Ga direct naar: inhoud

Verantwoord zaken doen

Bij het bedenken, in de markt zetten, evalueren en verbeteren van onze producten en diensten streven we ernaar om zo min mogelijk schade te doen aan mens en milieu. Als financiële dienstverlener maken we ons hard voor duurzame oplossingen, zoals het verzekeren van windenergie, het voorkomen van (milieu)schade, of proposities die aansluiten bij ontwikkelingen in de deeleconomie. En we zijn zo transparant mogelijk over onze beleggingen.

Verantwoord verzekeren

Bij het bedenken, in de markt zetten, evalueren en verbeteren van onze producten en diensten maken we ons hard voor duurzame oplossingen. We spannen ons in voor maatschappelijke thema’s waarop we met onze verzekeringsexpertise zoveel mogelijk impact kunnen maken. Zo dragen we bij aan een betere wereld.

De premies van onze levensverzekeringen beleggen we zo verantwoord en duurzaam mogelijk. We zijn zo transparant mogelijk over waar we in beleggen. Ook besteden we veel aandacht aan het pensioenbewustzijn van de Nederlander.

Bij schadeverzekeringen ligt de focus op duurzame oplossingen voor onze klanten zoals het verzekeren van (wind)energie of het voorkomen van (milieu)schade.

Verantwoord bankieren

Ook met onze bankactiviteiten proberen we rekening te houden met maatschappelijk relevante thema’s. Schuldenproblematiek en klimaatverandering bijvoorbeeld. We vinden het belangrijk dat onze klanten financieel gezond zijn én blijven. Krijgt een klant het onverhoopt financieel moeilijk? Dan staan we voor hem of haar klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Ook brengen we het belang én de voordelen van energiezuinig wonen onder de aandacht. We geven inzicht in de mogelijkheden, leggen uit wat het beste bij welk type woning past én welke besparing het jaarlijks op kan leveren. Want in een energiezuinig huis hoeft minder gestookt te worden, waardoor de CO2-uitstoot van de woning daalt. Dat is goed voor het milieu, maar óók voor de portemonnee.

Verantwoord beleggen

We beleggen verantwoord. Dat betekent onder andere dat we duurzame beleggingsfondsen aanbieden. Ook besteden we aandacht aan het milieu en aan sociale aspecten en goed ondernemersbestuur in het beleggingsproces. Hierdoor kunnen we rekening houden met factoren die vaak buiten het gezichtsveld van traditionele financiële analyses vallen, maar van grote invloed zijn op de prestaties op de lange termijn.

Onze beleggingsportefeuille

We houden een beleggingsportefeuille aan. Dat doen we om aan de verplichtingen tegenover onze klanten te kunnen voldoen en voor het eigen vermogen (kapitaal).

Eind 2017 was de omvang van de beleggingen van NN Group circa 184 miljard euro. Zo’n 84% van deze beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden. Dat zijn beleggingen waarover een vaste rente wordt vergoed, zoals obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid. NN Group belegt vooral in overheidsobligaties met een hoge externe kredietbeoordeling, bedrijfsobligaties wereldwijd, Nederlands residentiële hypotheken, en overige leningen. De rest van het vermogen beleggen we gespreid over diverse beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde aandelen en vastgoed in Europa. De (directe en indirecte) vastgoedinvesteringen zijn gespreid over een aantal sectoren zoals woningen, kantoren, en winkels. Verder beleggen we op een beperkte schaal in alternatieve beleggingen zoals private equity.

Beleidskader verantwoord beleggen

In het beleidskader voor verantwoord beleggen staat beschreven op welke manier we ons eigen vermogen en dat van onze klanten beleggen. Niet alleen sluit ons verantwoord beleggingsbeleid aan op het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenant voor verzekeraars en de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Ook voldoet het aan internationale richtlijnen, zoals de United Nations Global Compact en de Principles for Responsible Investment (PRI).

Actief aandeelhouderschap en dialoog

Als aandeelhouder kunnen we gebruik maken van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. We gebruiken dat stemrecht actief. We letten er bij het stemmen op dat niet alleen financiële, economische en bestuurlijke aspecten de aandeelhouderswaarde bepalen, maar ook sociale aspecten en milieuoverwegingen. De stemmen die wij uitbrengen op de aandeelhoudersvergaderingen voor het vermogen van NN Group, of voor de beleggingsfondsen beheerd door NN Investment Partners voor haar klanten, kunt u vinden op onze Engelstalige website.

Ook voeren we met bedrijven waarin we beleggen continu dialoog en stimuleren we deze bedrijven om te voldoen aan onze maatstaf. Om de dialoog meer kracht bij te zetten werken we regelmatig samen met andere beleggers.

NN Group heeft documenten opgesteld welke de uitgangspunten en het proces beschrijven van het beleid ten aanzien van het stemmen, en de dialoog voor de eigen beleggingen. Deze (Engelstalige) documenten zijn te vinden op deze website.

Uitsluitingenbeleid

Wij verwachten dat bedrijven waarin wij beleggen voldoen aan internationaal erkende standaarden van verantwoorde bedrijfsvoering. Zoals bijvoorbeeld de richtlijnen van de Verenigde Naties en de OESO. Als wij vinden dat een bedrijf op ernstige en structurele wijze deze standaarden schendt, gaan we het gesprek aan. Leidt dat niet tot resultaat, dan kunnen wij besluiten het bedrijf uit te sluiten voor onze beleggingen. Een dergelijke beslissing nemen we alleen als wij geloven dat het de enige gepaste reactie is.

Daarnaast hanteren we een uitsluitingenbeleid voor bedrijven die wapens leveren aan landen die onder een wapenembargo van de VN of de EU vallen.

Dit is ook het geval voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, het onderhoud of handel van ‘controversiële wapens’. Onder controversiële wapens verstaan wij anti-persoonslandmijnen, clusterbommen, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium en witte fosfor wapens. Onder bepaalde omstandigheden worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij nucleaire wapens.

Wij hanteren tevens beleggingsbeperkingen voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten of het winnen van olie uit teerzanden. Ook beleggen wij niet in overheidsobligaties van landen waartegen een wapenembargo van de Verenigde Naties van krachtig. De meest recente uitsluitingenlijst is te vinden op de website van NN Group.

Richtlijnen en duurzaamheidsscores

Wij streven ernaar om duurzaamheid een structureel onderdeel te laten zijn van beleid, processen en activiteiten. Om onze ambities waar te maken, hebben wij diverse samenwerkingsverbanden met organisaties en instanties:

 • United Nations Environmental Program Finance Initiative
 • UN Global Compact
 • MVO Nederland
 • Eumedion
 • Dutch Association of Investors for Sustainable Development (VBDO)
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • UN Principles for Responsible Investment (PRI)
 • UN Principles for Sustainable Insurance (PSI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN)
 • CDP (formerly Carbon Disclosure Project)
 • Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
 • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
 • Statement of Support for Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Sustainable Development goals

In 2015 lanceerden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) onder het motto ‘Time for Global Action for People and Planet’. Onder deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen liggen concrete en meetbare doelstellingen. Niet alleen van de overheid maar ook van burgers en bedrijfsleven wordt verwacht dat zij bijdragen aan het behalen van deze doelen voor 2030.

Nationale-Nederlanden heeft gekozen om de doelstellingen die bij ons passen en waarmee we vanuit onze kernactiviteiten echt het verschil kunnen maken extra kracht bij te zetten. We richten ons daarbij op voor ons logische en relevante maatschappelijke thema’s zoals pensioen, klimaat en mensenrechten.

Duurzaamheidsscores

NN Group wordt regelmatig beoordeeld door externe organisaties op het gebied van duurzaamheid. Hieronder vind je een overzicht van een aantal relevante scores.

Organisatie Score
RobecoSAM Sinds september 2017 is NN Group opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Ook in 2018 is NN Group opgenomen met een score van 77 van de 100 punten. Dat is de wereldwijd meest toonaangevende duurzaamheidsranglijst. Op het gebied van duurzaamheid, behoren hiermee bij de top 10 best presterende bedrijven uit onze sector.
FTSE4Good NN Group is opgenomen in de FTSE4Good Index Series die bedrijven beoordeeld op het gebied van Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. Onze score is 4.1 van in totaal 5 punten.
CDP Ieder jaar rapporteren wij onze CO2 uitstoot aan CDP. In 2016 zijn wij beoordeeld met een C.
Goed werkgeverschap

Wij hechten veel waarde aan onze medewerkers. Een open, veilige, en stimulerende werkomgeving, waarin iedereen gelijkwaardig is. Dat is wat we onze collega’s graag bieden. Daarom zorgen we dat ze kunnen beschikken over de instrumenten die ze nodig hebben om succesvol te zijn. We creëren een werkomgeving die bijdraagt aan hun welzijn. En we stimuleren collega’s om hun vakkennis op peil te houden en zichzelf te ontwikkelen. Ook stimuleren we ze om een bijdrage aan de samenleving te leveren.

Investeren in vakmanschap

Bij Nationale-Nederlanden vinden we het vanzelfsprekend om onze mensen uit te dagen en te trainen. Dat verdienen onze klanten en dat stelt ons als bedrijf in staat om te groeien.

De prestaties van een kennisintensief bedrijf als Nationale-Nederlanden is sterk afhankelijk van goed opgeleide medewerkers. Daarom is investeren in vakmanschap en ontwikkeling een prioriteit. Niet alleen voor de organisatie, ook voor de loopbaan van de medewerker zelf. Het opleidingsbeleid van Nationale-Nederlanden stelt hen in staat om goed te blijven functioneren in een veranderende werkomgeving. Door te groeien als professional én als mens. Door nieuwe ontwikkelingen te volgen en mee te bewegen met veranderingen in de omgeving. Ons bedrijf staat nooit stil en onze medewerkers dus ook niet.

Diversiteit

We geloven dat ons personeelbestand een afspiegeling moet zijn van de samenleving en dat onze mensen een diversiteit aan talenten, overtuigingen en opvattingen inbrengen. Onze collega´s verschillen op het vlak van etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke capaciteiten en persoonlijke overtuigingen. Voor hen creëren we een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Stages en afstuderen

Nationale-Nederlanden geeft jaarlijks vele scholieren en studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen met het werken in een grote organisatie. Dit kan via een stage of door het schrijven van een afstudeerscriptie.

Werken bij Nationale-Nederlanden