22
september
2020
|
11:28
Europe/Amsterdam

Aandacht voor sleutelrol werkgevers, re-integratiediensten en inkomensverzekeraars

Samenvatting

Nationale-Nederlanden deelt samen met werkgevers en werknemers het belang van een activerend stelsel van sociale zekerheid waarbij van werk naar werk een steeds belangrijkere rol speelt. Nationale-Nederlanden kan zich dan ook op hoofdlijnen goed vinden in de aanbevelingen van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap), waarin wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid centraal staan.

Reactie Nationale-Nederlanden Commissie Borstlap

 

Nationale-Nederlanden deelt samen met werkgevers en werknemers het belang van een activerend stelsel van sociale zekerheid waarbij van werk naar werk een steeds belangrijkere rol speelt. Nationale-Nederlanden kan zich dan ook op hoofdlijnen goed vinden in de aanbevelingen van de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap), waarin wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Wel wordt hierbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sleutelrol van werkgevers, re-integratiedienstverleners en inkomensverzekeraars. Voor de verzekerbaarheid van zelfstandigen ondersteunt Nationale-Nederlanden het voorstel van de Stichting van de Arbeid (STvdA) voor een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen met een opt-out voor zelfstandigen die zich privaat willen verzekeren.

De Commissie Borstlap heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aantal adviezen opgesteld voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Deze zijn gepubliceerd op 23 januari 2020, een kabinetsreactie volgt dit najaar. In afwachting hiervan wil Nationale-Nederlanden aandacht schenken aan hoe het de toekomst van de arbeidsmarkt ziet, in vervolg op de eerste reactie op het advies van de Commissie Borstlap van 24 januari 2020.

Voor de verzekeraar is het hierbij van belang dat een activerende rol van werkgevers cruciaal is voor weerbare werknemers. Er zijn maatregelen nodig om de arbeidsmarkt opnieuw in balans te brengen. Terecht wijst de commissie op het belang van wendbare werkenden, nu het werkaanbod steeds sneller verandert. Een ander belangrijk aandachtspunt van de commissie is meer gelijkheid in werk voor alle werkenden.

Bij de uitwerking van de adviezen door het kabinet vindt Nationale-Nederlanden het belangrijk om voldoende prikkels voor alle partijen te behouden. Zo blijft de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk. Zoals de commissie ook constateert, hebben de activerende prikkels die destijds op basis van de commissies Buurmeijer en Donner zijn doorgevoerd, geleid tot een halvering van de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is daarom belangrijk om de prikkels voor werkgevers en werknemers te behouden.

Ten aanzien van zelfstandigen heeft Nationale-Nederlanden begrip voor de keuze van de commissie voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen (zoals ook vastgelegd in het pensioenakkoord uit 2019). Met het private aanbod en een verplichte AOV samen kan een zelfstandige zorgen voor een, bij zijn situatie passende, verzekeringsoplossing.

 

 

 

Private markt leidt tot hogere arbeidsparticipatie en lagere kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers.

De wetgeving van de afgelopen decennia over loondoorbetaling, WIA en re-integratie hebben een belangrijk aandeel gehad in het bespoedigen van de terugkeer in het arbeidsproces. Met als gevolg het terugdringen van verzuim, het verlagen van de instroom in de WIA en het verhogen van de uitstroom van werknemers uit de WGA. Dit heeft geresulteerd in een hogere arbeidsparticipatie.

Nationale-Nederlanden staat daarom niet achter het voorstel om de termijn van loondoorbetaling van twee naar één jaar terug te brengen met aansluitend een publieke arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden. Onbedoeld kan dit leiden tot afwenteling van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico met als gevolg forse extra maatschappelijke kosten door langer verzuim en hogere WIA instroom.

In het huidige systeem hebben werkgevers financieel voordeel als ze werk maken van preventie en re-integratie. Met de introductie van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, ontwikkeld op basis van een convenant van het Verbond van Verzekeraars met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland van 20 december 2020, is daarnaast tegemoetgekomen aan de wens van kleine werkgevers om meer taken uit handen te kunnen geven. Ook is er met dit product sprake van meer premiestabiliteit. Graag ziet Nationale-Nederlanden dat de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering de kans krijgt om de meerwaarde hiervan te laten zien. 

Bij eigen risicodragers blijft de re-integratie na de WIA Keuring ononderbroken plaatsvinden zolang er mogelijkheden zijn tot het verrichten van arbeid. Er is geen sprake van maximale budgetten zoals bij UWV. Het is daarom cruciaal om de aansluiting van de WIA op private loondoorbetalingsperiode te behouden en niet te kiezen voor een onderbreking in de vorm van een publiek jaar loondoorbetaling tussendoor.

Nationale-Nederlanden ziet wel dat de arbeidsparticipatie van 35minners (minder dan 35% arbeidsongeschikt) en werknemers die in de WGA terechtgekomen zijn achterblijft. Hiervoor heeft de STvdA recent een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder meer aandacht voor en ketenbenadering bij werkgevers, van preventie en tijdige scholing tot herplaatsing bij een andere werkgever. Hier wordt door het bedrijf aan bij gedragen in de begeleiding van werkgevers en werknemers.

 

 

 

Extra prikkels nodig voor inzetbaarheid en van werk naar werk

Terecht hecht de Commissie Borstlap veel belang aan ondersteuning en begeleiding voor alle werkenden als het gaat om ontwikkeling en inzetbaarheid. Nationale-Nederlanden onderschrijft dat een duurzame arbeidsrelatie, samen met een persoonlijk ontwikkelbudget, een belangrijk fundament is voor levenslang ontwikkelen.

De afgelopen jaren zijn er voor werkgevers veel (financiële) verplichtingen bij gekomen waardoor werkgevers terughoudend kunnen worden in het aanbieden van een vast contract. Al lijken de eerste resultaten van de Wet arbeidsmarkt in balans voor een (lichte) kentering te zorgen. Voor werknemers zijn er negatieve prikkels, zoals de transitievergoeding, om de stap naar een nieuwe werkgever te zetten. Dit kan de transitie van werk naar werk, voor er sprake is van ontslag of uitval, belemmeren.

Nationale-Nederlanden staat om deze reden achter het voorstel van het Platform Toekomst van Arbeid om de transitievergoeding om te vormen tot een ontwikkelrekening. Ook de voorstellen van de Commissie Borstlap en het Platform Toekomst van Arbeid om de ontwikkeling voor werknemers minder vrijblijvend te maken kunnen ons inziens bijdragen aan het voorkomen van uitval uit werk en een snellere re-integratie.

Als het gaat om inzetbaarheid ziet Nationale-Nederlanden dat dit bij veel werkgevers nog onvoldoende van de grond komt. OVAL (brancheorganisatie van Arbodiensten) heeft in dit kader recent een aantal aanbevelingen gedaan voor de door SZW op te stellen Arbovisie 2040: Werken is gezond. Zo kunnen het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beter worden ingezet, waarbij gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid belangrijke thema’s zijn. Maar mogelijk dat een verplichte gecombineerde PMO en loopbaan APK ook bij kan dragen aan het verbeteren van de inzetbaarheid.

 

 

 

Maatwerk van belang op AOV markt

Voor zelfstandigen heeft sinds de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA) de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) plaats gemaakt voor Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en vervolgens de private AOV markt met een vrijwillige publieke ziektewet en/of WIA verzekering. Begrijpelijk is echter de zorgen over de lage verzekeringsgraad onder zelfstandigen. Nationale-Nederlanden kan zich vinden in het voorstel van de STvdA, dat uitgaat van een publieke basisverzekering, waarbij er maatwerk mogelijk zou moeten blijven via onder meer een zogenaamde opt-out voor zelfstandigen die graag een eigen regeling willen treffen en/of via aanvullende verzekeringen bovenop een verplichte (of opt-out) verzekering. Er zijn 300.000 ZZP’ers in Nederland die al een bestaande regeling hebben, waarvan een kwart bij onze arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. Het is belangrijk dat deze zelfstandigen de mogelijkheid hebben om een eigen regeling te behouden.

 


Voor meer informatie

Nationale-Nederlanden Mediarelaties
Bas Kuik
+31 (0) 6 20 89 39 66
bas.kuik@nn.nl

 

Over Nationale-Nederlanden  

Nationale-Nederlanden is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankactiviteiten aan ruim 6 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Al meer dan 175 jaar helpen onze medewerkers mensen zorgen voor wat zij écht belangrijk vinden. Nationale-Nederlanden is onderdeel van NN Group, een internationale financiële dienstverlener actief in 18 landen en toonaangevend in een aantal Europese landen en Japan. NN Group N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN).  

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in NN Group’s core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro or European Union countries leaving the European Union, (4) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well as conditions in the credit markets generally, (5) the frequency and severity of insured loss events, (6) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (7) changes affecting persistency levels, (8) changes affecting interest rate levels, (9) changes affecting currency exchange rates, (10) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (11) changes in general competitive factors, (12) changes in laws and regulations and the interpretation and application thereof, (13) changes in the policies and actions of governments and/or regulatory authorities, (14) conclusions with regard to accounting assumptions and methodologies, (15) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (16) changes in credit and financial strength ratings, (17) NN Group’s ability to achieve projected operational synergies, (18) catastrophes and terrorist-related events, (19) adverse developments in legal and other proceedings and (20) the other risks and uncertainties contained in recent public disclosures made by NN Group.

Any forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as of the date they are made, and, NN Group assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities.