28
april
2020
|
16:04
Europe/Amsterdam

Coronacrisis zorgt voor verbinding binnen bedrijven

Samenvatting

Met alle zorgen en onzekerheden die de coronacrisis voor MKB bedrijven teweegbrengt, lijkt – als tegenbeweging wellicht – dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen ? MKB bedrijven toeneemt. Dat is een belangrijke bevinding in de nieuwste editie van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk.

Met alle zorgen en onzekerheden die de coronacrisis voor MKB bedrijven teweegbrengt, lijkt – als tegenbeweging wellicht – dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen ​ MKB bedrijven toeneemt. Dat is een belangrijke bevinding in de nieuwste editie van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk. Werknemers nemen hun verantwoordelijkheid en zetten de schouders eronder.

Twee derde van de werkgevers in het onderzoek ziet dat de onderlinge saamhorigheid toeneemt. Eenzelfde aantal constateert dat werknemers de toekomst van het bedrijf nu meer dan voorheen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Bij 40% van de werkgevers starten medewerkers dan ook op eigen gelegenheid diverse initiatieven om het bedrijf verder te helpen.

Meeste werkgevers in control

De overgrote meerderheid (84%) van de werkgevers geeft aan dat het hen lukt om het sentiment onder de medewerkers te polsen. Eveneens 84% van de ondernemers heeft voldoende overzicht op wat er in het bedrijf gebeurt. Desalniettemin geeft slechts 62% aan dat ze ook echt ​goed ​ zicht hebben op wat werknemers doen.

Werkvoorraad onvoldoende

Ruim 40% van de werkgevers heeft op het tijdstip van het onderzoek onvoldoende werkzaamheden voor alle medewerkers. De terugloop in uren bedraagt gemiddeld 61%, maar de verschillen zijn groot: bij een derde bedraagt de terugloop minder dan 25%, bij ruim de helft bedraagt deze meer dan 50%. Werkgevers geven dan ook aan maatregelen te nemen. 14% heeft trainingen en opleidingen geannuleerd. 12% laat vakantiedagen opnemen en verder worden bonussen (7%) en vakantiegeld (7%) uitgesteld. Een kwart van de werkgevers denkt na over wat te doen met medewerkers die door de crisis boventallig zijn of dreigen te worden.

Vertrouwen in overheidsmaatregelen lijkt iets afgenomen

Twee weken geleden gaf nog 10% van de ondernemers aan vol vertrouwen te hebben in de overheidsmaatregelen, nu is dat percentage gedaald naar 6%. Het aantal ondernemers dat vreest dat de maatregelen onvoldoende zijn is gelijk gebleven: dit is ruim de helft.

Een flink deel van het MKB ligt stil

15% van de mkb’ers en 38% van de zzp’ers hebben alle activiteiten als gevolg van de coronacrisis moeten staken. 4% van de mkb’ers en 2% van de zzp’ers heeft het daarentegen drukker dan anders. Een kwart van de ondernemers heeft inkomenssteun aangevraagd. Andere veelgenoemde maatregelen op de korte termijn zijn:

  • Niet noodzakelijke uitgaven stopzetten (52%, was 60%)
  • ​Investeringen uitstellen (35%, was 44%)
  • ​Strakker financieel plannen (40%)

Vertrouwen in eigen kunnen is onverminderd groot

Qua sentiment zijn er geen wijzigingen met twee weken geleden. Het is nog steeds zo dat veel ondernemers er vertrouwen in hebben dat ze de coronacrisis gaan overleven, ​maar dat ook een substantieel deel van de ondernemers twijfelt of er wel voldoende buffers zijn. ​Ruim 40% van de ondernemers ziet (ook) kansen.

  • Circa 70% van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat het bedrijf de coronacrisis overleeft. Daar staat tegenover dat ongeveer één op de vijf ondernemers er rekening mee houdt dat het bedrijf gaat omvallen.
  • Een groot deel van de ondernemers (ruim de helft) verwacht zelf voldoende buffers te hebben, maar 40% verwacht dat de eigen financiële buffers onvoldoende zullen zijn.


 

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk, mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden. Deze monitor loopt continu gedurende de coronacrisis. Veldwerkperiode: week 15 en 16 2020. Steekproef: n=470 MKB (tot 100 medewerkers) en n=194 ZZP, geworven uit het zakelijke panel van Motivaction en de achterban van MKB Servicedesk. Data zijn niet gewogen, maar vormen een goede afspiegeling van branches en grootteklassen. Aantal zzp’ers is bewust beperkt gehouden. Qua branche vertoont onze steekproef een lichte oververtegenwoordiging (vergeleken met data van het CBS) in de (zakelijke) dienstverlening (29% in de steekproef), Overheid, zorg, cultuur en recreatie (28% in onze steekproef) en een ondervertegenwoordiging in de bouw (5% in onze steekproef). We hebben respondenten zelf laten aangeven in welke branche ze actief zijn.