Ga direct naar: inhoud

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy

Bij het adviseren over en het afsluiten van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Nationale-Nederlanden houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is bovendien de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' opgesteld.

Verantwoordelijken en aanmelding

 • Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, biedt levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken aan.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, biedt schade- en inkomensverzekeringen aan.
 • NN Non-Life Insurance N.V., gevestigd te Den Haag, biedt uitsluitend schadeverzekeringen aan via ING Bank, in België.
 • Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag, verstrekt hypothecaire en consumptieve leningen en biedt (bank)spaarproducten en beleggingsproducten aan.

Onze maatschappijen hebben hun verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. U kunt deze aanmeldingen bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u informatie over de gegevens die zij verwerken en over de partijen met wie zij gegevens kunnen uitwisselen.

Met betrekking tot de Nationale-Nederlanden CreditCard is naast Nationale-Nederlanden ook International Card Services B.V. (ICS) verantwoordelijk. Over de verwerkingen door ICS kunt u meer lezen in het privacy statement van ICS.

Lees meer

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten.
 • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten.
 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Nationale-Nederlanden en andere financiële instellingen, zowel behorende tot NN Group als daarbuiten.
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw product, zoals assurantietussenpersonen of hypotheekadviseurs. Wij informeren hen onder andere als er op het product een betalingsachterstand ontstaat.
 • Voor statistische analyses.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting van Nationale-Nederlanden om gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op zijn beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Groepsverband en centrale klantenadministratie

Onder Nationale-Nederlanden vallen: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., NN Non-Life Insurance N.V. en Nationale-Nederlanden Bank N.V. Deze maatschappijen maken allen onderdeel uit van NN Group N.V. Als klant van één van bovengenoemde maatschappijen kunt u daarom ook worden benaderd met aanbiedingen voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen of bankproducten van de andere maatschappijen binnen NN Group.

Nationale-Nederlanden heeft een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij Nationale-Nederlanden heeft zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Of om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw geboortedatum, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft, betaalgegevens, marketinggegevens en (bij verzekeringen) claimgegevens.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geeft u ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over een strafrechtelijk verleden

Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van de Nationale-Nederlanden maatschappijen en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Wij hebben één gebeurtenissenadministratie voor al onze maatschappijen en voor Movir N.V. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie kunnen via onze afdeling veiligheidszaken beschikbaar komen voor alle genoemde maatschappijen.

Als een feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een aanvraag, lopende overeenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie, óf als op basis van een feitenonderzoek een redelijk vermoeden van fraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van producten of diensten is ontstaan, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor kan een onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Bij een persoonlijk onderzoek in verband met een verzekering nemen wij de regels uit de “Gedragscode persoonlijk onderzoek” in acht.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze opgave kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Daarnaast kunnen wij u verzoeken zich te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u een verzekering bij Nationale-Nederlanden? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden, Kenniscentrum, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.

Heeft u een bank(spaar)product, lening, hypotheek of beleggingsproduct bij Nationale-Nederlanden? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Nationale-Nederlanden Bank, Postbus 93603, 2509 AT Den Haag.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit kosteloos schriftelijk doorgeven aan:
Nationale-Nederlanden, Marketing, Antwoordnummer 21, 2509 VB DEN HAAG

Als u van uw eigen adviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

Uw bezoek aan deze site en cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Nationale-Nederlanden met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden. Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, telefoon 070-3338999, website www.kifid.nl.

Nationale-Nederlanden heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Nationale-Nederlanden verstrekt.


Kunnen wij u helpen?