Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener actief in 11 landen en toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan. Onze wortels reiken ruim 175 jaar terug. Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen, Hypotheken.

Toezicht en bankvoorwaarden

Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen en Hypotheken en Lenen. Nationale-Nederlanden Bank benadert haar klanten zowel direct als indirect via onafhankelijk adviseurs.

Toezichthouders & governance

Nationale-Nederlanden Bank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij staat onder toezicht van De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in de registers welke deze toezichthouders aanhouden. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 52605884.

Nationale-Nederlanden Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onderschrijft de door de NVB opgestelde Gedragscode Hypothecaire Financieringen en Gedragscode en Normen Consumptief Krediet.

Algemene Bankvoorwaarden

In de Algemene Bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van onze klanten en die van de bank. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft, in nauw overleg met de Consumentenbond, deze voorwaarden per 1 maart 2017 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. In de gewijzigde versie is meer aandacht voor de rechten van jou als onze klant ten opzichte van Nationale-Nederlanden Bank. Alle banken in Nederland hanteren dezelfde voorwaarden.

Wet- en regelgeving

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen en financieel adviseurs duurzaamheidsrisico's (of milieu, sociale en bestuurlijke, afgekort als ESG (Environmental, Social and Governance) risico's) en -kansen integreren in hun beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies. Bekijk hoe NN Bank omgaat met de SFDR en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsinformatie Nationale-Nederlanden Bank

Toekomstgericht Bankieren

Het Maatschappelijk Statuut, de Code Banken en de aan de bankierseed verbonden Gedragsregels vormen tezamen het pakket genaamd ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de (gewenste) positie van de sector als geheel in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector. De Code Banken borgt goed bestuur binnen iedere bank en de gedragsregels maken de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de bank expliciet. Deze bouwstenen maken zichtbaar hoe de sector wil komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector.

De Code Banken is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is een vorm van zelfregulering. De principes in deze Code Banken benadrukken het belang van een beheerste en integere bedrijfsvoering van banken en werken dit belang uit in principes voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen, adequaat risicomanagement, gedegen auditprocessen en een beheerst, evenwichtig en duurzaam beloningsbeleid.

Nationale-Nederlanden Bank onderschrijft het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ en publiceert de wijze waarop de bank invulling heeft gegeven aan de Code Banken.

Jaarverslagen

Nederlandse Depositogarantie

Jouw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie

Jouw geld op rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Je geld is beschermd van 1 cent tot € 100.000,-. Deze bescherming geldt per persoon en voor het totale bedrag op alle rekeningen die je bij ons hebt. Voor deze bescherming hoef je niets te doen.

Hoe werkt de Nederlandse Depositogarantie?

Zou Nationale-Nederlanden Bank failliet gaan? Dan kun je door de depositogarantie binnen zeven werkdagen weer bij je geld. Deze bescherming is wettelijk geregeld, je hoeft er niets voor te doen. De Nederlandsche Bank regelt de Nederlandse Depositogarantie voor de overheid. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie op depositogarantie.nl.

Welk geld is beschermd?

De depositogarantie beschermt het geld dat je bij ons op je rekening(en) hebt staan. Bijvoorbeeld op je spaarrekening, een deposito of het liquide saldo op je beleggingsrekening. Beleggingen in beleggingsfondsen, obligaties of aandelen zijn niet beschermd door depositogarantie.

De depositogarantie beschermt dus alleen het liquide saldo op je beleggingsrekening. Dit is het geld waarmee je niet belegt. Jouw beleggingen worden ook beschermd. Dat werkt op een andere manier. De beleggingen van klanten staan los van het vermogen van Nationale-Nederlanden Bank. Dit betekent dat bij een faillissement van Nationale-Nederlanden Bank jouw beleggingen gewoon van jou blijven. Ook is er een beleggerscompensatiestelsel. Bij 'Beleggerscompensatiestelsel' lees je daarover meer.

Het geld van wie is beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt het geld van alle particulieren en bijna alle bedrijven en organisaties. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.

Tot welk bedrag is je geld beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt je geld op rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank van 1 cent tot € 100.000,-. Deze bescherming geldt per persoon en voor het totale bedrag op alle rekeningen die je bij ons hebt.

Als je bij ons een rekening hebt alleen op jouw naam, dan is het geld op deze rekening tot € 100.000,- beschermd.

Heb je een (en/of-) rekening met iemand anders? Dan zijn jullie allebei apart beschermd door de Nederlandse depositogarantie. Een en/of-rekening van twee personen is dus maximaal beschermd tot € 200.000,-. Dit geldt alleen als deze personen geen andere rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank hebben.

Een rekenvoorbeeld als je meerdere rekening bij ons hebt

Heb je meerdere rekeningen bij ons? Tel dan de tegoeden van al je rekeningen bij elkaar op. Heb je ook een en/of rekening met iemand anders bij ons? Ieder van de rekeninghouders telt de helft van het tegoed op bij het totale tegoed bij ons.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een internetspaarrekening waar € 80.000,- op staat. En samen met je partner heb je een spaardeposito van € 60.000,-. Je partner heeft geen andere rekeningen bij ons.

Jouw bedrag dat beschermd is

Jij hebt dan in totaal als rekeninghouder een tegoed van € 110.000,-. Namelijk € 80.000,- + € 30.000,- (de helft van € 60.000,-). Hiervan is € 100.000,- beschermd door de depositogarantie.

Het bedrag dat voor je partner beschermd is

Het tegoed van je partner bij ons is € 30.000,- (de helft van € 60.000,-). Dit hele bedrag is beschermd door de depositogarantie, want het is lager dan € 100.000,-.

Depositogarantie bij BankSpaarPlus rekening

Heb je bij ons een BankSpaar Plus Hypotheek of een NN Variant Bankspaar Hypotheek met een gekoppelde bankspaarrekening? Dan werkt depositogarantie iets anders. Bij een faillissement van Nationale-Nederlanden Bank wordt het saldo op de bankspaarrekening automatisch verrekend met je eigenwoningschuld (oftewel: de hypotheekschuld) die eraan verbonden is. Het saldo op je bankspaarrekening komt hierdoor bijna altijd op nul.

Is het bedrag op je bankspaarrekening hoger dan de eigenwoningschuld die eraan verbonden is? Dan tel je dat bedrag op bij de tegoeden die beschermd worden door de Nederlandse Depositogarantie.

Extra bescherming bij aankoop of verkoop van een eigen woning

Ga je een eigen woning kopen of heb je een eigen woning verkocht? Dan ben je als particulier drie maanden aanvullend beschermd voor het geld dat met de aankoop of verkoop te maken heeft. Dit geldt voor het bedrag dat in de (ver)koopovereenkomst staat en is maximaal € 500.000,-. Deze bescherming komt bovenop de € 100.000,- die standaard is beschermd. Kijk op depositogarantie.nl voor meer informatie over deze aanvullende bescherming.

Meer weten over de Nederlandse Depositogarantie?

Informatie over de bescherming door depositogarantie van jouw geld bij Nationale-Nederlanden Bank kun je lezen in het informatieblad depositogarantiestelsel.

Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op depositogarantie.nl. Dit is de website van De Nederlandsche Bank die de Nederlandse Depositogarantie uitvoert.

Beleggerscompensatie

Jouw beleggingen zijn beschermd door de Beleggerscompensatie

Jouw beleggingen bij ons zijn beschermd door de Beleggerscompensatie. De Beleggerscompensatie geldt als wij niet voldoen aan de eisen van vermogensscheiding en geldt tot een waarde van € 20.000,-.

Hoe werkt de Beleggerscompensatie?

Zou Nationale-Nederlanden Bank failliet gaan? En hebben wij niet voldaan aan de regels voor vermogensscheiding? Dan zijn je beleggingen tot een waarde van € 20.000,- beschermd door de Beleggerscompensatie. Deze bescherming is wettelijk geregeld, je hoeft er niets voor te doen. Meer informatie over de Beleggerscompensatie vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Wat is vermogensscheiding?

Vermogensscheiding betekent dat een bank jouw beleggingen apart moet houden van het vermogen van de bank. Bij Nationale-Nederlanden Bank beleg je via de Stichting Nationale-Nederlanden Beleggersgiro. Hierdoor staan jouw beleggingen los van het vermogen van Nationale-Nederlanden Bank. Hiermee zijn jouw beleggingen beschermd als Nationale-Nederlanden Bank bijvoorbeeld failliet zou gaan.

Onze externe accountant en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of we ons aan de regels voor vermogensscheiding houden.

Wie komt in aanmerking voor het beleggerscompensatiestelsel?

Bijna iedere particuliere rekeninghouder kan een beroep doen op de Beleggerscompensatie. Een volledig overzicht van de voorwaarden en wie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het beleggerscompensatiestelsel vind je op de website van De Nederlandsche Bank.

Voor welke producten geldt het beleggerscompensatiestelsel?

De Beleggerscompensatie geldt voor alle beleggingsproducten van Nationale-Nederlanden Bank. De garantie is alleen van toepassing op de beleggingen op je beleggingsrekening. Heb je geld op je beleggingsrekening staan waarmee je niet belegt? Dan wordt dit geld tot € 100.000,- per rekeninghouder beschermd door de depositogarantie.

Hoeveel is gegarandeerd?

De Beleggerscompensatie vergoedt maximaal € 20.000,- waarde aan beleggingen per rekeninghouder per bank. Dit bedrag geldt per persoon en voor de totale waarde van de beleggingen op alle rekeningen die je bij ons hebt. Schade door beleggingsverliezen krijg je niet vergoed.

Heb je een (en/of-) rekening met iemand anders? Dan zijn jullie allebei apart beschermd door de Beleggerscompensatie. Een en/of-rekening van twee personen is dus maximaal beschermd tot € 40.000,-. Dit geldt alleen als deze personen geen andere beleggingen bij Nationale-Nederlanden Bank hebben.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een beleggingsrekening waarop je voor € 18.000,- belegt. En samen met je partner heb je nog een beleggingsrekening met voor € 30.000,- beleggingen. Je partner heeft geen andere rekeningen bij ons.

Jouw bedrag dat beschermd is

Jij hebt dan in totaal als rekeninghouder een tegoed van € 33.000,-. Namelijk € 18.000,- + € 15.000,- (de helft van € 30.000,-). Hiervan is € 20.000,- beschermd door de Beleggerscompensatie.

Het bedrag dat voor je partner beschermd is

Het tegoed van je partner bij ons is € 15.000,- (de helft van € 30.000,-). Dit hele bedrag is beschermd door de Beleggerscompensatie, want het is lager dan € 20.000,-.

Hoe kun je een vergoeding krijgen?

De Nederlandsche Bank voert deze garantieregeling uit. Gaat de Beleggerscompensatie in? Dan maakt De Nederlandsche Bank dit bekend op de website. Ook lees je daar hoe je aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit deze regeling.


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact