainen. Dat verdienen onze klanten en dat stelt ons als bedrijf in staat om te groeien.

De prestaties van een kennisintensief bedrijf als Nationale-Nederlanden is sterk afhankelijk van goed opgeleide medewerkers. Daarom is investeren in vakmanschap en ontwikkeling een prioriteit. Niet alleen voor de organisatie, ook voor de loopbaan van de medewerker zelf. Het opleidingsbeleid van Nationale-Nederlanden stelt hen in staat om goed te blijven functioneren in een veranderende werkomgeving. Door te groeien als professional én als mens. Door nieuwe ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen met veranderingen in de omgeving. Ons bedrijf staat nooit stil en onze medewerkers dus ook niet.

Diversiteit

We geloven dat ons personeelbestand een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving en dat onze mensen een diversiteit aan talenten, overtuigingen en opvattingen inbrengen. We onderkennen dat diversiteit meer inhoudt dan alleen de verhouding man/vrouw. Het gaat om het aanstellen van mensen die van elkaar verschillen op het vlak van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. En creëren een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Sport en Zaken

Nationale-Nederlanden is verbonden aan Sport en Zaken, een non-profit organisatie die de sportsector wil helpen haar doelen te bereiken door de kracht van het bedrijfsleven in te zetten. Onze medewerkers zetten hun zakelijke kennis en kunde in om sportclubs te professionaliseren. Daarnaast geven wij enkele collega’s de mogelijkheid om topsport te combineren met een maatschappelijke carrière.

Sport en Zaken

Stages en afstuderen

Elk jaar opent Nationale-Nederlanden haar deuren voor scholieren en studenten. Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te ervaren en kennis te maken met de realiteit van werken in een grote organisatie. Dit kan via een stage of door het schrijven van een afstudeerscriptie.

Werken bij Nationale-Nederlanden

_774554_