Ga direct naar inhoud

Coronavirus en uw verzuimverzekering

Vanuit de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden vergoeden wij de verzekerde kosten van loondoorbetaling bij verzuim van jouw werknemers. Ook wanneer dit vanwege het coronavirus is.

Wij krijgen vragen over het coronavirus en de dekking van onze verzuimverzekering. Voorwaarde voor het ontvangen van een vergoeding vanuit de verzuimverzekering, is dat een werknemer door ziekte zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. Wij zetten de meest gestelde vragen voor je op een rij.

Inspiratie voor ondernemers

Ben je nieuwsgierig naar de kijk van andere ondernemers? En wil je meer lezen over onderwerpen zoals innovatie en duurzaamheid? Je leest het hier.

Ondernemen doe je samen

Coronavirus en dekking van de verzuimverzekering

Zijn er nog extra voorwaarden voor werkgevers om een claim te kunnen indienen als er sprake is van een besmetting met het coronavirus?

Nee, er zijn geen extra voorwaarden voor het indienen van een claim. Hiervoor geldt het gebruikelijke proces door middel van een tijdige ziekmelding in Meldverzuim. Er is alleen dekking als er aan alle polisvoorwaarden is voldaan.

Zijn er voorbeelden wat wel/niet onder de dekking van de verzuimverzekering valt?

Hieronder een overzicht met voorbeelden die wel of niet onder de dekking van onze verzuimverzekering vallen.

Wel onder de dekking Niet onder de dekking
Een werknemer die door ziekte niet in staat is werkzaamheden te verrichten. Mocht het mogelijk zijn om de werkzaamheden gedeeltelijk thuis te verrichten dan kan een ziekmelding worden gedaan voor het percentage dat de werknemer niet kan werken. Een werknemer kan vanwege overheidsmaatregelen niet naar het werk komen en er zijn geen mogelijkheden om werkzaamheden thuis uit te voeren
Een werknemer is als gevolg van een vastgestelde coronabesmetting in quarantaine, maar kan zijn werkzaamheden uitvoeren.
Een werknemer is in quarantaine en er is sprake van een vastgestelde coronabesmetting, maar kan zijn werkzaamheden uitvoeren
Een werknemer moet in quarantaine in verband met terugkeer uit een oranje of rood gebied zonder dat er sprake is van een vastgestelde coronabesmetting.
Een werknemer verblijft in een oranje of rood gebied en kan niet terugkeren.
Een werknemer is niet ziek, maar een partner, kind of huisgenoot uit hetzelfde huishouden heeft wel corona gerelateerde klachten en/of een vastgestelde coronabesmetting en blijft daarom thuis.
Een werknemer is niet ziek, maar is in contact geweest met één of meerdere personen met een vastgestelde coronabesmetting en blijft daarom thuis.
Een werknemer durft niet naar het werk te reizen of durft werkzaamheden niet uit te voeren uit vrees voor het coronavirus, maar is niet ziek.


Effect van de steunmaatregelen op dekking verzuim & WIA verzekeringen tot en met september 2021

Is er ook dekking op de verzuimverzekering als de werkgever gebruik maakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
 • Voor de opeenvolgende NOW regelingen geldt dat een zieke werknemer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever blijft vallen. Voor de NOW geldt het loon van alle werknemers. Dus ook van werknemers die bij de aanvraag al ziek waren of van werknemers die tijdens het gebruik van de regeling ziek worden.
 • Er is voor zieke werknemers dekking vanuit de verzuimverzekering. Dit geldt zowel voor werknemers die al ziek zijn als de regeling in gaat, als voor werknemers die ziek worden gedurende de periode van de regeling. Het kan daarom voorkomen dat een werkgever een uitkering ontvangt vanuit de NOW om omzetverlies op te vangen en daarnaast een uitkering vanuit de verzuimverzekering voor een zieke werknemer. De regeling is echter zo ingericht dat het niet mogelijk is voor UWV of de verzekeraar om de uitkeringen met elkaar te verrekenen.
 • Meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid is te vinden op de website van de Rijksoverheid
Is er ook dekking op de verzuimverzekering als de werkgever gebruik maakt van de Regeling voor werktijdverkorting? Deze regeling wordt ook wel deeltijd-WW-regeling genoemd, maar is wat anders.  
 • De Regeling voor werktijdverkorting (WTV) is door het kabinet ingetrokken en vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lopende vergunningen voor WTV blijven geldig, maar voor de verlenging van deze vergunning geldt de NOW. Aanvragen voor de WTV-regeling waarover de werkgever nog geen bericht van het ministerie heeft ontvangen, worden behandeld als een aanvraag voor de NOW.
 • Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kan een werkgever geen werktijdverkorting aanvragen.
 • Voor de werkgevers die al een aanvraag hadden ingediend voor de WTV geldt het volgende:
  Er is wel dekking op de verzuimverzekering voor werknemers die al ziek waren voordat de regeling inging. Deze dekking loopt door gedurende de WTV en daarna. Er is geen dekking op de verzuimverzekering voor werknemers die ziek worden of blijven na ingang van de WTV. Reden hiervoor is dat een werknemer bij de WTV in de WW terecht komt. Wordt een werknemer ziek tijdens de WTV, dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door. Blijft de werknemer ziek? Dan geldt daarvoor de Ziektewet. De werknemer komt namelijk vanuit de WW in de Ziektewet. Op het moment dat een werknemer ziek wordt tijdens de WTV, meldt de werkgever de werknemer met het declaratieformulier ziek bij UWV. De eerste 13 weken loopt de WW/WTV dan gewoon door. Daarna gaat de werknemer over in de Ziektewet van UWV. Is de WTV afgelopen en wordt een werknemer daarna ziek dan valt deze wel onder de dekking van de verzuimverzekering.


Effect van steunmaatregelen op de dekking van de module Ziekteverzuim & WIA verzekeringen vanaf oktober 2021

TVL-regeling vierde kwartaal 2021
Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.
Is er ook dekking op de verzuimverzekering als je gebruik maakt van de TVL-regeling of een van de andere Corona-steunmaatregelen vanuit de overheid?
 • Voor de steunmaatregelen geldt dat een zieke werknemer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever blijft vallen.
 • Er is voor zieke werknemers dekking vanuit de verzuimverzekering. Dit geldt zowel voor werknemers die al ziek zijn als de regeling in gaat, als voor werknemers die ziek worden gedurende de periode van de regeling.
 • Meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid is te vinden op de website van de Rijksoverheid
Waar kun je terecht met vragen?
De meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 2117.


Verplichtingen voor de werkgever in het kader van coronavirus

Zijn werkgevers verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 

Ja, werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Informatie hierover is te vinden op de site van RIVM, OVAL, werkgeversverenigingen en vakbonden. Werkgevers kunnen hierover ook hun arbodienst om advies vragen.


Opschorten polis & premierestitutie

Ik maak gebruik van de TVL-regeling of een andere steunmaatregel die geldt vanaf oktober 2021. Kan ik mijn polis opschorten of premierestitutie aanvragen?
Voor werkgevers die gebruik maken van de TVL-regeling of andere steunmaatregelen blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden. Als de werkgever gebruik maakt van de steunmaatregelen blijft er eveneens dekking bestaan op de verzuimverzekering. Dit geldt voor werknemers die al ziek waren voor het ingaan van de steunmaatregelen en voor werknemers die ziek worden tijdens de steunmaatregelen. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft, schorten wij de polis niet op en kunnen wij geen premierestitutie bieden.
Mijn personeel zit thuis zonder werk. Kan ik mijn polis opschorten of kan ik premierestitutie aanvragen?

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte blijft gelden. Ook werknemers die thuis zitten kunnen ziek worden. Wij schorten daarom de polis niet op en kunnen geen premierestitutie bieden.

Ik maakte gebruik van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Kan ik mijn polis opschorten of kan ik premierestitutie aanvragen?

Voor werkgevers die gebruik maken van de opeenvolgende NOW regelingen blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden. Als u gebruik maakt van de NOW blijft er eveneens dekking bestaan op de verzuimpolis. Het kan daarom voorkomen dat u een uitkering ontvangt vanuit de NOW om omzetverlies op te vangen en daarnaast een uitkering vanuit de verzuimverzekering voor een zieke werknemer. De uitkering vanuit de verzuimverzekering geldt voor werknemers die al ziek waren voor het ingaan van de NOW, voor werknemers die ziek worden tijdens de NOW en voor werknemers die ziek blijven na afloop van de NOW. Het is voor UWV en de verzekeraar niet mogelijk om de uitkeringen met elkaar te verrekenen. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft, schorten wij de polis niet op en kunnen wij geen premierestitutie bieden.

Ik maakte gebruik van de Regeling voor werktijdverkorting (WTV). Kan ik mijn polis opschorten of kan ik premierestitutie aanvragen?

Voor werkgevers die gebruik maken van de WTV blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden voor werknemers die al ziek waren bij ingang van de WTV. Deze werknemers vallen niet onder de WTV. Werknemers die ziek worden of blijven gedurende de WTV vallen onder de WW/WTV of Ziektewet. U kan maximaal 3 maanden gebruik maken van de WTV. Bij een verlenging gelden de voorwaarden van de NOW. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft voor werknemers die al ziek waren en voor werknemers die na afloop van de WTV ziek worden en gezien de korte termijn waarop de WTV geldt, kunnen wij niet ingaan op verzoeken om de polis op te schorten of om een deel van de premie terug te betalen. Begin 2021 vragen we de daadwerkelijke loonsom over 2020 op. Als deze lager uitvalt, doordat u gebruik heeft gemaakt van de WTV, krijgt u de te veel betaalde premie terug.


Betalingsregelingen

Kan ik uitstel van betaling van de premie aanvragen?
Ja, neem hiervoor contact op met jouw adviseur. Hij kan met Nationale-Nederlanden de mogelijkheden bespreken.
Kan ik de premiebetalingstermijn aanpassen?
Werkgevers die de premie per halfjaar of kwartaal betalen kunnen de betaling omzetten naar maandbetaling. Neem hiervoor contact op met jouw adviseur.
Kan ik de termijn waarbinnen een nota betaald moet worden aanpassen?
Neem hiervoor contact op met jouw adviseur. Hij kan met Nationale-Nederlanden de mogelijkheden bespreken.


Effect van het coronavirus en steunmaatregelen op processen UWV

Wat als mijn werknemer ziek is en ik kan geen re-integratie-activiteiten aanbieden? Krijg ik dan een loonsanctie? En wat betekent dit voor de WIA-keuring?

Daar is in zijn algemeenheid (nog) niet veel over te zeggen. Iedere situatie is uniek. Tips:

 • maatregelen van de overheid/autoriteiten opvolgen;
 • gezond verstand gebruiken;
 • in het re-integratieverslag goed documenteren waarom zaken (even) niet kunnen, vertraagd zijn of anders zijn ingericht etc.

Verder UWV.nl in de gaten houden. Mocht er nieuws zijn, dan publiceert UWV het daar. Als UWV een loonsanctie oplegt volgt geen WIA-beoordeling.

Hoe gaat UWV om met de Poortwachtertoets / re-integratieverslag-beoordeling en de claimbeoordeling WIA?  

UWV heeft op 15 mei 2020 vanwege het coronavirus een addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd. Meer informatie is te vinden op de website van UWV.
De belangrijkste punten:

 • Bij plausibele argumenten coulance door UWV als de ontbrekende informatie in het re-integratieverslag (RIV) binnen vijf werkdagen niet alsnog ontvangen is, of als de handtekening van de werknemer ontbreekt.
 • Coulance indien door het coronavirus bepaalde inspanningen niet verricht konden worden of nagelaten inspanningen niet kunnen worden hersteld.
 • Indien er een (wel) een loondoorbetaling is opgelegd, maar werkgever meent dat herstelwerkzaamheden stagneren door het coronavirus kan hij een bekortingsverzoek loondoorbetaling aanvragen.
Ik ben eigen risicodrager voor de WGA en er is een herbeoordeling aangevraagd / bezwaar of beroep ingediend bij UWV. Kan ik hierop een tijdige reactie verwachten? 
Neem hiervoor contact op met UWV.
Ik heb gebruik gemaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of de Regeling voor werktijdverkorting (WTV) of ga gebruik maken van de TVL of een van de andere Corona steunmaatregelen. Met welk loon rekent UWV als een werknemer hierna instroomt in de WIA?
Neem hiervoor contact op met UWV.