Ga direct naar inhoud

Verzekeringswezen: overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht

1. ABN AMRO Levensverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, deelt hierbij aan polishouders mee dat zij in het kader van een juridische fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen haar als verdwijnende rechtspersoon en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Weena 505, 3013 AL, als verkrijgende rechtspersoon, haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van levensverzekering gesloten vanuit een vestiging in Nederland met ingang van 31 maart 2023 wenst over te doen gaan naar Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

2. De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 27 januari 2023 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming met de overdracht voldoende zijn voor de voorbereiding van haar beschikking. De Nederlandsche Bank N.V. heeft ingevolge artikel 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht ABN AMRO Levensverzekering N.V. vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant.

3. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van ABN AMRO Levensverzekering N.V. De voorgenomen overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.

4. Polishouders kunnen zich schriftelijk verzetten tegen de overdracht binnen dertig dagen na dagtekening van deze Staatscourant bij De Nederlandsche Bank N.V., door een e-mail te sturen naar verzetaantekenen@dnb.nl, onder vermelding van “ABN AMRO Levensverzekering” en polisnummer(s). Indien een vierde of meer van de betrokken polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen de overdracht heeft verzet, zal de overdracht niet volgen. Dat geldt dan ook voor hen die zich niet tegen de overdracht hebben verzet.

5. De Nederlandsche Bank N.V. verleent schriftelijk instemming met de overdracht als zich niet binnen de gestelde termijn een vierde of meer van de betrokken polishouders heeft verzet. Verder mogen er bij De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen tegen de overdracht bestaan of moet aan deze bedenkingen tegemoet gekomen zijn. De overdracht zal dan volgen en is van kracht voor alle betrokkenen.