Ga direct naar: inhoud

Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden Bank N.V. is onderdeel van NN Group, een toonaangevende verzekeraar en vermogensbeheerder die actief is in meer dan 18 landen, met sterke posities in een aantal Europese landen en Japan. Onze wortels reiken ruim 170 jaar terug. Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen, Hypotheken en Lenen. Ook kunnen klanten bij Nationale-Nederlanden Bank terecht voor een CreditCard.

Toezicht en bankvoorwaarden

Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen en Hypotheken en Lenen. Nationale-Nederlanden Bank benadert haar klanten zowel direct als indirect via onafhankelijk adviseurs.

Toezichthouders & governance

Nationale-Nederlanden Bank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij staat onder toezicht van De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in de registers welke deze toezichthouders aanhouden. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 52605884.

Nationale-Nederlanden Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onderschrijft de door de NVB opgestelde Gedragscode Hypothecaire Financieringen en Gedragscode en Normen Consumptief Krediet. Zij is tevens lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en onderschrijft de door de VFN opgestelde gedragsregels voor consumptief krediet.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten regels voor het verkeer tussen de klant en de bank. Dat verkeer speelt zich af in het kader van de relatie die tussen de klant en de bank is aangegaan. Tevens is er een toelichting op deze Algemene Bankvoorwaarden beschikbaar.

Wet en regelgeving

Toekomstgericht Bankieren

Het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en de aan de bankierseed verbonden Gedragsregels vormen tezamen het pakket genaamd ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de (gewenste) positie van de sector als geheel in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector. De Code Banken borgt goed bestuur binnen iedere bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de bank expliciet. Deze bouwstenen maken zichtbaar hoe de sector wil komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector.

De Code Banken is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is een vorm van zelfregulering. De principes in deze Code Banken benadrukken het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.

Nationale-Nederlanden Bank onderschrijft het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ en publiceert de wijze waarop de bank invulling heeft gegeven aan de Code Banken.

Deposito­garantiestelsel

De retail spaarproducten van Nationale-Nederlanden Bank vallen onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Nederlandsche Bank.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Het depositogarantiestelsel is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB. Als een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan krijgt u als rekeninghouder de eerste € 100.000,- van uw tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen gegarandeerd terug. Aandelen of obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Bij en/of rekeningen geldt deze garantie voor beide rekeninghouders. De regeling geldt namelijk per persoon, per bank (niet per rekening). In dit geval heeft u beiden de zekerheid dat uw tegoeden gegarandeerd zijn tot € 100.000,- per persoon, dus in totaal € 200.000,-.

Wie zijn er gedekt door het depositogarantiestelsel?

In principe kunnen alle particulieren en ’kleine ondernemingen’ een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is echter uitgesloten van deze regeling. Het gaat om bestuurders van banken met betalingsproblemen, mensen die een belang van 5% of meer hebben in die banken of de directe familie van deze mensen. Meer informatie leest u op de website van de Nederlandsche Bank.

_1195259_

Kunnen wij u helpen?