Ga direct naar inhoud

Tips voor uw belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunt u uw belastingaangifte indienen bij de Belastingdienst. Misschien is uw financiële situatie veranderd.
Heeft u bijvoorbeeld in 2018 een huis gekocht, bepaalde zorgkosten gemaakt, een ander inkomen gekregen of voor uw pensioen gespaard?

Dan heeft dit financiële gevolgen voor uw belastingaangifte. Wij helpen u met handige tips zodat u niks over het hoofd ziet bij uw aangifte en mogelijk belasting kunt besparen.

Algemeen

Tip: Doe online aangifte in vier simpele stappen

De Belastingdienst heeft op haar site uitgelegd hoe u online aangifte doet in vier makkelijke stappen. Uw persoonlijke aangifte staat klaar in ‘Mijn Belastingdienst’.

Tip: Rond bedragen af in uw voordeel

In de aangifte inkomstenbelasting kunt u alleen hele eurobedragen invullen, geen centen. Rond daarom altijd bedragen af op hele euro's. Inkomsten rondt u af naar beneden en aftrekposten naar boven. Dat kan u op het geheel toch snel een paar euro voordeel opleveren.

Tip: Maak gebruik van de middelingsregeling bij sterk wisselend inkomen

Heeft u jaarlijks sterk wisselende inkomens, bijvoorbeeld omdat u meer of juist minder bent gaan werken of omdat u een ontslagvergoeding heeft ontvangen? Mogelijk betaalt u dan meer belasting dan wanneer u het inkomen gelijkmatig verdient. Het kan dan voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling.

U telt dan het inkomen van drie aaneengesloten jaren op en deelt dit bedrag door drie. Vervolgens berekent u wat u in dat geval in die drie jaren aan inkomstenbelasting zou moeten betalen. Als dat minder is dan wat u daadwerkelijk aan inkomstenbelasting verschuldigd bent, heeft u mogelijk recht op een teruggaaf. Bereken via de Belastingdienst of dit inderdaad voordeliger is.

Tip: Controleer uw gegevens

Als u aangifte doet met een vooringevulde aangifte (VIA), dan vult de Belastingdienst gegevens (zoals loon, uitkering of pensioen) van tevoren op uw belastingaangifte in. U kunt kiezen daarvan gebruik te maken in het aangifteprogramma. Let wel op, soms worden niet álle gegevens automatisch ingevuld. U blijft in ieder geval zelf altijd verantwoordelijk voor eventuele fouten. Vergeet daarom niet alle vooringevulde gegevens goed te controleren aan de hand van uw jaaropgaves. Gegevens die verkeerd zijn ingevuld, moet u zelf corrigeren. Gegevens die ontbreken moet u zelf invullen.

Tip: Doe op tijd aangifte

Het is belangrijk om op tijd aangifte te doen zodat u boetes voorkomt. Als u geen uitstel heeft aangevraagd heeft u van 1 maart tot 1 mei 2019 de tijd. Doet u vóór 1 april aangifte, dan krijgt u vóór 1 juli bericht.

Mocht het toch niet lukken om voor 1 mei 2019 aangifte te doen, dan moet u vóór 1 mei de Belastingdienst om uitstel vragen. In de regel krijgt u uitstel tot 1 september. Als u geen uitstel aanvraagt, heeft u kans op een boete en bent u mogelijk ook belastingrente verschuldigd als u moet bijbetalen.

Tip: Iets vergeten of een fout gemaakt in de aangifte?

Heeft u, nadat u de aangifte heeft gedaan, een fout ontdekt of komt u erachter dat u een aftrekpost vergeten bent? Corrigeer de aangifte bij de Belastingdienst voordat de definitieve aanslag is opgelegd. Heeft u de definitieve aanslag al ontvangen? Maak dan binnen zes weken bezwaar tegen deze aanslag.


Inkomen en werk

Tip: Benut de mogelijkheden van fiscaal partnerschap

Om te beginnen is het goed om te weten wanneer u fiscaal partner bent. Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, is er sprake van fiscaal partnerschap. Maar ook als u samenwoont, kunt u onder bepaalde voorwaarden fiscaal partner zijn. Bijvoorbeeld als u samen een kind heeft of samen een eigen woning heeft gekocht. Lees meer over fiscaal partnerbegrip.

Voorbeelden van het fiscaal partnerschap

Vermogen (sparen en beleggen)

Voor het belastingjaar 2018 is het heffingvrij vermogen in box 3 vastgesteld op € 30.000,- per persoon. Fiscale partners mogen hun vermogen bij de aangifte onderling verdelen. Dat is voordelig als de ene partner minder vermogen heeft dan € 30.000,- en de ander meer.

Voorbeeld

Peter heeft € 5.000,- op zijn spaarrekening staan en Sofie € 45.000,-. Als zij geen fiscaal partner zijn, is Sofie over haar spaargeld belasting verschuldigd, omdat zij meer vermogen heeft dan is vrijgesteld. Zij betaalt dan (€ 45.000,- - € 30.000,-) x 2,02% x 30% = € 90,- inkomstenbelasting.
De Belastingdienst gaat uit van een inkomen van 2,02% van uw belast vermogen. Zie ook de onderstaande tabel. Over dit inkomen bent u 30% belasting verschuldigd. Dat het werkelijk inkomen hoger of lager is, is voor de belastingheffing niet van belang.

Zijn Peter en Sofie wel fiscaal partner, dan kunnen ze het spaargeld bij hun aangifte verdelen. Zowel aan Peter als aan Sofie wordt dan bijvoorbeeld € 25.000,- toegerekend. Omdat dit bedrag voor beiden lager is dan de vrijstelling (het heffingsvrij vermogen) zijn ze hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Sinds 2017 wordt een rendement gehanteerd dat in drie stappen oploopt, naarmate het vermogen groeit. De geldende rendementen en de manier waarop deze worden berekend zijn als volgt:

Tabel berekening rendement op vermogen over 2018

Schijf Uw (deel van de ) grondslag sparen en beleggen Percentage 0,36% Percentage 5,38% Percentage gemiddeld rendement
1 Tot en met € 70.800,- 67% 33% 2,02%
2 Vanaf € 70.801,- t/m € 978.000,- 21% 79% 4,33%
3 Vanaf € 978.001,- 0% 100% 5,38%

Aftrekpost eigen woning
Bij sommige aftrekposten kun u zelf bepalen wie van de partners welk bedrag aangeeft in de aangifte. Dat kan voordelig zijn als het inkomen van de ene partner tegen een hoger belastingtarief belast wordt dan die van de ander. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning opvoeren. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om het saldo van de inkomsten uit eigen woning (meestal alleen het eigenwoningforfait) en de aftrekbare kosten van de eigen woning (onder andere de eigenwoningrente en erfpachtcanons).

Voorbeeld
Anne en Rick hebben samen een eigen woning met een WOZ-waarde per 1 januari 2017 van € 200.000,-.
Zij hebben de volgende aftrekpost.

Eigenwoningforfait (€ 200.000,- x 0,70%=) € 1.400,-
Af: betaalde hypotheekrente € 10.000,-
Aftrekpost eigen woning € 8.600,-

Omdat zij beiden voor de helft eigenaar en schuldenaar zijn, kan ieder € 4.300,- aftrekken bij de aangifte. Bij Anne komt deze aftrekpost in mindering op het inkomen dat tegen 36,55% wordt belast. Haar belastingvoordeel is dan € 4.300,- x 36,55% = € 1.572,-. Het inkomen van Rick wordt belast tegen 40,85%. Zijn belastingvoordeel is € 4.300,- x 40,85% = € 1.757,-. Het totale belastingvoordeel van Anne en Rick is dan € 1.572,- + € 1.757,- = € 3.329,-.

Omdat Anne en Rick elkaars fiscale partner zijn, kunnen zij er voor kiezen de aftrekpost eigen woning van € 8.600,- ook helemaal bij Rick in aftrek te brengen. Als de aftrek ook in dat geval in het belastingtarief van 40,85% valt dan, bedraagt het belastingvoordeel € 8.600,- x 40,85 % = € 3.514,-. Het fiscale partnerschap levert hen dus een belastingvoordeel van (€ 3.514,- -/- € 3.329,- =) € 185,- op.

Tip: Kijk of u vrijwilligerswerk kunt aftrekken

Heeft u vrijwilligerswerk gedaan in 2018 en daarvoor een vergoeding gekregen? Dan hoeft u over deze vergoeding mogelijk geen belasting te betalen. Bij de Belastingdienst kunt u nalezen wat de voorwaarden voor een belastingvrije vergoeding zijn. Doet u vrijwilligerswerk, maar ziet u af van een vergoeding? Dan heeft u misschien recht op giftenaftrek.

Tip: Trek uw schulden af van uw spaargeld

Stond u rood of had u een creditcard- of studieschuld op 1 januari 2018? Dan kunt u uw schulden boven de € 3.000,- (bij fiscale partners € 6.000,-) in mindering brengen op uw vermogen in box 3. Hypotheekschulden vallen in principe in box 1 en kunt u niet aftrekken van uw vermogen.

Tip: Maak optimaal gebruik van de giftenaftrek

Geeft u wel eens geld aan goede doelen? Dan kunnen deze giften aftrekbaar zijn voor de heffing voor inkomstenbelasting. Is er sprake van een 'periodieke gift'? Dan is die gift helemaal aftrekbaar. Er moet wel sprake zijn van een schenkingsverplichting om gedurende minimaal 5 jaar een schenking te doen aan een goed doel met een (culturele) ANBI-status of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet, dan geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60,- en een aftrekplafond van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het bruto-inkomen van u en uw partner opgeteld minus de aftrekposten.

In het verleden was de 'periodieke gift' alleen mogelijk via een notariële akte. Nu kunt u ook via een schriftelijke overeenkomst een 'periodieke gift' doen. Dat verlaagt de kosten voor de schenker. Veel goede doelen werken nu met deze schriftelijke overeenkomsten. Schenkt u nu al periodiek of bent u van plan dit te gaan doen, maar heeft u nog geen schriftelijke overeenkomst met het betreffende goede doel? Dan kunt u het goede doel vragen om zo’n schriftelijke overeenkomst op te stellen en u toe te sturen. U kunt ook een voorbeeldformulier van de Belastingdienst gebruiken.


Zorg

Tip: Trek specifieke zorgkosten af in uw aangifte inkomstenbelasting

Heeft u in 2018 ziektekosten gemaakt? Een aantal ziektekosten en kosten die daarmee samenhangen zijn aftrekbaar in uw aangifte. Deze kosten worden de specifieke zorgkosten genoemd en zijn terug te vinden als aftrekpost voor uw aangifte. Hierbij kunt u denken aan kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. Zo mag u alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Het kan zijn dat u voor bepaalde zorgkosten niet alles vergoed krijgt van de zorgverzekeraar, zoals orthodontie. Dan is het soms mogelijk om het resterende bedrag af te trekken voor de heffing van inkomstenbelasting. Zie hiervoor het overzicht van de zorgkosten.

Let op: de Belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons declaratieoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaald heeft.

Tip: Check of u gemaakte zorgkosten voor familieleden kunt aftrekken

Veel zorgkosten van een kind worden gedekt door de basiszorgverzekering van een van de ouders. Worden de kosten niet gedekt door de basiszorgverzekering? Dan mag u de kosten onder voorwaarden aftrekken voor de heffing van inkomstenbelasting. Hier vindt u meer informatie over de zorgkosten die aftrekbaar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kunt u soms door u betaalde zorgkosten voor iemand anders aftrekken als zij die niet zelf konden betalen. Het gaat hier meestal om uw partner en kinderen tot 27 jaar of uw ouders, broers of zussen, als zij afhankelijk zijn van uw zorg en bij u in huis wonen.

Gezin

Tip: Kijk of u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u en uw partner beiden werken en een kind hebben dat jonger is dan 12 jaar, kunt u eventueel in aanmerking komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze kan oplopen tot € 2.801,- per jaar (belastingjaar 2018). De minstverdienende moet daarvoor minstens € 4.934,- verdienen. Via de Belastingdienst kunt u checken of u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tip: Kijk of u in aanmerking komt voor het kindgebonden budget

Als uw inkomen niet te hoog is, kunt u naast kinderbijslag ook een kindgebonden budget ontvangen. Op toeslagen.nl, een website van de Belastingdienst, kunt u berekenen op hoeveel toeslagen u recht heeft. Ook kunt u daar andere toeslagen aanvragen, bijvoorbeeld zorgtoeslag.

Pensioen en lijfrente

Tip: Trek uw lijfrentestorting(en) in 2018 af in uw belastingaangifte

Heeft u een lijfrenterekening of -verzekering waarmee u extra pensioen opbouwt? En heeft u in 2018 één of meerdere stortingen gedaan? Vergeet dan niet om deze stortingen af te trekken in uw belastingaangifte. Alleen op die manier ontvangt u een deel van uw inleg terug. Hier vindt u meer informatie over hoe de lijfrente-aftrek werkt en waar u op moet letten.

Tip: Uw lijfrentestortingen van meer dan € 10.000,- moet u zelf invullen

Was uw totale inleg in 2018 lager dan € 10.000,-? En doet u aangifte met vooringevulde gegevens? Dan zou uw inleg automatisch ingevuld moeten zijn in uw vooringevulde aangifte (VIA). U hoeft in dat geval alleen het bedrag van uw inleg te controleren. Was uw inleg hoger dan € 10.000,- of bent u ondernemer, dan moet u dit bedrag zelf invullen in uw aangifte.

Tip: Ooit uw lijfrentestorting vergeten af te trekken? Voorkom onnodige belastingbetaling

Bent u in een bepaald jaar vergeten om uw inleg af te trekken bij uw belastingaangifte? Dan kan dit nadelig voor u zijn. U betaalt later namelijk belasting over de uitkeringen. Oók over het deel van uw inleg dat u niet heeft afgetrokken. Hier leest u wat u kunt doen om dit nadeel te voorkomen.

Tip: Meer lijfrentestortingen gedaan dan u kunt aftrekken? Herstel dit zo snel mogelijk

Zijn de stortingen voor uw lijfrente hoger dan u fiscaal kunt aftrekken? Dan kan dit nadelig voor u zijn. U kunt het te veel gestorte bedrag namelijk niet aftrekken, maar u betaalt later wel belasting over de lijfrente-uitkeringen. In dit blog leggen we uit wat u kunt doen om dit nadeel te voorkomen.

Wonen

Tip: Eigen woning met kleine hypotheek? Profiteer van de ‘Hillen-aftrek’

Heeft u nog maar een kleine hypotheekschuld? Dan kunt u mogelijk profiteren van de 'Hillen-aftrek'. Hoe het werkt: als woningbezitter heeft u enerzijds te maken met de inkomsten uit de eigen woning. Deze post bestaat doorgaans alleen uit een bijtelling op uw inkomen, het eigenwoningforfait. Anderzijds heeft u ook aftrekbare kosten, zoals de renteaftrek. Als uw inkomsten uit de eigen woning (meestal dus het eigenwoningforfait) hoger zijn dan uw aftrekbare kosten, vormt de Hillen-aftrek een extra aftrekpost, ter grootte van het verschil. In de praktijk betekent dit dat u geen belasting betaalt over de inkomsten uit de eigen woning.

Goed om te weten: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd.

Voorbeeld

Freek heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 300.000,-. De bijtelling voor het eigenwoningforfait is € 2.100,-. Zijn hypotheek bedraagt op dit moment nog € 40.000,-. Jaarlijks betaalt hij € 1.800,- hypotheekrente. De betaalde rente is dus lager dan de bijtelling die hij moet betalen. En dus heeft Freek met de Hillen-aftrek een extra aftrekpost. De hoogte van deze aftrekpost is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de hypotheekrente: € 300,-.

Tip: Trek hypotheekrente af voor uw oude, nog niet verkochte woning

Heeft u een nieuwe woning, maar staat uw oude woning nog (leeg) te koop? Ook over 2018 geldt de regeling dat u de rente over de hypotheek op uw oude woning mag blijven aftrekken. Dit recht behoudt u tot maximaal drie jaar na het kalenderjaar waarin u verhuisde. Verhuurt u uw oude woning? Dan heeft u geen recht op deze renteaftrek. U moet de woning en de daarmee samenhangende lening dan aangeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Tip: Een woning gekocht in 2018? Check uw aftrekbare kosten

Heeft u het afgelopen jaar voor het eerst een woning gekocht? Dan mag u heel wat kosten die u (in 2018) gemaakt heeft voor de financiering hiervan opgeven als aftrekbare kosten. En dat is voordelig! Want hoe meer aftrekposten u heeft, hoe minder inkomstenbelasting u uiteindelijk betaalt. We hebben de (aan de aankoop van uw woning gerelateerde) kostenposten die u mag aftrekken van uw belastbare inkomen voor u op een rijtje gezet. Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk in 2018 heeft gemaakt:

Aankoop/verwerving

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box 3
Transportakte Nee Ja
Bankgarantie Nee Nee
Distributiekosten Overlijdensrisicoverzekering Nee Nee
Taxatie Ja Ja
Hypotheekakte Ja Ja
NHG Borgstellingsprovisie Ja Ja
Bemiddelingskosten * Ja Ja
Overdrachtsbelasting Nee Ja
Makelaarscourtage Nee Ja
Roerende zaken Nee Nee
Afkoopsom erfpacht Nee Ja
Kosten ‘verlengen offerte’ (bereidstellingsprovisie) Ja Ja
Woonlastenbeschermer Nee Nee
Bouwrente voor aankoop Nee Ja
Bouwrente na aankoop Ja Nee
Renteverlies tijdens de bouw Ja Nee
Rente overbruggingskrediet Ja n.v.t.
Inkomensverklaring Ja Ja

* Let op: Hypotheekadvies dat leidt tot bemiddeling wordt gezien als bemiddelingskosten en is daarom aftrekbaar.

Tip: Hypotheek overgesloten? Deze kosten zijn aftrekbaar

Heeft u in 2018 uw hypotheek overgesloten? Dan mag u een aantal (hieraan gerelateerde) kosten aftrekken bij uw aangifte. Het gaat hier om: de taxatiekosten, de kosten van de hypotheekakte, de advieskosten én de eventuele verschuldigde boeterente vanwege het oversluiten van de hypotheekschuld. U mag deze kosten alleen aftrekken als u deze ook daadwerkelijk in 2018 heeft betaald.

Let op: Heeft u deze kosten meegefinancierd in de nieuwe hypotheek? Dan kunt u de rente over dat deel van de lening niet aftrekken. Dit deel van de lening geeft u op in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Alle aftrekbare kosten voor het oversluiten van uw hypotheek:

Oversluiten zonder verhoging

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box 3
Taxatie Ja Nee
Hypotheekakte Ja Nee
NHG Borgstellingsprovisie Ja Nee
Bemiddelingskosten* Ja Nee
Boeterente Ja Nee

Oversluiten met verhoging woningverbetering

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box 3
Taxatie Ja Pro-rato**
Hypotheekakte Ja Pro-rato**
NHG Borgstellingsprovisie Ja Ja
Bemiddelingskosten* Ja Pro-rato**
Boeterente Ja Nee
Woonlastenbeschermer Nee Nee

Oversluiten met consumptieve verhoging

Kostensoort Eenmalig aftrekbaar? Rente aftrekbaar indien meegefinancierd?
Ja = box 1
Nee = box 3
Taxatie Pro-rato** Nee
Hypotheekakte Pro-rato** Nee
Bemiddelingskosten *) Pro-rato** Nee

* Let op: Hypotheekadvies dat leidt tot bemiddeling wordt gezien als bemiddelingskosten en is daarom aftrekbaar.
** Pro Rato wil zeggen dat alleen de rente over de meegefinancierde kosten van de lening voor de verbouwing aftrekbaar zijn.

Tip: De rente van uw bouwdepot is fiscaal aftrekbaar

Als u vorig jaar een depot voor een verbouwing heeft afgesloten, is de rente die u hierover tijdens de eerste zes maanden na storting betaalt, volledig fiscaal aftrekbaar. Tijdens deze periode ontvangt u van ons een rentevergoeding, maar hier hoeft u voor het berekenen van de renteaftrek geen rekening mee te houden. U mag over de eerste zes maanden gewoon alle betaalde rente aftrekken, zonder de depotvergoeding hiervan af te halen. Na deze 6 maanden is dat anders: dan is de rente nog steeds aftrekbaar, maar de vergoeding die u krijgt moet u hier nu wél eerst van aftrekken.

Heeft u geld geleend voor een nieuwbouwwoning en is (een deel van) dit bedrag in een nieuwbouwdepot gestort? Dan is ook de rente die u over dit depot betaalt fiscaal aftrekbaar. Anders dan bij een verbouwingsdepot dient u dus wél al vanaf de eerste maand rekening te houden met de rentevergoeding; deze trekt u af van de betaalde rente.

Let op: Bovenstaande geldt alleen als de lening die u bent aangegaan voor de verbouwing of de bouw van uw nieuwbouwwoning, volledig telt als ‘eigenwoningschuld’ waarvan u de rente – na bouw/verbouwing – volledig kunt aftrekken.

Tip: Controleer de WOZ-waarde in uw aangifte

Ook over uw woning betaalt u inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt het eigenwoningbezit namelijk als een vorm van inkomen. Dit (fictieve) inkomen noemen we het ‘eigenwoningforfait’. Als uw nieuwe woning maar een deel van het jaar uw hoofdverblijf is, wordt het eigenwoningforfait berekend vanaf het moment dat de woning uw hoofdverblijf is geworden. De daaraan voorafgaande periode telt niet mee in de berekening.

Het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw huis. Deze WOZ-waarde vult de Belastingdienst (als u daarvoor kiest) automatisch in op uw aangifte over 2018.

Controleer of deze waarde ook klopt, zodat u het juiste bedrag betaalt. Hiervoor kijkt u naar de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2017 (en niet van 2018!).

Tip: Doorstromer? Vergeet de 'bijleenregeling' niet

Heeft u in de afgelopen drie jaar uw vorige woning verkocht? Dan wil de overheid dat u de eventuele overwaarde op deze woning, gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. U brengt dit bedrag dan in als eigen geld. De financiering (een hypotheek of een ander type lening) die u afsluit voor uw nieuwe woning wordt hierdoor lager. Heeft u de overwaarde niet volledig op deze manier gebruikt (en heeft u dus een hogere financiering afgesloten), dan mag u over het meerdere géén (hypotheek)rente aftrekken. Dit deel van de lening geeft u op in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dit heet de bijleenregeling.

Voorbeeld

De overwaarde van de woning die u verkoopt is €20.000,-. U koopt vervolgens een nieuwe woning van €300.000,-. De rente is dan aftrekbaar over een hypotheek of ander type lening van maximaal € 280.000,- (€ 300.000,- -/- € 20.000,-). Leent u meer dan € 280.000,-? Dan mag u over het bedrag boven die € 280.000,- géén (hypotheek)rente aftrekken.

Tip: Bekijk of uw boete van een tussentijdse rentewijziging is fiscaal aftrekbaar is

Deze boete mag u in veel gevallen aftrekken bij uw aangifte. Voorwaarde hierbij is dat u de hypotheek bent aangegaan voor de aankoop, verbouwing of verbetering van uw eigen woning. Heeft u de boete meegefinancierd? Dan kunt u de hierover verschuldigde rente niet aftrekken. Dit leningdeel moet u opgeven in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.