Ga direct naar inhoud

Klimaat aanpak NN

Klimaatverandering is een zeer urgent en wereldwijd probleem – dit gaat niet alleen over het klimaat, maar in feite ook over mensen; de leefomgeving, voedselvoorziening, gezondheid etc. van ons allemaal. Het thema duurzaamheid en klimaat staat al jaren hoog op onze agenda en is met concrete doelstellingen verankerd in onze strategie.

Uiterlijk in 2050 naar netto-nul uitstoot van broeikasgassen

In juni 2020 heeft NN Group haar nieuwe strategie gelanceerd met daarin de doelstelling om uiterlijk in 2050 (in lijn met Klimaatakkoord Parijs), en zoveel eerder als mogelijk, naar netto-nul uitstoot van broeikasgassen te bewegen. Daarbij gaat het om CO2 uitstoot als gevolg van zowel onze eigen bedrijfsvoering (scope 1,2 en 3) als onze beleggingsportefeuille (scope 3).

We hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om te verduurzamen.

Tussentijdse doelstellingen

Voor de bedrijfsbeleggingsportefeuille (beursgenoteerde aandelen en zakelijke vastrentende waarden) hebben we referentie doelstellingen voor emissiereductie vastgesteld om de effectiviteit van onze netto-nul strategie te monitoren.

Tegen 2025 willen we dat de uitstoot van broeikasgassen van onze bedrijfsbeleggingsportefeuille met 25% is gereduceerd, en 45% tegen 2030 (ten opzichte van 2019).

Investeren in koplopers van de energietransitie

Om onze strategie te implementeren, hebben we een methodologie ontwikkeld om bedrijven te categoriseren (op basis van huidige en toekomstgerichte criteria) op basis van hun aanpassing of potentiële aanpassing aan de afspraken van het Akkoord van Parijs (netto-nul in 2050). Voor nieuwe beleggingen hanteren we een best-in-class aanpak, dus we geven de voorkeur aan het beleggen in bedrijven die beter gepositioneerd zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Voor bestaande beleggingen richten we ons op dialoog en engagement met bedrijven om hun transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel te stimuleren. Dit doen we omdat we geloven dat dit de beste kans biedt om echte impact in de wereld te realiseren. Uiteraard geldt hierbij dat indien niet tijdig voldoende vooruitgang wordt geboekt, we alsnog uit deze beleggingen zullen stappen.

Uiterlijk 2030 EUR 6 miljard extra investeringen in groene beleggingen

Een andere tussentijdse doelstelling die we recent hebben vastgesteld, is dat we streven om onze investeringen in groene beleggingen met EUR 6 miljard te laten toenemen in 2030. Dit komt neer op een ruime verdubbeling van onze huidige beleggingen in met name groene obligaties, duurzame energieprojecten zoals zonne- of windparken, en energie-efficiënte onroerend goed beleggingen.

Reductie van uitstoot als gevolg van onze eigen bedrijfsvoering

We hebben ons gecommitteerd om de CO2 uitstoot als gevolg van onze eigen bedrijfsvoering te reduceren met ten minste 35% per 2025, en 70% per 2030 (vergeleken met 2019). Dit doen we door energie efficiëntie maatregelen te treffen in onze kantoren en aanvullende maatregelen met betrekking tot lease auto’s (100% elektrische lease auto’s in 2025 in Nederland) en zakelijk reizen.

Onze ambitie en doelstellingen worden onderstreept door de ondertekening van (internationale) commitments, zoals het Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment van de IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) en het Commitment van de financiële sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord.

Voor meer informatie

2022 NN Group Annual Report (p. 47-57, 79-85). NN Group - Financial reports (nn-group.com)
ESG presentation NN Group - Investor events & presentations (nn-group.com)
Sustainability and Responsible investment NN Group - Responsible investment (nn-group.com)