Ga direct naar inhoud

Coalitieakkoord ondersteunt om Nederland vitaler en veerkrachtiger te maken

Eind 2021 hebben Johan Remkes en Wouter Koolmees het nieuwe coalitieakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat Karien van Gennip uitvoering geven aan deze plannen. Natuurlijk zijn er uitdagingen in de uitvoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar voor werkgevers en werknemers is het een goede zaak dat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar blijft. Waarom? Dat licht ik graag verder toe in dit artikel.


Loondoorbetaling bij ziekte vooral voor mkb-bedrijven een hoge kostenpost
Een werkgever blijft verplicht het loon van zijn zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Die lasten zijn sommige werkgevers in het mkb al jaren een doorn in het oog. Niet alleen hebben we gezien dat mkb-bedrijven het doorbetalen van een zieke werknemer gedurende twee jaar financieel moeilijk kunnen dragen. We weten bovendien dat werkgevers de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter niet overzien. Die verplichte processtappen brengen de zieke werknemer juist eerder terug naar werk en zijn daarom essentieel. Daarom is het een goede zaak dat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar blijft. Om werkgevers te helpen is de mkb verzuim-ontzorgverzekering ontwikkeld.

Met optimale begeleiding keren zieke werknemers sneller terug naar werk
Mkb’ers kunnen zich met de mkb verzuim-ontzorgverzekering eenvoudig verzekeren voor de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Maar nóg belangrijker: werkgevers worden volledig ontzorgd in de begeleiding van die zieke werknemers. Daarbij leveren de specialisten van arbodiensten optimale dienstverlening volgens de verplichte processtappen, zodat zieke werknemers sneller terugkeren naar werk. Natuurlijk betalen mkb’ers een premie voor de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Kunnen zij die investering wél dragen?

Overheid investeert in arbeidsmarkt en loondoorbetaling
De overheid investeert 500 miljoen euro per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, de re-integratie van werknemers en het aanpakken van armoede en schulden. Ook trekt de regering 300 miljoen euro per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb voor de loondoorbetaling bij ziekte. En dat is goed nieuws voor het mkb!

Vergoeding voor het mkb voor loondoorbetaling bij ziekte
Sinds 1 januari 2022 is er een vergoeding beschikbaar voor werkgevers met maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Anders gezegd, werkgevers met een loonsom in 2020 tot 865.000 euro ontvangen een korting op de premie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Een snel rekensommetje: voor een werknemer met een minimumloon betekent dit een lastenverlaging van 26 euro per maand per werknemer. Bij 25 werknemers met een minimumloon is deze lastenverlaging al meer dan 7.000 euro per jaar. Met de vergoeding moet het voor werkgevers mogelijk zijn te kiezen voor de mkb verzuim-ontzorgverzekering. En dat zien we in onze cijfers. Zes van de tien nieuwe mkb-bedrijven kiest bij ons voor de mkb verzuim-ontzorgverzekering. Onze meest volledige oplossing voor ziekteverzuim voor mkb-bedrijven.

Mkb verzuim-ontzorgverzekering ondersteunt werkgevers bij wettelijke verplichtingen
Naast de vergoeding van de loondoorbetalingsverplichting en de lastenverlaging vanuit de overheid zijn er meer redenen waarom veel mkb-bedrijven voor onze mkb verzuim-ontzorgverzekering kiezen. De verzekering biedt:

  • Volledige ondersteuning bij de re-integratie van zieke werknemers.
  • Een volledige vergoeding van kosten die nodig zijn om de zieke werknemer weer terug te laten keren naar werk, als de bedrijfsarts of casemanager dit adviseert.
  • Arbodienstverlening van ArboNed, ArboDuo, HCS of Zorg van de zaak.
  • Volledige ondersteuning rond de wettelijke verplichtingen waarmee werkgevers te maken krijgen als een werknemer (langdurig) uitvalt.

Met de mkb verzuim-ontzorgverzekering voldoe je als werkgever aan de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. We ontzorgen daarmee de werkgevers rond de wettelijke verplichtingen. En daar blijkt veel behoefte aan te zijn onder werkgevers. In augustus 2021 lieten we Kantar een onderzoek voor ons uitvoeren onder ruim 1.000 leidinggevenden. Daaruit bleek dat 1 op 5 werkgevers niet weet wat te doen als een werknemer ziek is. En maar liefst 40% van de werkgevers bleek niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen. Onze mkb verzuim-ontzorgverzekering helpt werkgevers hierbij.

Re-integratie tweede spoor krijgt grotere rol
We zien in het nieuwe coalitieakkoord verder een grotere rol voor ‘re-integratie tweede spoor’. Dit is een onderdeel van de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter. Kan een werknemer niet meer aan het werk bij de eigen werkgever in het eerste jaar? Dan is de werknemer verplicht om zich eerder in te spannen ander werk bij een andere werkgever aan te nemen. We verwachten dat het eerder oriënteren op ander werk, werknemers helpt sneller weer in het arbeidsproces betrokken te zijn. Ook wanneer dit om werknemers gaat die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het geeft meer kansen op succes. We vinden het belangrijk iedereen met arbeidsmogelijkheden te helpen deze zo goed mogelijk in te zetten.

Uitdagingen en mogelijke maatregelen WIA
De uitdagingen in de uitvoerbaarheid van de WIA zit vooral in de beperkte uitvoeringscapaciteit van de verzekeringsartsen. We verwachten dat de achterstanden bij de WIA-keuring eerder oplopen dan afnemen. We zien daarom graag een intensievere publiek-private samenwerking rond de WIA-beoordeling om tot een efficiënter proces te komen. Daar spannen we ons samen met andere verzekeraars voor in. Maar er speelt meer. Het ministerie van SZW onderzoekt welke maatregelen genomen kunnen worden om de arbeidsparticipatie en de positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Zo zijn er voorstellen om:

  • de WIA-grens van 35% naar 15% te verlagen;
  • de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) af te schaffen;
  • en de duur van het eigenrisicodragen van de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van tien naar vijf jaar in te korten.

Al deze mogelijke maatregelen raken werkgevers en werknemers. Samen met adviseurs en onze specialisten willen we werkgevers en werknemers ondersteunen en helpen (langdurig) verzuim te verkorten en voorkomen. Zodat werknemers gezond aan het werk blijven, vandaag en morgen.

Met vriendelijke groet,

Igno Schings
Directeur Inkomen Collectief
Nationale-Nederlanden


Tips en oplossingen

We helpen je graag met inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. Meer lezen? Bekijk dan onze tips over goed werkgeverschap, een gezond bedrijf en vitaliteit. Samen maken we Nederland vitaal en veerkrachtig, met oplossingen van nu. Bekijk onze oplossingen voor een gezond bedrijf en goed werkgeverschap.