Logo Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden Bank

Nationale-Nederlanden Bank N.V. behoort tot Nationale-Nederlanden Nederland B.V. dat onderdeel is van NN Group, een toonaangevende verzekeraar en vermogensbeheerder die actief is in meer dan 18 landen, met sterke posities in een aantal Europese landen en Japan. Onze wortels reiken tot 170 jaar terug. Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen, Hypotheken en Lenen.

NN Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming, genoteerd aan Euronext Amsterdam. ING Group heeft nu nog een meerderheidsbelang in NN Group. ING wil meer dan 50% van haar aandelen in NN Group vóór 31 december 2015 en de resterende aandelen vóór 31 december 2016 afstoten. Deze doelstelling komt overeen met het tijdpad dat ING is overeengekomen met de Europese Commissie.

Met meer dan 12.000 medewerkers helpt NN Group mee aan een gezonde financiële toekomst van onze 15 miljoen klanten door het bieden van producten en diensten op het gebied van pensioen, verzekeren, vermogensbeheer en bankieren.

Nationale-Nederlanden Bank


Nationale-Nederlanden Bank biedt haar klanten in Nederland financiële diensten op het gebied van Sparen, Banksparen, Beleggen en Hypotheken en Lenen. Nationale-Nederlanden Bank benadert haar klanten zowel direct als indirect via onafhankelijk adviseurs.

Directie

De directie van Nationale-Nederlanden Bank bestaat uit de volgende personen:

  • Erik Muetstege (CEO)
  • Sandra van Eijk (Chief Financial Officer)
  • Monique Hemerijck (Chief Risk Officer)
  • Sjaak de Graaf (Chief Operations Officer)

Toezichthouders & governance

Nationale-Nederlanden Bank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij staat onder toezicht van De Europese Centrale Bank (ECB), De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in de registers welke deze toezichthouders aanhouden. Nationale-Nederlanden Bank N.V. is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 52605884.

Nationale-Nederlanden Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onderschrijft de door de NVB opgestelde Gedragscode Hypothecaire Financieringen en Gedragscode en Normen Consumptief Krediet. Zij is tevens lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en onderschrijft de door de VFN opgestelde gedragsregels voor consumptief krediet.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten regels voor het verkeer tussen de klant en de bank. Dat verkeer speelt zich af in het kader van de relatie die tussen de klant en de bank is aangegaan. Tevens is er een toelichting op deze Algemene Bankvoorwaarden beschikbaar.

Tevreden klanten

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn over onze producten en diensten. Soms kan het zijn dat u toch ontevreden bent. In dat geval kunt u uw klacht het beste eerst bespreken met uw onafhankelijk adviseur. U kunt ook online een klacht indienen bij Nationale-Nederlanden.

Klacht indienen

Financiële producten en voorwaarden

Wet en regelgeving

Code Banken

Nationale-Nederlanden Bank werkt volgens de in de Code Banken opgestelde governance-structuur. De Code Banken sluit aan op de Code ‘Corporate Governance’ en bestaande wet- en regelgeving.

De Code Banken, welke is vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), is een vorm van zelfregulering. Het zwaartepunt van de principes in deze Code Banken richt zich op versterking van de governance binnen het bestuur van banken, risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Veel van de governance principes in de Code Banken hebben betrekking op de samenstelling (complementariteit, kennis, kunde en ervaring), de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de raad van commissarissen en het directieteam in de specifiek bancaire context. Ook bevat de Code Banken principes betreffende de onderlinge samenwerking, vereiste deskundigheid en permanente educatie. Verder vormt de zorgplicht voor de klant een belangrijk onderdeel van de Code Banken en de daaraan verbonden deskundigheidsvereisten.

Nationale-Nederlanden Bank publiceert de wijze waarop de bank invulling heeft gegeven aan de Code Banken.

Beleid

Beleid

Wij willen dat onze producten en diensten eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn, omdat uw belang bij ons centraal staat. Nationale-Nederlanden Bank volgt de principes van een modern beleid.

Deposito­garantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Nationale-Nederlanden Bank valt onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van De Nederlandsche Bank.

Website van De Nederlandsche Bank

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Het depositogarantiestelsel is van toepassing op alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB. Als een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement), dan krijgt u als rekeninghouder de eerste € 100.000,- van uw tegoeden op de betaal- en spaarrekeningen gegarandeerd terug. Aandelen of obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Bij en/of rekeningen geldt deze garantie voor beide rekeninghouders. De regeling geldt namelijk per persoon, per bank (niet per rekening). In dit geval heeft u beiden de zekerheid dat uw tegoeden gegarandeerd zijn tot € 100.000,- per persoon, dus in totaal € 200.000,-.

Maximale vergoeding

Het Ministerie van Financiën heeft in oktober 2008 besloten de maximale vergoeding uit het depositogarantiestelsel te verhogen tot € 100.000,- per spaarder per bank. Deze maatregel gold in eerste instantie voor de periode van één jaar, maar het Ministerie heeft op 10 maart 2009 besloten om de maatregel na oktober 2009 voort te zetten. Vanaf 31 december 2010 zijn Nederland en andere EU-lidstaten door nieuwe Europese regelgeving namelijk verplicht een dekking van € 100.000,- te bieden onder het depositogarantiestelsel.

Wie zijn er gedekt door het depositogarantiestelsel?

In principe kunnen alle particulieren en ’kleine ondernemingen’ een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is echter uitgesloten van deze regeling. Het gaat om bestuurders van banken met betalingsproblemen, mensen die een belang van 5% of meer hebben in die banken of de directe familie van deze mensen.

Meer informatie leest u op www.dnb.nl

Kunnen wij u helpen?