Logo Nationale-Nederlanden

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy

Bij het adviseren over en het afsluiten van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Nationale-Nederlanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' opgesteld. De tekst van deze Gedragscode kunt u vinden op de websites van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Verantwoordelijken en aanmelding

 • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, verkoopt levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt schade- en inkomensverzekeringen.
 • Nationale-Nederlanden Services N.V., gevestigd te Den Haag, is een verzekeringsmaatschappij die lopende levensverzekeringsovereenkomsten uitvoert. Deze maatschappij verkoopt geen nieuwe verzekeringen meer.
 • NN Non-Life Insurance N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt uitsluitend autoverzekeringen via ING Bank, in Nederland en in België.
 • Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag, verkoopt hypotheken, leningen, (bank)spaarproducten en beleggingsproducten.

Onze maatschappijen hebben hun verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. U kunt deze aanmeldingen bekijken via de website van het CBP. Hier vindt u informatie over de gegevens die zij verwerken en over de partijen met wie zij gegevens kunnen uitwisselen.

Met betrekking tot de Nationale-Nederlanden CreditCard is naast Nationale-Nederlanden ook International Card Services B.V. (ICS) verantwoordelijk. Over de verwerkingen door ICS kunt u meer lezen in het privacy statement van ICS.

Lees meer

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

 • (Gerichte) Marketingactiviteiten om een relatie met de klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Analyses van persoonsgegevens om het klantbestand te vergroten, het producten- en dienstenassortiment te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.
 • Het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Nationale-Nederlanden en andere financiële instellingen, zowel behorende tot NN Groep als daarbuiten.
 • Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals met assurantietussenpersonen of hypotheekadviseurs. Wij informeren hen onder andere als er op het product een betalingsachterstand ontstaat.
 • Statistische analyses.
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van Nationale-Nederlanden om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op zijn beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid bij verzekeringen kunnen wij ook uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Groepsverband

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Services N.V., NN Non-Life Insurance N.V. en Nationale-Nederlanden Bank N.V. maken alle onderdeel uit van de NN Groep. Klanten van één van deze maatschappijen kunnen daarom ook worden benaderd met aanbiedingen voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen of bankproducten van de andere maatschappijen binnen NN Groep.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over een strafrechtelijk verleden

Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van de Nationale-Nederlanden maatschappijen en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Wij hebben één gebeurtenissenadministratie voor al onze maatschappijen en voor Movir N.V. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie kunnen via onze afdeling veiligheidszaken beschikbaar komen voor alle genoemde maatschappijen.

Als een feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een verzekeringsaanvraag, lopende verzekeringsovereenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie in verband met een verzekering, óf als op basis van een feitenonderzoek een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van verzekeringsproducten of -diensten is ontstaan, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor kan een onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Bij een persoonlijk onderzoek nemen wij de regels uit de “Gedragscode persoonlijk onderzoek” in acht. Deze Gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Daarnaast kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
Heeft u een verzekering bij Nationale-Nederlanden of NN Non-Life Insurance? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden, Kenniscentrum, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.
Heeft u een bank(spaar)product, lening, hypotheek of beleggingsproduct bij Nationale-Nederlanden? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden Bank, Postbus 93603, 2509 AT Den Haag.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Nationale-Nederlanden, Marketing, Antwoordnummer 21, 2509 VB DEN HAAG

Als u van uw eigen adviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

Uw bezoek aan deze site en cookies

Nationale-Nederlanden verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. IP-adressen van computers waarmee deze website wordt bezocht, worden wel verzameld. Deze worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Bij het raadplegen van deze website worden op uw computer cookies (kleine tekstbestandjes) geplaatst. Cookies vergemakkelijken de navigatie op deze website en zijn nodig voor het technisch functioneren van de zoekfunctie. Wij gebruiken cookies verder om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website (bezochte pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke), om te weten vanaf welke website van een derde u op onze website bent terechtgekomen en voor het optimaliseren van ons advertentiebeleid. Door middel van een cookie kunnen wij u gerichtere informatie op onze website en op websites van derden laten zien en voor u niet relevante informatie weg laten. Wij verzamelen hiermee verder geen persoonlijke informatie over u.

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.

Lees meer in onze cookieverklaring

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nationale-Nederlanden met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, t.a.v. de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, telefoon 070-3338999, website www.kifid.nl.

Nationale-Nederlanden heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Nationale-Nederlanden verstrekt.


Kunnen wij u helpen?