(RB) Pensioen Plus - mb (Zakelijk)

Nettopensioen voor werknemers met een hoger salaris

Met het Pensioen Plus biedt u, naast uw Persoonlijk Pensioen Plan, uw werknemers met een salaris boven het wettelijk maximaal pensioengevend salaris de mogelijkheid hun partner- en/of ouderdomspensioen vrijwillig aan te vullen met nettopensioen.

Interesse in het Pensioen Plus?

Wilt u weten of het Pensioen Plus een passende oplossing is voor uw organisatie en uw specifieke wensen?
Neem contact op met uw adviseur.


Wat is het?

Wat voor pensioenregeling is het Pensioen Plus?

Sinds 2015 geldt er een maximum voor het wettelijk pensioengevend salaris. In 2020 is dit € 110.111,-. Heeft u werknemers met een hoger salaris? Dan bouwen zij over het salarisdeel boven dit maximum geen pensioen op. Ook is voor dit deel geen partner- en wezenpensioen verzekerd. Dit betekent dat uw werknemers (flink) in inkomen kunnen terugvallen als ze met pensioen gaan. En dat geldt ook voor hun nabestaanden als uw werknemer overlijdt. Hoe hoger het salaris, hoe groter de terugval.

Pensioen Plus vult het lagere pensioen aan

De overheid biedt werknemers met een salaris boven het wettelijk maximum pensioengevend salaris de mogelijkheid hun (bruto) pensioen aan te vullen met een netto-oplossing. Nationale-Nederlanden biedt hiervoor het Pensioen Plus.

Het Pensioen Plus is een pensioenregeling in de tweede pijler (pensioenopbouw via de werkgever). Heeft u een Persoonlijk Pensioen Plan? En biedt u daarnaast ook een Pensioen Plus regeling aan? Dan kunnen uw werknemers zelf bepalen of ze deelnemen. Wij brengen de premies en kosten dan maandelijks bij u in rekening. U houdt deze in op het nettosalaris. De pensioenuitkeringen zijn ook netto. Uw werknemers of hun nabestaanden betalen daarover later dus geen belasting of premies meer.

Het Pensioen Plus bestaat uit twee pakketten:

  • Pakket 1: partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis. Overlijdt de werknemer voor de pensioendatum? Dan ontvangt de partner een levenslang nettopartnerpensioen en de eventuele kinderen een tijdelijk nettowezenpensioen.
  • Pakket 2: ouderdomspensioen op basis van beschikbare premie die wordt belegd (ook wel defined contribution of DC-regeling genoemd). Op de pensioendatum koopt de werknemer met de waarde van de beleggingen een netto-ouderdomspensioen en een nettopartnerpensioen. Eventueel aangevuld met partner- en wezenpensioen vóór de pensioendatum, zie hiervoor de uitgebreide informatie over pakket 2.

Het Pensioen Plus bevat beide pakketten. Uw werknemer bepaalt zelf of hij deelneemt en met welk pakket of met beide pakketten. Meer over de pakketten leest u bij ‘Keuzes’.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het Pensioen Plus

Kenmerk Pensioen Plus
Soort regeling Beschikbare premieregeling (defined contribution), aanvullend nettopensioen op vrijwillige basis
Aantal deelnemers Minimaal één
Mogelijk voor DGA Nee
Partnerpensioen voor pensioendatum Ja, automatisch dekking in pakket 1 en mogelijk in pakket 2
Wezenpensioen Ja, automatisch dekking in pakket 1 en mogelijk in pakket 2
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen na de pensioendatum Keuze voor pakket 2. Met de beschikbare premie wordt belegd. Op de pensioendatum koopt de deelnemer hiervoor ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen.

De werknemer kan kiezen voor een lagere premie (50 – 100%) dan de maximale.

Ook kan de deelnemer kiezen voor een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum, ter grootte van 90% van de beleggingswaarde, als de deelnemer niet ook pakket 1 kiest.
Anw-hiaatpensioen Nee
Arbeidsongeschiktheidspensioen Nee
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Ja, altijd meeverzekerd
Inkoop gegarandeerd pensioen mogelijk Nee
Beleggingsvrijheid Deelnemers kunnen afwijken van de door de werkgever gekozen manier van beleggen (volgens de keuzes binnen Persoonlijk Pensioen Plan)
Administratie en mutaties Wijzigingen voor de basispensioenregeling in Persoonlijk Pensioen Plan in uw Mijn NN Zakelijk werkgeverportaal voeren wij ook door in het Pensioen Plus
Inzicht werknemers Deelnemers krijgen toegang tot Mijn NN en ontvangen een e-mail als daar nieuwe informatie voor hen klaarstaat, zoals hun Pensioen 1-2-3, Uniform Pensioenoverzicht (UPO), jaarlijks kosten- en waardeoverzicht
Communicatie deelnemer Via Mijn NN, anders per e-mail of post. Wettelijke communicatie én communicatie op voor deelnemer relevante momenten
Keuzes

Wat bepaalt u en wat kiest uw werknemer?

U bepaalt of u het Pensioen Plus wilt aanbieden. Wij raden aan om hiervoor een adviseur te raadplegen. Het Pensioen Plus bestaat uit twee pakketten. Uw werknemer bepaalt of hij gebruik wil maken van het Pensioen Plus. Vervolgens kiest uw werknemer met welk(e) pakket(ten) hij wil deelnemen. Binnen pakket 2 bepaalt hij ook de inleg en hoe we beleggen.

Pakket 1

  • Verzekering van levenslang aanvullend partnerpensioen en aanvullend wezenpensioen vóór de pensioendatum
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Heeft uw werknemer gekozen voor pakket 1? De partner en ook de eventuele kinderen van uw werknemer ontvangen dan een gegarandeerd nettopensioen als uw werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zo lang de partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de eindleeftijd van het verzekerde wezenpensioen zoals ook geldt in de basisregeling.

Voor pakket 1 geldt een automatische risicodekking. Dit betekent dat uw werknemers altijd automatisch zijn verzekerd, ook als ze geen partner hebben. Vanaf de start van de regeling of vanaf het moment dat zij hieraan kunnen deelnemen (als het salaris boven de grens komt). Willen ze dat niet, dan moeten zij zich binnen 30 dagen afmelden om te voorkomen dat we premie in rekening brengen.

Pakket 2

  • Aanvullend ouderdoms- en partnerpensioen ná de pensioendatum
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Uw werknemer bepaalt hoeveel premie hij inlegt voor pakket 2. Dat kan de maximale premie zijn of een percentage daarvan (50, 60, 70, 80 of 90%).

Wij beleggen deze premie. Verderop leest u meer over de beleggingskeuzes die uw werknemer daarbij heeft. Op de pensioendatum koopt uw werknemer van de waarde van de beleggingen een levenslange nettopensioenuitkering aan, gecombineerd met partnerpensioen.

Als de werknemer alleen pakket 2 kiest, kan hij ook kiezen voor een uitkering bij overlijden voor de pensioendatum, ter grootte van 90% van de waarde van de beleggingen. Anders is er geen uitkering bij overlijden voor de pensioendatum binnen pakket 2, maar wordt wel 100% bonus bij leven bijgeschreven. Meer informatie hierover leest u in het document ‘Uitleg en tabel bonus bij leven Persoonlijk Pensioen Plan’.

Beleggingskeuzes binnen het Pensioen Plus

Binnen het Pensioen Plus beleggen wij het pensioengeld van uw werknemers. Zolang een werknemer geen risicoprofiel heeft vastgesteld en geen keuze heeft gemaakt voor zijn beleggingen, hanteren we hiervoor een standaard (default) manier van beleggen in lifecycles. Maar u kunt onder voorwaarden een andere standaard manier van beleggen kiezen. Wij volgen daarbij de keuzes die u voor uw Persoonlijk Pensioen Plan heeft gemaakt.

Kosten

Welke kosten betaalt u en welke uw werknemer?

Uw werknemer betaalt de premie voor het Pensioen Plus.

Kosten voor u

We vragen een kostenvergoeding als u de polissen (de waarde van de beleggingen) collectief wilt overdragen naar een andere uitvoerder.

Kosten per individuele waardeoverdracht

U betaalt € 280 (2019) aan kostenvergoeding als we werknemerspensioen, dat is opgebouwd bij andere werkgevers, inbrengen in Pensioen Plus (waardeoverdracht). Of als vertrekkende werknemers hun opgebouwde Pensioen Plus overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Premies en kosten voor uw werknemers

De premies en kosten voor uw werknemers zijn (afhankelijk van de regeling en de keuzes van de werknemer):

  • risicopremie voor verzekerd partner- en wezenpensioen (pakket 1)
  • premie voor opbouw ouderdoms- en partnerpensioen (pakket 2)
  • beleggingskosten (lopende kosten plus beheerkosten in pakket 2)
  • risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (apart in rekening gebracht)

Kijk voor de actuele beleggingskosten op nn.nl/pensioenbeleggen.

De overheid heeft de hoogte van de premie voor pakket 2 fiscaal gemaximeerd. Dit betekent dat de premie binnen een bepaald opbouwpercentage, de zogenaamde staffel, moet blijven. De premies binnen deze staffels zijn leeftijdsafhankelijk. Voor Pensioen Plus gebruiken wij de ‘Nationale-Nederlanden netto pensioenstaffel’ die uitgaat van 3% rekenrente en die is afgeleid van de netto pensioenstaffel van de Belastingdienst.


Fondsen en Koersen

Bekijk de actuele koersen van de beleggingsfondsen voor het Pensioen Plus.

Fondsen en Koersen

Kunnen wij je helpen?