Ga direct naar inhoud

Privacy statement

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Nationale-Nederlanden hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten of een schadeclaim indient, vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Nationale-Nederlanden houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeraars

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf omdat u één of meerdere producten van ons afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden, of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten
 • Om de aanvraag van uw product te kunnen beoordelen.
 • Om u als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze producten. En/of voor het geven van advies over onze producten.
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product. Denk hierbij aan uw assurantietussenpersoon of uw hypotheekadviseurs. We informeren uw adviseur bijvoorbeeld als er op het product een betalingsachterstand ontstaat.
Op grond van een gerechtvaardigd belang

Voor de centrale klantenadministratie

Nationale-Nederlanden heeft een centrale klantenadministratie. Onze klantenservice gebruikt deze klantenadministratie om te zien welke producten u bij ons heeft, zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens.


Voor marketing- en communicatieactiviteiten

We gebruiken uw gegevens:

  • Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van andere producten van Nationale-Nederlanden die bij u passen.
  • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Deze analyses gebruiken we onder andere om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
  • Om u op de hoogte te houden via onze website, de NN App, een brief of e-mail.
  • Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te analyseren en beter op uw interesses af te stemmen maken wij gebruik van tracking pixels. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die in e mails worden geplaatst. Een tracking pixel stelt ons in staat om te zien of een e mail die wij aan u hebben toegezonden, is geopend.
  • Om u op onze websites en apps een persoonlijkere ervaring te geven of om op websites van andere advertenties aan te bieden die passen bij uw interesses. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring op onze website.
  • Voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan zorgen wij dat dat heel gemakkelijk kan bijvoorbeeld door op een link onderaan een e-mail te klikken.

Voor sommige marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wilt u dat weer ongedaan maken, dan dat heel gemakkelijk kan, bijvoorbeeld door op een link onder aan een e-mail te klikken.


Om fraude te bestrijden

Voor de bescherming van uw eigen veiligheid en die van financiële instellingen verwerken we persoonsgegevens voor risicobeheersing en het voorkomen en bestrijden van fraude. Bij hypotheekproducten maken we gebruik van een algoritme waarmee we op basis van een selectie van de persoonsgegevens uit uw aanvraag de kans op fraude berekenen. De uitkomsten met een hoge score worden door een medewerker beoordeeld. We kunnen gegevens uitwisselen binnen Nationale-Nederlanden, met andere financiële instellingen of met externe onderzoeksbureaus. Bij een persoonlijk onderzoek in verband met een verzekering nemen we de regels uit de 'Gedragscode persoonlijk onderzoek' in acht.

Om de veiligheid en integriteit van de ondernemingen van Nationale-Nederlanden te borgen, gebruiken we een centrale gebeurtenissenadministratie. Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen we hierin opnemen. We hebben één gebeurtenissenadministratie voor al onze ondernemingen. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie stellen we via onze afdeling Veiligheidszaken beschikbaar aan alle ondernemingen die onder Nationale-Nederlanden vallen.


Om risico’s beter te kunnen inschatten

We verwerken persoonsgegevens voor statistische analyse, om risico’s beter te kunnen inschatten en om de prijzen van onze producten goed te kunnen bepalen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens verwerken om bij het aangaan van een overeenkomst of tijdens de uitvoering daarvan het risico op een mogelijke betalingsachterstand te beheersen.
We bewaren gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.


Het verwerken van gegevens van derden

In sommige gevallen leggen we gegevens vast van andere personen dan onze klanten, zoals benadeelden, bewindvoerders, begunstigden en mensen die zekerheid hebben gegeven voor een klant. Dit doen we alleen voor zover het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Mede voor uw eigen veiligheid, zijn we verplicht om naar uw persoonsgegevens te vragen om uw identiteit vast te stellen.

Voor de uitvoering van een aantal producten zijn we verplicht om uw gegevens te delen met de Belastingdienst. De Belastingdienst zal op haar beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten mogelijk aangemerkt worden als Specified US Person, rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.
In uitzonderlijke gevallen zijn we verplicht uw persoonsgegevens aan andere partijen zoals toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten te verstrekken.


Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Algemene gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Gegevens om u te kunnen identificeren.
 • Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.
 • Financiële gegevens. Hiernaar vragen we in sommige gevallen zoals bij de aanvraag van een hypotheek.
 • Gegevens die we nodig hebben voor een specifiek product, denk aan een kenteken bij een autoverzekering.
 • Voor bepaalde producten zoals bankproducten, levensverzekeringen, zorgverzekeringen, pensioen- en inkomensverzekeringen hebben we ook uw Burgerservicenummer (BSN) nodig.
 • Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen we vragen of er sprake is van een strafrechtelijk verleden.

Medische gegevens

Voor bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben we ook medische gegevens van u nodig. Deze gegevens krijgen we van u, uw werkgever of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische stukken vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische stukken worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Aanvullende gegevens

Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van u of uw adviseur ontvangen hebben, maar die we uit (openbare) bronnen halen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. Of het raadplegen van informatie van het Bureau Krediet Registratie (BKR). We doen dit in sommige gevallen om een risico in te schatten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina bij 'Van wie krijgen we uw gegevens?'.

Contacthistorie

Wij leggen vast wanneer u contact heeft met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we een deel van de telefoongesprekken op. Bij gesprekken over uw bankproducten kunnen we deze opnames ook bewaren als vastlegging van onze afspraken. We leggen ook de inhoud van chats vast.

Uw bezoek aan onze websites en apps

We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze websites of apps. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht, wanneer u ingelogd heeft op mijn.nn of welke zoekopdracht u heeft gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we u een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiel op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf of uw financieel adviseur. Als u bij Nationale-Nederlanden verzekerd bent via uw werkgever bijvoorbeeld voor een pensioen of een inkomensverzekering, krijgen we uw gegevens van uw werkgever of soms via de Basisregistratie Personen (BRP). Indien nodig bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen we ook gegevens ontvangen van andere banken en verzekeraars. Informatie over uw gezondheid ontvangen we via uw werkgever (ziektemelding), arts (na uw toestemming) of het UWV.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een bank- of schadeproduct of bij een claimbehandeling, maken we ook gebruik van verschillende bronnen zoals de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG), Bureau Krediet Registratie (BKR), Kamer van Koophandel (KvK) en frauderegisters. Voor schadeverzekeringen maken we ook gebruik van FRISS. FRISS maakt gebruik van verschillende (openbare) bronnen. Daarmee beoordelen we het risico op fraude, wanbetaling en claims en toetsen we of de aanvraag voldoet aan onze acceptatieregels.

Als u klant bent bij gevolmachtigd agent Nationale-Nederlanden Verzekeren Services B.V., dan ontvangt ook Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. uw persoonsgegevens. Bent u klant bij een andere partij die namens ons producten sluit (een gevolmachtigde agent), dan ontvangen we uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We gebruiken openbare data en data van marktonderzoekbureaus om onze data te valideren en te verbeteren en tot nog betere inzichten over onze klanten en diensten te komen. We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:

 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van uw gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vindt u bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens’;
 • het wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken;
 • u toestemming heeft gegeven.

Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we uw gegevens aan een of meerdere onderstaande partijen.

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • NN Group N.V., voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Uw adviseur of belangenbehartiger, uw werkgever en zijn adviseur als u via uw werkgever bent verzekerd.
 • Medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de afwikkeling van een claim door het leveren van expertisediensten of herstel- en advieswerkzaamheden bij schade- en inkomensverzekeringen.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de beoordeling van een aanvraag voor een product of een schademelding.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Andere banken en verzekeringsmaatschappijen. Hieronder vallen ook herverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • Externe registers zoals CIS, BKR, NHG, Extern Verwijzingsregister (EVR).
 • Het UWV.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor een aantal producten, zoals een autoverzekering of een overlijdensrisicoverzekering, beoordelen we de aanvraag via een geautomatiseerd proces. In dit proces toetsen we of u voldoet aan onze acceptatiecriteria. We bekijken onder meer of de gegevens die u bij de aanvraag over uzelf of over het object dat u wilt verzekeren heeft opgegeven, juist zijn.

Ook toetsen we aan een aantal fraude indicatoren en maken we op basis van uw gegevens en gegevens uit andere (openbare) bronnen een risico inschatting. Deze toetsing kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw premie bij verzekeringsproducten of de rente bij bankproducten. In het geval van een frauderegistratie beoordeelt een van onze medewerkers altijd uw aanvraag.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Elk bedrijfsonderdeel heeft ook een speciaal team dat toezicht houdt op de beveiliging en het gebruik van persoonsgegevens. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op Nationale-Nederlanden.
 • Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Voor levensverzekerings- en pensioenproducten is deze te bereiken via DPO-leven@nn.nl. Voor schade- en inkomensproducten is deze te bereiken via fg-schade@nn.nl en voor bankproducten via fg-bank@nn.nl.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en een eed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

U heeft Recht op inzage

Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Nationale-Nederlanden geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een andere dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw voorkeur voor aanbiedingen instellen

U kunt uw keuze voor het ontvangen van aanbiedingen via e-mail altijd gemakkelijk aanpassen. U kunt dat doen door op de link onderaan de e-mail te klikken of door ons dit telefonisch door te geven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Dit kan per product verschillen. We gaan daarbij uit van de volgende regels:

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering, een levensverzekering of een pensioenverzekering?

Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens. Dat doen we ook nog enige tijd als u een bepaald product niet meer van ons heeft. In dat geval hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we de gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en met het oog op de behandeling van klachten en rechtsvorderingen. In dat geval bewaren we de gegevens in een afgesloten archief.

Heeft u een schade- of een inkomensverzekering zoals een auto- of inboedelverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens. Dit geldt ook als u geen klant bent en we uw persoonsgegevens verwerken voor bijvoorbeeld claimafwikkeling. De polisgegevens verwijderen we zeven jaar na beëindiging van de overeenkomst. De claimgegevens verwijderen we zeven jaar na beëindiging van de claim. Als er sprake is van letsel bewaren we gegevens twintig jaar na de afwikkeling van de schade. Na de bewaartermijn bewaren we alleen noodzakelijke gegevens voor statistische doeleinden.

Heeft u een hypotheek, een consumptieve lening, een (bank)spaarproduct of een beleggingsproduct?

Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens. We verwijderen uw gegevens in beginsel zeven jaar na de beëindiging van uw overeenkomst.

Heeft u een zorgverzekering?

Uw zorgverzekering is door ons ondergebracht bij de zorgverzekeraar Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V., onderdeel van CZ Groep. Zolang u via ons verzekerd bent, bewaren we uw gegevens. We verwijderen uw gegevens in beginsel na zeven jaar na de beëindiging van uw overeenkomst. Wilt u weten welke gegevens CZ van u heeft, dan kunt u terecht bij CZ via cz.nl/privacy.


Waar verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

Op welke bedrijven is dit privacy statement van toepassing?

U kent ons waarschijnlijk alleen als Nationale-Nederlanden, omdat we onder deze merknaam naar buiten treden. Hier vallen onder meer onderstaande bedrijven onder. Deze bedrijven maken allemaal onderdeel uit van NN Group N.V. Op onderstaande bedrijven is dit privacy statement van toepassing. Deze bedrijven werken met elkaar samen en delen gegevens met elkaar delen en met NN Group N.V. Als u klant bij ons bent, kunt u een aanbieding krijgen van deze bedrijven.

 • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.*
 • Nationale-Nederlanden Bank N.V.
 • Distributie Zorgverzekeringen B.V. (handelsnaam Nationale-Nederlanden Zorg)

*Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. heeft VIVAT Schadeverzekeringen N.V. en dochterbedrijven Bemiddelingskantoor Nederland B.V. en Volmachtkantoor Nederland B.V. overgenomen. Dit privacy statement is daarmee ook op deze bedrijven van toepassing.

Heeft u vragen?

Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Kijkt u dan op mijn.nn, uw persoonlijke online omgeving. Hier kunt u de belangrijkste persoonsgegevens, zoals uw adres of e-mailadres inzien en wijzigen. Ook kunt u via mijn.nn meer gegevens opvragen en gebruik maken van uw andere rechten, bijvoorbeeld het recht op het overdragen van gegevens. Heeft u geen mijn.nn? Via nn.nl/account kunt u een account aanmaken of neemt u contact op met onze klantenservice.

Bent u klant via ING Verzekeren?

Heeft u een ING verzekering en heeft vragen over uw persoonsgegevens of wilt u uw klantrechten uitoefenen? Ga dan naar ing.nl/privacy. U kunt ook contact met ING opnemen via 020 22 888 88, op werkdagen van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bent u klant van Reaal of nowGo?

Heeft u een verzekering van Reaal, Reaal Dier&Zorg of Reaal Routemobiel en heeft u vragen over uw persoonsgegevens of wilt u uw klantrechten uitoefenen? Ga dan naar reaal.nl. Zoek op de website op de zoekterm ‘inzage persoonsgegevens’ en vul het formulier in.

Heeft u een verzekering van nowGo en heeft vragen over uw persoonsgegevens of wilt u uw klantrechten uitoefenen? Ga dan naar nowgo.nl. Zoek op de website op de zoekterm ‘inzage persoonsgegevens’ en vul het formulier in.

Heeft u vragen over uw zorgverzekering?

Uw zorgverzekering is door ons ondergebracht bij Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V., onderdeel van CZ Groep. Nationale-Nederlanden Zorg heeft alleen de gegevens die nodig zijn voor het bemiddelen en de serviceverlening. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres en leeftijd. Wilt u hierover meer weten? Ons telefoonnummer is 026 353 53 53. Wij hebben geen inzage in uw medische en betaalgegevens. Wilt u weten welke gegevens CZ van u heeft, dan kunt u terecht bij CZ. Kijk hiervoor op cz.nl/privacy.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nationale-Nederlanden met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen via de pagina Klacht melden. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een klacht bij ons ingediend en bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u zicht wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt hen ook bellen via 070 333 89 99 of contact zoeken via www.kifid.nl.

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 15 oktober 2020. De meest recente versie vindt u altijd op nn.nl/privacy-statement


Download het Privacy Statement