Ga direct naar inhoud

Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is onderdeel van NN Group, een toonaangevende verzekeraar en vermogensbeheerder die actief is in meer dan 18 landen, met sterke posities in een aantal Europese landen en Japan. Onze wortels reiken ruim 170 jaar terug. Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen, Hypotheken en Lenen.

Toezicht en bankvoorwaarden

Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen en Hypotheken en Lenen. Nationale-Nederlanden Bank benadert haar klanten zowel direct als indirect via onafhankelijk adviseurs.

Toezichthouders & governance

Nationale-Nederlanden Bank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij staat onder toezicht van De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in de registers welke deze toezichthouders aanhouden. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 52605884.

Nationale-Nederlanden Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onderschrijft de door de NVB opgestelde Gedragscode Hypothecaire Financieringen en Gedragscode en Normen Consumptief Krediet. Zij is tevens lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en onderschrijft de door de VFN opgestelde gedragsregels voor consumptief krediet.

Algemene Bankvoorwaarden

In de Algemene Bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van onze klanten en die van de bank. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft, in nauw overleg met de Consumentenbond, deze voorwaarden per 1 maart 2017 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. In de gewijzigde versie is meer aandacht voor de rechten van u als onze klant ten opzichte van Nationale-Nederlanden Bank. Alle banken in Nederland hanteren dezelfde voorwaarden.

Wet- en regelgeving

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen en financieel adviseurs duurzaamheidsrisico's (of milieu, sociale en bestuurlijke, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance) risico's) en -kansen integreren in hun beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Bekijk hoe NN Bank omgaat met de SFDR en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Toekomstgericht Bankieren

Het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en de aan de bankierseed verbonden Gedragsregels vormen tezamen het pakket genaamd ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de (gewenste) positie van de sector als geheel in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector. De Code Banken borgt goed bestuur binnen iedere bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de bank expliciet. Deze bouwstenen maken zichtbaar hoe de sector wil komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector.

De Code Banken is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is een vorm van zelfregulering. De principes in deze Code Banken benadrukken het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.

Nationale-Nederlanden Bank onderschrijft het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ en publiceert de wijze waarop de bank invulling heeft gegeven aan de Code Banken.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt ook voor Nationale-Nederlanden Bank. Als een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan krijgt u als rekeninghouder de eerste € 100.000,- van uw tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen gegarandeerd terug.

Wie komt in aanmerking voor het depositogarantiestelsel?

In het algemeen vallen alle particuliere rekeninghouders en bedrijven onder het depositogarantiestelsel. Voor bepaalde tegoeden geldt een uitzondering. Kijkt u voor een volledige overzicht over wie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het depositogarantiestelsel op de website van de Nederlandsche Bank.

Voor welke producten geldt het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel geldt voor:

  • Alle spaarproducten van Nationale-Nederlanden Bank.
  • Alle bankspaarproducten van Nationale-Nederlanden Bank. Alleen als u spaart bij uw BankSpaarPlus Hypotheek en deze rekening in Box 1 verbonden is aan uw woningschuld, zal uw spaarsaldo eerst worden verrekend met uw woningschuld. Dit is niet van toepassing als uw woningschuld al is afgelost of als u op dat moment gebruik maakt van een verhuisregeling.
  • Alle beleggingsproducten van Nationale-Nederlanden Bank. De garantie is alleen van toepassing op alle geldelijke tegoeden die worden aangehouden op de beleggingsrekening.

Kijk voor de volledige informatie op de website van de Nederlandsche Bank.

Hoeveel is gegarandeerd?

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. Om het totale tegoed te bepalen telt u de tegoeden van al uw rekeningen bij elkaar op.
Bij een gezamenlijke rekening (en/of) wordt het tegoed in tweeën gedeeld. Ieder van de rekeninghouders mag de helft van het tegoed optellen bij het totale tegoed bij de bank.

Voorbeeld

U heeft een internetspaarrekening met € 80.000,- saldo. En heeft samen met uw partner een spaardeposito met € 60.000,-. Uw partner heeft verder geen tegoeden bij de bank. U heeft dan totaal als rekeninghouder een tegoed van € 110.000,- (€ 80.000,- plus € 30.000,- (de helft van € 60.000,-)). Hiervan is € 100.000,- gegarandeerd door het depositogarantiestelsel. Uw partner kan aanspraak maken op een garantie van € 30.000,- (de helft van € 60.000,-).

De terugbetaling

De Nederlandsche Bank voert deze garantieregeling uit en maakt op haar website bekend wanneer het depositogarantiestelsel zal ingaan. Ook leest u daar hoe u aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit deze regeling. Uw tegoed ontvangt u binnen 10 werkdagen na uw aanspraak op de regeling. Om in uw levensonderhoud te kunnen blijven voorzien kan er onder bepaalde omstandigheden een voorschot worden uitbetaald. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Nederlandsche Bank.

Meer informatie

Beleggerscompensatiestelsel

Als belegger bij Nationale-Nederlanden Bank zijn uw beleggingen beschermd door het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel geldt onder andere voor banken die in Nederland gevestigd zijn en een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB). Dit geldt dus ook voor Nationale-Nederlanden Bank.

Als een bank waarop het beleggerscompensatiestelsel van toepassing is niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan krijgt u als rekeninghouder de eerste € 20.000,- van uw beleggingen gegarandeerd terug. Uw beleggingen zijn op deze manier bij Nationale-Nederlanden Bank beschermd. Dit is alleen nodig als de bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden.

Wat is vermogensscheiding?

Vermogensscheiding betekent dat een bank uw beleggingen moet scheiden van het vermogen van de bank. Nationale-Nederlanden Bank maakt hiervoor gebruik van een beleggersgiro. Bij een eventueel faillissement van Nationale-Nederlanden Bank blijven uw beleggingen dus buiten het faillissement.
Zowel onze externe accountant als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of we ons aan de regels voor vermogensscheiding houden.

Wie komt in aanmerking voor het beleggerscompensatiestelsel?

In het algemeen kunnen alle particuliere rekeninghouders een beroep doen op het beleggerscompensatiestelsel. Een volledig overzicht van de voorwaarden en wie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Voor welke producten geldt het beleggerscompensatiestelsel?

Het beleggerscompensatiestelsel geldt voor alle beleggingsproducten van Nationale-Nederlanden Bank. De garantie is alleen van toepassing op de beleggingen op uw beleggingsrekening. Heeft u geld op uw beleggingsrekening staan? Dan valt dit geld onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag tot en met € 100.000,- per rekeninghouder, per bank. Hier kunt u meer lezen over onze producten en het depositogarantiestelsel. De volledige informatie over beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

Hoeveel is gegarandeerd?

Het beleggerscompensatiestelsel vergoedt een maximum van € 20.000,- per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. Schade door beleggingsverliezen komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Bij een gezamenlijke rekening mag elke rekeninghouder de helft van het tegoed op de rekening optellen bij zijn of haar totale tegoed bij die bank.

De terugbetaling

De Nederlandsche Bank voert deze garantieregeling uit en maakt op haar website bekend wanneer het beleggerscompensatiestelsel ingaat. Ook leest u daar hoe u aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit deze regeling. Kijkt u voor meer informatie over beleggerscompensatiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank.