Ga direct naar: inhoud

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy

Bij het adviseren over en het afsluiten van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Nationale-Nederlanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' opgesteld. De tekst van deze Gedragscode kunt u vinden op de websites van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Verantwoordelijken en aanmelding

  • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, verkoopt levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken.
  • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt schade- en inkomensverzekeringen.
  • NN Non-Life Insurance N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt uitsluitend autoverzekeringen via ING Bank, in Nederland en in België.
  • Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt hypotheken, leningen, (bank)spaarproducten en beleggingsproducten.

Onze maatschappijen hebben hun verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. U kunt deze aanmeldingen bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u informatie over de gegevens die zij verwerkt en over de partijen met wie zij gegevens kan uitwisselen.

Met betrekking tot de Nationale-Nederlanden CreditCard is naast Nationale-Nederlanden ook International Card Services B.V. (ICS) verantwoordelijk. Over de verwerkingen door ICS kunt u meer lezen in het privacy statement van ICS.

Lees meer

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

  • (Gerichte) Marketingactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
  • Analyses van persoonsgegevens om het klantbestand te vergroten, het producten- en dienstenassortiment te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.
  • Het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Nationale-Nederlanden en andere financiële instellingen, zowel behorende tot NN Groep als daarbuiten.
  • Informatie-uitwisseling met andere partijen in verband met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals met assurantietussenpersonen of hypotheekadviseurs. Wij informeren hen onder andere als er op het product een betalingsachterstand ontstaat.
  • Statistische analyses.
  • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van Nationale-Nederlanden om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op zijn beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

In verband met de integratie van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden worden analyses gedaan op het gezamenlijke klantenbestand. Deze analyses vinden plaats op geaggregeerd niveau.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Groepsverband

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Services N.V., NN Non-Life Insurance N.V. en Nationale-Nederlanden Bank N.V. maken alle onderdeel uit van de NN Groep. Klanten van één van deze maatschappijen kunnen daarom ook worden benaderd met aanbiedingen voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen of bankproducten van de andere maatschappijen binnen NN Groep.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geeft u ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over een strafrechtelijk verleden

Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van de Nationale-Nederlanden maatschappijen en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Wij hebben één gebeurtenissenadministratie voor al onze maatschappijen en voor Movir N.V. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie kunnen via onze afdeling veiligheidszaken beschikbaar komen voor alle genoemde maatschappijen.

Als een feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een verzekeringsaanvraag, lopende verzekeringsovereenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie in verband met een verzekering, óf als op basis van een feitenonderzoek een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van verzekeringsproducten of -diensten is ontstaan, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor kan een onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Bij een persoonlijk onderzoek nemen wij de regels uit de “Gedragscode persoonlijk onderzoek” in acht. Deze Gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Daarnaast kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
Heeft u een verzekering bij Nationale-Nederlanden of NN Non-Life Insurance? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden, Kenniscentrum, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.
Heeft u een bank(spaar)product, lening, hypotheek of beleggingsproduct bij Nationale-Nederlanden? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden Bank, Postbus 93603, 2509 AT Den Haag.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Nationale-Nederlanden, Marketing, Antwoordnummer 21, 2509 VB DEN HAAG

Als u van uw eigen adviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

Uw bezoek aan deze site en cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nationale-Nederlanden met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, telefoon 070-3338999, website www.kifid.nl.

Nationale-Nederlanden heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Nationale-Nederlanden verstrekt.


Kunnen wij u helpen?