Ga direct naar inhoud

De waarde van jezelf leren inzien

De arbeidsmarkt is in transformatie. Oude banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan. Bovendien moeten we steeds langer doorwerken, waardoor omscholing soms nodig is. COVID-19 lijkt deze transformatie te versnellen. Wat is de impact van het virus? En wat is het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers? Frank Brinkmans, Regisseur Duurzame Inzetbaarheid van Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief, ging in gesprek met Liesbeth Roeland, manager bij Omzien, arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen.


Wat doet Omzien?

‘Omzien is een arbeidsbemiddelaar die veel aandacht besteedt aan de waarde van mensen en hun talenten. De organisatie is opgericht met het idee arbeidspotentieel in te zetten, dat nu niet of onvoldoende wordt benut. Denk aan mensen die een WGA-, WW- of bijstandsuitkering krijgen, maar mogelijk wel kunnen werken. Of aan statushouders. Die mensen hebben vaak een duwtje in de rug nodig. Omzien probeert hun kennis en vaardigheden te ontsluiten voor de arbeidsmarkt. Hun ambities en fysieke en mentale werkvermogen vormen daarbij het vertrekpunt. Aan de andere kant helpen we bedrijven met ambities op het gebied maatschappelijk verantwoord ondernemen aan gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers.’

Wat is de impact van COVID-19 op jullie werkzaamheden?

‘COVID-19 heeft de arbeidsmarkt flink opgeschud. Na de uitbraak van het virus zag ik bijvoorbeeld dat werkgevers de vacatures die ze bij ons hadden uitgezet in allerijl terugtrokken. Ook leek het erop dat de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen door de pandemie minder toegankelijk zou worden. Maar al snel kwam het besef terug dat de wereld, ondanks corona, doordraait, en dat er altijd behoefte is aan nieuwe medewerkers. Bovendien bracht corona ook goede dingen. Zo zijn we ons meer gaan realiseren hoe belangrijk het is om arbeidspotentieel te benutten. Verder heeft het online werken natuurlijk een enorme vlucht genomen. Dat biedt kansen voor mensen die willen terugkeren naar de arbeidsmarkt. Het maakt nu immers niet meer uit waar je woont. Je kunt gewoon vanuit huis werken of een training volgen.’

De arbeidsmarkt transformeert. COVID-19 lijkt die ontwikkeling te versnellen. Wat is de impact daarvan op arbeidsbemiddeling?

‘De wereld verandert in hoog tempo. We hebben te maken met steeds verdergaande automatisering en nieuwe technologieën. Organisaties worden steeds meer gedreven door data en artificial intelligence. De pandemie komt daar nu bovenop. Je ziet dat er nieuwe werk- en organisatievormen ontstaan. Veel van die vormen zijn gericht op fulltime inzetbaarheid. Maar niet iedereen is fulltime inzetbaar. Andere mensen missen de aansluiting vanwege hun lage opleidingsniveau. Waardevol arbeidspotentieel valt daardoor tussen wal en schip. Als we dat potentieel willen gebruiken, moeten we bij het opleiden en inwerken van mensen veel meer oog hebben voor diversiteit en inclusiviteit. Pas dan kunnen die mensen de stap naar werk maken. Dat vraagt om flexibiliteit van opleiders en werkgevers.’


Omzien

Omzien is een arbeidsbemiddelaar met oog voor sociaal ondernemen, op basis van werving & selectie, uitzenden en detacheren. Op het gebied van arbeidsdeskundig casemanagement werkt Omzien samen met HCS.

Omzien en Staatvandienst: zusterorganisaties

Arbeidsbemiddelaar Omzien en Staatvandienst, organisatie voor re-integratie en outplacement, zijn zusterorganisaties. Beide organisaties willen mensen duurzaam naar werk brengen. Als een kandidaat zijn of haar re-integratie- of outplacementtraject bij Staatvandienst heeft afgerond, en het doel “werk” nog niet heeft bereikt, helpt Omzien deze kandidaat bij het vinden van een baan. Andersom is ook mogelijk. Heeft Omzien een kandidaat heeft die nog niet gereed is voor de arbeidsmarkt en begeleiding nodig heeft? Dan vraagt de arbeidsbemiddelaar de opdrachtgever of deze kandidaat een traject bij Staatvandienst mag doorlopen.

De Commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie-Borstlap genoemd, heeft de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht en adviseerde onder meer de interne wendbaarheid te bevorderen en de externe flexibiliteit af te remmen. Wat vindt Omzien hiervan?

De Commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie-Borstlap genoemd, heeft de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht en adviseerde onder meer de interne wendbaarheid te bevorderen en de externe flexibiliteit af te remmen. Wat vindt Omzien hiervan?
‘De commissie wil dit bijvoorbeeld regelen door aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving. Maar het advies vraagt ook om flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers. In onze visie gaat het vooral om “meedoen”. Daarbij kijken we onder meer naar de persoonlijke omstandigheden van onze kandidaten. Hebben ze kinderen? Hoe staan ze er financieel voor? En moeten ze mantelzorg geven?’

Een ander advies van de commissie-Borstlap is de zorg voor fiscaal gelijke behandeling en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden. In de toekomst zou dat kunnen worden uitgebreid met regelingen op cao- of individueel niveau, zoals verlofregelingen voor mantelzorg. Wat kun jij hierover vertellen?

‘Dat laatste sluit aan bij onze dienstverlening. Omzien wil graag een bijdrage leveren aan de drie-eenheid mens, bedrijf en maatschappij. Anders gezegd: met de inzet van mens en werk willen we helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een mooi voorbeeld is onze oplossing om mantelzorgende medewerkers te ontlasten. Die oplossing komt erop neer dat je mantelzorgtaken niet laat uitvoeren door naasten, maar door mensen uit de zorgsector die uitgevallen zijn en nu een WGA-uitkering ontvangen. Op die manier krijgen medewerkers wat meer lucht. Maar ook voor de werkgever is dit een goede oplossing. Hij kan zijn medewerker een interventie aanbieden en op die manier mogelijk ziekteverzuim van zijn medewerker voorkómen. Onze oplossing biedt verder toegevoegde waarde voor de ontvanger van mantelzorg, die het belasten van een naaste bezwarend zou kunnen vinden. Bovendien zorgt onze oplossing ervoor dat de WGA’er weer betaald kan werken en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ten slotte is er waarde voor de samenleving: het aantal uitkeringen neemt af en er wordt beter gebruikgemaakt van het arbeidspotentieel.’

De commissie-Borstlap adviseert ook te komen tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Dat moet Omzien aanspreken. Wat verstaan jullie daaronder?

‘Wij omarmen inclusiviteit en diversiteit, omdat we geloven in de waarde van ieder afzonderlijk mens. De bundeling van diverse waarden en talenten bevordert in onze visie meer groei dan de bundeling van gelijke waarden en talenten. Gelukkig staan inclusiviteit en diversiteit bij veel organisaties op de agenda. Sommige organisaties geloven inderdaad dat een mix van medewerkers zorgt voor waardecreatie. Maar bij andere organisaties speelt vooral de urgentie om medewerkers te vinden een rol. De groei van ons arbeidspotentieel staat immers onder druk. Hoe het ook zij, Omzien ziet dat veel organisaties het lastig vinden inclusiviteit en diversiteit in te bedden in hun processen, omdat operational excellence de boventoon viert. Wij zetten ons in om kennis, vaardigheden en talenten van mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt te benutten, en zoeken naar kwaliteitsmatches die waardevol zijn voor de medewerker, het bedrijf en de samenleving. Daarnaast helpen we bedrijven die graag werk willen maken van hun ambities op het gebied van social return on investment, bij het vormgeven van hun inclusiviteits- en diversiteitsprogramma’s.’

Nationale-Nederlanden helpt mensen zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden. Inclusiviteit is voor de verzekeraar dan ook een belangrijk onderwerp. Hoe zijn jouw ervaringen met Nationale-Nederlanden?

‘Vanaf het moment dat we met Omzien van start zijn gegaan werken we samen met Nationale-Nederlanden. We weten dat zij onze visie een warm hart toedragen. Niet alleen vanuit het perspectief van schadelastbeheersing. Maar ook omdat zij net als wij een bijdrage willen leveren aan de samenleving, en mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt perspectief op werk willen bieden. Nationale-Nederlanden voorziet in een uitkeringsbehoefte, en wij bemiddelen de bij Nationale-Nederlanden verzekerde WGA’ers naar betaald werk.’


Liesbeth Roeland

Liesbeth Roeland is de trotse moeder van drie kinderen. Ze studeerde onder meer economie en toerisme. Later kreeg ze interesse in psychologie en rechten. Liesbeth begon haar loopbaan als consulent in de uitzendbranche. Vervolgens was ze jarenlang actief als senior HR-businesspartner. Liesbeths passie is liefde voor mensen: haar werkende leven staat in het teken van verbinding en het helpen van mensen.

Als we het arbeidspotentieel willen benutten, moeten we meer oog hebben voor diversiteit en inclusiviteit

Samen met Nationale-Nederlanden werken aan een vitaal en veerkrachtig Nederland?

In Nederland werken we tot steeds hogere leeftijd door. Bovendien wijzigt het arbeidsaanbod steeds sneller. Daarom ziet Nationale-Nederlanden het belang van duurzame inzetbaarheid toenemen. Een actieve rol van werkgevers vinden wij daarbij essentieel. Bij Inkomen Collectief werken we dan ook nauw samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Dat doen we met oplossingen van nu. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of wil je weten hoe Nationale-Nederlanden werkgevers kan helpen? Neem dan contact op met jouw adviseur of met je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden.

Terug naar HR Actief