Ga direct naar inhoud

Antwoorden Nationale-Nederlanden Kassa uitzending

Rotterdam , 13 februari 2017

Op zaterdag 11 februari heeft het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA aandacht besteed aan pensioenen en met name de rekenmethodes die verzekeraars hiervoor gebruiken. Ook Nationale-Nederlanden is benaderd door de redactie van Kassa. Hiervoor heeft Nationale-Nederlanden vragen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn in dit bericht terug te vinden.

Zoals alle pensioenverzekeraars heeft Nationale-Nederlanden ook deelnemers met kleine pensioenen. Hier voert het bedrijf een eenduidig beleid op:

- Nationale-Nederlanden koopt nooit eenzijdig zonder toestemming af

- Nationale-Nederlanden geeft nooit advies om af te kopen

- Nationale-Nederlanden wijst deelnemers wel op het recht dat ze hebben om te kunnen afkopen. Dat doen we op bepaalde momenten zoals bijvoorbeeld bij pensioendatum, maar het is altijd de deelnemer die de keuze maakt voor afkoop.

- Nationale-Nederlanden houdt zich aan de richtlijnen van de AFM

- Nationale-Nederlanden hanteert de actuele marktrente en geen rekenrente

Hoe communiceert Nationale-Nederlanden naar pensioenverzekerden over het afkopen van kleine pensioenverzekeringen? Welke informatie krijgt een verzekerde over de afkoop? 

Onze deelnemers krijgen een brief over afkoop. Deze brief is opgesteld op basis van de richtlijnen van de AFM. Sinds august 2015 hanteert  Nationale-Nederlanden de nieuwe afkoopfactoren ofwel de voor de deelnemer gunstige marktrente en niet de rekenrente.

Klopt het dat Nationale-Nederlanden een contantwaarde bedrag aanbiedt bij het afkopen van kleine pensioenen dat is gebaseerd op levensverwachting, het gespaarde jaarbedrag en de rekenrente? (dus dat de consument met het contantwaarde bedrag, vermenigvuldigd met de rekenrente, jaarlijks het gespaarde jaarbedrag kan afboeken en dat kan herhalen voor het aantal jaren in de levensverwachting)

Nationale-Nederlanden (NN) koopt af op basis van actuele afkoopfactoren ofwel geen rekenrente. Deze factoren worden jaarlijks aangepast. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met:

  • Hoogte aanspraken (gespaarde bedragen)
  • Actuele levensverwachting, gebaseerd op bestand van NN
  • Hierbij wordt rekening gehouden met de toegenomen levensverwachting. Deze is over het algemeen hoger dan waar in contractstarief rekening mee is gehouden
  • Actuele marktrente  (dus niet op basis van de rekenrente)
  • Op dit moment is deze fors lager dan de rekenrente op de betreffende polissen. Dit betekent een hogere afkoopwaarde. 

Worden daarmee het langleven risico en het rendementsrisico waarvoor jaren is betaald door de consument volledig door Nationale-Nederlanden naar de klant overgeheveld?

Nee, de beide risico’s worden niet overgeheveld naar de deelnemer.  De afkoopwaarde is gebaseerd op de actuele waarde, rekening houdend met de (toegenomen) levensverwachtingen en de (lage) marktrente.  Met de bruto afkoopwaarde zou deelnemer op dat moment weer zelfde aanspraken in kunnen kopen.

Kan de klant waarvan de polis is afgekocht die risico’s net zo goed dragen als Nationale-Nederlanden?

Er is geen sprake overdragen van risico’s. De afkoop is op verzoek van de deelnemer.

Is het realistisch dat de klant in de huidige markt het geld op een rekening kan zetten met dezelfde rente als de rekenrente die is gehanteerd?

Zoals eerder gezegd, de markrente is lager dan de rekenrente. Hiermee kan je concluderen dat de opbrengsten in het voordeel van de afkoop zijn. 

Wordt bij het voorstel tot afkoop op bovenstaande geattendeerd?

Hier wordt niet op geattendeerd omdat de opbrengsten in het voordeel van de deelnemer zijn. 

Wordt aangegeven hoeveel geld de pensioenverzekerde in totaal zou krijgen als deze de verzekering niet zou afkopen en zijn levensverwachting zou halen?

De hoogte van de aanspraken worden vermeld in de pensioenbrief die de deelnemer bij afsluiting krijgt. De afkoop is op verzoek van de deelnemer, maar het aanbod is op basis van actuele factoren. Bij het ingaan van het pensioen kan de deelnemer de afkoopwaarde vergelijken met de periodieke uitkering en zelf beslissen of hij dit voor hem wel/niet aantrekkelijk is.

Communiceert Nationale-Nederlanden naar eigen mening voldoende transparant over het aanbod voor het afkopen van kleine pensioenen? En waarom wel of niet?

Nationale-Nederlanden hanteert de richtlijnen van de AFM. En daarbij streven wij er naar zo duidelijk mogelijk te communiceren met de klant. De afkoop is op verzoek van de deelnemer, maar het aanbod is op basis van actuele factoren. Bij het ingaan van het pensioen kan de deelnemer de afkoopwaarde vergelijken met de periodieke uitkering en zelf beslissen of hij dit voor hem wel/niet aantrekkelijk is.

Het AFM stelt dat zij verwacht van verzekeraars dat ze transparant over sterftetafels zijn als consumenten daarnaar vragen. Communiceert Nationale-Nederlanden transparant over sterftetafels zoals de AFM bedoelt? Waarom wel of niet?

Op verzoek van de klant informeren wij deelnemers over de gehanteerde sterftetafels. En eventueel leggen we dit uit. Onze generatie- of sterftetafels zijn gebaseerd op het CBS en worden aangevuld op basis van de ervaringssterfte van Nationale-Nederlanden.

Waarom wijkt Nationale-Nederlanden af met de levensverwachting voor 65-jarigen af van de prognoses van het AG? 

NN gebruikt eigen tafels. Onze generatie- of sterftetafels zijn gebaseerd op het CBS en worden aangevuld op basis van de ervaringssterfte ofwel de gehele pensioenportefeuille van Nationale-Nederlanden. Dit is dezelfde tafel die gebruikt wordt voor bepalen van de hoogte  van de (nieuwe) premies. 

Welke informatie krijgt een klant bij het afsluiten bij een pensioenverzekering van het Nationale- Nederlanden?

Bij het afsluiten van een pensioenverzekering krijgt de deelnemer de zogenaamde Pensioen 1-2-3. Hierin wordt uitgelegd wat de ruilvoet en de afkoopfactoren zijn. De pensioenreglementen worden jaarlijks aangepast. Sinds august 2015 hanteren wij de nieuwe afkoopfactoren. Het is dus mogelijk dat oude offertes en voorbeelden een ander beeld geven.

Zou de markt voor pensioenverzekeringen concurrerender zijn als pensioenverzekeraars volledige openheid geven aan klanten over de berekening achter pensioenverzekeringsproducten?

Deze openheid is er al. Bij het afsluiten of verlengen van pensioenverzekeringen krijgen de klanten volledig inzicht in de gehanteerde tarieven en opslagen.