Ga direct naar inhoud

Verantwoord beleggen

We beleggen verantwoord. Dat betekent dat we bij onze beleggingsbeslissingen rekening houden met milieu, sociale en bestuurlijke (ESG) criteria. Zo nemen we factoren mee die vaak buiten het gezichtsveld van traditionele financiële analyses vallen, maar van grote invloed kunnen zijn op de prestaties op de lange termijn. Daarnaast bieden wij onder andere ook duurzame beleggingsfondsen aan.

Onze beleggingsportefeuille

We houden een beleggingsportefeuille aan. Dat doen we om aan de verplichtingen tegenover onze klanten te kunnen voldoen en voor het eigen vermogen (kapitaal). ​

Eind 2019 was de omvang van de beleggingen van NN Group circa 205 miljard euro. Zo’n 84% van deze beleggingsportefeuille bestaat uit vastrentende waarden. Dat zijn beleggingen waarover een vaste rente wordt vergoed, zoals obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid. NN Group belegt vooral in overheidsobligaties met een hoge externe kredietbeoordeling, bedrijfsobligaties wereldwijd, Nederlands residentiële hypotheken, en overige leningen. De rest van het vermogen beleggen we gespreid over diverse beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde aandelen en vastgoed in Europa. De (directe en indirecte) vastgoedinvesteringen zijn gespreid over een aantal sectoren zoals woningen, kantoren, en winkels. Verder beleggen we op een beperkte schaal in alternatieve beleggingen zoals private equity. ​

Actief aandeelhouderschap en dialoog

​​Als onderdeel van ons verantwoord beleggingsbeleid voeren wij constructieve en periodieke gesprekken over relevante zaken met de bedrijven waarin we beleggen. Met stemgedrag en engagement streven wij naar een positieve impact op milieu en samenleving. Onze collega Faryda Lindeman vertelt over haar werk als specialist verantwoord beleggen.

Beleidskader verantwoord beleggen

In het beleidskader voor verantwoord beleggen staat beschreven op welke manier we ons eigen vermogen en dat van onze klanten beleggen. Niet alleen sluit ons verantwoord beleggingsbeleid aan op het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), het Convenant voor verzekeraars en de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Ook voldoet het aan internationale richtlijnen, zoals de United Nations Global Compact en de Principles for Responsible Investment​ (PRI).

Actief aandeelhouderschap en dialoog

​Als aandeelhouder kunnen we gebruik maken van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. We gebruiken dat stemrecht actief. We letten er bij het stemmen op dat niet alleen financiële, economische en bestuurlijke aspecten de aandeelhouderswaarde bepalen, maar ook sociale aspecten en milieuoverwegingen. ​

​Het stemmen is deels uitbesteed aan een gespecialiseerde dienstverlener die stemt volgens onze richtlijnen voor het stemmen bij volmacht. Wij volgen de activiteiten die we hebben uitbesteed en nemen altijd individuele interne stembeslissingen voor het vermogen van NN Group, voor de ondernemingen op onze engagement lijst en voor de duurzame en impactfondsen van Goldman Sachs. ​​De stemmen die wij uitbrengen op de aandeelhoudersvergaderingen voor het vermogen van NN Group, of voor de beleggingsfondsen beheerd door Goldman Sachs Asset Management voor haar klanten, kunt u vinden op onze Engelstalige website. ​

​Ook voeren we met bedrijven waarin we beleggen continu dialoog en stimuleren we deze bedrijven om te voldoen aan onze maatstaf. Om de dialoog meer kracht bij te zetten werken we regelmatig samen met andere beleggers. ​​

NN Group heeft documenten opgesteld welke de uitgangspunten en het proces beschrijven van het beleid ten aanzien van het stemmen, en de dialoog voor de eigen beleggingen. Tevens maken wij specifieke informatie openbaar over afspraken die wij hebben gemaakt met onze vermogensbeheerder, in lijn met de wetgeving. Deze (Engelstalige) documenten zijn te vinden op de website van NN Group.

Uitsluitingenbeleid

Wij verwachten dat bedrijven waarin wij beleggen voldoen aan internationaal erkende standaarden van verantwoorde bedrijfsvoering. Zoals bijvoorbeeld de richtlijnen van de Verenigde Naties en de OESO. Als wij vinden dat een bedrijf op ernstige en structurele wijze deze standaarden schendt, gaan we het gesprek aan. Leidt dat niet tot resultaat, dan kunnen wij besluiten het bedrijf uit te sluiten voor onze beleggingen. Een dergelijke beslissing nemen we alleen als wij geloven dat het de enige gepaste reactie is. ​

Daarnaast hanteren we een uitsluitingenbeleid voor bedrijven die wapens leveren aan landen die onder een wapenembargo van de VN of de EU vallen.​

Dit is ook het geval voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, het onderhoud of handel van ‘controversiële wapens’. Onder controversiële wapens verstaan wij anti-persoonslandmijnen, clusterbommen, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium en witte fosfor wapens. Onder bepaalde omstandigheden worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij nucleaire wapens. ​

Wij hanteren tevens beleggingsbeperkingen voor tabaksproducenten en bedrijven die hun omzet halen uit de winning van olie uit teerzanden of thermische kolen. Ook beleggen wij niet in overheidsobligaties van landen waartegen een wapenembargo van de Verenigde Naties van krachtig. De meest recente uitsluitingenlijst is te vinden op de website van NN Group.​

Transparantie

Wij streven ernaar om transparant te zijn over de inspanningen en resultaten op het gebied van verantwoord beleggen. Het jaarverslag van NN Group bevat informatie over onze activiteiten; dit (Engelstalige) document is te vinden op de website van NN Group.