Ga direct naar: inhoud

Prinsjesdag 2018 & Belastingplan 2019

Het kabinet Rutte III is bijna een jaar in functie. Het kabinet wil dat Nederlanders volgend jaar in hun portemonnee merken dat het goed gaat met de economie. Het is de bedoeling dat 95% van de Nederlandse huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat, dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Wij hebben de afgekondigde maatregelen en gevolgen in kaart gebracht.

Wat gebeurt er eigenlijk op Prinsjesdag?

Koning Willem-Alexander spreekt op Prinsjesdag de troonrede uit in de Ridderzaal. Zo opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

Wat zit er in het koffertje?

Minister Hoekstra gaat naar de Tweede Kamer met het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt. Hieronder hebben we de begrippen nog even kort toegelicht.

 • De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten.
 • De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. Hierin staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten.
 • Het Belastingplan bevat de wijzigingen in de belastingwetgeving voor het komende jaar.
Prinsjesdag

De belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

Lastenverlaging

Een van de uitgangspunten van het regeerakkoord is dat werken moet lonen. Daarom zijn er een aantal aanpassingen gedaan. In de komende periode verlaagt de regering de lasten door:

 • de invoering van een twee belastingschijvenstelsel (in 2021);
 • het verhogen van de maximale algemene heffingskorting;
 • de versnelde afbouw van het tarief waartegen een aantal aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen (vanaf 2020);
 • een wijziging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bekijk wat er voor u verandert bij ‘Tarieven’.

Tarieven

Er zijn aanpassingen in de loon- en inkomstenbelasting. De wijzigingen op hoofdlijnen zijn:

 • een verhoging van het tarief in de 1e schijf;
 • een verlaging van het tarief in de 2e, 3e en 4e schijf;
 • het verlengen van de 1e en 2e schijf van de loon- en inkomstenbelasting;
 • een verhoging van de heffingskortingen.

Zie onderstaand overzicht voor de cijfers en veranderingen 2018 en 2019.

Schijven en grenzen Stand 2018 Stand 2019
Einde eerste schijf € 20.142,- € 20.384,-
Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946 € 34.404,- € 34.817,-
Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946 € 33.994,- € 34.300 ,-
Einde derde schijf € 68.507,- € 68.507,-
Tarief inkomstenbelasting/loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen Stand 2018 Stand 2019
Tarief eerste schijf tot AOW-leeftijd 36,55% 36,65%
Tarief eerste schijf vanaf AOW-leeftijd 18,65% 18,75%
Tarief tweede schijf tot AOW-leeftijd 40,85% 38,10%
Tarief tweede schijf vanaf AOW-leeftijd 22,95% 20,20%
Tarief derde schijf 40,85% 38,10%
Tarief vierde schijf 51,95% 51,75%
Heffingskortingen Stand 2018 Stand 2019
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265,- € 2.477,-
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.157,- € 1.268,-
Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 0 € 0
Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 0 € 0
Maximum arbeidskorting € 3.249,- € 3.399,-
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.801,- € 2.835,-
Jonggehandicaptenkorting € 728,- € 737,-
Ouderenkorting € 1.418,- € 1.596,-
Alleenstaande ouderenkorting € 423,- € 429,-
Heffingskorting groene beleggingen % x vrijstelling in box 3 0,7% 0,7%

De cijfers 2019 kunnen nog wijzigen. Het eindejaarsbericht van Financiën bevat de definitieve cijfers.

Herziening box 3

In het regeerakkoord van 2017-2021 heeft de regering de ambitie uitgesproken om de belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen (Box 3) meer in lijn te brengen met de werkelijk behaalde rendementen.

Ondanks de wijziging van de box 3-heffing vorig jaar blijft het grootste probleem dat het fictieve inkomen in box 3 waarover belasting verschuldigd is, nog steeds afwijkt van het werkelijke inkomen. In de plannen voor 2019 is echter nog geen heffing op basis van een werkelijk rendement opgenomen.

Belastingplan
Vermogensrendementsheffing box 3 per 2019

Met ingang van 2017 is de vermogensrendementsheffing aangepast. Het vast veronderstelde (‘forfaitaire’) rendement van 4% is vervangen door een gestaffeld verondersteld rendement. Hierbij geldt: hoe meer vermogen, des te hoger het verondersteld rendement. Verder heeft elke belastingplichtige een heffingsvrij vermogen van € 30.000,-.

De forfaitaire rendementspercentage voor 2019 zijn nog niet bekend. Het is de verwachting dat het forfaitaire rendement voor het spaardeel zal dalen.

Lees meer over Sparen en Beheerd Beleggen.

Maximale hypotheekberekening

Een geldverstrekker moet bij de bepaling van de maximale hypotheek (naast de eigen verstrekkingsnormen) rekening houden met twee grenzen. De laagste van deze twee grenzen bepaalt de maximale hypotheek:

 • Inkomensnormen (Loan-To-Income, LTI).
 • Marktwaarde van de woning (Loan-To-Value, LTV).

De LTV-ratio was in 2018 100% en blijft ook in 2019 100%. Er zijn wel mogelijkheden om af te wijken van de LTV-ratio bij de financiering van noodzakelijke woningverbetering. Hierbij kan gedacht worden aan het herstellen van funderingen, dakconstructies, verzakkingen van gevels et cetera. Het gaat dus niet om de financiering van een nieuwe keuken of badkamer. De afwijking is slechts mogelijk als de verhouding tussen de hoogte van het totale hypothecair krediet en de waarde van de woning (= LTV-ratio) daalt door het aanpakken van de desbetreffende woningverbeteringen.

Lees meer over Hypotheken.

Verlaging eigenwoningforfait

Heeft u een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde.

Over het algemeen stijgen de WOZ-waarden. Om het inkomen uit de eigen woning – het eigenwoningforfait – bij benadering gelijk te houden, dalen de percentages. Het gaat daarbij om een gemiddelde. Op individueel niveau kunt u te maken krijgen met een (aanzienlijk) hogere dan wel lagere bijtelling. Dat is afhankelijk van de mate waarin de WOZ-waarde van de woning stijgt.

WOZ-waarde woning
meer dan
WOZ-waarde woning
niet meer dan
2019
eigenwoningforfait
2018
eigenwoningforfait
- € 12.500,- 0% 0%
€ 12.500,- € 25.000,- 0,25% 0,25%
€ 25.000,- € 50.000,- 0,35% 0,40%
€ 50.000,- € 75.000,- 0,50% 0,55%
€ 75.000,- € 1.060.000,- 0,65% 0,70%
€ 1.060.000,- - € 7.420,- + 2,35% van de waarde boven € 1.060.000,- € 7.420,- + 2,35% van de waarde boven € 1.060.000,-
Aftrekbeperking

In 2018 zijn de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet tegen het toptarief van de 4e belastingschijf (van 51,95%) aftrekbaar, maar tegen een lager tarief, te weten 49,5%. In 2019 is het maximale aftrektarief voor de aftrekbare kosten in verband met de eigen woning 49%.

Met ingang van 2020 geldt de aftrekbeperking voor meer aftrekbare posten. Het betreft:

 • Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek);
 • MKB-winstvrijstelling;
 • Terbeschikkingsstellingsvrijstelling;
 • aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie);
 • aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten;
 • aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten;
 • aftrek van scholingsuitgaven;
 • giftenaftrek;
 • restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
 • verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Met ingang van 1 januari 2020 is het maximale aftrektarief voor deze aftrekposten en de aftrekbare kosten in verband met de eigen woning 46%.

De aftrekbeperking geldt niet voor de inleg op een lijfrenterekening of de premie voor een lijfrenteverzekering.

Verhoging energiebelasting

Het is de bedoeling van de regering om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% te laten dalen vóór 2030. Om dit doel te bereiken worden per 2019 de volgende maatregelen genomen:

 • verhoging van de energiebelasting op aardgas;
 • verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
 • verhoging van de Opslag duurzame energie (ODE).

Als gevolg van deze maatregelen zal een gemiddeld huishouden naar verwachting € 150,- per jaar meer aan energie kwijt zijn.

Onderhoudssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de onderhoudskosten.

Eigenaren kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. Uitgaande van een gemiddeld IB-tarief, is de subsidie gelijk aan de huidige tegemoetkoming via de fiscale aftrek maar hoger dan men in de toekomst nog via de aftrek vergoed zou krijgen. Vanaf 2023 zijn bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting namelijk nog maar aftrekbaar tegen het basistarief van 37,05%.

Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding

Doet u vrijwilligerswerk? Dan kunt u onder voorwaarden een onbelaste vergoeding krijgen. De vergoeding kent twee vormen:

 • vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Deze vergoeding kan onbelast worden ontvangen;
 • een forfaitaire vergoeding. Een organisatie kan er voor kiezen om haar vrijwilligers een vast bedrag te geven als kostenvergoeding. De maximale vergoeding bedraagt € 1.500,- per jaar (bedrag 2018).

In 2019 wordt het bedrag van de forfaitaire vergoeding met € 200,- verhoogd tot € 1.700,- per jaar.

Zorg

Het verplicht eigen risico in 2019

Het verplicht eigen risico blijft volgend jaar gelijk: € 385,- per jaar. Dit eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor sommige vormen van zorg geldt het eigen risico niet.

Eigen bijdragen in 2019

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen wordt vanaf 1 januari 2019 gemaximeerd op € 250,- per jaar. Dit betekent dat u jaarlijks nooit meer dan deze € 250,- aan eigen bijdrage betaalt als u medicijnen gebruikt. In 2018 kan de eigen bijdrage in veel gevallen hoger uitvallen dan deze € 250,-. Dit maximum geldt alléén voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen. Voor de overige vergoedingen waarvoor een eigen bijdrage geldt, dat deze niet worden gemaximeerd.

Andere wijzigingen in de eigen bijdragen in 2019 zijn nog niet bekend.

Uw aanvullende verzekering en premie in 2019

Nu de wijzigingen van de regering bekend zijn, gaan wij kijken wat hiervan de gevolgen voor onze aanvullende (tandarts)verzekeringen en de premie zijn voor komend jaar. U ontvangt uiterlijk 12 november uw verlengingsvoorstel voor uw zorgverzekering van Nationale-Nederlanden in 2019.

Wijzigingen in de basisverzekering

De wijzigingen in de basisverzekering voor 2019 zijn bekend. Wij zetten deze graag voor u op een rij.

Hulp bij overgewicht (Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI))

De zorg richt zich op het verminderen van de energie-inname (het aantal calorieën) en het verhogen van de lichamelijke activiteit. Eventueel wordt de zorg ondersteund met psychologische hulp om zo het gedrag te veranderen. De zorg wordt verleend door een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN).

Vergoeding Geldt het eigen risico
2018 Geen vergoeding N.v.t.
2019 Volledige vergoeding vanaf 18 jaar.

Voorwaarden:
• Er is sprake van overgewicht met een gezondheidsrisico
• Na verwijzing door de huisarts
Nee

Zittend ziekenvervoer

Vergoeding Geldt het eigen risico
2018 Alleen vergoeding van zittend ziekenvervoer als een behandeling wordt ondergaan Ja
2019 De vergoeding wordt uitgebreid:
• Er kan ook gebruik gemaakt worden van zittend ziekenvervoer (geen ambulance) van en naar controles, consulten en onderzoek, als deze met de behandeling die ondergaan wordt samenhangen.
Ja

Oefentherapie bij de longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

Vergoeding Geldt het eigen risico
2018 Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling Ja, vanaf de 21e behandeling
2019 Oefentherapie bij COPD stadium II of hoger wordt vergoed vanaf de 1e behandeling. Het aantal behandelingen en de periode hangt af van de GOLD Classificatie. Ja, vanaf de 1e behandeling

Paracetamol, mineralen en vitaminen

Vergoeding Geldt het eigen risico
2018 Vergoeding van voorgeschreven paracetamol, mineralen en vitaminen die ook verkrijgbaar zijn zonder recept bij apotheek of drogist Ja
2019 Geen vergoeding N.v.t.

Medicijnen

De basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal nieuwe medicijnen:

 • Per 1 september is het medicijn Daratumumab in de basisverzekering opgenomen. Dit middel wordt gebruikt bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom), waarbij sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab werd reeds vergoed voor monotherapie bij deze ziekte. Dit is nu uitgebreid met een vergoeding bij combinatietherapieën met andere middelen en een vergoeding voor startbehandelingen voor patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. Deze vergoeding geldt tot en met 2021.

 • De basisverzekering vergoedt sinds 1 maart 2018 Maviret: een nieuw medicijn tegen chronische hepatitis C. Alle patiënten met chronische hepatitis C kunnen van dit nieuwe medicijn gebruik maken.

 • Sinds een aantal maanden vergoedt de basisverzekering een nieuw borstkankermedicijn: Ribociclib. Het medicijn kan gebruikt worden bij patiënten met uitgezaaide borstkanker. In combinatie met hormoontherapie kan de groei van kankercellen geremd worden.

 • Sinds 1 augustus wordt voor kinderen een nieuw medicijn tegen spierziekte SMA toegevoegd aan de basisverzekering: Spinraza. Het medicijn wordt alleen vergoed voor:
  • Kinderen tot 9,5 jaar oud die door SMA getroffen worden;
  • En baby’s zonder symptomen, maar met de genetische afwijking die SMA veroorzaakt.

Op alle medicijnen is het eigen risico van toepassing.

Voorwaardelijke behandelingen

Ieder jaar voegt de minister een aantal nieuwe behandelingen toe aan de basisverzekering. Zo kan het effect worden gemeten. Of ze ook in het basispakket blijven, wordt later besloten. De volgende twee behandelingen die al eerder opgenomen waren onder de voorwaardelijke zorg worden verlengd:

 • Verlenging met 2,5 jaar van een borstreconstructie met autologe vet transplantatie (AFT), na borstkanker.
 • Verlenging met 11 maanden van een nieuwe behandeling bij een bepaalde vorm van hernia (PTED bij een lumbale hernia).
De Zorgtoeslag in 2019

In 2019 stijgt de zorgtoeslag:

 • Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met circa € 100,- per jaar.
 • Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met circa € 290,- per jaar.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de zorgtoeslag.


De plannen zijn nog niet definitief

De plannen van de regering moeten nog door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. De plannen kunnen daardoor nog wat wijzigen. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de basisverzekering? Kijkt u dan op de site van de Rijksoverheid.

uniqueid