Ga direct naar: inhoud

U bent met pensioen

Ontvangt u een uitkering vanuit een Garant Pensioen Plan, Balans Pensioen Plan, Kapitaal Pensioen Plan of een Direct Ingaand Pensioen of Lijfrente die u in het verleden bij Delta Lloyd heeft afgesloten?
Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over uw pensioen.

Wanneer ontvangt u pensioen?

U ontvangt uw pensioen- en/of lijfrente-uitkering op de onderstaande vaste momenten.

 • Donderdag 24 januari 2019
 • Maandag 25 februari 2019
 • Maandag 25 maart 2019
 • Woensdag 24 april 2019
 • Vrijdag 24 mei 2019
 • Maandag 24 juni 2019
 • Woensdag 24 juli 2019
 • Vrijdag 23 augustus 2019
 • Dinsdag 24 september 2019
 • Donderdag 24 oktober 2019
 • Maandag 25 november 2019
 • Maandag 23 december 2019

Vaak is het geld ook al dezelfde dag voor u zichtbaar op uw rekening, dit is afhankelijk van uw bank.

Wijzigingen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaan we over op een nieuw uitkeringssysteem. Dit betekent dat er een aantal zaken wijzigt.

Uitkeringsspecificatie
De uitkeringsspecificatie sturen we niet meer in de vorm zoals u gewend bent. Vanaf nu ziet u de informatie op uw bankafschrift. Het voordeel hiervan is dat u een specificatie bij iedere uitbetaling ontvangt.

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer waarvan we bedragen naar u overmaken wijzigt. Het rekeningnummer dat u voortaan ziet op uw bankafschrift is NL56INGB0007308641. Deze rekening staat op naam van Nationale-Nederlanden. Woont u in het buitenland? Dan wijzigt het rekeningnummer naar NL36INGB0652783473.

Uitbetaling vanuit meerdere polissen
Ontvangt u (voormalig Delta Lloyd) uitkeringen van meerdere polissen op dezelfde datum? Vanaf januari 2019 tellen we deze bedragen bij elkaar op en storten één totaalbedrag op uw rekening. Nog steeds op dezelfde dag zoals u gewend bent.

Nieuwe belastingtarieven 2019
Per 1 januari 2019 wijzigen de belastingtarieven. Het bedrag dat u vanaf januari 2019 ontvangt wijzigt als gevolg hiervan. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de belastingschijven en tarieven die gelden in 2019.


Nog meer pensioen?

Heeft u via verschillende werkgevers pensioen opgebouwd? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw pensioenen en dus van wie u pensioen ontvangt.

Uw AOW-uitkering

Naast het pensioen dat u van Nationale-Nederlanden of via andere pensioenuitvoerders ontvangt, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid voor u geregeld. De basisvoorziening vanuit de overheid is de AOW-uitkering. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De hoogte van uw AOW hangt af van uw burgerlijke staat en hoeveel jaren u in Nederland heeft gewoond. De hoogte van uw AOW is onafhankelijk van hoeveel pensioen u van Nationale-Nederlanden krijgt. Wanneer u uw AOW krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum en staat los van uw pensioendatum.

Wat krijgt u aan informatie over uw uitkering van Nationale-Nederlanden?

Specificatie

Uw uitkeringsspecificatie ziet u bij iedere uitbetaling op uw bankafschrift.

Jaaropgaaf

Een keer per jaar sturen we u een jaaropgaaf voor uw belastingaangifte. U ontvangt de jaaropgaaf normaal gesproken in februari. Heeft u eind februari nog geen jaaropgaaf ontvangen? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Pensioenoverzicht

Elk jaar ontvangt u een pensioenoverzicht waarin we de hoogte en duur van uw uitkering vermelden en wie de begunstigden zijn. Is er iets niet correct op dit overzicht? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Bewijs van leven

Ontvangt u een lijfrente-uitkering of woont u in het buitenland? Dan kunnen we u vragen om een bewijs van leven. Dit gebruiken we om vast te stellen of uw uitkering nog door moet gaan. Hiermee krijgen we de zekerheid dat u nog altijd recht heeft op de uitkering. En voorkomen we dat er na uw overlijden te veel wordt uitgekeerd. Dit kan namelijk fiscaal nadelige gevolgen hebben voor uw nabestaanden. We begrijpen dat het vervelend is dat we dit van u moeten vragen, maar het is wel nodig om de uitkering te kunnen voortzetten.

Het document waarmee u bewijst in leven te zijn heet officieel een ‘attestatie de vita’. U kunt dit document aanvragen bij uw gemeente. Hier zijn meestal kosten aan verbonden. Ontvangt u een AOW-uitkering? Dan hebben we als bewijs van leven voldoende aan een kopie bankafschrift, met daarop de bijschrijving van uw AOW-uitkering. Dit bankafschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Een attestatie de vita is dan niet nodig.

Waarom ontvangt u deze maand minder/meer pensioen?

De hoogte van uw netto-uitkering kan om bepaalde redenen wijzigen. Deze redenen kunnen zijn:

 • Het bereiken van de AOW-leeftijd. Omdat u dan geen AOW-premie meer hoeft te betalen, verandert uw netto-uitkering.
 • Het verlopen van een vrijstelling van belastingheffing. Heeft u in het verleden een vrijstelling gehad? Mogelijk is deze dan verlopen. U kunt bij de Belastingdienst een nieuwe vrijstelling aanvragen. Zorg ervoor dat u dit op tijd doet, zodat uw uitkering niet wijzigt. De Belastingdienst geeft het aan ons door als u een nieuwe vrijstelling heeft gekregen. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Het kan voorkomen dat u uw vrijstelling eerder ontvangt dan wij. We verwerken de vrijstelling met de ingangsdatum die door de Belastingdienst is afgegeven. We corrigeren dan ook eventueel te veel ingehouden belasting.
 • U bent van woonland gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de inhouding van de bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw) en bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz) op uw uitkering. Dit geldt ook als u vanuit het buitenland weer terugverhuist naar Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.
 • Een wijziging van het wel of niet toepassen van loonheffingskorting. Wilt u een verandering in uw loonheffingskorting aan ons doorgeven? Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. U kunt dit formulier digitaal opsturen naar Verlonen.CML@nn.nl. Of per post sturen naar Nationale-Nederlanden, t.a.v. Team Verlonen B7.05, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. We ontvangen het formulier bij voorkeur digitaal van u.
 • Fiscale wijzigingen. Als de belastingregels wijzigen, kan dit de hoogte van uw netto-uitkering beïnvloeden.

Wilt u zelf een wijziging aan Nationale-Nederlanden doorgeven? Kijk dan op de pagina Wat als mijn situatie verandert.


Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Kunnen wij u helpen?