Ga direct naar inhoud

Veelgestelde vragen over pensioenen

Algemeen
Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?
Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en het veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in Laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.
Hoe weet ik wat voor pensioenovereenkomst ik heb?
Op uw Laag 1 van Pensioen 1-2-3 staat wat voor pensioenovereenkomst u hebt. In mijn.nn kunt u uw Pensioen 1-2-3 terugvinden. Hebt u geen toegang tot mijn.nn? Neem dan contact met ons.
Wat moet ik doen als ik een brief heb ontvangen over achterstand in premiebetaling op mijn pensioenverzekering?
Uw werkgever heeft een pensioentoezegging gedaan, maar de verschuldigde bedragen zijn sinds lange tijd niet meer voldaan. Hierdoor dreigt uw pensioenopbouw in gevaar te komen. Het wegvallen of verlagen van pensioenafspraken kan voor u nadelige gevolgen hebben. Om deze op te vangen kunt u zelf een privéverzekering afsluiten.
Waarom is de kans groot dat ik straks een pensioentekort heb?
Dat heeft verschillende redenen. Moderne pensioenregelingen zijn vaak versoberd. Daarnaast wisselen we vaker van werkgever. We leven langer. We blijven langer actief. Het is belangrijk dat u uw pensioensituatie regelmatig evalueert en tegen het licht houdt bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld als u verandert van werkgever of arbeidsduur. Als uw gezinssamenstelling wijzigt. Of als u een erfenis ontvangt. Vraag in deze situaties altijd om deskundig advies.
Ik heb ooit pensioen opgebouwd maar weet niet waar
Met ingang van 1 januari 2011 geeft het pensioenregister inzicht in alle opgebouwde en toekomstige pensioenaanspraken. Naast pensioenaanspraken zijn ook de AOW-aanspraken zichtbaar. Aanspraken op grond van een lijfrentevoorziening zijn niet in het Pensioenregister vermeld. U kunt uitsluitend toegang krijgen tot het Pensioenregister via internet door middel van uw inlogcode DigiD. Kijk voor meer informatie op mijnpensioenoverzicht.nl.
Tijdens de opbouw van AOW heb ik tijdelijk in het buitenland gewoond, heeft dit consequenties?
Voor elk jaar dat u niet in Nederland heeft gewoond, wordt u in de meeste gevallen gekort op uw AOW-uitkering. Dat is 2% per jaar dat u in het buitenland woonde. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij tijdelijke detachering in het buitenland, blijft u wél AOW opbouwen. Het is mogelijk om u vrijwillig te verzekeren om te voorkomen dat uw AOW-opbouw stopt. Dat kan bij de Sociale Verzekeringsbank, maar ook andere verzekeraars bieden producten om uw AOW aan te vullen.
Ik heb nooit gewerkt. Krijg ik dan toch AOW?
Iedereen die in Nederland woont, bouwt maximaal 50 jaar 2% AOW per jaar op. De AOW is een volksverzekering en geen werknemersverzekering. U hoeft er dus niet voor gewerkt te hebben.
Hoe is het geregeld met de verschuiving van de AOW-leeftijd en de opbouw van mijn AOW?
De opbouwperiode voor de AOW blijft 50 jaar (50 x 2 = 100%). Alleen begint iedereen pas later met de opbouw van het recht. De regeling is daarmee gunstiger dan voorheen voor mensen die hun jeugd doorbrengen in het buitenland. Voor mensen die op latere leeftijd naar het buitenland vertrekken is de regeling juist ongunstiger.
Hoe kan ik een wijziging in mijn gegevens van mijn pensioen doorgeven?
Als uw verzekering via een onafhankelijk adviseur loopt, laat deze u dan helpen bij het doorgeven van een wijziging van uw gegevens. Als u niet meer weet wie uw onafhankelijk adviseur is of u heeft de polis op een andere manier afgesloten, neem dan contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.
Hoeveel pensioen heb ik op dit moment opgebouwd?

Dit kunt u op 3 manieren terugvinden:

 1. Op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat u jaarlijks van ons ontvangt. Let op! Hier vindt u alleen het pensioen dat u bij Nationale-Nederlanden hebt opgebouwd.
 2. Op mijnpensioenoverzicht.nl. Log in met uw DigiD. U ziet hier een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers, inclusief uw AOW-opbouw.
 3. In de pensioenplanner van mijn.nl. U ziet hier een totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen.
Hoe hoog zijn de kosten die Nationale-Nederlanden inhoudt?
De hoogte van de kosten zijn marktconform, maar kunnen verschillen per pensioencontract. Ze zijn onderdeel van het pensioencontract dat uw werkgever of voormalig werkgever met Nationale-Nederlanden is overeengekomen.
Wat is het verschil tussen een pensioenverzekeraar en een pensioenfonds?
Uw pensioen kan ondergebracht zijn bij een verzekeraar of een pensioenfonds. Pensioenfondsen zijn er in twee soorten, namelijk de ondernemingspensioenfondsen (behorende bij een onderneming) en bedrijfstakpensioenfondsen (behorende bij een bedrijfstak). Het verschil tussen verzekeraars en pensioenfondsen zit in de wijze waarop het pensioen is verzekerd. Een verzekeraar garandeert je pensioenen zoals is afgesproken in de uitkeringsovereenkomst. Een pensioenfonds zal er ook alles aan doen deze te garanderen, maar mogen - als de dekkingsgraad te laag is - pensioenen eventueel verlagen.
Wat houdt een partnertoeslag in bij AOW?
Partnertoeslag is een toeslag die u ontvangt ter aanvulling van uw inkomen als u een partner heeft die jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. De toeslag is afhankelijk van het aantal jaren dat uw partner AOW opbouwde, het inkomen van uw partner en het gezamenlijke inkomen van u beiden. Deze toeslag vervalt in 2015. Lees meer over de partnertoeslag op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
Waaruit bestaat de aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars?
Vanwege maatschappelijke discussies over transparantie van kosten en de hoogte daarvan, heeft het Verbond van Verzekeraars een aanbeveling gedaan over de hoogte van de kosten. De aanbeveling van het Verbond is ontstaan in overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening en met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Aanvaardbare kosten voor een pensioenbeleggingsverzekering zijn volgens de aanbeveling gemiddeld 9,5% van de pensioenpremie en 1,5% van de waarde van de beleggingen. Beide percentages samen noemen we ook wel de toetsnorm. U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als de kosten van uw pensioenbeleggingsverzekering gemiddeld hoger zijn geweest dan de toetsnorm.
Hoe kan ik zien hoeveel pensioenpremie ik betaal?
Op uw salarisstrook ziet u hoeveel pensioenpremie uw werkgever inhoudt op uw salaris. U kunt ook aan uw werkgever vragen hoeveel pensioenpremie u betaalt.
Waar kan ik meer informatie over Direct Ingaande Lijfrente vinden?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over uw direct ingaande lijfrenteverzekering? Ga dan naar de pagina Uw levensverzekering

U kunt geen nieuwe direct ingaande lijfrente meer bij ons afsluiten. U kunt nog wel een bankspaarproduct afsluiten.

Hoe hoog is mijn uitkering van de Direct Ingaande Lijfrente?
In uw polis kunt u zien hoe hoog de uitkering van uw Direct Ingaande Lijfrente is.
Wat is een goed pensioen?
Men zegt vaak dat een goed pensioen 70% van uw laatste salaris is. U heeft dan ongeveer hetzelfde te besteden als nu. Maar dit is een hele algemene regel. Want wat zijn uw eigen wensen? Meer informatie over een goed pensioen en de pensioencheck om uw situatie in beeld te brengen vindt u op deze pagina.
Wat gebeurt er met mijn AOW als ik kom te overlijden?

Uw AOW-uitkering stopt met ingang van de dag volgend op de dag van uw overlijden. Uw nabestaanden komen dan in aanmerking voor een eenmalige overlijdensuitkering. Nabestaanden zijn:

 • Uw echtgenoot of geregistreerde partner.
 • Als die er niet is: uw minderjarige kinderen.
 • Zijn er geen kinderen, dan degenen met wie u in één huis woonde en voor wie u grotendeels de kosten van het bestaan betaalde.
Hoeveel pensioen krijg ik als ik met pensioen ga?

Hoe hoog uw pensioenuitkering exact is, weet u pas op het moment dat u met pensioen gaat. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wel een inschatting bij het 'te bereiken pensioen'. **Let op!** Dit bedrag verandert waarschijnlijk nog.

U kunt ook terecht op Mijnpensioenoverzicht.nl voor meer inzicht in uw persoonlijke situatie.

Wat gebeurt er met de Direct Ingaande Lijfrente als ik kom te overlijden?
De Direct Ingaande Lijfrente keert een periodiek bedrag uit zolang u leeft. Als u overlijdt, dan stopt de verzekering met uitkeren, ook als de einddatum van de verzekering nog niet is bereikt. Heeft u een tweede persoon (bijvoorbeeld uw partner) meeverzekerd? Dan blijft uw partner (een deel van) de uitkering ontvangen als dit is meeverzekerd.
Welke informatie ontvang ik over mijn pensioenopbouw?
Als u in dienst komt bij uw werkgever zal de werkgever u aanmelden om u op te nemen in de pensioenregeling. U ontvangt van ons een startbrief met daarbij een beknopte beschrijving van de pensioenregeling. Zolang u in actief dienstverband bent ontvangt u van ons ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bent u vanaf 1 januari 2008 uit dienst getreden bij uw werkgever, dan ontvangt u van ons om de vijf jaar een UPO. Deze zult u voor het eerst in 2012 ontvangen. Als u voor 1 januari 2008 uit dienst bent getreden kunt u op eigen verzoek een pensioensopgave ontvangen. Bent u gepensioneerd, dan ontvangt u van ons jaarlijks een Pensioengerechtigden Overzicht (PGO). Daarnaast ontvangt u ieder jaar een jaaropgave met de belastinggegevens.
Wanneer krijg ik AOW?
Het moment waarop u AOW ontvangt, hangt af van uw leeftijd. Tussen 2013 en 2021 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. U kunt uw eigen AOW gerechtigde leeftijd online controleren.
Mag ik doorwerken als ik al AOW ontvang?
U mag doorwerken terwijl u al AOW ontvangt. Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Bijverdiensten worden niet afgetrokken van uw AOW.
Ik krijg AOW, maar mijn partner nog niet. Als ik overlijd, wat krijgt mijn partner dan?
Wanneer u als AOW-gerechtigde overlijdt, vervalt zowel de AOW als een eventuele AOW-partnertoeslag die u ontving. Is uw partner geboren vóór 1 januari 1950? Dan komt hij/zij in aanmerking voor een Anw-uitkering. Partners die na 1 januari 1950 geboren zijn, hebben alleen nog recht op een eventueel nabestaandenpensioen van de verzekeraar of het pensioenfonds.
Kan ik mijn AOW in het buitenland ontvangen?
U kunt in bijna alle landen ter wereld AOW ontvangen. Het kan wel fiscale gevolgen hebben, omdat ieder land zijn eigen fiscale regels voor inhoudingen heeft. In sommige landen betaalt u kosten voor het overmaken naar het buitenland of krijgt u het bedrag in lokale valuta. Gaat u in een land buiten de EU wonen? Dan kan bijvoorbeeld de AOW-partnertoeslag of de verhoging voor alleenstaanden niet worden uitbetaald.
Kan ik een kopie van mijn pensioenpolis ontvangen?
In veel gevallen kunt u bij ons een kopie van uw polis krijgen. Als uw pensioen in een collectieve regeling is ondergebracht kunt u bij uw werkgever een kopie van de regeling ontvangen. Weet u niet hoe uw pensioen verzekerd is, stuurt ons dan een bericht. Maak hiervoor gebruik van ons contactformulier.
Wat is een waardeoverdracht?
Waardeoverdracht betekent dat pensioen(kapitaal) uit een eerder dienstverband toegevoegd wordt aan de pensioenregeling van het nieuwe dienstverband. Bij waardeoverdracht worden de oude rechten afgekocht en ingekocht in de nieuwe regeling. Meer informatie vindt u op deze pagina.
Mijn pensioen is zo weinig waard. Kan ik mijn pensioen afkopen?

Onder bepaalde voorwaarden mag u de waarde van uw pensioen in één keer laten uitkeren:

 • De hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering mag niet hoger zijn dan %{Constants.Bedrag_en_jaar_afkoop_klein_pensioen}. Dit bedrag verandert elk jaar.
 • Uw pensioenverzekering moet minimaal twee jaar premievrij zijn. Dat wil zeggen dat u al ten minste twee jaar niet meer meedoet aan deze pensioenregeling.

Let op! Afkoop van pensioen is niet altijd gunstig. Gevolg van afkoop is dat u later dit niet als aanvulling op uw inkomen krijgt. Mogelijk kunt u de waarde van uw pensioen overdragen naar een andere pensioenregeling. Lees meer over waardeoverdracht van uw pensioen.

Welke risico's loop ik met een pensioen op basis van middelloon of eindloon?

U bouwt dan pensioen op over een deel van uw salaris. Het pensioen dat u zo opbouwt, hangt af van uw laatst verdiende loon (eindloon) of van het gemiddelde loon dat u verdient door de jaren heen (middelloon).

Het pensioen dat u opbouwt, is een gegarandeerd pensioen. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioen vaststaat. U weet dus nu al wat u aan pensioen van ons gaat krijgen.

Door stijging van de prijzen wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag minder kopen dan vorig jaar. Dit heeft inflatie. Door het inflatierisico wordt uw pensioen minder waard. Bekijk de video

voor meer informatie.

Afhankelijk van de afspraken die uw werkgever gemaakt heeft en welke zijn vastgelegd in uw pensioenregeling, wordt uw opgebouwde pensioen mogelijk jaarlijks verhoogd. Deze stijging van uw pensioen noemen wij indexatie. Hierdoor groeit uw pensioen mogelijk jaarlijks geheel of gedeeltelijk mee met de prijs- en/of loonstijging.

In uw laag 2 van Pensioen 1-2-3 of in uw startbrief leest u of uw pensioen en de mogelijke indexatie ervan. U vindt deze documenten in mijn.nn onder 'Documenten'.

Dienstverband
Ik wissel van baan, heeft dit gevolgen voor mijn pensioen?
Het wisselen van baan kan leiden tot een pensioenbreuk. Die kunt u geheel of gedeeltelijk opvangen als u gebruikmaakt van waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht neemt u uw oude pensioenrechten mee naar de nieuwe pensioenregeling. Meer informatie kunt u vinden in de Informatiekaart Pensioen en Waardeoverdracht.
Mijn werkgever gaat failliet. Wat gebeurt er nu met mijn pensioen?
Wat u al aan pensioen heeft opgebouwd, is veiliggesteld voor een eventueel faillisement van uw werkgever. Let op: u bouwt vanaf de datum van het faillisement geen pensioen meer op.
Wat moet ik doen als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt word?
Waarschijnlijk loopt uw pensioenopbouw gewoon door. Uw werkgever betaalt dan wel pensioenpremie, maar niet voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Deze 'premievrijstelling' geldt voor vrijwel alle pensioenregelingen. In sommige pensioenregelingen geldt de premievrijstelling pas vanaf een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid. Misschien heeft uw werkgever andere voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid geregeld. Dat kunt u nalezen in uw arbeidsvoorwaarden of in de CAO.
Als ik ouderschapsverlof opneem, blijf ik dan wel pensioen opbouwen?
Of u pensioen blijft opbouwen terwijl u ouderschapsverlof opneemt, ligt aan uw CAO en of dit is toegezegd in uw pensioenovereenkomst. Als dit niet specifiek is toegezegd, stopt de pensioenopbouw.
Wat gebeurt er met mijn pensioen als er een verandering komt in mijn salaris?
Een aanpassing van uw salaris wordt doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Die past zo nodig uw pensioengevend salaris aan. Een verhoging of verlaging van uw salaris kan van invloed zijn op uw pensioen. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het salaris dat is gebruikt voor de berekening van uw pensioen. Het UPO laat ook zien wat de invloed van uw salarisverhoging is op uw pensioen.
Kan ik de waarde van mijn pensioen bij mijn vorige werkgever overdragen?

Ja, dat kan, maar u moet dan wel binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Het is daarbij belangrijk om uit te zoeken of het gunstiger is om uw pensioen over te dragen, of achter te laten. 

Kijk op Pensioen Ophelder Service voor meer informatie. Wilt u echt een persoonlijk advies? Dan kunt u het beste een afspraak maken met uw financieel adviseur.

Kan ik mijn pensioen in Nederland overdragen naar mijn pensioenregeling in het buitenland?

U mag uw pensioen in Nederland overdragen naar het buitenland. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. Eén van de belangrijkste voorwaarden is het afkoopverbod. In Nederland mag u uw pensioen niet afkopen. De Pensioenwet en de Nederlandse belastingdienst eisen dat dit afkoopverbod ook na de overdracht blijft bestaan. Buitenlandse pensioenuitvoerders kennen vrijwel altijd een ruimere mogelijkheid om het pensioen (gedeeltelijk) af te kopen. Hierdoor kan een waardeoverdracht naar het buitenland niet doorgaan. We starten de procedure daarom niet meer op.

De mogelijkheid van waardeoverdracht vervalt niet. Dus voldoet uw nieuwe pensioenuitvoerder (in de toekomst) toch aan alle voorwaarden? Dan kan de waardoverdracht alsnog doorgaan. Houd dit zelf in de gaten en neem contact met ons op als uw nieuwe pensioenuitvoerder aan de voorwaarden voldoet. Gebruik hiervoor het Contactformulier Pensioen of bel ons. 

Wilt u uw pensioen overdragen aan één van de Europese Gemeenschappen of aangewezen instellingen? Zij voldoen aan alle voorwaarden. We nemen het verzoek om waardeoverdracht meteen in behandeling. U vraagt de waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt ons vervolgens om een opgave van de waarde.

Wat zijn de regels voor collectieve waardeoverdracht?

In de Pensioenwet zijn de regels voor collectieve waardeoverdracht vastgelegd. Voorbeelden van deze regels zijn: 

 • De werkgever bewijst dat de deelnemers bij de collectieve waardeoverdracht in leven zijn. 
 • De werkgever geeft voor de collectieve overdracht alle aanpassingen op de pensioenverzekeringen door (bijvoorbeeld nieuwe deelnemers, aanpassingen in het salaris of deelnemers die uit dienst zijn gegaan).
 • In het contract staat hoe de overdrachtswaarde per deelnemer wordt bepaald en welke kosten de werkgever betaalt.

Daarnaast staan er regels en informatie in het contract met de pensioenuitvoerder. Deze vindt u bij de beëindigingsbepalingen in de uitvoeringsovereenkomst:  

 • De werkgever bewijst dat de deelnemers bij de collectieve waardeoverdracht in leven zijn. 
 • De werkgever geeft voor de collectieve overdracht alle aanpassingen op de pensioenverzekeringen door (bijvoorbeeld nieuwe deelnemers, aanpassingen in het salaris of deelnemers die uit dienst zijn gegaan).  
 • In het contract staat hoe de overdrachtswaarde per deelnemer wordt bepaald en welke kosten de werkgever betaalt.

Collectieve waardeoverdracht melden bij De Nederlandsche Bank (DNB)
De overdragende pensioenuitvoerder meldt de collectieve waardeoverdracht minimaal drie maanden vóór de geplande datum bij DNB. DNB beoordeelt of alle regels zijn gevolgd. Is dit niet het geval? Dan gaat de waardeoverdracht niet door.

Wat is collectieve waardeoverdracht?

Kiest de werkgever voor een andere pensioenuitvoerder dan kan hij de al opgebouwde pensioenen meenemen van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe uitvoerder. De waarde van de oude pensioenen wordt dan collectief overgedragen naar de nieuwe uitvoerder.

Collectieve waardeoverdracht is ook mogelijk als de werknemers overgaan naar een andere werkgever. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername.

Bij een collectieve waardeoverdracht vervallen de pensioenverzekeringen bij de huidige pensioenuitvoerder.

Ben ik verplicht mee te werken aan collectieve waardeoverdracht?

Wordt uw pensioen met een collectieve waardeoverdracht overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt uw bezwaren aan uw pensioenuitvoerder doorgeven als u een brief heeft ontvangen. In deze brief informeert uw pensioenuitvoerder u over het plan van de collectieve waardeoverdracht. In de brief staat ook tot welke datum u bezwaar kunt maken. 

Wat gebeurt er als ik bezwaar maak? 
Maakt u bezwaar tegen de collectieve overdracht? Dan betekent dit niet automatisch dat uw pensioen achterblijft bij uw huidige pensioenuitvoerder. Uw werkgever en/of uw pensioenuitvoerder wil misschien eerst een gesprek met u om uw bezwaren weg te nemen. Lukt dit niet, dan zoeken ze misschien naar een andere oplossing waar u zich in kunt vinden.

Geen bezwaar mogelijk
U kunt geen bezwaar maken tegen de collectieve waardeoverdracht als:

 • uw pensioenuitvoerder ophoudt te bestaan;
 • de reden van de overdracht een wijziging is van de pensioenrichtleeftijd.
Digitale omgeving
Als ik kijk naar mijn te verwachten pensioen, vind ik dit wat laag. Kan ik zelf extra geld storten?
Als u wilt weten of u extra geld kan storten gaat u naar ‘Mijn planner’ in Pensioen Services Online. Bij ‘Extra inleg’ kunt u zien of u extra geld mag storten in uw pensioenregeling en wat dit maximale bedrag is. Let op, controleer of uw storting binnen de fiscale grenzen valt. Overleg daarom altijd met uw adviseur.
Waarom introduceert Nationale-Nederlanden de Mijn Inkomen Later app?
Pensioen is een onderwerp waar u misschien niet dagelijks over nadenkt. Met de nieuwe Mijn Inkomen Later app van Nationale-Nederlanden krijgt u de mogelijkheid om nu iets aan uw inkomen voor later te doen. Benieuwd naar het effect van langer doorwerken, meer werken of meer sparen op uw pensioen? Download de Mijn Inkomen Later app dan nu in de Apple Appstore of Google Playstore en bekijk direct wat de gevolgen voor uw pensioen zijn. Meer informatie en de linken naar de app stores vindt u op deze pagina.
Waarom maakt Nationale-Nederlanden de Mijn Inkomen Later app voor mensen die geen klant zijn?
Wij vinden het belangrijk dat iedereen bewust beslissingen over zijn pensioen kan nemen. Daarom is de app door zowel klanten als niet-klanten gratis te downloaden in de App Store of Playstore. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om grip te krijgen op zijn pensioen.
Wie heeft er, naast mij, toegang tot mijn gegevens binnen Pensioen Services Online?

Uw werkgever heeft toegang tot uw gegevens in Pensioen Services Online. Ook kan het zijn dat uw werkgever voor het beheer van uw pensioenregeling een adviseur heeft ingeschakeld. Deze adviseur heeft dan ook toegang tot uw gegevens.  Uw werkgever en adviseur hebben géén toegang tot:

 • de inkomensplanner in Pensioen Services Online. Zij zien uw berekeningen en pensioenplanning dus niet.
 • de gegevens in de schermen van uw mijn.nn-omgeving.

Heeft u vragen over Pensioen Services Online? En neemt u hierover contact op met onze medewerkers? Dan is het soms handig als zij online met u kunnen meekijken, zodat zij hetzelfde zien als u. Dit doen wij uiteraard alleen met uw toestemming. We kijken alleen mee en kunnen uw gegevens niet wijzigen of verwijderen. Uiteraard kunnen we ook geen keuzes voor u doorgeven. Dat kunt u alleen zelf.

Hoe berekenen jullie het bruto inkomen per jaar en netto inkomen per maand in de inkomensplanner?

Via uw werkgever krijgen wij jaarlijks uw salarisgegevens. Uw werkgever geeft aan ons uw pensioengevend jaarsalaris door. Uw pensioengevend jaarsalaris ziet u in ‘Mijn profiel’ bij ‘Mijn persoonsgegevens’. Uw pensioengevend jaarsalaris is het bruto salaris per jaar dat meetelt voor uw pensioen. Niet alle onderdelen van uw salaris tellen automatisch mee voor uw pensioen. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor ploegentoeslagen of een dertiende maand. In dat geval is uw pensioengevend jaarsalaris lager dan uw bruto jaarsalaris. In Laag 2 van de Pensioen 1-2-3 ziet u wat uw pensioengevend salaris is. Wijkt uw pensioengevend salaris binnen Mijn profiel erg af van uw daadwerkelijke salaris? Neem dan contact op met uw werkgever.

Het totaal verwacht bruto inkomen per jaar, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uw salaris: Als basis hiervoor gebruiken we uw bruto pensioengevend salaris per jaar (bruto).
 • Uw eventuele AOW (bruto)
 • Uw pensioen bij NN (bruto)
 • Uw eventuele pensioen bij anderen (bruto)
 • Uw overige inkomensbronnen (bruto). Hoe dit berekend wordt, vindt u terug in de onderdelen van Mijn profiel – Mijn inkomen voor later.
 • Uw eventuele netto pensioen (netto)
 • Uw overige inkomensbronnen (netto): hoe dit berekend wordt, vindt u terug in de onderdelen van Mijn profiel – Mijn Inkomen voor later

Dit is naar verwachting uw totale, bruto inkomen per jaar vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Dit bruto bedrag rekenen we met behulp van de tarieven van de Belastingdienst om naar een totaal netto per jaar. Uw netto inkomensbronnen wijzigen niet door deze omrekening. 

Hierna delen wij het netto inkomen per jaar door 12 om het totaal verwacht netto inkomen per maand te berekenen.

Hoe zeker zijn de bedragen die in de Inkomensplanner staan?

De uitkomst van de berekeningen in Mijn planner is bedoeld om u een idee te geven van het inkomen dat u later kunt verwachten. De bedragen zijn niet zeker en kunnen uiteindelijk hoger of lager uitvallen. De berekeningen zijn gebaseerd op de nu geldende marktrentes, fiscale tarieven en bedragen vastgesteld door de overheid. Hebt u een pensioen op basis van beleggingen? Dan hangt de hoogte van uw pensioen ook af van de waarde van uw beleggingen.

In Mijn planner houden wij geen rekening met inflatie en eventuele financiële verplichtingen zoals schulden en alimentatie.

Voegt u zelf andere inkomensbronnen toe? Dan geven we een schatting van wat u dit later oplevert. Dit doen we aan de hand van algemene berekeningen.

Waarom heeft Nationale-Nederlanden een pensioen app?
Pensioen is een onderwerp waar u misschien niet dagelijks over nadenkt. Met de Mijn Inkomen Later app van Nationale-Nederlanden krijgt u de mogelijkheid om nu iets aan uw inkomen voor later te doen. Benieuwd naar het effect van langer doorwerken, meer werken of meer sparen op uw pensioen? U ontdekt het met de Mijn Inkomen Later app.
Hoe geeft de Mijn Inkomen Later app inzicht in mijn inkomen voor later?
Hoe beter u inzicht heeft in uw pensioen, hoe meer u de touwtjes in handen heeft. Wij willen u daar zo goed mogelijk bij helpen. Op basis van aannames rekent de app door hoe uw inkomen voor later zich mogelijk ontwikkelt. Zo kunt u zich nu, op basis van de huidige kennis, zo goed mogelijk voorbereiden op uw pensioen.
Voor wie is de Mijn Inkomen Later app bedoeld?
De Mijn Inkomen Later app is voor u geschikt als u bewust wilt nadenken over uw inkomen voor later. Hoe beter u inzicht heeft in uw pensioen, hoe meer u de touwtjes in handen heeft. Om de app te kunnen gebruiken hoeft u geen pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden te hebben.
Hoe regel ik dat ik de informatie per post blijf ontvangen?
Ontvangt u alle informatie over uw pensioen liever per post? Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op. Dan zorgen wij ervoor dat u alle informatie toch op de deurmat ontvangt.
Waarom zie ik het pensioen na scheiding niet op mijn.pensioenoverzicht.nl?

Heeft u recht op een partnerpensioen als uw ex-partner overlijdt? 

Dan ontvangt u eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor ex-partners.

In dit overzicht vindt u informatie over:

 • het bijzonder partnerpensioen dat u ontvangt als uw ex-partner overlijdt; 
 • hoe zeker uw pensioen is.

Heeft u  recht op een verevend ouderdomspensioen van uw ex-partner? U ontvangt hiervan geen Uniform Pensioenoverzicht. We verwerken de verevening pas bij de ingang van het ouderdomspensioen. Tot de ingang van het ouderdomspensioen staat het totale ouderdomspensioen op het Uniform Pensioenoverzicht van de deelnemer. 

Het verevend ouderdomspensioen ziet u niet terug op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe maak ik een mijn.nn-account aan?

Maak uw mijn.nn-account aan 

Om uw mijn.nn-account aan te maken doorloopt u een aantal stappen:  Uw situatie – Identificeren – Inloggegevens – Geslaagd 

Uw situatie
Kies bij ‘uw situatie’ als antwoord op de vraag “Heeft u van ons een 8-cijferig activatienummer ontvangen? voor ‘Nee, ik wil een mijn.nn-account aanmaken zonder activatienummer’. 

Identificeren 
Identificeren kan op twee manieren: 

 1. Online identificeren via uw bank (iDIN). Nadat u u veilig geïdentificeerd heeft via iDIN, komt u op de pagina waar u uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres kunt doorgeven. 
 2. Identificeren via e-mail of brief (activatienummer opvragen) . U ontvangt een e-mail met een activatienummer op het bij ons bekende e-mailadres. Hebben wij geen e-mailadres van u? Dan sturen we het activatienummer per brief. Met dit nummer kunt u uw mijn.nn- account activeren.

Heeft u een buitenlands adres? 
Kies dan voor identificatie via een e-mail of brief (activatienummer opvragen).  

Online identificeren via uw bank (iDIN)

 1. Klik bij “Staat uw bank er niet bij? Geen zorgen, u kunt alsnog een mijn.nn account aanmaken \[…\]” op activatienummer op te vragen
 2. Kies uw product en vul vervolgens het polisnummer in van uw product bij ons. 
 3. Vul uw geboortedatum in (dd-mm-jjjj). 
 4. Vul uw postcode in. 
 5. Vul uw huisnummer in en vul zo nodig ook de toevoeging in. 
 6. Klik op Activatienummer opvragen. Is uw e-mailadres bij ons bekend?  Dan ontvangt u de activatienummer per e-mail. Is er geen e-mailadres bekend? Dan ontvangt u de activatienummer binnen 5 werkdagen per post.  
 7. Met dit activatienummer en aanvullende gegevens zoals uw geboortedatum en uw postcode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarmee u kunt inloggen bij mijn.nn.

Hulp bij inloggen 
Kom je er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor je klaar. Bel ons dan op via telefoonnummer %{Constants.Tel_0886630112_DigitalSupport_Particulier} %{Constants.Openingstijden_Set1_ma_tm_vr_800_tot_1800_uur}.

Mijn pensioenregeling
Ik bouw nu geen pensioen meer op bij Nationale-Nederlanden. Kan ik dat uitstellen, bijvoorbeeld naar mijn AOW-leeftijd?
Kijk in uw pensioenreglement of u uw pensioen mag uitstellen. Staat dit niet in uw pensioenreglement vermeld, dan kunt u goedkeuring vragen aan uw toenmalige werkgever. Als deze goedkeuring geeft, mag u ook uw pensioen uitstellen. Fiscaal is het dan wel vereist dat u doorwerkt in de uitstelperiode.
Mag Nationale-Nederlanden mijn pensioenregeling aanpassen?
De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde waarvoor uw werkgever verantwoordelijk is. Samen met uw werkgever moet Nationale-Nederlanden ervoor zorgen dat de pensioenregeling blijft voldoen aan de wet- en regelgeving.
Wat is het verschil tussen een pensioenfonds en Nationale-Nederlanden?
Pensioenen in Nederland worden door werkgevers ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Dat kan een pensioenfonds zijn, een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling. Nationale-Nederlanden is een pensioenverzekeraar. Voor pensioenverzekeraars gelden deels andere regels dan voor pensioenfondsen. Zo zijn alle pensioenen die zonder tussenkomst van een pensioenfonds door werkgevers bij Nationale-Nederlanden zijn ondergebracht, gegarandeerd. Het korten van pensioenen is hier niet aan de orde.
Hoe zit het met het korten van mijn pensioen als mijn pensioenfonds de pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden heeft ondergebracht?
In dit geval verzorgt Nationale-Nederlanden in opdracht van het pensioenfonds de administratie. Het pensioenfonds beslist over het al dan niet korten van uw pensioen. Nationale-Nederlanden zal pensioenuitkeringen alleen korten als het pensioenfonds ons hier opdracht voor geeft. Indien uw pensioenfonds overweegt om de pensioenen te korten, bent of wordt u hierover door uw pensioenfonds geïnformeerd. Neem voor eventuele vragen hierover contact op met uw pensioenfonds.
Ik ontvang pensioen van Nationale-Nederlanden. Wordt mijn pensioen mogelijk verlaagd?
Als u pensioen ontvangt dat u heeft opgebouwd via uw werkgever, en uw werkgever had deze pensioenregeling zonder tussenkomst van een pensioenfonds ondergebracht bij Nationale-Nederlanden, dan wordt uw pensioen niet gekort. Ontvangt u pensioen dat u heeft opgebouwd via een pensioenfonds dat de pensioenregeling heeft ondergebracht bij Nationale-Nederlanden, dan kan het zijn dat uw pensioen gekort wordt. Dit is een beslissing van uw pensioenfonds. Nationale-Nederlanden speelt hierin geen rol. Nationale-Nederlanden kort niet op eigen initiatief pensioenuitkeringen. Wij korten alleen pensioenuitkeringen als wij die opdracht krijgen van de pensioenfondsen waarvoor wij werken. Overweegt uw pensioenfonds om de pensioenen te korten, dan bent of wordt u hierover door uw pensioenfonds geïnformeerd. Neem voor eventuele vragen contact op met uw pensioenfonds. Weet u niet zeker of u bent aangesloten bij een pensioenfonds? Neem dan contact met ons op.
Hoe weet ik of mijn pensioen mogelijk verlaagd wordt?
Indien uw pensioen zonder tussenkomst van een pensioenfonds rechtstreeks door uw werkgever bij Nationale-Nederlanden is ondergebracht, is uw pensioenuitkering gegarandeerd. Is uw pensioen door een pensioenfonds bij Nationale-Nederlanden ondergebracht, dan beslist het bestuur van het pensioenfonds of uw pensioen al dan niet gekort wordt. Nationale-Nederlanden speelt hierin geen rol. Overweegt uw pensioenfonds de pensioenen te korten, dan bent of wordt u hierover door uw pensioenfonds geïnformeerd. Neem voor eventuele vragen contact op met uw pensioenfonds. Weet u niet zeker of u bent aangesloten bij een pensioenfonds? Neem dan contact met ons op.
Hoe weet ik wat de gevolgen van eventuele nieuwe pensioenwetgeving zijn voor mijn pensioenregeling?
We communiceren rechtstreeks met u over eventuele nieuwe pensioenwetgeving. U ontvangt van ons een brief waarin wij de wijzigingen toelichten. Als u deze brief ontvangt, dan is uw werkgever ook al op de hoogte.
Hoe weet ik welk type pensioenregeling ik heb?
Deze informatie vindt u aan het begin van de startbrief. Bijvoorbeeld in de paragraaf over 'Ouderdomspensioen', of in de paragraaf met uitleg van de pensioenregeling. Meestal staat er letterlijk of het gaat om een 'beschikbare premieregeling', een 'middelloonregeling' of een 'eindloonregeling'.
Waar kan ik terugvinden welke pensioenpotjes ik heb?
Van uw oude pensioenregelingen ontvangt u elke vijf jaar een pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht van uw huidige pensioenregeling ontvangt u ieder jaar. Daarnaast kunt u ook dit terugvinden op Mijnpensioenoverzicht.nl. Log daar in met uw DigiD.
Is het verplicht dat mijn werkgever een pensioenregeling heeft?

In Nederland bestaat er geen pensioenplicht. Dat houdt in dat werkgevers niet verplicht zijn om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Een werkgever is wel verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, als:

 • de werkgever binnen een sector met een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt
 • dit is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van de bedrijfstak
Waarom duurt mijn waardeoverdracht zo lang?

Het afronden van een waardeoverdracht duurt al gauw een half jaar. Deze termijn wordt langer als een van de stappen (nog) niet uitgevoerd kan worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

 • Uw vorige pensioenuitvoerder kan de overdrachtswaarde niet bepalen omdat uw vorige werkgever uw uitdiensttreding nog niet heeft doorgegeven. 
 • Uw vorige pensioenuitvoerder is een pensioenfonds met een te lage dekkingsgraad en mag nu niet meewerken aan de waardeoverdracht. 
 • Uw (vorige) werkgever moet extra kosten betalen. We informeren uw (vorige) werkgever hierover. De overdracht gaat pas verder als uw (vorige) werkgever de kosten betaald heeft.
 • Uw (vorige) pensioenuitvoerder heeft achterstand in de administratie. Sommige pensioenuitvoerders kunnen wijzigingen alleen maar in volgorde van tijd verwerken. Hierdoor kan een waardeoverdracht pas in de administratie verwerkt worden als alle wijzigingen met een eerdere datum verwerkt zijn.

Vraag bij ons na wat de status is van uw waardeoverdracht. Geef hierbij uw polisnummer van ons door. Hiermee vinden we snel en gemakkelijk de status van uw waardeoverdracht.

Waarom is mijn verzoek om waardeoverdracht afgewezen?

We wijzen uw verzoek om waardeoverdracht af als: 

 • u voor 1 januari 2015 van werkgever gewisseld bent; 
 • uw werkgever niet verplicht is de extra kosten te betalen en ook niet bereid is deze kosten te betalen; 
 • uw (vorige) werkgever failliet is;
 • het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft; 
 • u een klein pensioen heeft dat we automatisch overdragen; 
 • u pensioen wilt overdragen dat opgebouwd is voor 8 juli 1994; 
 • u pensioen wilt overdragen naar een privé koopsompolis, individuele levensverzekering of bancaire lijfrente; 
 • u pensioen in Nederland wilt overdragen naar uw pensioenregeling in het buitenland.

Is uw waardeoverdracht afgewezen door een te lage dekkingsgraad? Dan wordt uw verzoek om waardeoverdracht automatisch opnieuw in behandeling genomen als de dekkingsgraad weer hoog genoeg is.

Ik heb meerdere polissen bij jullie. Kan ik die door waardeoverdracht samenvoegen?

U bouwt nog pensioen op bij ons 

Heeft u bij verschillende werkgevers pensioen opgebouwd en is dit bij ons verzekerd? Dan is het misschien mogelijk om de polissen samen te voegen door waardeoverdracht. Voldoet u aan de volgende voorwaarden? 

 • Bij een van de werkgevers bent u op of na 1 januari 2015 pensioen gaan opbouwen, en 
 • u bent nog steeds in dienst van deze werkgever. 

Vraag dan waardeoverdracht aan.

Bouwt u pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder? 
Dan kunt u mogelijk uw pensioen bij ons overdragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Ook hier geldt de voorwaarde dat u bij uw huidige werkgever gestart bent met pensioen opbouwen op of na 1 januari 2015. Informeer bij uw huidige pensioenuitvoerder hoe u waardeoverdracht aanvraagt.

Goed om te weten
Het wettelijk recht op waardeoverdracht bestaat sinds 8 juli 1994. Is de pensioenopbouw voor deze datum gestopt? Dan is er geen recht op waardeoverdracht.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik van baan wissel tussen binnen- en buitenland?
Je blijft recht houden op het opgebouwde pensioen. Soms kan een pensioen meegenomen worden naar het buitenland of van het buitenland naar Nederland. Omdat pensioen in het buitenland andere regels kent, zijn er voorwaarden aan verbonden. Een gespecialiseerde adviseur kan daar meer over vertellen.
Wat is het verschil tussen het samenvoegen en afkopen van pensioenpotjes?
Bij het samenvoegen van uw pensioenpotjes blijven alle pensioenaanspraken bestaan, maar samengevoegd in een potje. Bij afkoop vervalt een pensioenaanspraak. U ontvangt dan direct een eenmalige afkoopsom. Dit kan alleen bij pensioenaanspraken onder de %{Constants.Bedrag_en_jaar_afkoop_klein_pensioen}.
Wat is waardeoverdracht (samenvoegen van uw pensioenpotjes)?
Verandert u van baan, dan verandert u waarschijnlijk ook van pensioenregeling. Het is dan vaak mogelijk om het opgebouwde pensioen via waardeoverdracht mee te nemen naar uw volgende werkgever. U heeft dan één pensioenpotje (regeling). Aan een waardeoverdracht zijn geen kosten verbonden. Het is een wettelijk recht. Bij de andere veelgestelde vragen leest u meer over het voor- en nadeel van waardeoverdracht en wat u moet doen voor samenvoeging van uw pensioenpotjes. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u op deze pagina.
Tot wanneer wordt mijn Anw-hiatenpensioen uitbetaald?
Is uw pensioen ingegaan voor 1 juli 2013? Dan ontvangt u het pensioen tot uw 65-jarige leeftijd. Is uw pensioen na deze datum ingegaan, dan ontvangt u het pensioen tot de AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).
Wordt mijn pensioen dat ik in de toekomst opbouw hoger als ik doorwerk tot mijn 67e dan het bedrag dat nu staat vermeld op mijn Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?
In de meeste gevallen wordt uw pensioen hoger. De hoogte van uw pensioen hangt niet alleen af van het aantal jaren dat u pensioen opbouwt. Het is mogelijk dat uw werkgever moet beslissen om uw pensioenopbouw voor de toekomst te verlagen. U krijgt hierover bericht en kunt dat zien op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Loopt het ANW-hiatenpensioen voor mijn partner door tot de AOW-leeftijd van mijn partner?
Het ANW-hiatenpensioen wordt niet automatisch aangepast. Voorziet u financiële problemen door het niet aansluiten van het ANW-hiatenpensioen op het AOW-pensioen van uw partner? Informeer dan bij de Sociale Verzekeringsbank naar de mogelijkheden.
Mijn inkomen is hoger dan € 100.000,-. Wat betekent dat voor mijn pensioen?
Vanaf 1 januari 2015 kunt u maximaal fiscaal voordelig pensioen opbouwen tot een salaris van € 100.000,- bruto per jaar. Het gevolg hiervan is dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen over het salaris boven € 107.593,- (2019) niet meer is geregeld in de basisregeling. Mogelijk biedt uw werkgever u de mogelijkheid om toch pensioen boven dit bedrag op te bouwen. U kunt dit nalezen in uw pensioenreglement.
Ik lees dat pensioenfondsen moeten voldoen aan een dekkingsgraad. Wat betekent dat?
De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het geeft een indicatie of een pensioenfonds in staat is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Heeft het pensioenfonds geld genoeg of geld te weinig.
Waar kan ik meer informatie vinden over het mogelijk korten van pensioenen?

Meer informatie over pensioenen en het mogelijk korten van pensioenen vindt u op onderstaande websites:

  Wat zijn ruilfactoren?
  In uw pensioenregeling heeft u verschillende keuzemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld het partnerpensioen (deels) inruilen om zo een hoger ouderdomspensioen te krijgen. Of misschien wilt u in de eerste jaren nadat u met pensioen bent gegaan een hoger ouderdomspensioen ontvangen dan daarna. Voor het omrekenen van het ene pensioen naar het andere gebruiken we zogenoemde ruilfactoren. Deze wijzigen jaarlijks.
  Wat zijn afkoopfactoren?
  Als een pensioen wordt afgekocht, krijg je in plaats van een periodieke uitkering een bedrag ineens uitgekeerd. Om het afkoopbedrag te berekenen, maken wij gebruik van zogenoemde afkoopfactoren.
  Het opbouwpercentage is verlaagd, krijg ik nu ook minder pensioen?
  Hoeveel pensioen u straks krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren. Als het opbouwpercentage in uw pensioenregeling omlaag gaat, dan bouwt u per jaar waarschijnlijk minder pensioen op dan in het jaar ervoor. Maar als u langer doorwerkt, dan bouwt u wel langer pensioen op.
  Krijg ik te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd?
  Wanneer u te maken krijgt met de verhoging van de AOW-leeftijd hangt af van uw geboortejaar. Vanaf 2013 tot 2019 wordt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met één of enkele maanden verhoogd. In 2019 is de AOW gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op tot 67 jaar. U kunt uw eigen AOW gerechtigde leeftijd opzoeken op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
  Krijg ik te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd van het pensioen via mijn werkgever?
  Voor uw pensioen bij vorige werkgevers is de verhoging van de pensioenleeftijd waarschijnlijk niet van toepassing. U kunt dit nakijken op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Voor uw pensioenopbouw vanaf 2014 krijgt u waarschijnlijk wel te maken met de verhoging van pensioenleeftijd.
  Hoe kan ik waardeoverdracht aanvragen?
  Wilt u uw pensioenpotjes samenvoegen? Vraag dan 'waardeoverdracht' aan. U ontvangt dan vrijblijvend een persoonlijke financiële opgave. Op basis van deze opgave heeft u twee maanden na ontvangst van de persoonlijke opgave de tijd om wel of niet te kiezen voor samenvoegen.
  Wat zijn de voor- en nadelen van waardeoverdracht?

  Het voordeel van waardeoverdracht is dat al het opgebouwde pensioen in één pensioenpotje (regeling) zit. Daarnaast kan het samenvoegen van pensioenpotjes financieel beter uitpakken.

  Het samenvoegen van pensioenpotjes kan ook financieel nadelig uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe pensioenregeling minder gunstige voorwaarden biedt dan de oude pensioenregeling.

  Bekijk de Pensioen Ophelder Service en krijg snel inzicht in wat samenvoegen kan betekenen.

  Wat is een middelloonregeling?
  Bij een middelloonregeling bouwt u een gegarandeerd pensioen op. U bouwt pensioen op over het salaris dat u gemiddeld verdient tijdens het dienstverband in de pensioenregeling.
  Wat is een eindloonregeling?
  Bij een eindloonregeling bouwt u een gegarandeerd pensioen op. Het pensioen is gebaseerd op het laatste salaris tijdens het dienstverband. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen dat u al hebt opgebouwd aangepast aan het nieuwe salaris.
  Wat betekent indexatie/toeslag van mijn pensioen?
  Het leven wordt steeds duurder. Veel pensioenregelingen proberen het pensioen, ook na ontslag en pensionering, (gedeeltelijk) mee te laten stijgen met loon- of prijsverhogingen. Dit noemen we indexatie of toeslagen.
  Moet mijn partner ook toestemming geven voor waardeoverdracht?
  Voor het samenvoegen van het ouderdomspensioen hoeft uw partner geen toestemming te geven. Voor het samenvoegen van het partnerpensioen wél. Geeft de partner geen toestemming, dan blijft het partnerpensioen achter bij de oude pensioenuitvoerder. Bent u gescheiden? Het partnerpensioen voor een ex-partner kan niet worden overgedragen.
  Werkt de oude pensioenuitvoerder altijd mee met waardeoverdracht?

  Het samenvoegen van pensioenpotjes is een recht van de werknemer. Als aan de voorwaarden wordt voldaan dan werken de oude en de nieuwe pensioenuitvoerders altijd mee. Ook werken de oude en de nieuwe werkgevers dan altijd mee.

  Bijbetaling werkgever wordt beperkt
  Is de voor de waardeoverdracht benodigde aanvullende bijdrage van de oude of nieuwe werkgever hoger dan 10% van de overdrachtswaarde en bedraagt deze meer dan € 15.000? Dan is de betreffende werkgever niet verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht. Geeft de werkgever binnen een maand, nadat de pensioenuitvoerder hem hierover heeft geïnformeerd, aan dat hij bereid is de aanvullende bijdrage te betalen? Dan kan de waardeoverdracht doorgaan, anders niet.

  Tot 1 januari 2015 gold deze beperking van de bijbetalingsverplichting alleen voor werkgevers met een loonsom tot circa €750.000.  Daarbij was de werkgever wel verplicht om te betalen als hij niet reageerde. Vanaf 2015 geldt de beperking van de bijbetalingsverplichting voor alle werkgevers en gaat de waardeoverdracht niet door als hij niet reageert.

  Wat is een beschikbare premieregeling?

  Dit noemen we ook wel een premieovereenkomst. De hoogte van de aanspraak is afhankelijk van de premie die betaald wordt. Een beschikbare premieovereenkomst is er in drie varianten:

  • Premieovereenkomst beleggingskapitaal:
   Door premie te betalen bouwt u een beleggingskapitaal op. De hoogte van het bedrag dat u opbouwt om op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioenuitkering te kopen, hangt af van de betaalde premies en beleggingsopbrengsten.
  • Premieovereenkomst pensioenkaptiaal:
   Door premie te betalen bouwt u een vast bedrag op (een pensioenkapitaal) waarmee u een pensioenuitkering koopt wanneer u met pensioen gaat.
  • Premieovereenkomst pensioenaanspraken:
   Wanneer u met pensioen gaat wordt de premie omgezet in een gegarandeerd pensioen.
  Wat is nabestaandenpensioen/partnerpensioen?

  Wanneer u komt te overlijden is dat voor uw partner en/of kind(eren) al erg genoeg. Maar hoe zit het dan met de financiële situatie? Daar is in een pensioenregeling meestal iets voor geregeld: het nabestaandenpensioen. Nabestaandenpensioen is voor de nabestaanden (partner en kinderen) wanneer u overlijdt.

  Wilt u maatregelen treffen om de financiële gevolgen voor uw partner en/of kinderen te verzachten wanneer u onverhoopt komt te overlijden? Kijk voor meer informatie op deze pagina.


  Mijn pensioenregeling kent een tijdelijk pensioen tot de 1e van de maand waarin ik 65 word. Wordt dat nu automatisch veranderd in mijn AOW-leeftijd?
  Uw tijdelijk pensioen wordt niet automatisch aangepast. Voorziet u financiële problemen door het niet aansluiten van uw tijdelijke pensioen op uw AOW? Informeer dan bij de Sociale Verzekeringsbank naar de mogelijkheden.
  Zijn er kosten verbonden aan waardeoverdracht?

  U betaalt geen kosten voor de waardeoverdracht van uw pensioen.

  Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in uw pensioenreglement en op de pagina Pensioenpotjes samenvoegen. Interessant of niet?.

  Mijn pensioenuitkering
  Wanneer ga ik met pensioen?
  Dat is afhankelijk van wat u in de pensioenregeling met uw werkgever hebt afgesproken. Het kan zijn dat het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt eerder ingaat dan uw AOW. Bijvoorbeeld als de afgesproken pensioenleeftijd in uw pensioenregeling 65 jaar is.  Maar het kan ook zijn dat de afgesproken pensioenleeftijd in de pensioenregeling die u via uw werkgever opbouwt 67 jaar is. Uw pensioen gaat dan mogelijk later in dan uw AOW.
  Kan ik de ingangsdatum van mijn pensioen aan laten sluiten op de AOW-leeftijd?
  Ja, dat kan als in uw pensioenregeling de mogelijkheid staat om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen.
  Kan ik bij Nationale-Nederlanden een hoog-laag constructie toepassen bij het tweede aankoop moment (levenslang pensioen)?
  U kunt geen hoog-laag constructie toepassen bij het tweede aankoop moment. Deze keuzemogelijkheid is alleen mogelijk op de definitieve pensioendatum als u geen gebruik maakt van de pensioenknip.
  Ik wil bij Nationale-Nederlanden een tijdelijk pensioen aankopen. Mag ik op het tweede aankoopmoment met het resterende pensioenkapitaal mijn levenslange pensioen aankopen bij een andere verzekeraar/uitvoerder?
  Als u gebruik maakt van de pensioenknip, dan kunt u op het tweede aankoopmoment opnieuw kiezen bij welke pensioenuitvoerder u uw levenslange pensioen aankoopt. U bent dus niet verplicht om dit bij dezelfde pensioenuitvoerder te doen.
  Kan ik bij Nationale-Nederlanden een hoog-laag constructie combineren met de pensioenknip?
  Een hoog-laag constructie combineren met de pensioenknip is niet mogelijk. Gezien de korte uitstelduur staan we dit niet toe.
  Ik heb bij verschillende werkgevers gewerkt en overal een beetje pensioen opgebouwd, hoe weet ik nu wat ik krijg?
  Om te zien hoeveel pensioen u bij uw verschillende werkgevers heeft opgebouwd, kunt u terecht op Mijnpensioenoverzicht.nl. Ook ontvangt u per post overzichten van de opgebouwde pensioenen.
  Volgend jaar gaat mijn pensioen in, maar ik wil daarna nog graag drie dagen per week blijven doorwerken. Kan dat?
  Natuurlijk mag u blijven doorwerken als uw werkgever daarmee akkoord gaat. Dat heeft ook geen consequenties voor uw pensioenuitkering. Wel kunt u overwegen om uw pensioen geheel of gedeeltelijk uit te stellen. U ontvangt dan nu nog niet uw (volledige) pensioenuitkering en de fiscus verwacht van u dat u blijft doorwerken. Zodra u wel (volledig) gebruik maakt van uw pensioen, krijgt u daardoor een hogere uitkering. U maakt immers gedurende een kortere periode aanspraak op uw pensioen. Raadpleeg het pensioenreglement of uw pensioenadviseur voor uw mogelijkheden.
  Hoe kan iemand een mogelijk AOW-gat overbruggen?
  De overheid gaat er vanuit dat u een eventueel AOW-gat zelf overbrugt. Omdat niet iedereen dit AOW-gat uit eigen middelen kan overbruggen heeft de overheid een overbruggingsregeling geïntroduceerd. U kunt hier mogelijk gebruik van maken. De overbruggingsregeling is in het najaar van 2013 van kracht geworden en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2013. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Kijk op svb.nl voor meer informatie over de overbruggingsregeling.
  Hoe vindt de stijging van de AOW-leeftijd plaats?
  Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor u geldt? Ga naar AOW-leeftijd berekenen op de website van de Rijksoverheid.
  Moet ik mijn pensioen aankopen bij de verzekeraar waar ik het pensioen heb opgebouwd?
  Als uit uw pensioenregeling een kapitaal beschikbaar komt om uw pensioen aan te kopen, heeft u de keuze bij welke pensioenuitvoerder u uw pensioen aankoopt.
  Ik word volgend jaar 65 en heb pensioen opgebouwd. Wat moet ik regelen om een pensioenuitkering te krijgen?
  Om een pensioenuitkering te ontvangen, hoeft u niets te regelen. U ontvangt een aantal maanden voor de ingang van uw pensioen bericht van uw pensioenuitvoerder. Net zoals u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bericht krijgt over uw AOW.
  Loopt mijn vutuitkering of prepensioen altijd door tot de nieuwe AOW-leeftijd?
  Nee, uw vut- of prepensioenuitkering stopt over het algemeen op 65-jarige leeftijd. Tot 2014 begon dan meestal het pensioen uit uw pensioenregeling. Maar uw AOW-uitkering gaat later in. In dat geval krijgt u dus te maken met een inkomensgat: een periode waarin u geen AOW-uitkering krijgt, terwijl daar in de vut- of prepensioenregeling wel van was uitgegaan. U hebt dan een AOW-gat.
  Waar vind ik meer informatie over de AOW?

  Kijk op de volgende pagina’s voor meer informatie over de AOW en de AOW-leeftijd:

  Waarom stijgt de AOW- en de pensioenleeftijd?
  Inwoners van Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dat geldt voor de AOW, maar ook voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers getroffen hebben.
  Kan de AOW-leeftijd in de toekomst ook weer omlaag gaan?
  Nee. Volgens de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd kan de AOW-leeftijd niet omlaag. Ook niet als de levensverwachting in de toekomst daalt.
  Ik ga pas over twee jaar met pensioen. Kan ik nu al mijn pensioen voor een deel doorschuiven?
  Het doorschuiven van een deel van uw pensioen is niet mogelijk. De keuze voor de pensioenknip kunt u pas op de definitieve pensioendatum maken, mits deze ligt voor 1 januari 2017.
  Wanneer wordt mijn pensioen overgemaakt?
  Bij ingang van het pensioen hebben wij u geïnformeerd wanneer u uw pensioen ontvangt. Meestal is dat aan het eind van iedere maand. Wij geven een aantal dagen vóór de datum waarop de betaling daadwerkelijk verschuldigd is een betaalopdracht aan onze bank. Afhankelijk van de snelheid van verwerking door uw bank, staat het bedrag uiterlijk de volgende dag op uw rekening. Dit geldt voor betalingen binnen Nederland en de overige SEPA-landen. Voor betalingen naar andere landen gelden langere verwerkingstijden. Heeft u uw pensioenbetaling niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  Ben ik bij het gebruik maken van de pensioenknip verplicht om partnerpensioen aan te kopen?
  Of u partnerpensioen moet aankopen, is vastgelegd in uw pensioenregeling. Wilt u geen partnerpensioen omdat u ongehuwd bent of wilt u het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt u het partnerpensioen ook ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. Kiest u ervoor om uw pensioen te 'knippen', dan geeft u op het eerste aankoopmoment aan of u wel of geen partnerpensioen wilt aankopen. Deze keuze geldt dan ook bij het tweede aankoopmoment. Uitruil van partnerpensioen is alleen mogelijk met en na instemming van uw partner zelf.
  Wat wordt bedoeld met een levenslang pensioen?
  Een levenslang pensioen loopt door tot aan het overlijden van de verzekerde.
  Mag ik mijn pensioen tijdelijk laten uitkeren?
  Het is niet mogelijk uw pensioen tijdelijk te laten uitkeren. Uw pensioen wordt levenslang uitgekeerd. Onder bepaalde voorwaarden mag de uitkering wel variëren in hoogte.
  Kan ik mijn pensioen in één keer uitgekeerd krijgen?
  Het is in principe niet mogelijk uw pensioen in één keer uitgekeerd te krijgen. Een uitzondering geldt als uw pensioenuitkering onder de zogeheten afkoopgrens valt. Voor de pensioenuitvoerder kan het dan uit kostenoverwegingen interessanter zijn om het pensioen af te kopen. De afkoopgrens voor 2019 is door de overheid vastgesteld op %{Constants.Bedrag_en_jaar_afkoop_klein_pensioen}. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om mee te werken aan afkoop van uw pensioen.
  Wanneer gaat mijn AOW-uitkering in?
  Dat hangt af van je geboortedatum. Wil je weten welke AOW-leeftijd voor jou geldt? Check het op deze pagina van de Sociale Verzekeringsbank.
  Kan ik de ingangsdatum van mijn AOW-uitkering vervroegen of uitstellen?
  Nee, u kunt de ingangsdatum van de AOW-uitkering niet vervroegen of uitstellen.
  Ik wil na mijn pensioen naar het buitenland emigreren. Behoud ik dan recht op mijn pensioen?
  Als u na uw pensioen naar het buitenland emigreert, behoudt u het recht op uw pensioen. U moet wel over uw AOW en uw werknemerspensioen inkomstenbelasting betalen, in Nederland of in uw nieuwe thuisland. Nederland heeft met een aantal landen belastingverdragen waarin is vastgesteld dat u belasting moet betalen zodra u er gaat wonen. Emigreert u bijvoorbeeld naar Spanje? Dan wordt uw pensioen daar belast, en niet in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland (Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, tel. 055-5385358).
  Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?
  Iedereen die in Nederland woont of werkt krijgt vanaf een vastgestelde leeftijd een basispensioen. Dit is een uitkering van de overheid. Een AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene ouderdomswet. Veel mensen bouwen aanvullend hierop ook via hun werkgever pensioen op. Dit pensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering.
  Als mijn pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar, bouw ik dan een hoger pensioen op?
  Het antwoord hierop is afhankelijk van uw pensioenregeling. Door de hogere pensioenleeftijd werkt u twee jaar langer en bouwt u twee jaar langer pensioen op. Maar als in uw pensioenregeling de jaarlijkse pensioenopbouw daalt dan bouwt u minder pensioen op. Bij maximale pensioenopbouw wordt de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw gecompenseerd door twee jaar extra pensioenopbouw: de (beoogde) pensioenuitkering is ongeveer gelijk.
  Als ik met pensioen ga en ik kom te overlijden, krijgen mijn kinderen dan mijn pensioen?
  Als u met pensioen gaat en u komt te overlijden, ontvangen uw kinderen niet uw pensioen. Maar als uw kinderen nog vrij jong zijn, hebben ze mogelijk recht op een wezenpensioen. Dit is een voorziening voor kinderen of pleegkinderen van een werknemer. Het wezenpensioen keert in principe direct uit als de verzekerde overlijdt. De wet biedt mogelijkheden om het wezenpensioen pas in te laten gaan zodra een eventuele Anw-uitkering stopt. Sommige pensioenregelingen gaan bovendien uit van een maximum aantal (pleeg)kinderen. Het wezenpensioen moet uiterlijk stoppen zodra de (pleeg)kinderen de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. Sociale partners komen bij het vaststellen van de pensioenafspraken meestal een lagere eindleeftijd overeen. In de praktijk is de eindleeftijd dus meestal 18 of 21 jaar. Bijvoorbeeld bij studie of arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering nog wel eens met enkele jaren verlengd. De hoogte van het wezenpensioen is vaak gekoppeld aan het ouderdomspensioen van het verzekerde. Het is daar een vast percentage van, dat kan verschillen per pensioenregeling. Sommige regelingen verdubbelen de uitkering als beide ouders komen te overlijden.

  Overlijden
  Mijn partner is zwanger. Heeft ons kind recht op wezenpensioen als ik vóór de bevalling overlijd?
  Dat hangt ervan af of wezenpensioen een onderdeel is van uw pensioenregeling. Is dat zo, dan krijgt uw kind vanaf de geboorte wezenpensioen.
  Mijn partner heeft zelf pensioen opgebouwd en heeft eigenlijk geen partnerpensioen nodig. Mag ik mijn partnerpensioen op de pensioendatum ruilen voor een hoger ouderdomspensioen?
  In uw pensioenreglement staat of dat mag. In dat geval mag u op uw pensioendatum het partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw partner ook akkoord gaat met deze ruil (door middel van een handtekening). U moet deze ruil wel zes maanden voor uw pensioendatum aanvragen.
  Mijn pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen op risicobasis. Dat partnerpensioen vervalt als ik word ontslagen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn partner toch pensioen krijgt als ik overlijd?
  Na uw ontslag kunt u met een deel van uw opgebouwde pensioen of kapitaal een partnerpensioen aankopen. Daarmee verzekert u uw partner van een pensioen als u overlijdt. Uw eigen pensioenuitkering valt daardoor wel lager uit.
  Als ik overlijd, hoe komt mijn pensioenuitvoerder dat dan te weten?
  De gemeente waar u tot dan woonde, geeft uw overlijden door aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder stelt het wel op prijs als uw partner (als daar sprake van is) contact opneemt zodat de gevolgen van uw overlijden voor het pensioen doorgenomen kunnen worden.
  Mijn partner en ik zijn getrouwd in het buitenland. Als ik overlijd, krijgt mijn partner dan partnerpensioen?
  Is in de pensioenregeling partnerpensioen verzekerd, dan raadpleegt uw pensioenuitvoerder voordat zij het partnerpensioen uitkeert de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Wordt uw partner niet vermeld in de GBA (bijvoorbeeld als uw partner is geëmigreerd)? Dan is informatie uit de burgerlijke stand van de eigen woonplaats nodig om in aanmerking te komen voor partnerpensioen.
  Overzichten en brieven
  Op het overzicht van mijn pensioenbeleggingsverzekering staat dat € 0,00 aan pensioenpremie is betaald. Hoe kan dat?
  Het overzicht geeft de daadwerkelijke situatie weer van het afgelopen kalenderjaar. Zijn dat jaar geen pensioenpremies betaald? Dan vond ook geen pensioenopbouw plaats. Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet meer in dienst bent bij de werkgever die deze pensioenbeleggingsverzekering voor u had gesloten.
  Waarom dit overzicht voor een pensioenbeleggingsverzekering?
  Nationale-Nederlanden wil graag helder zijn over de kosten van een pensioen. Alle pensioenverzekeraars hebben afgesproken jaarlijks een overzicht te sturen aan elke pensioendeelnemer. Daarom ontvangt u jaarlijks dit overzicht van uw pensioenbeleggingsverzekering (PBV) bij Nationale-Nederlanden. Het overzicht informeert u over de kosten en eventuele premies voor aanvullende verzekeringen die tussen 1 januari en 31 december van het afgelopen kalenderjaar in rekening zijn gebracht. Daarnaast krijgt u inzicht in het rendement van uw beleggingen. Wij raden u aan het overzicht te bewaren. Als u uitleg wil over hoe u het overzicht moet lezen, bekijk dan onderaan de pagina de video.
  Welke kosten worden ingehouden op de premie van de pensioenbeleggingsverzekering?

  Nationale-Nederlanden maakt kosten om pensioenregeling(en) van werkgevers te administreren en, indien van toepassing, pensioengeld te beleggen. Denk hierbij aan kosten voor:

  • et invoeren en bijhouden van uw pensioengegevens in onze administratie;
  • het maken en opsturen van informatie over uw pensioen, zoals pensioenoverzichten en pensioenpolissen;
  • kosten voor het beheren en begeleiden van het pensioencontract door een onafhankelijk adviseur (indien van toepassing);
  • het aanpassen van de pensioenregeling aan verplichte wet- en regelgeving. 

  De hoogte van de kosten is een onderdeel van het pensioencontract dat uw (voormalige) werkgever, eventueel met hulp van een onafhankelijk adviseur, met ons is overeengekomen. De hoogte van de kosten kan verschillen per pensioenproduct en/of pensioenregeling.

  Is er ook een Uniform Pensioenoverzicht voor het pensioen dat ik opbouw in het Pensioen Continu Plan?
  Als u, via uw werkgever, pensioen opbouwt in het Pensioen Continu Plan, dan is er voor deze aanspraken een Uniform Pensioenoverzicht. Is uw Pensioen Continu Plan een lijfrente product? Dan is hiervoor geen Uniform Pensioenoverzicht. U ontvangt dan jaarlijks alleen een Kosten- en waardeoverzicht. Op uw polis ziet u of u een lijfrente product of pensioenproduct hebt. De waarde van uw Pensioen Continu Plan is niet terug te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
  Waarom staat mijn pensioen niet op mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als uw pensioen niet zichtbaar is in mijnpensioenoverzicht.nl, dan is dit om één van de volgende redenen:  

  • We hebben uw burgerservicenummer (BSN) niet in onze administratie. 
  • U neemt deel aan een regeling bij een pensioenfonds. Uw pensioen is gedeeltelijk bij ons herverzekerd. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor uw gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl.  
  • De polis is een kapitaalverzekering met een klein kapitaal en er daarom geen jaarlijks pensioen van wordt aangekocht. 
  • Uw polis valt niet onder de Pensioenwet. Hier kan sprake van zijn bij directeur-grootaandeelhouders. 
  • U heeft op de pensioendatum uw pensioen uitgesteld. In de uitstelperiode is uw pensioen niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

  Op mijn UPO Gewezen Deelnemer staat de melding: `geen partner`. Maar ik heb wel een partner. Hoe kan dat?

  Of er wel of geen partner op uw overzicht staat vermeld, kan verschillende redenen hebben.

  • Misschien is het voor de verzekering van partnerpensioen niet nodig dat wij administreren of er een partner is. Wij informeren daarnaar als uw pensioen in gaat.
  • Misschien heeft u alleen aanspraken voor een partner als u die partner al had toen u nog deelnam aan de pensioenregeling.
  • Of misschien kende de pensioenregeling in de tijd dat u deelnam beperkingen in de kring van gerechtigden voor partnerpensioen. Voor ± 1990 was het bijvoorbeeld nog niet vanzelfsprekend dat vrouwelijke werknemers een partnerpensioen voor hun echtgenoot (weduwnaarspensioen) toegezegd kregen. En ook een partnerpensioen voor de partner met wie iemand ongehuwd samenwoont is niet altijd onderdeel geweest van pensioenregelingen.
  • Kijk daarom altijd naar de beschrijving van het partnerpensioen in het pensioenreglement of uw pensioenbrief. En of het nodig was dat u uw werkgever informeerde over een partner.
  Hoe weet ik of ik later voldoende inkomen heb als ik met pensioen ga?
  Wilt u weten of u later genoeg inkomen heeft? De ‘Mijn Inkomen Later app’ van Nationale-Nederlanden helpt u bewust pensioenbeslissingen nemen. Download de app of ga naar www.nn.nl/mijninkomenlaterapp.
  Ik heb (nog) geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Anderen wel. Hoe kan dat?
  Bent u kort in dienst, dan kan het voorkomen dat het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nog niet wordt verstrekt. Het UPO heeft als peildatum 31 december van het voorgaande jaar. Bent u na die datum in dienst getreden, dan ontvangt u het UPO voor het eerst in het volgende kalenderjaar. Daarnaast wordt het UPO gedurende enkele maanden gespreid uitgestuurd. Behoort u een UPO te ontvangen, maar heeft u na 1 oktober nog geen UPO ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  Ik ontvang geen pensioenuitkering van Nationale-Nederlanden. Toch heb ik een Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) van Nationale-Nederlanden ontvangen. Hoe kan dit?
  Waarschijnlijk heeft het Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) betrekking op de pensioenuitkering die u rechtstreeks ontvangt van uw voormalige werkgever of het pensioenfonds en waarvoor Nationale-Nederlanden de administratie verzorgt. U ontvangt dan het PGO van ons.
  Ik heb ook recht op een deel van het ouderdomspensioen van mijn ex-partner. Dat zie ik niet op het UPO Ex-partner.
  Als u recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner ziet u dit inderdaad niet op uw UPO Ex-partner. Maakt u aanspraak op verevening van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en ontving u van ons een bevestiging? Dan leest u in de brief die u van ons heeft ontvangen hoe hoog uw aanspraak is.
  Klopt het dat ik meerdere Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) van Nationale-Nederlanden heb ontvangen?
  Het is mogelijk dat u meerdere Uniforme Pensioenoverzichten van Nationale-Nederlanden heeft ontvangen. In dat geval zijn uw pensioenrechten opgebouwd in verschillende pensioensystemen (bijvoorbeeld middelloon en beschikbare premie). Nationale-Nederlanden verzendt uw UPO's zoveel mogelijk gebundeld in één envelop. Het kan gebeuren dat u niet alle UPO's tegelijk ontvangt.
  Waarom staan er drie voorbeeldkapitalen in mijn overzicht?
  U krijgt niet jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht. Wij vinden het wel belangrijk dat u een goed beeld hebt bij het pensioen dat u straks mag verwachten. Daarom staan er op het kosten- en waardeoverzicht drie voorbeeldkapitalen. Deze voorbeeldkapitalen berekenen wij op basis van een bruto rendement van vier procent, het historisch rendement en een pessimistisch rendement.
  Wat is Pensioen 1-2-3?
  Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie ingegaan. Het doel van deze wet is om de communicatie over pensioen te verbeteren en daarmee het pensioenbewustzijn bij deelnemers te verhogen. Onderdeel van de wet is Pensioen 1-2-3. Met de introductie van Pensioen 1-2-3 krijgt u nog meer inzicht in uw pensioen. Alle informatie over Pensioen 1-2-3 leest u op deze pagina.
  Wat staat er in Pensioen 3: Overzicht verhogingen pensioen?
  In het Overzicht verhogingen van Pensioen 3 ziet u de toeslagen die u heeft gekregen op uw pensioen. Het is wettelijk geregeld dat u online een overzicht moet kunnen inzien van de toeslagen die de afgelopen tien jaar zijn gegevens op de pensioenen in uw regeling. Dat gaat dus verder dan de informatie die u al kon zien op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.
  Waar kan ik meer informatie vinden over de Wet pensioencommunicatie en Pensioen 1-2-3?
  De Wet pensioencommunicatie is gepubliceerd in Staatsblad 2015-193 + 260 en brengt wijzigingen in de Pensioenwet. Wetteksten zijn te vinden via wetten.overheid.nl.
  Wat kan ik doen als ik Pensioen 1-2-3 niet digitaal wil ontvangen?
  De wetgeving gaat in eerste instantie uit van digitale communicatie. Als u bezwaar maakt tegen digitaal informeren, dan kunt u Pensioen 1-2-3 opvragen bij de Klantenservice Pensioen.
  Heeft de wijziging in de AOW-leeftijd gevolgen voor mijn kosten- en waardeoverzicht?

  Nee, het kosten- en waardeoverzicht geeft u voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen op basis van de pensioendatum van uw pensioenregeling. Deze is waarschijnlijk niet gelijk aan de leeftijd wanneer u AOW ontvangt.

  Wilt u uitrekenen vanaf wanneer u AOW ontvangt? Check het op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

  Hoe berekenen wij het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent rendement?
  Dit voorbeeldkapitaal berekenen wij met een bruto rendement van vier procent. Bruto betekent dat de fondsbeheerkosten nog niet ingehouden zijn op deze vier procent. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal houden wij rekening met alle kosten en premies voor risicoverzekeringen. Daarom hebben wij bij de berekening van het voorbeeldkapitaal ook de fondsbeheerkosten ingehouden. Zijn de fondsbeheerkosten bijvoorbeeld één procent, dan wordt bij de berekening van het voorbeeldkapitaal op basis van vier procent bruto gerekend met drie procent netto rendement.
  Hoe berekenen wij het voorbeeldkapitaal op basis van het historisch rendement?
  Het historisch rendement van een beleggingsfonds is gebaseerd op het gemiddelde van de rendementen over de afgelopen twintig jaar. Wanneer een fonds korter dan twintig jaar bestaat, dan berekenen wij het historisch rendement door de bekende rendementen aan te vullen met rendementen van een bepaalde index. Deze index wordt voorgeschreven door de Autoriteit Financiële markten (AFM). In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.
  Hoe hoog is mijn gegarandeerd pensioen?
  Als u (een deel van de waarde van) de beleggingen hebt gebruikt voor de aankoop van een gegarandeerd pensioen, dan kunt u de hoogte hiervan terugzien bij het onderdeel 'Hoeveel gegarandeerd pensioen hebt u?' U ziet alleen een gegarandeerd pensioen als u dit daadwerkelijk hebt aangekocht. Dit is niet in alle pensioenregelingen mogelijk. U hebt alleen pensioen kunnen aankopen tijdens uw dienstverband bij uw werkgever.
  Hoe kan ik een wijziging doorgeven voor mijn Uniform Pensioenoverzicht?
  U kunt een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeven aan uw werkgever. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, minder gaat werken of een kind krijgt. Uw werkgever neemt vervolgens contact op met Nationale-Nederlanden. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Neem dan contact met ons op.
  Hoe realistisch zijn de voorbeeldpensioenen in het kosten- en waardeoverzicht?

  De hoogte van uw aan te kopen pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoeveel jaarlijks pensioen u kunt aankopen als u met pensioen gaat, hangt af van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger de pensioenuitkering. En hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering.

  Om u een realistischer beeld van uw verwachte pensioen te geven berekenen wij de voorbeeldpensioenen vanaf nu met de rente die op 31 december gold. Voor de voorbeeldpensioenen op uw kosten- en waardeoverzicht zijn wij daarom uitgegaan van een rente van 1,09 procent voor het levenslang ouderdomspensioen. Het berekende ouderdomspensioen is een voorbeeld. De pensioenuitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat, is afhankelijk van de rekenrente op dat moment. 

  De rente is op dit moment zeer laag. Belegt u voor uw pensioen in lifecycles? Dan heeft een lage rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

  Bekijk onze uitlegvideo Renterisico en beleggingspensioen.

  Hoe wordt het pessimistisch rendement berekend?
  Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven tabel. Hierbij houden wij rekening met het soort beleggingsfonds (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) waarin u belegt. De rendementen in de voorgeschreven tabel zijn vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Financiële markten (AFM). De hoogte van het rendement is ook afhankelijk van de tijd tot de datum dat u met pensioen gaat. In de berekening van het voorbeeldkapitaal hebben wij de fondsbeheerkosten al ingehouden.
  Ik heb geen partner meer of een andere partner. Kunnen de partnergegevens op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) worden aangepast?
  Wijzigingen in de partnergegevens kunt u doorgeven aan uw werkgever. Uw werkgever geeft deze door aan Nationale-Nederlanden. In uw UPO van volgend jaar zijn de partnergegevens aangepast.
  Volgens het Uniform Pensioenoverzicht Ex-partner zou ik nog aanspraak hebben op partnerpensioen. Maar ik heb met mijn ex-partner afgesproken dat ik afzie van die aanspraak.
  Als u wilt afzien van uw aanspraak op partnerpensioen, neemt u contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.
  Ik ben niet getrouwd geweest met degene die het pensioen heeft opgebouwd. Klopt het dan wel dat er een partnerpensioen voor mij is als mijn ex-partner overlijdt?
  Een werkgever kan ook partnerpensioen toezeggen aan werknemers die ongehuwd samenwonen (met vaak ook de eis dat er een notariële samenlevingsovereenkomst moet zijn). Als dat zo is, dan geeft dat een ex-partner ook rechten als de partners uit elkaar gaan.
  Heeft de Wet pensioencommunicatie gevolgen voor de hoogte van mijn pensioen?
  De Wet pensioencommunicatie heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. De wet gaat alleen over de manier waarop wij u moeten informeren over uw pensioen. De Wet pensioencommunicatie zorgt er dus niet voor dat u straks meer of minder pensioen ontvangt.
  Ik heb meerdere Pensioengerechtigden Overzichten (PGO`s) ontvangen. Klopt dit?
  Het kan voorkomen dat u meerdere Pensioengerechtigden Overzichten (PGO's) ontvangt. U ontvangt voor elke afzonderlijke pensioenregeling een apart PGO. Heeft u (of uw overleden partner of ouder) bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd, dan ontvangt u pensioen uit meerdere pensioenregelingen.
  Mijn persoonlijke gegevens kloppen niet. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
  Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen.
  In het verleden heb ik ook pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden. Krijg ik hiervan ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
  U ontvangt geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor in het verleden opgebouwd pensioen. Voor in het verleden opgebouwd pensioen ontvangt u een zogemaand Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer (PGD). U ontvangt dit overzicht eens in de vijf jaar en alleen voor uw pensioenaanspraken uit dienstverbanden die geëindigd zijn na 1 januari 2008. Wilt u een PGD van pensioenaanspraken uit dienstverbanden die geëindigd zijn vóór 1 januari 2008? Dan kunt u dit bij ons aanvragen. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u deze pensioenaanspraken ook allemaal terug. U logt hier in met uw DigiD.
  Ik heb geen brief ontvangen over Pensioen 1-2-3. Klopt dat?
  In principe krijgt u informatie over Pensioen 1-2-3 via uw werkgever. Gaat u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij Nationale-Nederlanden? Dan krijgt u per brief een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.nn.nl. Daar kunt u uw Pensioen 1-2-3 bekijken. Bouwt u al pensioen bij ons op, maar had u tot nu toe geen toegang tot mijn.nn.nl? Dan krijgt u voor Pensioen 1-2-3 nu wel toegang. U ontvangt per brief een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.nn.nl. Daar kunt u uw Pensioen 1-2-3 bekijken.
  Ik heb ook elders pensioen opgebouwd. Hoe kom ik aan informatie daarover?

  Bouwt u nu ergens pensioen op, dan krijgt u van die pensioenuitvoerder jaarlijks een overzicht.

  Is uw pensioenopbouw gestopt doordat u uit dienst bent gegaan, dan moet de pensioenuitvoerder u minimaal een keer in de vijf jaar een overzicht sturen. Dit overzicht kan ook nog later dit jaar komen. Al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders staan op mijnpensioenoverzicht.nl bij elkaar.

  Krijgt u over een pensioen geen informatie, dan mist de pensioenuitvoerder misschien gegevens van u, zoals uw burgerservicenummer en uw adres. Wij raden u aan dan zelf contact op te nemen met die pensioenuitvoerder.

  Waarom komt het bedrag op Uniform Pensioenoverzicht niet overeen met mijn maandelijkse uitkering?

  Als de uitkering op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet overeenkomt met wat u maandelijks krijgt uitgekeerd, dan heeft dit een aantal mogelijke redenen: 

  • Het bedrag dat wij storten is netto. Op het UPO staat het brutobedrag. 
  • U heeft meerdere polissen. Als deze polissen dezelfde betaaldatum hebben, dan maken we dit in één keer over. 
  • U ontvangt alleen een UPO van pensioenpolissen die onder de pensioenwet vallen. We sturen geen UPO van polissen die privé zijn afgesloten of als directeur-grootaandeelhouder (DGA).
  Hoe kan het dat mijn ex-partner nog op mijn Uniform Pensioenoverzicht staat?

  Als uw ex-partner (nog) op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat, kan dat verschillende redenen hebben:

  • U bent (onlangs) gescheiden en de scheiding is nog niet doorgekomen bij de gemeente.
  • U woonde samen en uw werkgever heeft nog niet doorgegeven dat u en uw ex-partner uit elkaar zijn.
  • We hebben de melding dat u en uw ex-partner uit elkaar zijn nog niet verwerkt.
  • U heeft een kapitaal- of beleggingsverzekering.

  Kapitaal-of beleggingsverzekering: ex-partner op Uniform Pensioenoverzicht 

  Als u een kapitaal-of beleggingsverzekering heeft, dan kunnen we de hoogte van de uitkering voor uw ex-partner nog niet vaststellen. 

  Bij een beleggingsverzekering komt dat omdat: 

  • we nog niet weten wat de waarde van uw beleggingen zijn op uw pensioendatum; 
  • we nog niet weten wat de rente is op uw pensioendatum waarop u een pensioen aankoopt. 

  Bij een kapitaalverzekering komt dat alleen omdat we nog niet weten wat de rente is op uw pensioendatum waarop u een pensioen aankoopt.

  Uw ex-partner verdwijnt dus bij deze verzekeringen pas van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als u met pensioen gaat.

  Mag ik het pensioen overdragen naar mijn huidige pensioenregeling?
  Onder voorwaarden kunt u het pensioen overdragen naar uw huidige pensioenregeling. Het overdragen van pensioen heet 'waardeoverdracht'. De belangrijkste voorwaarde voor waardeoverdracht is dat u het verzoek binnen zes maanden, nadat u bent opgenomen in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever, moet indienen.
  Waarop is het uitkeringsbedrag op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gebaseerd?
  Het uitkeringsbedrag is gebaseerd op de collectieve of individuele pensioenregeling waarin u deelneemt. In het pensioenreglement staat wat is afgesproken tussen werkgever en werknemer.
  Wat moet ik doen als mijn persoonlijke gegevens op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet kloppen?
  Wanneer uw persoonlijke gegevens op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet kloppen, geef de wijzigingen dan door aan uw werkgever. In het UPO van volgend jaar zijn de wijzigingen dan verwerkt.
  Wat is het verschil tussen een Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) en een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?

  Pensioenuitvoerders sturen jaarlijks pensioenoverzichten naar verschillende groepen van rechthebbenden. Werknemers die hun pensioen nog opbouwen, ontvangen een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staan gegevens over het pensioen dat zij al hebben opgebouwd en over het pensioen dat zij – bij pensioendeelname tot aan hun pensioendatum – kunnen verwachten.

  Personen die al een pensioen ontvangen, krijgen een wat beperkter overzicht, het Pensioengerechtigden Overzicht (PGO).

  Het kan voorkomen dat iemand zowel een PGO als een UPO ontvangt voor pensioenen van dezelfde werkgever. Voorbeeld: een werknemer ontvangt een UPO omdat hij gedeeltelijk nog werkzaam is en pensioen opbouwt. Hij ontvangt ook een PGO omdat hij een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt door zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

  Soms staat er € 0,- op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wat betekent dit?
  Een bedrag van € 0,- op uw UPO betekent dat deze pensioenvorm geen onderdeel uitmaakt van uw pensioenregeling.  Wij raden u aan uw Uniforme Pensioenoverzichten bij elkaar te bewaren zodat u een compleet overzicht heeft van wat u later ontvangt als u met pensioen gaat. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u ook een compleet overzicht van uw pensioenen. Hier logt u in met uw DigiD. Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met uw werkgever.
  Waarom staat mijn ex-partner nog op het Uniform Pensioenoverzicht?
  Op uw UPO ziet u de gegevens, die op 31 december in onze administratie stonden. Het kan zijn dat wij uw pensioen nog niet hebben aangepast nadat uw relatie is gestopt. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat wij nog geen melding hebben ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).
  Wat is de factor A?

  De factor A staat voor uw pensioenaangroei in het jaar. U kunt met de factor A berekenen of u fiscaal ruimte hebt om een lijfrentepremie af te trekken van uw belastbare inkomen. U kunt hierbij gebruik maken van de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst.

  Hebt u geen lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente en bent u ook niet van plan deze af te sluiten? Dan hoeft u niets te doen met de factor A-opgave.

  Op het Uniform Pensioenoverzicht van een bepaald jaar vindt u de ‘factor A’ over het jaar daarvoor. Dus op het Uniform Pensioenoverzicht van 2018 staat de factor A van 2017.

  Ik mis de factor-A op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO), klopt dat?
  De factor A heeft betrekking op de opbouw van het ouderdomspensioen. Het is mogelijk dat er geen factor A op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Wij vermelden geen factor A meer als u al pensioen ontvangt of als u geen pensioen meer opbouwt. Heeft uw UPO betrekking op een nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen, dan vermelden we ook geen factor A.
  Wat is een `gewezen deelnemer`?

  Voor een 'gewezen deelnemer' vindt geen nieuwe pensioenopbouw meer plaats in de regeling. Daarvoor zijn twee redenen te noemen.

  • Hij of zij is met ontslag. De pensioenopbouw door de werkgever stopt vanaf de ontslagdatum voor de nu gewezen werknemer.
  • De werkgever beëindigt de pensioenregeling bij de oude pensioenuitvoerder en verzekert de pensioenregeling voor de nieuwe opbouw bij een andere pensioenuitvoerder. Voor het opgebouwde pensioen bij de oude pensioenuitvoerder geldt de werknemer daar als een 'gewezen deelnemer'. Ook in dat geval verstrekt de oude uitvoerder aan de werknemer een Pensioenoverzicht Gewezen Deelnemer (PGD).
  Waarom staat mijn partner niet op het Uniform Pensioenoverzicht?

  Dat uw partner niet op uw UPO staat, kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat uw pensioenregeling geen pensioen voor uw partner biedt. Of dat er wel pensioen voor uw partner geregeld is en wij pas op het moment dat u met pensioen gaat, kijken of u een partner heeft. Misschien zijn de gegevens van uw partner nog niet aan ons doorgegeven. Dit kunt u doen via uw werkgever.

  U vindt in Laag 1 en 2 in mijn.nn terug of één van de bovenstaande redenen geldt voor uw situatie. U kunt dit natuurlijk ook navragen bij uw werkgever.

  Welke informatie zie ik op het UPO Gewezen Deelnemer?
  Op het UPO Gewezen Deelnemer staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop staan ook de bedragen die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Is een toeslagregeling van toepassing, dan leest u daarover ook informatie op het UPO, onder het kopje 'Houdt uw pensioen zijn waarde?'.
  Op het Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) staat geen pensioen voor mijn partner. Klopt dit?

  Heeft u nu een partner, maar er staat geen partnerpensioen op het Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) dan kunnen daarvoor meerdere verklaringen zijn:

  • Het kan zijn dat u een relatie met uw partner kreeg, nadat uw deelname aan de pensioenregeling was gestopt. Dit kan een reden zijn waarom uw partner niet in aanmerking komt voor een partnerpensioen. Kijk voor meer informatie in uw pensioenreglement.
  • Misschien woont u ongehuwd samen met uw partner en kende uw pensioenregeling alleen een partnerpensioen voor gehuwde werknemers.
  • Het kan ook zijn dat u pensioen opbouwde in een pensioenregeling die nog geen partnerpensioen kende.
  • Bent u gescheiden? Dan kan uw ex-partner nog steeds recht hebben op een partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Het kan voorkomen dat dit partnerpensioen voor uw ex-partner niet staat op uw PGO.
  Op het PGO staat geen pensioen weergegeven voor mijn partner. Klopt dit?

  Heeft u nu een partner, maar er staat geen partnerpensioen op het Pensioengerechtigden Overzicht (PGO) dan kunnen daarvoor meerdere verklaringen zijn:

  • Het kan zijn dat uw partnerrelatie tot stand is gekomen nadat uw deelname aan de pensioenregeling was geëindigd. Dit kan een reden zijn waarom uw partner niet in aanmerking komt voor een partnerpensioen. Zie hiervoor uw pensioenreglement.
  • Misschien woont u ongehuwd samen met uw partner en kende uw pensioenregeling alleen een partnerpensioen voor gehuwde werknemers.
  • Het kan ook zijn dat u pensioen heeft opgebouwd in een pensioenregeling die nog geen partnerpensioen kende.
  • Bent u gescheiden, dan kan uw ex-partner het recht op een – door u opgebouwd – partnerpensioen hebben behouden. Het kan voorkomen dat dit partnerpensioen voor uw ex-partner niet vermeld staat op uw PGO.
  Wat kan ik doen om mijn pensioen aan te vullen?
  Als u uw pensioen wilt aanvullen dan heeft u daar diverse mogelijkheden voor. Op deze pagina leest u meer informatie. Laat u adviseren over het product dat het beste bij u past. Wilt u weten hoe uw persoonlijke pensioensituatie eruit ziet en hoeveel u eventueel zou moeten bijsparen? Dan kunt u terecht op deze pagina.
  Waarom betaal ik nog beheerkosten als er geen premie meer wordt betaald voor mijn beleggingspensioen?
  De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles, het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen. Deze beheerkosten maakt Nationale-Nederlanden ook als er voor u geen premie meer wordt ingelegd.
  Mijn factor A is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Klopt dit wel?
  Heeft u in voorgaande jaren evenveel pensioen opgebouwd (pensioenaangroei) als in het afgelopen jaar dan blijft de factor A inderdaad gelijk.
  Soms staat er € 0,- op mijn pensioenoverzicht. Wat betekent dit?
  Een bedrag van € 0,- op uw pensioenoverzicht betekent meestal dat deze pensioenvorm niet verzekerd is.
  Ik wil het partnerpensioen niet. Kan ik afzien van deze aanspraak op partnerpensioen?
  Het is in principe mogelijk dat u afziet van uw aanspraak op partnerpensioen. Neem hierover contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.
  Waarom is er een wet voor pensioencommunicatie?

  Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie ingegaan. Het doel van deze wet is om de communicatie over pensioen te verbeteren en daarmee het pensioenbewustzijn bij deelnemers te verhogen.

  Kort samengevat gaat de Wet pensioencommunicatie er van uit dat iedere deelnemer altijd de volgende drie vragen moet kunnen beantwoorden:

  • Hoeveel krijg ik?
  • Is dat genoeg?
  • Wat moet ik doen als het niet genoeg is?

  Meer over deze wet leest u op deze pagina.

  Wat merk ik van de Wet pensioencommunicatie?
  Waarschijnlijk merkt u dat de huidige websites en informatievoorziening over pensioen worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de website mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast gaan we gebruikmaken van Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuw communicatiemiddel dat onder andere de startbrief vervangt. De startbrief is de eerste brief die u van een pensioenuitvoerder ontvangt als u een nieuwe baan heeft of ergens anders pensioen op gaat bouwen. Alle pensioenuitvoerders moeten Pensioen 1-2-3 gebruiken voor hun communicatie. Dit betekent dat de informatie over de pensioenregeling er straks bij iedere pensioenuitvoerder er ongeveer hetzelfde uitziet.
  Ik wil mijn pensioengegevens inzien maar ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
  U vraagt een nieuw wachtwoord voor uw pensioenomgeving op door op de inlogpagina te klikken op 'wachtwoord vergeten'. Er verschijnt dan een venster waarin u uw gebruikersnaam kunt invullen. Wij sturen uw wachtwoord naar het bij ons bekende e-mail- of postadres. Ga naar de inlogpagina.
  Ik wil mijn pensioengegevens inzien maar ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat moet ik doen?
  U wilt inloggen op mijn.nn.nl om uw pensioengegevens in te zien maar u bent uw gebruikersnaam vergeten. Een nieuwe gebruikersnaam vraagt u bij ons op door contact op te nemen met de Klantenservice Pensioen op telefoonnummer 088 663 6000, van maandag t/m vrijdag 8.00 t/m 17.30.
  Ik kan niet inloggen op mijn.nn.nl om mijn pensioengegevens in te zien. Wat moet ik doen?
  U heeft problemen met het inloggen op mijn.nn.nl om uw pensioengegevens in te zien. Controleer of uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet is verlopen. Vraag eventueel een nieuw wachtwoord aan door op de inlogpagina te kiezen voor ´wachtwoord vergeten´. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Klantenservice Pensioen op telefoonnummer 088 663 6000, van maandag t/m vrijdag 8.00 t/m 17.30.
  Waarom ontvang ik geen Uniform Pensioenoverzicht maar wel een kosten- en waardeoverzicht?

  Werkt u niet meer bij de werkgever waar u een beleggingspensioen van Nationale-Nederlanden hebt? Dan betaalt uw ex-werkgever geen premie meer. U moet dan volgens de Pensioenwet eens per vijf jaar over uw pensioenregeling geïnformeerd worden.

  Wij hebben ervoor gekozen om de informatie van uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) toe te voegen aan het kosten- en waardeoverzicht. Zo krijgt u jaarlijks deze informatie. U ontvangt dus geen Uniform Pensioenoverzicht.

  Het bedrag op het UPO Pensioengerechtigden komt niet overeen met de daadwerkelijke uitkering die ik ontvang; hoe kan dat?

  Het UPO Pensioengerechtigden vermeldt uw pensioenbedragen op jaarbasis, bruto en op de peildatum die op uw UPO is vermeld. Daardoor kunnen er verschillende verklaringen zijn voor eventuele verschillen die u ziet:

  • Is uw pensioen in de loop van het afgelopen kalenderjaar ingegaan, dan was de feitelijke pensioenuitkering in het afgelopen kalenderjaar lager dan het vermelde bruto pensioenbedrag op jaarbasis.
  • Op uw bankrekening ontvangt u het netto pensioenbedrag. Op het bruto pensioenbedrag zijn de belasting en andere heffingen dan al ingehouden. Op het UPO staat op jaarbasis het bruto pensioenbedrag vermeld.

  Het UPO is gebaseerd op de stand van uw pensioen op de peildatum die op uw UPO is vermeld. Wijzigingen na de peildatum staan niet vermeld op het UPO Pensioengerechtigden . Is er een wijziging in het pensioenbedrag geweest - op een andere datum dan 1 januari van het afgelopen kalenderjaar - dan was het totale pensioenbedrag anders dan het pensioenbedrag (op jaarbasis) dat vermeld staat op het UPO.

  Ik ben dit jaar in dienst getreden. Ontvang ik dan ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?
  U ontvangt volgend jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met de gegevens van dit jaar.
  Waarom ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht Ex-partner?
  Uw ex-partner heeft bij ons een partnerpensioen opgebouwd waarop u na uw scheiding nog steeds aanspraak heeft. Daarom sturen wij u iedere vijf jaar een UPO Ex-partner van uw aanspraak. Hiermee krijgt u inzicht in het inkomen dat u kunt verwachten als uw ex-partner overlijdt.
  Kan ik het pensioenbedrag afkopen?

  Nee, tussentijdse afkoop van uw pensioen is niet mogelijk. Pensioen is bedoeld als inkomen voor later. Daarom is het niet mogelijk uw pensioen eerder te laten uitbetalen door afkoop. De overheid wil graag dat uw pensioen ook echt pensioen blijft en stimuleert daarom waardeoverdracht.

  Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat werknemers regelmatig van baan wisselen. Elk dienstverband levert dan een relatief 'klein' pensioen op. Maar veel 'kleine' pensioenen samen, kunnen een goed inkomen voor later zijn als u met pensioen gaat. Het is dan wel belangrijk dat kleine pensioenen verzekerd blijven en niet worden afgekocht.

  Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de nieuwe regels voor kleine pensioenen.

  Uitzondering
  Afkoop van klein pensioen kan nog wel op de pensioendatum of bij overlijden.

  Klein pensioen op einddatum laten uitbetalen
  Het pensioen moet dan voldaan aan deze voorwaarden: 

  • U heeft een klein pensioen.  
  • Het product is geen Comfort Pensioen.

  Klein pensioen bij overlijden laten uitbetalen 
  Het pensioen moet dan voldoen aan deze voorwaarden: 

  • Het is een klein pensioen. 
  • Het product is geen Comfort Pensioen of Bewust Pensioen. Er is één uitzondering: als er in het Bewust Pensioen een kapitaal bij overlijden is verzekerd, dan kunt u dit afkopen. 

  Heeft u meerdere kleine pensioenen uit hetzelfde dienstverband? En is het totaal van deze kleine pensioenen nog steeds een klein pensioen? Dan koopt u al uw pensioenen uit hetzelfde dienstverband tegelijk af. Een klein pensioen uit een ander dienstverband hoeft u niet tegelijk af te kopen. 

  Waar moet u bij afkoop op letten?
  Als u de afkoopuitkering ontvangt, dan is uw inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger. Omdat uw jaarinkomen hoger is, moet u misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de  toeslagen die u misschien van de Belastingdienst ontvangt. Toeslagen zijn afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. Ga na of de afkoop gevolgen heeft voor uw toeslagen en voorkom dat u een toeslag moet terugbetalen. Ga ook na of u extra belasting moet betalen, zodat u niet onverwachts een aanslag krijgt.

  Waarom staan er meerdere Uniform Pensioenoverzichten op mijn.nn?

  Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

  • Mogelijk hebt u meerdere pensioenverzekeringen bij Nationale-Nederlanden. In sommige gevallen is het voor ons helaas administratief niet mogelijk die op één Uniform Pensioenoverzicht te combineren.
  • Bij de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar kan het ook zo zijn dat wij een nieuwe pensioenverzekering hebben aangemaakt. Die nieuwe verzekering heeft dan een eigen Uniform Pensioenoverzicht.
  • Bouwt u nettopensioen op in het Pensioen Continu Plan? Voor deze opbouw ontvangt u een apart Uniform Pensioenoverzicht.

  Op het Uniform Pensioenoverzicht staat altijd om welke pensioenverzekering het gaat. Wij begrijpen dat het met meerdere Uniform Pensioenoverzichten lastig kan zijn om een goed overzicht te krijgen van uw totale pensioenaanspraken. U kunt met uw DigiD ook een totaaloverzicht vinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website ziet u dus ook uw eventuele pensioenaanspraken bij andere pensioenuitvoerders. Dit geldt alleen niet voor de waarde van een Pensioen Continu Plan. Die is helaas niet in te zien op mijnpensioenoverzicht.nl.

  Ik ben gescheiden. Wat betekent dit voor de bedragen op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

  Dit hangt af van het soort pensioenregeling dat u hebt. Hebt u een Uitkeringsovereenkomst en hebt u afspraken met uw ex-partner gemaakt over de verdeling van uw pensioen? En zijn deze afspraken door ons verwerkt? Op het Uniform Pensioenoverzicht is de aanspraak voor uw ex-partner zichtbaar.

  Hebt u een Kapitaalovereenkomst en hebt u afspraken met uw ex-partner gemaakt over de verdeling van uw pensioen? Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u het aan uw ex-partner toegekende kapitaal. Ook is voor dit kapitaal een pensioenindicatie berekend.

  Ziet u geen toegekend pensioen of kapitaal voor uw ex-partner, terwijl u dit wel verwacht? Mogelijk is uw echtscheiding niet goed verwerkt. Neem contact met ons op.

  Hebt u een Premieovereenkomst op basis van beleggingen? Het bedrag voor uw ex-partner is niet zichtbaar op het Uniform Pensioenoverzicht. Het deel voor uw ex-partner moet nog verminderd worden op de afgegeven pensioenindicatie.

  Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van het kapitaal wordt bestemd voor de aankoop van een eigen pensioen voor de ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het getoonde kapitaal of bedrag al verminderd met het kapitaal voor een pensioen voor de ex-partner.

  Lees meer over de gevolgen van een scheiding voor uw pensioen.

  Wat zijn de beheerkosten?

  De beheerkosten zijn de kosten die Nationale-Nederlanden in rekening brengt voor onder andere:

  • het beheren van de lifecycles,
  • de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles, en
  • het selecteren en monitoren van het aanbod van de beleggingsfondsen.

  De beheerkosten brengen wij als percentage van de waarde ten laste van uw beleggingseenheden. De beheerkosten zijn andere kosten dan de fondsbeheerkosten (lopende kosten).

  Wat is een premie voor garantiebedragen?
  U belegt (een deel) van uw premies in een beleggingsfonds dat een gegarandeerd rendement geeft. Voor deze garantie berekenen wij een premie. Deze premie ziet u op uw kosten- en waardeoverzicht.
  Ben ik verzekerd voor het risico op overlijden en/of arbeidsongeschiktheid?
  Wat betekent de aankoop voor gegarandeerd pensioen?
  U hebt er voor gekozen om met (een deel van) de premie of met (een deel) van de opgebouwde waarde een gegarandeerd pensioen aan te kopen. Welk bedrag u hebt gebruikt voor de inkoop van het gegarandeerde pensioen ziet u terug in het kosten- en waardeoverzicht. De hoogte van het gegarandeerde pensioen ziet u zowel in het kosten- en waardeoverzicht en uw Uniform Pensioenoverzicht.
  Waarom staan er geen voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen meer in het overzicht?

  De voorbeeldkapitalen en voorbeeldpensioenen staan niet meer op het kosten- en waardeoverzicht, omdat bleek dat het overzicht als ingewikkeld werd ervaren. U kunt deze wel vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl.

  Uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u inzien en downloaden in mijn.nn.

  Waarom heb ik nog niet van al mijn polissen een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen?

  We proberen uw polissen per werkgever zoveel mogelijk samen te voegen op één Uniform Pensioenoverzicht. Lukt dit niet of heeft u pensioen opgebouwd via verschillende werkgevers? U ontvangt het andere overzicht dan voor 30 september.

  Heeft u een mijn.nn-account? U ontvangt een e-mail als uw Uniform Pensioenoverzicht klaar staat.

  Na inloggen vindt u uw UPO door te klikken op het icoon documenten. Het UPO verschijnt zodra deze is gemaakt.

  Hoe worden de pensioenbedragen op het UPO berekend?

  Vanaf 2020 berekenen alle pensioenuitvoerders de pensioenen met de Uniforme Rekenmethode (URM), die door de Nederlandsche Bank is opgesteld.

  Deze uniforme rekenmethode gaat uit van verschillende economische scenario’s. Hierbij zijn onder andere de voorgeschreven rendementen en rentestanden van De Nederlandsche Bank gebruikt.

  Kijk voor meer informatie op nn.nl/pensioen-vooruitblik.

  Producten
  Kan ik gegarandeerd pensioen weer omzetten in beleggingen?
  Nee, dit is niet mogelijk. Gegarandeerd pensioen kan niet meer worden omgezet in beleggingen.
  Hoeveel tijd heb ik om me aan te melden voor aanvulling van mijn pensioen ná de pensioendatum?

  Biedt uw werkgever het Pensioen Continu Plan voor de periode ná de pensioendatum (module 2)? Dan ontvangt u een voorstel van ons als u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. Dit voorstel met voorbeeldberekeningen is twee maanden geldig. U heeft dus twee maanden de tijd om het voorstel voor aanvulling van het pensioen ná de pensioendatum te accepteren.Daarnaast geldt er een periode van vier maanden waarbinnen wij geen vragen stellen over uw gezondheid met een medisch vragenformulier of een medische keuring. Deze vier maanden gaan in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan.

  U kunt deelnemen:

  • Bij de start van de regeling als uw salaris hoger is dan het maximum pensioengevend salaris (uw werkgever heeft het Pensioen Continu Plan bijvoorbeeld per 1 januari 2015 bij Nationale-Nederlanden afgesloten)
  • Als u in dienst komt en uw salaris is meer dan het maximum pensioengevend salaris
  • Als u door een salarisstijging meer gaat verdienen dan het maximum pensioengevend salaris

  Na deze termijn van vier maanden zullen wij meestal wel vragen stellen over uw gezondheid.

  Let op! Het maximum pensioengevend salaris wordt jaarlijks door de overheid aangepast aan de stijging van lonen in Nederland (in 2015 was dat € 100.000,-, in 2019 € 107.593,-).

  Hoe kies ik een goede verdeling tussen beleggen en gegarandeerd pensioen?
  U moet deze keuze zelf maken. Nationale-Nederlanden mag u geen advies geven. U kunt advies vragen aan een onafhankelijk adviseur. Let op! Financieel advies is niet gratis.
  Wat moet ik doen als ik geen partnerpensioen vóór de pensioendatum wil?

  Wilt u geen aanvullend partnerpensioen verzekeren voor de periode vóór uw pensioendatum? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier bij de brief met de voorbeeldberekeningen. Zorg ervoor dat wij dit ingevulde en ondertekende formulier binnen een maand ontvangen. Zo voorkomt u dat uw werkgever premie voor deze verzekering inhoudt op uw salaris. 

  Heeft uw werkgever gekozen voor een combinatie van partnerpensioen en wezenpensioen? Dan geldt uw afmelding voor beide verzekeringen.

  Waarom moet mijn partner meetekenen als ik geen partnerpensioen wil afsluiten?
  Boven het pensioengevend salaris bent u in uw pensioenregeling niet verzekerd voor partnerpensioen. Hoe hoger uw salaris, hoe meer uw partner terugvalt in inkomen als u overlijdt. Kiest u ervoor het partnerpensioen vóór uw pensioendatum (module 1) niet aan te vullen met het Pensioen Continu Plan? Dan is het belangrijk dit besluit bewust en samen met uw partner te nemen.
  Moet ik bij mijn aanmelding een medische vragenlijst invullen of een medische keuring ondergaan?
  Als u zich tijdig aanmeldt, hoeft dat niet. Tijdig wil zeggen, binnen vier maanden na het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. Daarna kunnen wij u wel vragen om een medisch vragenformulier in te vullen.
  Waarom ben ik standaard verzekerd voor aanvulling van het partnerpensioen?
  Biedt uw werkgever het Pensioen Continu Plan voor de periode vóór de pensioendatum (module 1)? Dan bent u standaard verzekerd vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. U vindt dit terug in uw voorbeeldberekeningen voor het Pensioen Continu Plan. Module 1 zorgt voor aanvulling van het partnerpensioen en eventueel wezenpensioen vóór de pensioendatum. Uw werkgever heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat uw eventuele partner en kind(eren) fors terugvallen in inkomen als u overlijdt voor uw pensioendatum.
  Wat gebeurt er als ik me pas na vier maanden aanmeld?

  Meestal vragen we u dan wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties:

  • U heeft nu geen partner, maar dan wel.
  • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel.

  Zie ook de vraag ‘Is het Pensioen Continu Plan nettopensioen interessant voor u?’ In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

  Kan ik meedoen aan het Pensioen Continu Plan als ik in deeltijd werk?
  De salarisgrens is het maximum pensioengevend salaris en is op voltijd basis. Werkt u in deeltijd? Dan kunt u deelnemen als uw salaris omgerekend naar 100% hoger is dan het maximum pensioengevend salaris. Jaarlijks past de overheid deze het pensioengevend salaris aan de stijging van lonen in Nederland aan. In 2019 is de grens € 107.593,- bruto per jaar.
  Waarom moet mijn partner meetekenen als ik niet wil meedoen met het Pensioen Continu Plan?
  Boven het pensioengevend salaris bouwt u in uw pensioenregeling geen pensioen op. Hoe hoger uw salaris, hoe meer uw partner dan terugvalt in inkomen als u overlijdt. En hoe meer u terugvalt in inkomen als u met pensioen bent. Met het Pensioen Continu Plan kunt u deze gevolgen (grotendeels) beperken. Kiest u hier niet voor? Dan is het belangrijk dit besluit bewust en samen met uw partner te nemen.
  Wie geeft mijn nieuwste salarisgegevens door, moet ik dat zelf doen?
  Net als bij u basispensioenregeling, geeft uw werkgever alle wijzigingen door die te maken hebben met uw arbeidsovereenkomst, zoals het nieuwe jaarsalaris. U geeft zelf alleen persoonlijke wijzigingen door, zoals een adreswijziging, een wijziging binnen uw Pensioen Continu Plan, of wijzigingen van uw beleggingskeuze.
  Kan ik de waarde van het Pensioen Continu Plan nettopensioen ook overdragen naar mijn nieuwe werkgever?
  Dat kan als u nieuwe werkgever ook een nettopensioenregeling biedt. U kunt de waarde van uw beleggingen dan overdragen naar deze nettopensioenregeling. Dit noemen wij waardeoverdracht. Wilt u dat? Dan kunt u dit bij uw nieuwe werkgever aanvragen.
  Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

  Als u uit dienst gaat, wordt uw verzekering premievrij gemaakt. Dit betekent het volgende:

  • U hoeft geen premie meer te betalen.
  • Heeft u gekozen voor aanvulling van partner- en eventueel wezenpensioen vóór de pensioendatum, dan vervallen deze risicoverzekeringen.
  • Heeft u (ook) gekozen voor aanvulling van uw ouderdoms- en eventueel partnerpensioen ná uw pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan en koopt u hiermee op uw pensioendatum een aanvullend nettopensioen. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 90% van de waarde van de beleggingen. Ook al vervalt de aanvulling van het partnerpensioen voor uw pensioendatum, uw partner ontvangt dan dus toch een uitkering. Door deze omzetting wordt de jaarlijkse bonus op de waarde van uw beleggingen wel verlaagd. Wilt u deze omzetting niet? Dan kunt u dat bij Nationale-Nederlanden aangeven. Wij maken de omzetting dan ongedaan. De waarde van de beleggingen wordt dan alleen uitgekeerd als u in leven bent op uw pensioendatum. Bij in leven zijn, ontvangt u dan wel de zogenoemde bonus bij in leven zijn, ter grootte van 100%. Uw partner ontvangt dan dus geen uitkering als u overlijdt voor uw pensioendatum.
  Waarom kan ik mijn Pensioen Continu Plan nettopensioen niet voortzetten als ik uit dienst ga?
  Dat kan niet omdat het Pensioen Continu Plan nettopensioen een werkgeversregeling is, net als uw basispensioenregeling. De premie hiervoor wordt via de werkgever betaald.
  Kan ik ook stoppen met het Pensioen Continu Plan?

  Ja, dat kan per elke eerste van de volgende maand. De verzekering wordt dan premievrij gemaakt. Dat betekent het volgende:

  • U hoeft geen premie meer te betalen.
  • Heeft u gekozen voor verzekering van nettopartnerpensioen en eventueel wezenpensioen vóór de pensioendatum (module 1), dan vervalt deze risicoverzekering. Uw partner en eventueel uw kinderen ontvangen dus geen nettopartner- en nettowezenpensioen als u komt te overlijden.
  • Heeft u (ook) gekozen voor aanvulling van het ouderdoms- en eventueel partnerpensioen ná uw pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan. De waarde kan zich dus blijven ontwikkelen tot u met pensioen gaat. Op uw pensioendatum koopt u hiermee een aanvullend nettopensioen aan. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 90% van de waarde van de beleggingen. Ook al vervalt de aanvulling van het partnerpensioen voor uw pensioendatum, uw partner ontvangt dan dus toch een uitkering. Door deze omzetting wordt de jaarlijkse bonus op de waarde van uw beleggingen wel verlaagd. Wilt u deze omzetting niet? Dan kunt u dat bij Nationale-Nederlanden aangeven. Wij maken de omzetting dan ongedaan. De waarde van de beleggingen, vermeerderd met een bonus van 100%, wordt dan alleen uitgekeerd als u in leven bent op uw pensioendatum. Uw partner ontvangt dan dus geen uitkering als u overlijdt voor uw pensioendatum.
  Stel, ik stop een tijdje met het Pensioen Continu Plan en na een jaar of twee jaar besluit ik weer mee te doen. Hoe regel ik dat dan en moet ik dan een medische verklaring invullen?
  U kunt (tijdelijk) stoppen en zich later opnieuw aanmelden. Dit kunt u aangeven op het wijzigingsformulier. U krijgt dan een nieuw voorstel. U moet dan wel een medisch vragenformulier invullen. De termijn van vier maanden waarin wij geen vragen stellen over uw gezondheid is dan immers verstreken.
  Kan ik de waarde van de beleggingen afkopen en bijvoorbeeld gebruiken voor aflossing van mijn hypotheek, of de financiering van een auto?
  Nee, dat is wettelijk niet toegestaan. U bent verplicht om met de waarde van uw beleggingen een levenslang nettopensioen aan te kopen.
  Waar moet ik aan denken als ik kies tussen beleggen en gegarandeerd pensioen?
  Waar u aan moet denken bij uw keuze, zoals de voor- en nadelen van beleggen en gegarandeerd pensioen, vindt u bij Beleggen of gegarandeerd pensioen.
  Wordt het gegarandeerd pensioen ook elk jaar verhoogd ('wij noemen dit indexatie')?
  Nee, het gegarandeerd pensioen dat u heeft gekocht, wordt niet geïndexeerd. U koopt een nominaal pensioen in. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioenuitkering gelijk blijft en jaarlijks niet wordt aangepast aan de inflatie. U kunt dan waarschijnlijk minder kopen van uw pensioen; uw pensioen verliest aan koopkracht.
  Waarom moet ik een kennistoets invullen als ik gegarandeerd pensioen wil kopen van mijn premie?
  Wij willen u informeren over de mogelijkheden en de risico’s. Dit doen wij met een vragenlijst. Dit is ook wettelijk verplicht.
  Waar vind ik een overzicht van de fondsen waarin ik mag laten beleggen met mijn pensioen in mijn Persoonlijk Pensioen Plan?
  Log in op mijn.nn en klik op Persoonlijk Pensioen Plan. U komt dan vanzelf in Inkomen Later. Klik op de knop ‘Direct naar’ (bovenin) en kies Beleggingskeuzes. Als u binnen uw pensioenregeling zelf beleggingsfondsen kunt kiezen, ziet u in stap 1 de optie ‘Zelf beleggen’ staan. Als u hierop klikt, krijgt u alle informatie over hoe zelf uw beleggingsfondsen kiezen (‘Zelf beleggen’) werkt, en uit welke fondsen u kunt kiezen.
  Welke risico’s loop ik met mijn pensioen op basis van beleggingen?

  U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling. Dit is een pensioenregeling waarbij uw werkgever een afgesproken premiebedrag beschikbaar stelt, de beschikbare premie. De beschikbare premie wordt belegd in één of meerdere beleggingsfondsen. Met de waarde van uw beleggingen (uw pensioenkapitaal) koopt u op uw pensioendatum een pensioenuitkering aan. 

  Beleggen brengt risico’s met zich mee:

  • De resultaten van uw beleggingen kunnen mee- of tegenvallen. Dit noemen we beleggingsrisico.  
  • Ook loopt u renterisico. Is de rente laag, dan is pensioen aankopen relatief duur en kunt u dus minder pensioen kopen. Is de rente hoog? Dan kunt u meer pensioen aankopen. De hoogte van uw pensioenuitkering hangt dus af van de rente op het moment dat u met pensioen gaat.
  • Met uw pensioen loopt u ook inflatierisico. Dit houdt in dat u later minder met uw geld kunt kopen dan nu. Het leven wordt namelijk steeds duurder. Door het inflatierisico wordt uw pensioen minder waard.
  • De hoogte van uw pensioen hangt niet alleen af van de waarde van de beleggingen. Ook de levensverwachting van de Nederlandse bevolking heeft daar invloed op (langlevenrisico). Mensen worden namelijk steeds ouder en krijgen dus langer pensioen. U loopt dus het risico dat uw pensioen lager wordt, omdat met hetzelfde pensioenkapitaal steeds langer pensioen moet worden betaald.

  Wanneer u laat beleggen in een lifecycle van Nationale-Nederlanden worden het beleggingsrisico en het renterisico afgebouwd naarmate u uw pensioendatum nadert.

  Afhankelijk van de keuze die uw werkgever heeft gemaakt, kunt u mogelijk kiezen om met uw beschikbare premie gegarandeerd pensioen te kopen.  Heeft u met (een deel van) uw premie of waarde van uw beleggingen gegarandeerd pensioen gekocht? Dan loopt u voor dat deel geen beleggingsrisico, renterisico en langlevenrisico meer. Die risico’s liggen dan bij de pensioenuitvoerder (in dit geval bij ons).

  Ik wil gegarandeerd pensioen kopen. Hoe doe ik dat?
  Dit kunt u doen via mijn.nn Inkomen Later. Ga naar nn.nl en log in. Klik vervolgens op Persoonlijk Pensioen Plan. U komt dan vanzelf in Inkomen Later Daar leest u meer over gegarandeerd pensioen kopen (Pensioenclick), en hoe u dit kunt doorgeven voor uw pensioenregeling.
  Kan ik in mijn Persoonlijk Pensioen Plan andere beleggingskeuzes maken? Zo ja, hoe regel ik dit?

  Of u ook zelf uw beleggingsfondsen kunt kiezen (‘Zelf beleggen’), hangt af van de pensioenregeling die uw werkgever voor u heeft geregeld. In laag 2 van uw Pensioen 1-2-3 (of de startbrief) kunt u zien of dit binnen uw pensioenregeling mogelijk is. Deze vindt u in mijn.nn onder ‘Documenten’. U kunt overstappen op Zelf beleggen door via een formulier uw fondskeuze door te geven. Ga naar nn.nl en log in. Klik vervolgens op Persoonlijk Pensioen Plan. U komt dan vanzelf in Inkomen Later. Klik op de knop ‘Direct naar’ (bovenin) en kies ‘Beleggingskeuzes’. Daar helpen we u verder naar het juiste formulier en alle informatie die u nodig heeft.

  Let op: voordat u uw fondskeuze kunt doorgeven, moet u eerst uw risicoprofiel vaststellen. Dit doet u heel eenvoudig met de online risicoprofielbepaler. Ook deze vindt u onder Beleggingskeuzes.

  Waar kan ik zien hoe mijn premieverdeling nu is?
  Laat u een deel van uw premie beleggen en koopt u van het andere deel gegarandeerd pensioen? Dan kunt u uw premieverdeling terugvinden in mijn.nn Inkomen Later. Ga naar nn.nl en log in. Klik vervolgens op Persoonlijk Pensioen Plan. U komt dan vanzelf in Inkomen Later. U vindt de premieverdeling onder ‘Mijn pensioen bij Nationale-Nederlanden’.
  Heb ik een keuze tussen beleggen en een gegarandeerd pensioen?
  Deze keuze heeft u alleen als uw werkgever ervoor gekozen heeft deze keuze binnen de pensioenregeling aan u aan te bieden. Kijk in uw Pensioen 1-2-3 of op mijn.nn naar de mogelijkheden binnen uw pensioenregeling.
  Ik heb gekozen om een deel van mijn premie om te zetten in gegarandeerd pensioen en een deel te beleggen. Mag ik de waarde van mijn beleggingen (later) nog omzetten naar gegarandeerd pensioen?
  Ja, dat kan. U kunt de gehele of een deel van de beleggingswaarde gebruiken om een gegarandeerd pensioen aan te kopen.
  Welke risico's loop ik als ik gegarandeerd pensioen koop?

  U loopt de volgende risico's:

  • Gegarandeerd pensioen dat u al heeft gekocht, wordt niet geïndexeerd. Dit betekent dat de hoogte van dit pensioen niet meestijgt met de prijzen. Hierdoor kunt u in de toekomst waarschijnlijk minder kopen voor het gegarandeerde bedrag dan nu.
  • Gegarandeerd pensioen dat u al heeft gekocht, geeft meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen, maar levert misschien wel een lager pensioen op. Uw pensioen kan namelijk niet meer aangroeien door de resultaten van beleggingen.
  • Hoeveel gegarandeerd pensioen u krijgt voor uw pensioenpremie of de waarde van uw beleggingen, hangt af van het tarief op het moment dat u het gegarandeerd pensioen koopt. Dat tarief kan veranderen. Koopt u gegarandeerd pensioen van (een deel van) de pensioenpremie? Dan kan het dus zijn dat u bijvoorbeeld volgend jaar meer of minder gegarandeerd pensioen krijgt voor dezelfde premie.
  • U kunt gegarandeerd pensioen niet meer omzetten naar beleggingen.

  Trouwen, samenwonen en uit elkaar
  Hoe geef ik door dat ik ga samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan ga?

  Gaat u samenwonen, trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Geef dan de gegevens van uw partner door aan uw werkgever. Uw werkgever meldt uw partner dan aan bij ons.

  De verwerkingstijd bedraagt 10 werkdagen. U ontvangt hiervan een bevestiging via uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

  Toen we gingen trouwen hebben we huwelijkse voorwaarden opgesteld. Betekent dit dat we het ouderdomspensioen niet hoeven te verevenen?

  Ook bij huwelijkse voorwaarden heeft uw ex-partner gewoon recht op verevening en bijzonder partnerpensioen. Tenzij u dat destijds in de huwelijkse voorwaarden specifiek heeft uitgesloten met bijvoorbeeld één van de volgende bepalingen:

  • De partijen sluiten de Wvps (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) uit en hoeven het pensioen bij de scheiding dus niet te verevenen.
  • Bij een scheiding heeft de ex-partner geen recht op het partnerpensioen dat de ander voor hem/haar heeft opgebouwd. Partijen doen over en weer afstand van het bijzonder partnerpensioen.
  Wat gebeurt er met mijn pensioenrechten bij een scheiding van tafel en bed?
  Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u om godsdienstige of financiële redenen geen echtscheiding wilt. De scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. Een voorbeeld van rechten en plichten die vervallen bij een scheiding van tafel en bed, is dat u het ouderdomspensioen kunt verdelen. Met het partnerpensioen wordt nog niets gedaan. Die opbouw gaat gewoon door (voor de 'ex '). Er wordt dus nog geen bijzonder partnerpensioen afgesplitst.
  Bij een scheiding wordt vaak gesproken over `verevening van pensioenrechten`. Wat betekent dat?
  Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben u en uw ex-partner mogelijk pensioen opgebouwd. Bij een scheiding worden de rechten op ouderdomspensioen verdeeld tussen u beiden. Dit wordt verevening genoemd. Hiervoor moet de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding – en vóórdat het pensioen ingaat – het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. U vindt dit formulier op de website van de Rijksoverheid door te zoeken op de naam van het formulier.
  Verandert de hoogte van mijn pensioen als ik ga scheiden?
  Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben u en uw ex-partner mogelijk pensioen opgebouwd. Bij een scheiding worden de rechten op ouderdomspensioen verdeeld tussen u beiden. Dit wordt verevening genoemd.{{wait}}Hiervoor moet de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding en vóórdat het pensioen ingaat, het formulier 'Mededelingsformulier in verband met verdeling ouderdomspensioen bij scheiding' ontvangen hebben. Lees meer op Wat kunt u zelf doen?.
  Ik ben voor 1994 gescheiden. Kan mijn ex-partner nog aanspraak maken op een deel van mijn ouderdomspensioen?

  Afhankelijk van de afspraken die u samen heeft gemaakt kan het zijn dat uw ex-partner recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen.

  Op 28 april 1994 trad de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) in werking. Die is dus niet van toepassing. Uw pensioenuitvoerder hoeft in ieder geval niets rechtstreeks uit te keren aan uw ex-partner. Dit moet u onderling regelen.

  Ik ben twee jaar geleden gescheiden. Kan ik nog verevening van de pensioenrechten aanvragen?
  Na de ontbinding van een huwelijk of het geregistreerde partnerschap heeft de ex-partner van de verzekerde het recht op pensioenverevening. Eén van beiden moet binnen twee jaar na de scheiding – en vóórdat het pensioen ingaat – het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' aan de pensioenuitvoerder sturen. Is dat na twee jaar nog niet gebeurd? Dan heeft de vereveningsgerechtigde (de ex-partner) nog steeds het recht op verevening. Wel vervalt het recht op rechtstreekse uitkering door de pensioenuitvoerder. Na twee jaar moet u de verevening van het ouderdomspensioen dus onderling regelen met uw ex-partner. U vindt het genoemde formulier op de website van de Rijksoverheid door te zoeken op de naam van het formulier.

  Delta Lloyd en Nationale Nederlanden Group
  Mijn pensioen loopt via mijn werkgever. Wie informeert mij over wijzigingen door het samengaan van NN Group en Delta Lloyd?
  We informeren u op dezelfde manier over uw pensioen zoals u dat gewend bent. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.
  Verandert mijn pensioen door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?
  Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.
  Blijven de contractvoorwaarden van mijn pensioen ongewijzigd door het samengaan van Delta Lloyd en NN Group?
  De contractuele voorwaarden en afspraken blijven ongewijzigd. Er zijn geen wijzigingen in de bestaande contractuele rechten en verplichtingen.
  Ik heb ook een pensioen uitkering bij Nationale-Nederlanden. Wordt dit nu samengevoegd?
  De pensioenen worden voorlopig niet samengevoegd. De uitkeringen van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan. U kunt zelf wel uw pensioenaanspraken op bepaalde momenten samenvoegen. Dit noemen we waardeoverdracht.
  Ik heb een mijn.nn-account. Kan ik daar mijn uitkeringsspecificatie zien?
  Op dit moment is het nog niet mogelijk uw uitkeringsgegevens in te zien in mijn.nn. Als er voor u iets verandert, informeren we u daar per product altijd persoonlijk over. U ontvangt tijdig een brief of e-mail waarin u kunt lezen wat er precies voor u verandert.
  Ik ga binnenkort met pensioen en ik heb een pensioen opgebouwd bij Nationale-Nederlanden en bij Delta Lloyd. Wordt dit nu samengevoegd?
  Pensioenen worden niet samengevoegd. De pensioenuitkeringen staan los van elkaar en blijven onder de bestaande voorwaarden bestaan.  U heeft zelf wel de mogelijkheid om uw pensioenaanspraken op bepaalde momenten samen te voegen, de zogenoemde waardeoverdracht.
  Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?
  U wilt een ander rekeningnummer doorgeven. Op deze pagina kunt u een keuze maken welk rekeningnummer u wilt wijzigen en vervolgens lezen hoe u dit kunt regelen.
  Het bedrag dat ik ontvang is anders dan vorig jaar. Hoe kan dat?
  Heeft u geen bericht gehad over een wijziging van uw bruto-uitkering? Dan is het bruto-uitkeringsbedrag niet veranderd. Het nettobedrag dat u heeft ontvangen kan wel anders zijn. Dit komt doordat het bedrag dat wij moeten inhouden voor de Zorgverzekeringswet en belasting anders is dan voorgaand kalenderjaar.
  Zijn de aanspraken van mijn pensioen nog gegarandeerd?
  Bestaande pensioenaanspraken blijven gegarandeerd.
  Krijg ik mijn uitkering nog wel op dezelfde dag uitbetaald?
  Wij betalen uw uitkering op dezelfde dag zoals u van ons gewend bent.
  Ik wil graag de bedragen van mijn uitkering los ontvangen. Kan dat?
  U ontvangt alleen bedragen los van elkaar als we deze niet op dezelfde dag uitbetalen. Bedragen die we op dezelfde dag betalen, tellen we bij elkaar op en storten we als één bedrag op uw rekening.
  Ik zie op mijn bankafschrift een excassonummer. Bestaat het polisnummer niet meer?
  Uw polisnummer blijft bestaan. Als u ons belt kunt u gewoon uw polisnummer noemen zodat we uw gegevens snel bij de hand hebben.
  Ik wil graag een uitkeringsspecificatie ontvangen. Kan dat?
  U kunt een verzoek indienen om een specificatie te ontvangen. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
  Waarom ontvang ik in 2019 nog een jaaropgave van Delta Lloyd?
  Omdat uw jaaropgave werd samengesteld door het systeem van voormalig Delta Lloyd. We zijn pas in 2019 op een nieuw systeem overgegaan.
  Ik wil graag op meerdere rekeningnummers een (deel) van mijn pensioen ontvangen? Kan dat?
  U kunt (een deel van) uw uitkering automatisch laten overmaken op uw andere rekening(en).Overmaken kan op dezelfde dag dat u uw uitkering ontvangt. Het is wel de bedoeling dat u daarvoor U regelt en met uw bank of in uw online bankomgeving. Uw bank kan u hiermee helpen als u dat wilt.
  Blijft mijn jaaropgave wel hetzelfde?
  U ontvangt uw jaaropgave over 2018 zoals u vanuit Delta Lloyd gewend was.