11
oktober
2017
|
08:50
Europe/Amsterdam

NN positief over urgentie kabinet hervorming pensioenstelsel

Samenvatting

Reactie Nationale-Nederlanden op Regeerakkoord: Pensioenstelsel en Loondoorbetaling.

Reactie Nationale-Nederlanden op Regeerakkoord: Pensioenstelsel en Loondoorbetaling

 

‘Het Regeerakkoord straalt ambitie uit. Het nieuwe kabinet gaat de handschoen oppakken om ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst’, aldus David Knibbe, CEO van Nationale-Nederlanden. ‘Het huidige pensioenstelsel loopt tegen het einde van zijn houdbaarheid. Wij zijn blij dat het kabinet in het Regeerakkoord de urgentie van de hervorming van het pensioenstelsel onderschrijft’. Ten aanzien van de problematiek rondom de loondoorbetaling vraagt Knibbe het kabinet niet alleen naar de korte maar ook naar de langere termijn te kijken. Voor woningbezitters dringt hij erop aan onzekerheid weg te nemen.

Pensioen

Iedereen zou in staat moeten zijn om een adequaat pensioen op te bouwen. Het pensioen moet bovendien duidelijk, eenvoudig, robuust en betrouwbaar zijn, en inzicht geven aan de deelnemer over zijn situatie zodat hij kan anticiperen op wat hem te wachten staat. Volgens David Knibbe is ‘het huidige pensioenstelsel niet klaar voor de toekomst; de arbeidsmarkt en sectoren veranderen net als de demografie van Nederland. Het huidige stelsel is hier niet op ingericht. De urgentie om met de sociale partners tot een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel te komen is daarom groot. Ik vind dat alle leeftijdsgroepen het recht hebben om een ‘inkomen voor later’ te hebben. Uit het Regeerakkoord blijkt dat het kabinet zich richt op een persoonlijker pensioen met meer ruimte voor individuele keuzes. Dit is een goede ontwikkeling en uiteraard met solidariteit waar het nodig is, bijvoorbeeld voor risico’s, die moeilijk door mensen zelf te dragen zijn, zoals langleven en arbeidsongeschiktheid. Wel heb ik mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid en transparantie van de collectieve buffers zoals weergegeven in het Regeerakkoord. Een nieuw stelsel heeft baat bij eenvoud ’.

Loondoorbetaling en WGA

Met loondoorbetaling en WGA vindt Nationale-Nederlanden dat het huidige stelsel goed functioneert, maar dat verbeteringen mogelijk zijn. Volgens Knibbe ‘heeft het stelsel geleid tot zowel lager verzuim en arbeidsongeschiktheid, als tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. Sinds de invoering van het huidige stelsel zijn de verzuimcijfers significant lager geworden, een ontwikkeling waar we allemaal baat bij hebben gehad: de werknemer, de werkgever en de maatschappij. Maar we realiseren ons ook dat de last, die drukt op de schouders van vooral kleine werkgevers, als te zwaar wordt ervaren. Er zijn binnen het huidige stelsel oplossingen denkbaar die kleine werkgevers ontzorgen en toch het karakter van het stelsel in stand houden. De maatregelen die het kabinet momenteel voorstelt lijken deze lasten op korte termijn te verlichten. Op de langere termijn is het echter onze verwachting dat door deze maatregelen de verzuimcijfers en WIA-lasten stijgen en dat de financiële last voor het bedrijfsleven toeneemt. Wij denken graag met het kabinet mee over oplossingen die de last voor werkgevers kunnen verlichten, zonder dat we een negatief effect zien in de verzuimcijfers en WIA-lasten.’

Hypotheken

Het nieuwe kabinet volgt met het Regeerakkoord de reeds ingeslagen weg maar in een sneller tempo. Ook kondigt het kabinet enkele nieuwe maatregelen aan. Het is nog niet volledig duidelijk wat het effect van het totale pakket op individueel niveau zal zijn. ‘We zouden graag zien dat de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor woningbezitters wordt weggenomen’, aldus Knibbe.

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten meer dan 5000 medewerkers van het bedrijf zich in om de financiële toekomst van klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is al 170 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.