Ga direct naar inhoud

Voorstel Loondoorbetaling belemmert re-integratie

Onzekerheden Rutte III

Den Haag, 26 oktober 2017

Het is goed als de nieuwe regering zich samen met de werkgevers bewust is van de effecten van de keuzes die het nieuwe kabinet maakt ten aanzien van Loondoorbetaling en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). ‘Want Loondoorbetaling zoals voorgesteld in het Regeerakkoord belemmert juist de re-integratie en leidt tot verzwaring van de daadwerkelijke werkgeverslasten en hogere verzuimcijfers en WIA-instroom. Samen met de nieuwe bewindspersonen moeten we er alles aan doen om de voornemens positief te laten uitpakken’, aldus David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden. Op het gebied van Pensioenen, ‘is er voor de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de urgentie om in overleg met de sociale partners concrete stappen voorwaarts te zetten. Terecht wil de regering niet langer wachten, de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel loopt op zijn einde.’

Loondoorbetaling

Nationale-Nederlanden biedt minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken graag aan bij te dragen aan oplossingen voor Loondoorbetaling die de last voor werkgevers kunnen verlichten, ‘zonder dat we een negatief effect zien in de verzuimcijfers en WIA-lasten’, aldus Knibbe. Het huidige loondoorbetalingstelsel heeft geleid tot zowel lager verzuim en arbeidsongeschiktheid, als tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. Volgens Knibbe ‘valt door een collectieve, uniforme premie in het tweede jaar een prikkel voor bedrijven weg om zich in te spannen voor de re-integratie van hun werknemers en zo hun premie laag te houden. Een collectieve premie wordt immers gebaseerd op het risico van de hele groep. Ook het Centraal Planbureau heeft in 2015 geconstateerd dat het doorsnijden van de band tussen werkgever en werknemer in het tweede ziektejaar de kans op effectieve re-integratie vermindert. Je kunt er dan ook je vraagtekens bij zetten of dit een gunstige maatregel is voor (alle) werkgevers. Dit, terwijl er wel oplossingen voorhanden zijn die het karakter van het stelsel en de juiste re-integratieprikkels hierin in stand houden.’

Pensioen

‘Ik ben blij dat er in het Regeerakkoord een tijdspad is neergezet voor een nieuw pensioenstelsel. Hiermee zet het kabinet de toon en straalt het uit dat het serieuze stappen wil zetten’ aldus Knibbe. ‘Het kabinet wil hervormingen samen met de sociale partners vormgeven. Wel zou Nationale-Nederlanden graag zien dat het kabinet actie onderneemt als mocht blijken dat er te weinig voortgang wordt gemaakt. Iedereen moet immers in staat zijn om een adequaat pensioen te kunnen opbouwen.’

Volgens Knibbe zou Nederland ‘het beste kunnen overstappen op een pensioenstelsel op basis van persoonlijk pensioenvermogen en afschaffing van de doorsneepremie, zoals de regering voorstelt. Momenteel betalen jongeren relatief gezien veel en dragen daardoor teveel bij aan de opbouw van het pensioen van ouderen. Een vrije keuze voor een pensioenuitvoerder voor de werkgever zou tevens passend zijn. Arbeid verandert fundamenteel, beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan onder andere door technologische ontwikkelingen. Vrije keuze sluit, samen met persoonlijk pensioen aan bij een maatschappij die vergrijst, individualiseert en behoefte heeft aan transparantie. ’

Knibbe vindt het jammer dat het kabinet in de voorstellen ook ruimte biedt voor een nieuwe anonieme collectieve buffer. ‘Het heeft duidelijk voordelen om bepaalde risico’s collectief te delen. Maar een stelsel waar sprake is van nieuwe anonieme collectieve buffers, waarvan niet duidelijk is wie nu waar recht op heeft en met potentieel nieuwe intergenerationele risicodeling, past niet goed bij persoonlijk pensioen. Het introduceert opnieuw een element dat de transparantie en vertrouwen in het stelsel kan ondermijnen.’

Over Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden is een financieel dienstverlener met ruim 5 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Dagelijks zetten alle medewerkers zich in om de financiële toekomst van onze klanten veilig te stellen. Nationale-Nederlanden is sinds de negentiende eeuw actief op de Nederlandse markt en biedt verzekeringen, pensioenen en bancaire producten. Het is onderdeel van NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een beursnotering aan Euronext Amsterdam.